J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 314 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/10/10/1967101054/justel

Titel
10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel III : BEVOEGDHEID. (art. 556 tot 663)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-02-1985 en tekstbijwerking tot 27-11-2020) Zie wijziging(en)

Publicatie : 31-10-1967 nummer :   1967101054 bladzijde : 11360       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1967-10-10/03
Inwerkingtreding : 01-11-1970

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1967101054       

Inhoudstafel Tekst Begin
EERSTE TITEL. Volstrekte bevoegdheid.
EERSTE HOOFDSTUK. Voorafgaande bepalingen.
Eerste Afdeling.
Art. 556
Afdeling II. Waarde van de vordering.
Art. 557-562
Afdeling III. Regels inzake tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst, inzake aanhangigheid en samenhang.
Art. 563-566
Afdeling IV. Machtiging om in rechte op te treden en aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers om in rechte op te treden.
Art. 567
HOOFDSTUK II. Rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en [1 ondernemingsrechtbank]1.
Eerste Afdeling. Algemene bepalingen.
Art. 568-569
Art. 569 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 569 WAALS GEWEST
Art. 569 VLAAMS GEWEST
Art. 570-572
Art. 572 WAALS GEWEST
Art. 572 VLAAMS GEWEST
Art. 572bis
Art. 572bis VLAAMS GEWEST
Art. 572bis DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 573-578
Art. 578 WAALS GEWEST
Art. 578 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 578 VLAAMS GEWEST
Art. 578bis, 579-580
Art. 580 WAALS GEWEST
Art. 580 VLAAMS GEWEST
Art. 580 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 580 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 581
Art. 581 VLAAMS GEWEST
Art. 582
Art. 582 VLAAMS GEWEST
Art. 583
Art. 583 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Afdeling II. Voorzitters van de rechtbanken.
Art. 584, 584bis, 585
Art. 585 VLAAMS GEWEST
Art. 585 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 586-587, 587bis
Art. 587bis VLAAMS GEWEST
Art. 587ter, 587quater, 587quinquies, 587sexies, 587septies, 588
Art. 588 VLAAMS GEWEST
Art. 588 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 589, 589bis
HOOFDSTUK III. - Vrederechter.
Art. 590-591
Art. 591 WAALS GEWEST
Art. 591 VLAAMS GEWEST
Art. 591 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 592-594
Art. 594 VLAAMS GEWEST
Art. 594 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 595
Art. 595 WAALS GEWEST
Art. 595 VLAAMS GEWEST
Art. 596, 596bis, 597-601
HOOFDSTUK IIIbis. Politierechtbank. <ingevoegd bij W 1994-07-11/33, art. 36, Inwerkingtreding : 1995-01-01>
Art. 601bis, 601ter
Art. 601ter WAALS GEWEST
Art. 601ter BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 601ter VLAAMS GEWEST
HOOFDSTUK IV. - Hof van beroep en arbeidshof.
Art. 602-603
Art. 603 VLAAMS GEWEST
Art. 604-605, 605bis, 605ter, 605quater
Art. 605quater BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 605quater VLAAMS GEWEST
Art. 605quinquies, 606-607
HOOFDSTUK V. Hof van Cassatie.
Art. 608-615
TITEL II. - Aanleg.
Art. 616-621
TITEL III. - Territoriale bevoegdheid.
Art. 622, 622bis, 623-626, 626/1, 627-628
Art. 628 VLAAMS GEWEST
Art. 629
Art. 629 WAALS GEWEST
Art. 629 VLAAMS GEWEST
Art. 629bis, 629ter, 629quater, 630-632, 632bis, 633, 633bis, 633ter, 633quater, 633quinquies, 633quinquies/1, 633sexies, 633septies, 633octies, 633novies, 633decies, 634-635, 635bis, 636-638, 638bis
TITEL IV. Regeling van geschillen van bevoegdheid.
EERSTE HOOFDSTUK. Algemene bepalingen.
Art. 639-644
HOOFDSTUK II. Regeling van rechtsgebied.
Art. 645-647
HOOFDSTUK III. Onttrekking van de zaak aan de rechter.
Art. 648-659
HOOFDSTUK IV. Bepalingen aan de vorige hoofdstukken gemeen.
Art. 660-663

Tekst Inhoudstafel Begin
EERSTE TITEL. _ Volstrekte bevoegdheid.

  EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen.

  Eerste Afdeling.

  Art. 556. De hoven en rechtbanken nemen kennis van alle vorderingen, behalve van die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt.
  Hun respectieve bevoegdheid wordt bepaald door deze titel, onverminderd de bijzondere wettelijke bepalingen.

  Afdeling II. _ Waarde van de vordering.

  Art. 557. Wanneer het bedrag van de vordering de volstrekte bevoegdheid bepaalt, wordt er onder verstaan de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten, (alsook van de dwangsommen.) <W 31-01-1980 , art. 3>

  Art. 558. Wanneer de vordering verschillende punten bevat, worden deze samengevoegd tot bepaling van de bevoegdheid.

  Art. 559. Wanneer de gevorderde som deel uitmaakt van een betwiste schuldvordering van een hoger bedrag, wordt de bevoegdheid bepaald door het bedrag dat op de titel is vermeld of in voorkomend geval door het bedrag van het saldo van gemelde schuldvordering, zelfs indien de gevorderde som minder hoog is.

  Art. 560. Wanneer een of meer eisers optreden tegen een of meer verweerders, wordt de bevoegdheid bepaald door de totale gevorderde som, ongeacht ieders aandeel daarin.

  Art. 561. Wanneer de titel van een uitkering tot onderhoud, van een altijddurende rente of een lijfrente wordt betwist, wordt de waarde van de vordering bepaald door het bedrag van de annuiteit of van twaalf maandelijkse termijnen, met tien vermenigvuldigd.

  Art. 562. Het bedrag van de vordering betreffende vreemd geld, waarden en openbare effecten ter beurs genoteerd, wordt bepaald op basis van de laatste officiële kontante koers, vastgesteld vóór de dag van de vordering, overeenkomstig het reglement van de openbare fondsen- en wisselbeurs te Brussel.
  Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar op slechts één andere beurs in het Rijk, houdt men zich aan de koers die op deze beurs genoteerd is.
  Wanneer een waardepapier niet genoteerd wordt op de beurs te Brussel, maar wel op verscheidene andere beurzen in het Rijk, houdt men zich aan de laatste koers vastgesteld vóór de dag van de vordering of, indien de beursnoteringen dezelfde dag zijn vastgesteld, aan de hoogste koers.

  Afdeling III. _ Regels inzake tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst, inzake aanhangigheid en samenhang.

  Art. 563.De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van de tegenvorderingen, ongeacht hun aard en hun bedrag.
  De arbeidsrechtbank, de [1 ondernemingsrechtbank]1 en de vrederechter nemen kennis van de tegenvorderingen die, ongeacht hun bedrag, onder hun volstrekte bevoegdheid vallen of die ontstaan hetzij uit de overeenkomst, hetzij uit het feit dat ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke vordering.
  Tegenvorderingen gegrond op het tergend of roekeloos karakter van een vordering, worden gebracht voor de rechter voor wie deze vordering aanhangig is.
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 564. De rechtbank waarvoor een vordering aanhangig is gemaakt, is bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot tussenkomst.

  Art. 565.In geval van aanhangigheid worden de vorderingen samengevoegd, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een der partijen.
  [1 De verwijzing geschiedt naar de volgende voorrang :
   1° de familierechtbank bedoeld in artikel 629bis, § 1, heeft altijd voorrang;
   2° de vrederechter [2 bedoeld in de artikelen 628, 3°, en 629quater]2 heeft altijd voorrang;
   3° de rechtbank die over de zaak een ander vonnis heeft gewezen dan een beschikking van inwendige orde, heeft altijd voorrang;
   4° de rechtbank van eerste aanleg heeft voorrang boven de andere rechtbanken;
   5° de arbeidsrechtbank heeft voorrang boven de [3 ondernemingsrechtbank]3;
   6° de arbeidsrechtbank en de [3 ondernemingsrechtbank]3 hebben voorrang boven de vrederechter;
   7° de vrederechter heeft voorrang boven de politierechtbank;
   8° de rechtbank waartoe men zich het eerst wendt, heeft voorrang boven die waarvoor de zaak later wordt aangebracht.]1
  Wanneer evenwel een van de vorderingen uitsluitend tot de bevoegdheid van een bepaalde rechtbank behoort, is alleen deze bevoegd om van de gezamenlijke vorderingen kennis te nemen.
   Wanneer twee of meer vorderingen uitsluitend tot de bevoegdheid van twee onderscheiden rechtbanken behoren, kan de verwijzing geschieden naar de hierboven bepaalde voorrang.
   De bepalingen van de artikelen 661 en 662 zijn van toepassing in geval van verwijzing uit hoofde van aanhangigheid.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 125, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 55, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 566.Verschillende vorderingen of verschillende punten van een vordering tussen twee of meer partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, voor verschillende rechtbanken zouden moeten worden gebracht, kunnen, indien zij samenhangend zijn, vóór dezelfde rechtbank samengevoegd worden met inachtneming van de voorrang bepaald in artikel [1 565, tweede lid, 1° en 2° en 4° tot 8°]1.
  Wanneer de partijen evenwel niet dezelfde zijn in alle vorderingen en wanneer een van de rechtbanken een vonnis gewezen heeft dat niet tot gevolg heeft dat het geschil aan haar kennisneming is onttrokken, mag de verwijzing naar die rechtbank niet worden uitgesproken indien degenen die in dat vonnis geen partij waren, zich ertegen verzetten.
  De bepalingen van de artikelen 661 en 662 zijn van toepassing in geval van verwijzing uit hoofde van samenhang.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 126, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Afdeling IV. _ Machtiging om in rechte op te treden en aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers om in rechte op te treden.

  Art. 567. (.....) <W 14-07-1976, (art. 4, §2) , art. 19, § 1>
  (De rechtbank waar bij een vordering aanhangig) is kan een voogd of een wettelijk bewindvoerder ad hoc benoemen om bij afwezigheid of verhindering de voogd of de wettelijke bewindvoerder in het geding te vervangen. <W 14-07-1976, (art. 4, §2) , art. 19, § 2>

  HOOFDSTUK II. _ Rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank en [1 ondernemingsrechtbank]1.
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Eerste Afdeling. _ Algemene bepalingen.

  Art. 568. De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van alle vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor het hof van beroep en het Hof van Cassatie komen.
  Indien de verweerder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg betwist, kan de eiser, vóór de sluiting van de debatten, de verwijzing vorderen van de zaak naar de arrondissementsrechtbank, die uitspraak doet zoals bepaald is in de artikelen 641 en 642.
  Wanneer de verweerder de rechtsmacht van de rechtbank van eerste aanleg afwijst, ingevolge de toewijzing van het geschil aan scheidsrechters, geeft de rechtbank de zaak uit handen, zo daartoe grond bestaat.

  Art. 569.(Federaal)
  De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis:
  1° van vorderingen betreffende de staat van de personen alsmede van alle geschillen tussen echtgenoten betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen met uitzondering van de aangelegenheden waarvoor de vrederechter bijzonder bevoegd is [15 en onverminderd de door artikel 391octiesvan het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]15;
  [15 1°/1 van vorderingen betreffende de nietigverklaring van de wettelijke samenwoning, onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aan de strafrechter toegekende bevoegdheid;]15
  2° van vorderingen tot inbezitstelling door onregelmatige erfopvolgers, van verzoeken tot aanwijzing van een curator van een onbeheerde nalatenschap, van aanvragen tot verlenging van de termijnen bepaald in de artikelen 798 en 1458 van het Burgerlijk Wetboek;
  3° [12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid als bedoeld in artikel 727, § 1, 2°, van het Burgerlijk Wetboek;]12
  4° van vorderingen tot verdeling;
  5° van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;
  6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26 juli-3 augustus 1791 betreffende het opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen, hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire, jaar IV op de inwendige politie van de gemeenten;
  7° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  8° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  9° [21 ...]21
  10° van vorderingen betreffende onteigeningen ten algemenen nutte, onverminderd de bevoegdheid die krachtens artikel 595 aan de vrederechter is toegekend;
  11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en fabrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat;
  12° van de vorderingen ingesteld krachtens [de artikelen 1188 tot 1193] betreffende sommige openbare verkopingen van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art. 7, 112; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
  13° van geschillen betreffende door een scheepskapitein verschuldigde loodsgelden;
  14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen, groeven en graverijen;
  15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarief vastgestelde ereloon van notarissen;
  16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
  17° van de vorderingen ingesteld krachtens de [18 de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie]18;
  18° [22 ...]22
  19° [...] <W 2001-03-27/39, art. 2, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  20° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  21° [22 ...]22
  22° [19 ...]19
  23° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [24° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [25° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [26° ...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [27° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [28° [22 ...]22] <W 2005-10-06/35, art. 10, 134; Inwerkingtreding : 14-06-2006>
  [29° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [30° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend, de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [31° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid, van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.] <W 1999-02-28/32, art. 2, 069; Inwerkingtreding : 22-03-1999>
  [32° van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.] <W 1999-03-23/30, art. 4, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  [33° van vorderingen tot homologatie van akten van bekendheid opgesteld krachtens de artikelen 71 en 72 van het burgerlijk Wetboek en krachtens artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.] <W 2000-03-01/46, art. 2, 086; Inwerkingtreding : 01-05-2000>
  [34° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders, de ontbinding en de vereffening van landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 4, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  [35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.] <W 2008-12-22/34, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [6 35° ...]6
  [6 35° ...]6
  [7 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.]7
  [5 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.]5
  [6 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 21octies, derde lid, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;]6
  [6 40° [22 ...]22]6
  [6 41° van geschillen tussen een patiënt of zijn rechtverkrijgenden, een zorgverlener of een verzekeraar en het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.]6
  [9 42° [22 ...]22.]9
  [14 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht;]14
  [20 44° vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 15/2sexies, § 4, tweede lid, 15/2septies, § 4, tweede lid, 15/2octies, § 3, tweede lid, en 15/2novies, § 4, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
   45° vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 14/1, § 4, tweede lid, 14/2, § 4, tweede lid, 14/3, § 3, tweede lid, et 14/4, § 4, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.]20
  [In de gevallen onder het eerste lid [...], 17°, [22 ...]22 [7 , 29°, 34° [20 37°, 43°, 44° en 45°]20]7, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd [22 ...]22.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999> <W 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [19 ...]19
  ----------
  (2)<W 2009-07-12/26, art. 3, 169; Inwerkingtreding : 09-11-2009>
  (5)<W 2010-06-02/11, art. 6, 179; Inwerkingtreding : 24-06-2010>
  (6)<W 2010-06-02/40, art. 2, 182; Inwerkingtreding : 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)>
  (7)<W 2010-06-02/39, art. 11, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (9)<W 2011-07-15/18, art. 2, 192; Inwerkingtreding : 30-11-2010>
  (10)<W 2012-07-19/36, art. 39, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>
  (11)<W 2012-12-04/04, art. 27, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (12)<hersteld door W 2012-12-10/14, art. 44, 203; Inwerkingtreding : 21-01-2013>
  (13)<W 2013-01-10/27, art. 2, 205; Inwerkingtreding : 06-05-2013>
  (14)<W 2013-07-30/21, art. 3, 213; Inwerkingtreding : 26-09-2013>
  (15)<W 2013-06-02/08, art. 17, 214; Inwerkingtreding : 03-10-2013>
  (16)<W 2014-04-24/95, art. 33, 232; Inwerkingtreding : 07-08-2014>
  (17)<W 2013-07-30/23, art. 127, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (18)<W 2014-06-29/14, art. 31, 242; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016>
  (19)<W 2017-07-06/24, art. 71, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (20)<W 2017-07-31/04, art. 16, 261; Inwerkingtreding : 19-08-2017>
  (21)<W 2018-04-15/14, art. 9, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (22)<W 2019-05-08/14, art. 48, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 569_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis:
  1° [21 van de beroepen tegen de beslissingen tot oplegging van een administratieve geldboete overeenkomstig de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, als ze worden opgelegd in het kader van wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die in een stelsel van administratieve geldboeten voorzien ;]21;
  1°/1 [17 ...]17;
  2° [17 ...]17;;
  3° [12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid als bedoeld in artikel 727, § 1, 2°, van het Burgerlijk Wetboek;]12
  4° [17 ...]17;
  5° van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;
  6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26 juli-3 augustus 1791 betreffende het opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen, hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire, jaar IV op de inwendige politie van de gemeenten;
  7° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  8° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  9° [23 ...]23
  10° van vorderingen betreffende onteigeningen ten algemenen nutte, onverminderd de bevoegdheid die krachtens artikel 595 aan de vrederechter is toegekend;
  11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en fabrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat;
  12° van de vorderingen ingesteld krachtens [17 artikel 1190]17 betreffende sommige openbare verkopingen van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art. 7, 112; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
  13° van geschillen betreffende door een scheepskapitein verschuldigde loodsgelden;
  14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen, groeven en graverijen;
  15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarief vastgestelde ereloon van notarissen;
  16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
  17° van de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 18 juli 1966 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie;
  18° [22 ...]22
  19° [...] <W 2001-03-27/39, art. 2, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  20° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  21° [22 ...]22
  22° [11 van de verklaringen als bedoeld in de artikelen 11, § 2, en 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek;]11
  23° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [24° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;]] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [25° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  26° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [27° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  28° [[22 ...]22;] <W 2005-10-06/35, art. 10, 134; Inwerkingtreding : 14-06-2006>
  [29° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [30° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend, de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [31° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid, van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.] <W 1999-02-28/32, art. 2, 069; Inwerkingtreding : 22-03-1999>
  [32° van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.] <W 1999-03-23/30, art. 4, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  33° [17 ...]17;
  [34° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders, de ontbinding en de vereffening van landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 4, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  [35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.] <W 2008-12-22/34, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [6 35° ...]6
  [6 35° ...]6
  [1 36° de beroepen tegen de beslissingen om een administratieve boete op te leggen krachtens artikel 23/12, § 6 van de Brusselse Huisvestingscode.]1
  [7 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.]7
  [5 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.]5
  [6 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 21octies, derde lid, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;]6
  [6 40° [22 ...]22;]6
  [6 41° van geschillen tussen een patiënt of zijn rechtverkrijgenden, een zorgverlener of een verzekeraar en het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.]6
  [9 42° [22 ...]22.]9
  [10 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht;]10
  [16 44° van de beroepen bedoeld in artikel 39 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart.]16
  [In de gevallen onder het eerste lid [...], 17°, [22 ...]22 [7 , 29°, 34° [10 , 37° en 43°]10]7, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd [22 ...]22.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999> <W 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [In de gevallen onder het eerste lid, 22°, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet meer in Belgďe heeft.] <W 28-06-1984, art. 20, §1,4°>

  ----------
  (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 1, 167; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  (2)<W 2009-07-12/26, art. 3, 169; Inwerkingtreding : 09-11-2009>
  (5)<W 2010-06-02/11, art. 6, 179; Inwerkingtreding : 24-06-2010>
  (6)<W 2010-06-02/40, art. 2, 182; Inwerkingtreding : 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)>
  (7)<W 2010-06-02/39, art. 11, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (9)<W 2011-07-15/18, art. 2, 192; Inwerkingtreding : 30-11-2010>
  (10)<W 2012-07-19/36, art. 39, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>
  (11)<W 2012-12-04/04, art. 27, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (12)<hersteld door W 2012-12-10/14, art. 44, 203; Inwerkingtreding : 21-01-2013>
  (13)<W 2013-01-10/27, art. 2, 205; Inwerkingtreding : 06-05-2013>
  (14)<W 2013-07-30/21, art. 3, 213; Inwerkingtreding : 26-09-2013>
  (15)<W 2013-06-02/08, art. 17, 214; Inwerkingtreding : 03-10-2013>
  (16)<W 2014-04-24/95, art. 33, 232; Inwerkingtreding : 07-08-2014>
  (17)<W 2013-07-30/23, art. 127, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (18)<W 2014-06-29/14, art. 31, 242; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016>
  (19)<W 2017-07-06/24, art. 71, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (20)<W 2017-07-31/04, art. 16, 261; Inwerkingtreding : 19-08-2017>
  (21)<ORD 2018-06-14/01, art. 4, 289; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (22)<W 2019-05-08/14, art. 48, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (23)<W 2018-04-15/14, art. 9, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 569_WAALS_GEWEST.
  De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis:
  1° [17 ...]17;
  1°/1 [17 ...]17;
  2° [17 ...]17;
  3° [12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid als bedoeld in artikel 727, § 1, 2°, van het Burgerlijk Wetboek;]12
  4° [17 ...]17;
  5° van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;
  6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26 juli-3 augustus 1791 betreffende het opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen, hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire, jaar IV op de inwendige politie van de gemeenten;
  7° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  8° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  9° [23 ...]23
  10° van vorderingen betreffende onteigeningen ten algemenen nutte [21 ...]21;
  11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en fabrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat;
  12° van de vorderingen ingesteld krachtens [17 artikel 1190]17 betreffende sommige openbare verkopingen van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art. 7, 112; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
  13° van geschillen betreffende door een scheepskapitein verschuldigde loodsgelden;
  14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen, groeven en graverijen;
  15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarief vastgestelde ereloon van notarissen;
  16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
  17° van de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 18 juli 1966 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie;
  18° [22 ...]22
  19° [...] <W 2001-03-27/39, art. 2, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  20° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  21°) [13 [22 ...]22;]13
  22° [11 van de verklaringen als bedoeld in de artikelen 11, § 2, en 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek;]11
  23° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [24° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [25° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [26° ...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [27° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [28° [22 ...]22] <W 2005-10-06/35, art. 10, 134; Inwerkingtreding : 14-06-2006>
  [29° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [30° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend, de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [31° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid, van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.] <W 1999-02-28/32, art. 2, 069; Inwerkingtreding : 22-03-1999>
  [32° van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.] <W 1999-03-23/30, art. 4, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  33° [17 ...]17;
  [3 33° het beroep tegen de beslissing om administratieve boetes op te leggen krachtens artikel 53, §§ 1 en 2, van het decreet van de 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;]3
  [34° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders, de ontbinding en de vereffening van landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 4, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  [35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.] <W 2008-12-22/34, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [6 35° ...]6
  [6 35° ...]6
  [7 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.]7
  [5 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.]5
  [6 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 21octies, derde lid, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;]6
  [6 40° [22 ...]22;]6
  [6 41° van geschillen tussen een patiënt of zijn rechtverkrijgenden, een zorgverlener of een verzekeraar en het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.]6
  [9 42° [22 ...]22.]9
  [10 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht.]10
  [In de gevallen onder het eerste lid [...], 17°, [22 ...]22 [7 , 29°, 34° [10 , 37° en 43°]10]7, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd [22 ...]22.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999> <W 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [In de gevallen onder het eerste lid, 22°, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet meer in Belgďe heeft.] <W 28-06-1984, art. 20, §1,4°>

  ----------
  (2)<W 2009-07-12/26, art. 3, 169; Inwerkingtreding : 09-11-2009>
  (3)<DWG 2008-07-17/53, art. 81, 171; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
  (4)<DWG 2008-07-17/52, art. 58, 175; Inwerkingtreding : 07-08-2008>
  (5)<W 2010-06-02/11, art. 6, 179; Inwerkingtreding : 24-06-2010>
  (6)<W 2010-06-02/40, art. 2, 182; Inwerkingtreding : 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)>
  (7)<W 2010-06-02/39, art. 11, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (9)<W 2011-07-15/18, art. 2, 192; Inwerkingtreding : 30-11-2010>
  (10)<W 2012-07-19/36, art. 39, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>
  (11)<W 2012-12-04/04, art. 27, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (12)<hersteld door W 2012-12-10/14, art. 44, 203; Inwerkingtreding : 21-01-2013>
  (13)<W 2013-01-10/27, art. 2, 205; Inwerkingtreding : 06-05-2013>
  (14)<W 2013-07-30/21, art. 3, 213; Inwerkingtreding : 26-09-2013>
  (15)<W 2013-06-02/08, art. 17, 214; Inwerkingtreding : 03-10-2013>
  (16)<W 2014-04-24/95, art. 33, 232; Inwerkingtreding : 07-08-2014>
  (17)<W 2013-07-30/23, art. 127, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (18)<W 2014-06-29/14, art. 31, 242; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016>
  (19)<W 2017-07-06/24, art. 71, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (20)<W 2017-07-31/04, art. 16, 261; Inwerkingtreding : 19-08-2017>
  (21)<DWG 2018-11-22/12, art. 67, 305; Inwerkingtreding : 01-07-2019>
  (22)<W 2019-05-08/14, art. 48, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (23)<W 2018-04-15/14, art. 9, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 569_VLAAMS_GEWEST.
  De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis:
  1° [17 ...]17;
  1°/1 [17 ...]17;
  2° [17 ...]17;
  3° [12 van vorderingen tot verklaring van erfrechtelijke onwaardigheid als bedoeld in artikel 727, § 1, 2°, van het Burgerlijk Wetboek;]12
  4° [17 ...]17;
  5° van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten;
  6° van de vorderingen ingesteld hetzij krachtens het decreet van 26 juli-3 augustus 1791 betreffende het opvorderen en het optreden van de openbare macht tegen samenscholingen, hetzij krachtens het decreet van 10 vendémiaire, jaar IV op de inwendige politie van de gemeenten;
  7° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  8° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  9° [24 ...]24
  10° [21 ...]21
  11° van vorderingen betreffende de bekendmaking en de aanwending van uitvindingen en fabrieksgeheimen die belang hebben voor de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat;
  12° van de vorderingen ingesteld krachtens [de artikelen 1188 tot 1193] betreffende sommige openbare verkopingen van onroerende goederen; <W 2003-02-13/54, art. 7, 112; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
  13° [opgeheven wat het Vlaamse Gewest betreft] <DVR 1995-04-19/49, art. 23, 049; Inwerkingtreding : 15-09-1995>
  14° van vorderingen tot vervallenverklaring van een concessie inzake mijnen, groeven en graverijen;
  15° van vorderingen tot regeling van het niet bij tarief vastgestelde ereloon van notarissen;
  16° van de vorderingen tot schadevergoeding op grond van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw;
  17° van de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 18 juli 1966 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie;
  18° [23 ...]23
  19° [...] <W 2001-03-27/39, art. 2, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  20° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  21° [23 ...]23
  22° [11 van de verklaringen als bedoeld in de artikelen 11, § 2, en 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek;]11
  23° [...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [24° van de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld in artikel 59 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [25° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 49 van de wet op het politieambt;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [26° ...] <W 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [27° van de gedingen ingesteld krachtens artikel 93 van de wet van 20 mei 1994 inzake de rechtstoestanden van het militair personeel;] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [28° [23 ...]23;] <W 2005-10-06/35, art. 10, 134; Inwerkingtreding : 14-06-2006>
  [29° van de vorderingen tot teruggave van cultuurgoederen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [30° bij gebreke van andere bepalingen luidens welke bevoegdheid wordt toegekend, de vorderingen ingesteld krachtens de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [31° bij ontstentenis van andere bepalingen tot toekenning van bevoegdheid, van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.] <W 1999-02-28/32, art. 2, 069; Inwerkingtreding : 22-03-1999>
  [32° van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.] <W 1999-03-23/30, art. 4, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  33°[17 ...]17;
  [33°[22 ...]22] <DCFL 2007-05-25/52, art. 24, 160; Inwerkingtreding : 01-07-2007>
  [34° van de vorderingen betreffende de afzetting van bestuurders, de ontbinding en de vereffening van landsbonden van ziekenfondsen, ziekenfondsen en maatschappijen van onderlinge bijstand in de zin van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 4, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  [35° het beroep tegen de in artikel 47 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart vermelde beslissing.] <W 2008-12-22/34, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [6 35° ...]6
  [6 35° ...]6
  [7 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.]7
  [5 38° van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.]5
  [6 39° van de beroepen tegen de beslissing van het opleggen van een administratieve geldboete op grond van artikel 21octies, derde lid, van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek;]6
  [6 40° [23 ...]23;]6
  [6 41° van geschillen tussen een patiënt of zijn rechtverkrijgenden, een zorgverlener of een verzekeraar en het Fonds voor medische ongevallen opgericht bij de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.]6
  [9 42° [23 ...]23.]9
  [10 43° van de vorderingen ingeleid krachtens de wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht.]10
  [In de gevallen onder het eerste lid [...], 17°, [23 ...]23 [7 , 29°, 34° [10 , 37° en 43°]10]7, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd [23 ...]23.] <W 1999-04-22/47, art. 52, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999> <W 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [In de gevallen onder het eerste lid, 22°, [10 zijn alleen de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel]10 bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet meer in Belgďe heeft.] <W 28-06-1984, art. 20, §1,4°>

  {----------
  (2)<W 2009-07-12/26, art. 3, 169; Inwerkingtreding : 09-11-2009>
  (5)<W 2010-06-02/11, art. 6, 179; Inwerkingtreding : 24-06-2010>
  (6)<W 2010-06-02/40, art. 2, 182; Inwerkingtreding : 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)>
  (7)<W 2010-06-02/39, art. 11, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (8)<DVR 2009-05-08/27, art. 15.1.1, 185; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (9)<W 2011-07-15/18, art. 2, 192; Inwerkingtreding : 30-11-2010>
  (10)<W 2012-07-19/36, art. 39, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>
  (11)<W 2012-12-04/04, art. 27, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (12)<hersteld door W 2012-12-10/14, art. 44, 203; Inwerkingtreding : 21-01-2013>
  (13)<W 2013-01-10/27, art. 2, 205; Inwerkingtreding : 06-05-2013>
  (14)<W 2013-07-30/21, art. 3, 213; Inwerkingtreding : 26-09-2013>
  (15)<W 2013-06-02/08, art. 17, 214; Inwerkingtreding : 03-10-2013>
  (16)<W 2014-04-24/95, art. 33, 232; Inwerkingtreding : 07-08-2014>
  (17)<W 2013-07-30/23, art. 127, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (18)<W 2014-06-29/14, art. 31, 242; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2016>
  (19)<W 2017-07-06/24, art. 71, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (20)<W 2017-07-31/04, art. 16, 261; Inwerkingtreding : 19-08-2017>
  (21)<DVR 2017-02-24/22, art. 80, 275; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (22)<DVR 2018-11-16/09, art. 63, 297; Inwerkingtreding : 24-12-2018>
  (23)<W 2019-05-08/14, art. 48, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (24)<W 2018-04-15/14, art. 9, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 570.[1 § 1. De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak, ongeacht de waarde van het geschil, over de vorderingen bedoeld in de artikelen 23, § 1, eerste lid, en 27, § 1, vierde lid, eerste zin, en § 2, eerste zin, van het Wetboek van internationaal privaatrecht.
   De familierechtbank doet uitspraak over de vorderingen bedoeld in artikel 31, § 1, derde lid, van het Wetboek van internationaal privaatrecht. De familierechtbank doet eveneens uitspraak over de vorderingen bedoeld in de artikelen 23, § 1, tweede lid, en 27, § 1, vierde lid, tweede zin, en § 2, tweede zin, van hetzelfde Wetboek.
   § 2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, doet de [2 ondernemingsrechtbank]2 uitspraak over de vorderingen bedoeld in artikel 121 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.]1
  ----------
  (1)<W 2017-07-06/24, art. 72, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 571.<W 1999-05-04/03, art. 45, 085; Inwerkingtreding : 01-11-1999> [1 De rechtbank van eerste aanleg neemt overeenkomstig artikel 544 in hoger beroep kennis van de beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de tuchtcommissie van gerechtsdeurwaarders [2 ...]2 en spreekt in eerste aanleg de hogere tuchtstraffen tegen de gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders uit.]1
  Zij neemt in hoger beroep, overeenkomstig de artikelen 107 en 110 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, kennis van het beroep ingesteld tegen de beslissingen van de Kamer van notarissen die een tuchtstraf van eigen rechtsmacht heeft uitgesproken, en spreekt in eerste aanleg de hogere tuchtstraffen tegen notarissen uit.
  ----------
  (1)<W 2014-01-07/06, art. 3, 216; Inwerkingtreding : 01-02-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 27, 236; Inwerkingtreding : 01-02-2014>

  Art. 572.Behalve de installatie van de magistraten en griffiers, waarvan sprake is in artikel 288, vijfde lid, beëdigt de rechtbank van eerste aanleg eveneens:
  1° de notarissen;
  2° de gerechtsdeurwaarders;
  3° de ambtenaren en aangestelden bij het bosbeheer;
  4° de wegenopzichters, de inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie;
  5° de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen;
  6° de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van vrije stapelplaatsen;
  7° de directeur en de beambten van de proefbank voor vuurwapens die als officier van gerechtelijke politie zijn aangesteld;
  8° de havenmeesters en de adjunct-havenmeesters;
  9° de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van de luchtvaartpolitie;
  10° de beambten van het Hoog Comité van toezicht die de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke politie.
  (11° de personen die door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten worden aangewezen teneinde alle mogelijke exploitatievormen van een werk of van een prestatie, evenals enige onjuiste verklaring in verband met een dergelijke exploitatie vast te stellen). <W 1994-06-30/35, art. 91, 045; Inwerkingtreding : 1994-07-27>
  [1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel beëdigt de Belgo-néerlandaise rechtbank van eerste aanleg of de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het benoemingsbesluit. Indien het benoemingsbesluit opgesteld is in het Nederlands en het Frans, geldt de taal van het diploma.]1
  ----------
  (1)<W 2012-07-19/36, art. 40, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>

  Art. 572_WAALS_GEWEST.
   Behalve de installatie van de magistraten en griffiers, waarvan sprake is in artikel 288, vijfde lid, beëdigt de rechtbank van eerste aanleg eveneens:
  1° de notarissen;
  2° de gerechtsdeurwaarders;
  3° [1 de personeelsleden in de zin van het Boswetboek]1;
  4° de wegenopzichters, de inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie;
  5° de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen;
  6° de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van vrije stapelplaatsen;
  7° de directeur en de beambten van de proefbank voor vuurwapens die als officier van gerechtelijke politie zijn aangesteld;
  8° de havenmeesters en de adjunct-havenmeesters;
  9° de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van de luchtvaartpolitie;
  10° de beambten van het Hoog Comité van toezicht die de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke politie.
  (11° de personen die door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten worden aangewezen teneinde alle mogelijke exploitatievormen van een werk of van een prestatie, evenals enige onjuiste verklaring in verband met een dergelijke exploitatie vast te stellen). <W 1994-06-30/35, art. 91, 045; Inwerkingtreding : 1994-07-27>
  [2 In het gerechtelijk arrondissement Brussel beëdigt de Belgo-néerlandaise rechtbank van eerste aanleg of de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het benoemingsbesluit. Indien het benoemingsbesluit opgesteld is in het Nederlands en het Frans, geldt de taal van het diploma.]2
  
----------
  (1)<DWG 2008-07-15/44, art. 120, 170; Inwerkingtreding : 14-09-2009>
  (2)<W 2012-07-19/36, art. 40, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>

  Art. 572_VLAAMS_GEWEST.
  Behalve de installatie van de magistraten en griffiers, waarvan sprake is in artikel 288, vijfde lid, beëdigt de rechtbank van eerste aanleg eveneens:
  1° de notarissen;
  2° de gerechtsdeurwaarders;
  3° (de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos die belast zijn met handhaving); <DCFL 2007-12-07/51, art. 10, 157; Inwerkingtreding : 14-01-2008>
  4° de wegenopzichters, de inspecteurs en hoofdinspecteurs van politie belast met de vaststelling van de overtreding van wetten en verordeningen betreffende de spoorwegen, hun exploitatie en politie;
  5° de ambtenaren en beambten belast met de vaststelling van de overtreding van de wet en de verordeningen betreffende het vervoer van uitwijkelingen;
  6° de douanebeambten belast met de vaststelling van de misdrijven gepleegd binnen de omheining van vrije stapelplaatsen;
  7° de directeur en de beambten van de proefbank voor vuurwapens die als officier van gerechtelijke politie zijn aangesteld;
  8° de havenmeesters en de adjunct-havenmeesters;
  9° de hoofdinspecteurs en de inspecteurs van de luchtvaartpolitie;
  10° de beambten van het Hoog Comité van toezicht die de hoedanigheid hebben van officier van gerechtelijke politie.
  (11° de personen die door vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten worden aangewezen teneinde alle mogelijke exploitatievormen van een werk of van een prestatie, evenals enige onjuiste verklaring in verband met een dergelijke exploitatie vast te stellen). <W 1994-06-30/35, art. 91, 045; Inwerkingtreding : 1994-07-27>
  [1 In het gerechtelijk arrondissement Brussel beëdigt de Belgo-néerlandaise rechtbank van eerste aanleg of de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, naargelang de taal van het benoemingsbesluit. Indien het benoemingsbesluit opgesteld is in het Nederlands en het Frans, geldt de taal van het diploma.]1
  
----------
  (1)<W 2012-07-19/36, art. 40, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>

  Art. 572bis.[1 Onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter [4 de jeugdrechtbank, in het kader van de jeugdbeschermingsmaatregelen]4 en de bijzondere wetgevingen, neemt de familierechtbank kennis van :
   1° [3 vorderingen betreffende de staat van personen, met inbegrip van vorderingen betreffende de Belgische nationaliteit en met betrekking tot de erkenning van de status van staatloze [5 , onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]5;]3
   2° vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning [2 en de beroepen tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken]2, onverminderd de bevoegdheid die aan de strafrechter wordt toegekend bij artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   3° vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben;
   4° [2 vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;]2
   5° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen bedoeld in artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek;
   6° vorderingen bedoeld in de artikelen 1322bis en 1322decies;
   7° vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen [3 ...]3;
   8° geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de [2 bijslagtrekkende(n)]2 van de kinderbijslag voor de kinderen indien de ouders niet meer samenwonen, en het verzoek tegen de uitbetaling aan de rechthebbende;
   9° vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten;
   10° vorderingen tot verdeling;
   11° vorderingen tot tijdelijk huisverbod als bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld;
   12° het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefening van de rechten van de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;
   13° de vorderingen ingesteld met toepassing van artikel 220, § 3, van het Burgerlijk Wetboek;
   14° [2 het verzet tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende bedoeld in artikel 69, § 3, van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders gecoördineerd op 19 december 1939, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, en tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 8° ;]2
   15° [2 het verzet tegen de uitbetaling aan de bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, bedoeld in artikel 31, § 3, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, en tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 9°.]2 ]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 128, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 56, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2017-07-06/24, art. 73, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (4)<W 2017-03-19/08, art. 17, 262; Inwerkingtreding : 01-09-2017>
  (5)<W 2017-09-19/06, art. 13, 272; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  Art. 572bis_VLAAMS_GEWEST.
   [1 Onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter [4 de jeugdrechtbank, in het kader van de jeugdbeschermingsmaatregelen]4 en de bijzondere wetgevingen, neemt de familierechtbank kennis van :
   1° [3 vorderingen betreffende de staat van personen, met inbegrip van vorderingen betreffende de Belgische nationaliteit en met betrekking tot de erkenning van de status van staatloze [5 , onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]5;]3
   2° vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning [2 en de beroepen tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken]2, onverminderd de bevoegdheid die aan de strafrechter wordt toegekend bij artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   3° vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben;
   4° [2 vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;]2
   5° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen bedoeld in artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek;
   6° vorderingen bedoeld in de artikelen 1322bis en 1322decies;
   7° vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen [3 ...]3;
   8° [6 geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig is gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dat feit veroorzaakte schade, tenzij de vrederechter bevoegd is krachtens artikel 594, 8° ;]6
   9° vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten;
   10° vorderingen tot verdeling;
   11° vorderingen tot tijdelijk huisverbod als bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld;
   12° het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefening van de rechten van de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;
   13° de vorderingen ingesteld met toepassing van artikel 220, § 3, van het Burgerlijk Wetboek;
   14° [2 [6 ...]6]2
   15° [2 [6 ...]6]2]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 128, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 56, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2017-07-06/24, art. 73, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (4)<W 2017-03-19/08, art. 17, 262; Inwerkingtreding : 01-09-2017>
  (5)<W 2017-09-19/06, art. 13, 272; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  (6)<DVR 2018-04-27/27, art. 194, 299; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 572bis_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   [1 Onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan de vrederechter [4 de jeugdrechtbank, in het kader van de jeugdbeschermingsmaatregelen]4 en de bijzondere wetgevingen, neemt de familierechtbank kennis van :
   1° [3 vorderingen betreffende de staat van personen, met inbegrip van vorderingen betreffende de Belgische nationaliteit en met betrekking tot de erkenning van de status van staatloze [5 , onverminderd de door artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen aan de strafrechter toegekende bevoegdheid]5;]3
   2° vorderingen tot nietigverklaring van de wettelijke samenwoning [2 en de beroepen tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de akte van verklaring van wettelijke samenwoning op te maken]2, onverminderd de bevoegdheid die aan de strafrechter wordt toegekend bij artikel 391octies van het Strafwetboek en artikel 79quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
   3° vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben;
   4° [2 vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen;]2
   5° de vaststelling van de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen bedoeld in artikel 389 van het Burgerlijk Wetboek;
   6° vorderingen bedoeld in de artikelen 1322bis en 1322decies;
   7° vorderingen met betrekking tot onderhoudsverplichtingen [3 ...]3;
   8° [6 geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de bijslagtrekkende(n) van de gezinsbijslagen, en verzet tegen de uitbetaling van gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;]6;
   9° vorderingen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht, de erfopvolging, schenkingen onder levenden of testamenten;
   10° vorderingen tot verdeling;
   11° vorderingen tot tijdelijk huisverbod als bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld;
   12° het verzet van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent tegen de uitoefening van de rechten van de niet-ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;
   13° de vorderingen ingesteld met toepassing van artikel 220, § 3, van het Burgerlijk Wetboek;
   14° [2 [6 ...]6]2
   15° [2 [6 ...]6]2]1
  
----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 128, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 56, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2017-07-06/24, art. 73, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (4)<W 2017-03-19/08, art. 17, 262; Inwerkingtreding : 01-09-2017>
  (5)<W 2017-09-19/06, art. 13, 272; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  (6)<DDG 2018-04-23/18, art. 95, 296; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 573.[1 [2 De ondernemingsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van de geschillen tussen ondernemingen als bedoeld in artikel I.1, 1°, van het Wetboek van economisch recht, die niet vallen onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges en die, wat betreft natuurlijke personen, betrekking hebben op een handeling die niet kennelijk vreemd is aan de onderneming.]2
   De vordering gericht tegen een onderneming kan onder de in het [2 eerste lid]2, bepaalde voorwaarden eveneens voor de [3 ondernemingsrechtbank]3 worden gebracht, zelfs indien de eiser geen onderneming is. Elk beding tot aanwijzing van een bevoegde rechter dat is gemaakt voor het ontstaan van het geschil is, in dat opzicht, nietig.]1
  ----------
  (1)<W 2014-03-26/33, art. 2, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 10, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 574.De [7 ondernemingsrechtbank]7 neemt [2 ...]2 kennis:
  1° [6 van geschillen ter zake van een vereniging met rechtspersoonlijkheid, stichting of vennootschap, met uitzondering van een vereniging van mede-eigenaars, evenals van geschillen die ontstaan tussen hun voormalige, actuele of toekomstige vennoten of leden met betrekking tot de betrokken vennootschap, stichting of vereniging;]6
  2° [3 van vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit een insolventieprocedure bedoeld in boek XX van het Wetboek van economisch recht, waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van de insolventie;]3
  3° van vorderingen betreffende de benamingen van oorsprong [en de geografische aanduidingen]; <W 2007-05-10/33, art. 13, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  4° van vorderingen betreffende de aan de post toevertrouwde diensten;
  5° [2 van vorderingen tot verbetering en doorhaling van inschrijvingen van ondernemingen in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, in de Kruispuntbank van Ondernemingen;]2
  6° [6 ...]6
  7° van vorderingen [9 in scheepvaartzaken"]9, en inzonderheid van het onderzoek van de schuldvorderingen bij verdeling van de gelden voortkomend van de toewijzing van een in beslag genomen vaartuig.
  [8° opgeheven] <W 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004>
  [9° van geschillen inzake de handelingen van de Nationale Loterij [2 ...]2.] <W 1991-07-22/33, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-1991>
  [10° [6 ...]6
  [11° de vorderingen bedoeld in artikel 92 van Verordening nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.] <W 1998-02-10/56, art. 2, 060; Inwerkingtreding : 10-07-1998>
  [12° van geschillen tussen emittenten en houders, of tussen houders, van certificaten die betrekking hebben op effecten en zijn uitgegeven overeenkomstig de artikelen [8 5:28, 5:49, 6:27, 7:33 en 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen]8.] <W 1999-02-10/41, art. 2, 073; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  [13° van de vorderingen bedoeld in de artikelen 92, § 7, 159, § 7 en 197, § 8, van de wet van... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.] <W 2004-07-22/40, art. 13, 130; Inwerkingtreding : 09-03-2005>
  [14° van de vorderingen bedoeld in artikel 81 van Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.] <W 2005-12-20/36, art. 11, 136; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  [15° [van de in artikel 73 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien bedoelde vorderingen;] <W 2008-07-24/36, art. 10, 161; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  16° van vorderingen bedoeld in artikel 38 van de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten;
  17° van vorderingen bedoeld in artikel 16 van de wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten;
  18° van vorderingen betreffende merken, met inbegrip van vorderingen betreffende de doorhaling van een collectief merk, en van vorderingen betreffende tekeningen of modellen, bedoeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom [merken en tekeningen of modellen] van 25 februari 2005 goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006, behalve deze die door dit verdrag worden voorbehouden aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege.] <W 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [19° de vordering om te laten vaststellen dat er een cumulatie is van verworven beschermingen voor éénzelfde uitvinding door het Belgische octrooi en door het Europese octrooi, ingesteld bij toepassing van artikel 5 van de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreffende de procedure voor het indienen van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België;] <W 2008-07-24/36, art. 10, 161; Inwerkingtreding : 13-12-2007>
  [6 20° [9 van de in artikel 2.7.3.1, paragrafen 1 en 2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek bedoelde vorderingen]9]6
  [4 21° [9 van de in artikel 2.7.3.9 van het Belgisch Scheepvaartwetboek bedoelde vorderingen]9;]4
  [5 22° van vorderingen betreffende het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen, onverminderd de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank.]5
  [9 22°bis van de in artikel 2.7.3.15, paragrafen 1 en 2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek bedoelde vorderingen;]9
  [9 23° van de vorderingen ingesteld krachtens de bepalingen van artikel 2.7.3.20 van het Belgisch Scheepvaartwetboek;]9
  [9 24° van de vorderingen tot schadeloosstelling op grond van beslissingen genomen door de bevoegde instantie bedoeld in artikel 2.7.4.4, § 1, van het Belgisch Scheepvaartwetboek overeenkomstig artikel 2.7.4.5, § 1, en artikel 2.7.4.7 van het Belgisch Scheepvaartwetboek.]9
  [9 In de gevallen onder het eerste lid, 20°, 21°, 22°bis, 23° en 24°, is alleen de ondernemingsrechtbank te Antwerpen bevoegd.]9
  ----------
  (1)<W 2012-04-22/02, art. 2, 197; Inwerkingtreding : 17-05-2012>
  (2)<W 2014-03-26/33, art. 3, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (3)<W 2017-08-11/14, art. 17, 276; Inwerkingtreding : 01-05-2018>
  (4)<W 2018-03-30/35, art. 13, 278; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (5)<W 2018-07-30/18, art. 30, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (6)<W 2018-04-15/14, art. 11, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (7)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (8)<W 2019-03-23/06, art. 3, 298; Inwerkingtreding : 01-05-2019>
  (9)<W 2019-05-08/14, art. 49, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 575.<Hersteld bij W 2007-05-10/33, art. 14, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007> § 1. [1 De [2 ondernemingsrechtbank]2 is bevoegd voor de vorderingen tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, met betrekking tot het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken.
   De vordering die is gericht tegen een onderneming door een persoon die zelf niet in die hoedanigheid handelt, kan eveneens voor de [2 ondernemingsrechtbank]2 worden gebracht.]1
  § 2. De op grond van § 1 bevoegde rechtbanken zijn onder dezelfde voorwaarden bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de informatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in de artikelen 79bis en 79ter van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en in de artikelen 12bis en 12ter van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
  § 3. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<W 2014-03-26/33, art. 4, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 576.De [1 ondernemingsrechtbank]1 wijst de beëdigde wegers, scheepsmeters of meters voor zee- binnenschepen aan en neemt hun eed af.
  Zij neemt ook de eed af van:
  (1° de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren;) <W 1999-05-03/30, art. 56, 077; Inwerkingtreding : 01-04-1999>
  2° de bedrijfsrevisoren.
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 577.De rechtbank van eerste aanleg neemt in hoger beroep kennis van de vonnissen (in eerste aanleg gewezen door de vrederechter en, in de gevallen bepaald bij artikel 601bis, door de politierechtbank). <W 1994-07-11/33, art. 35, 048; Inwerkingtreding : 1995-01-01>
  [1 ...]1.
  [2 In afwijking van het eerste lid, wordt het hoger beroep tegen de beslissingen door de vrederechter in eerste aanleg gewezen in de gevallen bedoeld in de artikelen 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° tot 16° /2 [3 , 19° en 23°]3, en 596 tot 597, binnen de rechtbank van eerste aanleg behandeld door de familierechtbank.]2
  ----------
  (1)<W 2014-03-26/33, art. 5, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 28, 236; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2019-03-10/03, art. 4, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 578.De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op schending van [8 een bedrijfsgeheim]8 gedurende die overeenkomst;
  2° van geschillen inzake leerovereenkomsten;
  3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W 5-12-1968, art. 67>
  4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk;
  5° van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding;
  6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn;
  7° van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor hen aanhangig is.
  8° (de geschillen die hun oorzaak vinden :
  a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs;
  b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, b).) <W 2003-04-08/33, art. 139, 098; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen).) <W 1997-07-17/65, art. 52, 055; Inwerkingtreding : 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 9°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° van de geschillen betreffende [3 psychosociale risico's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk]3,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06-17/35, art. 5, 096; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  (12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs en die betrekking hebben op :
  a) werknemers;
  b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4, 107; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5° van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 10°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05-10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  15° (van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 11°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 4, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  ((16°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01-28/42, art. 16, 114; Inwerkingtreding : 19-04-2003> <W 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (17° van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41, art. 13, 142; Inwerkingtreding : 28-12-2006>
  (18° [4 ...]4;
  19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  [2 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]2
  [5 22° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
  [9 22° bis van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling en/of een werkgever, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen;]9
   23° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° [9 of in 22° bis]9 ;
   24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde, enerzijds, en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;]5
  [6 25° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 14°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden;]6
  [7 25° beroepen overeenkomstig artikel 136, tweede lid, van de Spoorcodex;]7
  [10 27° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of nadelige maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]10
  ----------
  (2)<W 2012-03-29/09, art. 2, 195; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
  (3)<W 2014-03-28/21, art. 6, 221; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 13, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2014-05-08/17, art. 2, 237; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-07-31/10, art. 35, 263; Inwerkingtreding : 21-08-2017>
  (7)<W 2017-11-23/15, art. 89, 267; Inwerkingtreding : 21-12-2017>
  (8)<W 2018-07-30/18, art. 31, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (9)<W 2018-12-06/23, art. 24, 295; Inwerkingtreding : 27-03-2019>
  (10)<W 2019-05-02/25, art. 119, 300; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

  Art. 578_WAALS_GEWEST.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op schending van [8 een bedrijfsgeheim]8 gedurende die overeenkomst;
  2° van geschillen inzake leerovereenkomsten;
  3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W 5-12-1968, art. 67>
  4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk;
  5° van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding;
  6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn;
  7° van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor hen aanhangig is.
  8° (de geschillen die hun oorzaak vinden :
  a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs;
  b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, b).) <W 2003-04-08/33, art. 139, 098; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen).) <W 1997-07-17/65, art. 52, 055; Inwerkingtreding : 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 9°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° van de geschillen betreffende [3 psychosociale risico's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk]3,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06-17/35, art. 5, 096; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  (12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs en die betrekking hebben op :
  a) werknemers;
  b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4, 107; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5° van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 10°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05-10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  15° (van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 11°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 4, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  ((16°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01-28/42, art. 16, 114; Inwerkingtreding : 19-04-2003> <W 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (17° van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41, art. 13, 142; Inwerkingtreding : 28-12-2006>
  (18° [4 ...]4;
  19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  [2 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]2
  [5 22° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
  [9 22° bis van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling en/of een werkgever, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen;]9
   23° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° [9 of in 22° bis]9 ;
   24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde, enerzijds, en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;]5
  [6 25° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 14°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden;]6
  [7 25° beroepen overeenkomstig artikel 136, tweede lid, van de Spoorcodex;]7
  [10 27° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of nadelige maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]10
  [11 27° de geschillen op grond van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, op de gebieden vermeld in de artikelen 5, § 1, 5° tot en met 19°, en § 2.]11
  
----------
  (2)<W 2012-03-29/09, art. 2, 195; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
  (3)<W 2014-03-28/21, art. 6, 221; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 13, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2014-05-08/17, art. 2, 237; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-07-31/10, art. 35, 263; Inwerkingtreding : 21-08-2017>
  (7)<W 2017-11-23/15, art. 89, 267; Inwerkingtreding : 21-12-2017>
  (8)<W 2018-07-30/18, art. 31, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (9)<W 2018-12-06/23, art. 24, 295; Inwerkingtreding : 27-03-2019>
  (10)<W 2019-05-02/25, art. 119, 300; Inwerkingtreding : 31-05-2019>
  (11)<DWG 2019-05-02/61, art. 23, 306; Inwerkingtreding : 24-08-2019>
  

  Art. 578_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op schending van [8 een bedrijfsgeheim]8 gedurende die overeenkomst;
  2° van geschillen inzake leerovereenkomsten;
  3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W 5-12-1968, art. 67>
  4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk;
  5° van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding;
  6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn;
  7° van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor hen aanhangig is.
  8° (de geschillen die hun oorzaak vinden :
  a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs;
  b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, b).) <W 2003-04-08/33, art. 139, 098; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  [9 c) in de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling;]9
  (9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen).) <W 1997-07-17/65, art. 52, 055; Inwerkingtreding : 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 9°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° van de geschillen betreffende [3 psychosociale risico's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk]3,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06-17/35, art. 5, 096; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  (12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs en die betrekking hebben op :
  a) werknemers;
  b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4, 107; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5° van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 10°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05-10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  15° (van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 11°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 4, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  ((16°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01-28/42, art. 16, 114; Inwerkingtreding : 19-04-2003> <W 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (17° van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41, art. 13, 142; Inwerkingtreding : 28-12-2006>
  (18° [4 ...]4;
  19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  [2 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]2
  [5 22° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
  [11 22° bis van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling en/of een werkgever, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen.]11
   23° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° [11 of in 22° bis]11;
   24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde, enerzijds, en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;]5
  [6 25° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 14°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden;]6
  [7 25° beroepen overeenkomstig artikel 136, tweede lid, van de Spoorcodex.]7
  [10 27° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of nadelige maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]10
  
----------
  (2)<W 2012-03-29/09, art. 2, 195; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
  (3)<W 2014-03-28/21, art. 6, 221; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 13, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2014-05-08/17, art. 2, 237; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-07-31/10, art. 35, 263; Inwerkingtreding : 21-08-2017>
  (7)<W 2017-11-23/15, art. 89, 267; Inwerkingtreding : 21-12-2017>
  (8)<W 2018-07-30/18, art. 31, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (9)<ORD 2018-06-14/01, art. 5, 289; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (10)<W 2019-05-02/25, art. 119, 300; Inwerkingtreding : 31-05-2019>
  (11)<W 2018-12-06/23, art. 24, 295; Inwerkingtreding : 27-03-2019>

  Art. 578_VLAAMS_GEWEST.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten met inbegrip van die welke betrekking hebben op schending van [8 een bedrijfsgeheim]8 gedurende die overeenkomst;
  2° van geschillen inzake leerovereenkomsten;
  3° (van de individuele geschillen betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten;) <W 5-12-1968, art. 67>
  4° van geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk;
  5° van geschillen betreffende de overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding;
  6° van geschillen tussen de personen die samen een beroep uitoefenen waarbij hoofdzakelijk handenarbeid wordt verricht, en inzonderheid tussen een schipper ter visserij en de schepelingen die zijn vennoten zijn;
  7° van geschillen van burgerlijke aard die het gevolg zijn van een overtreding van de wetten en besluiten betreffende de arbeidsreglementering en de aangelegenheden onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank, onverminderd de toepassing van de wetsbepalingen die deze bevoegdheid verlenen aan de strafgerechten wanneer een strafvordering voor hen aanhangig is.
  8° (de geschillen die hun oorzaak vinden :
  a) in titel V betreffende gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economisch heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, a), en van die welke betrekking hebben op de toegang tot het onderwijs in de beroepsopleiding verstrekt door het openbaar of privaat onderwijs;
  b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten, met uitzondering van die bedoeld in artikel 581, 3°, b).) <W 2003-04-08/33, art. 139, 098; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (9° van de geschillen betreffende de hoedanigheid van de werknemers en het behoud van hun rechten ingevolge de overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan, (bedoeld in de artikelen 59 tot 70 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen).) <W 1997-07-17/65, art. 52, 055; Inwerkingtreding : 01-01-1998> <W 2009-01-26/31, art. 3, a) 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 9°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 2, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° van de geschillen betreffende [3 psychosociale risico's op het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk]3,die hun oorzaak vinden in hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk..) <W 2002-06-17/35, art. 5, 096; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  (12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs en die betrekking hebben op :
  a) werknemers;
  b) zelfstandigen.) <W 2002-12-20/52, art. 4, 107; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  13° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5° van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 10°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.) <W 2007-05-10/37, art. 3, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° van vorderingen betreffende de collectieve schuldenregeling;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  15° (van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 11°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;) <W 2007-05-10/37, art. 4, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  ((16°) (oude tweede 10°) van betwistingen op grond van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.) <W 2003-01-28/42, art. 16, 114; Inwerkingtreding : 19-04-2003> <W 2005-12-13/36, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (17° van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering.) <W 2006-12-03/41, art. 13, 142; Inwerkingtreding : 28-12-2006>
  (18° [4 ...]4;
  19° van de verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen.) <W 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>
  ([1 20°]1 (het oude 18° hernummerd tot 20°) van geschillen over discriminatie, in de zin van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.) <DVR 2008-07-10/56, art. 44, 162; Inwerkingtreding : 03/10/2008>
  [2 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.]2
  [5 22° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
  [11 22° bis van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling en/of een werkgever, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen.]11
   23° van de geschillen tussen een werknemer, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 22° [11 of in 22° bis]11;
   24° van de geschillen tussen een werknemer of een begunstigde, enerzijds, en een werkgever en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 22° en 23°;]5
  [6 25° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitzondering van de geschillen bedoeld in artikel 581, 14°, en onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden;]6
  [7 25° beroepen overeenkomstig artikel 136, tweede lid, van de Spoorcodex.]7
  [9 27° van de geschillen betreffende de bijdrage die verschuldigd is door de werkgever bij de toepassing van artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers.]9
  [10 27° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of nadelige maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de Raad van State, zoals bepaald door de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, voor wat betreft de statutaire personeelsleden.]10
  
----------
  (1)<DVR 2011-06-10/05, art. 2, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (2)<W 2012-03-29/09, art. 2, 195; Inwerkingtreding : 16-04-2012>
  (3)<W 2014-03-28/21, art. 6, 221; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 13, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2014-05-08/17, art. 2, 237; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-07-31/10, art. 35, 263; Inwerkingtreding : 21-08-2017>
  (7)<W 2017-11-23/15, art. 89, 267; Inwerkingtreding : 21-12-2017>
  (8)<W 2018-07-30/18, art. 31, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (9)<DVR 2018-02-09/08, art. 3, 287; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (10)<W 2019-05-02/25, art. 119, 300; Inwerkingtreding : 31-05-2019>
  (11)<W 2018-12-06/23, art. 24, 295; Inwerkingtreding : 27-03-2019>

  Art. 578bis.[1 De arbeidsrechtbank neemt kennis :
   "1° van de geschillen tussen een zelfstandige, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen in de zin van artikel 42, 1°, van de programmawet (I) van 24 december 2002;
   2° van de geschillen tussen een zelfstandige, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 54, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
   3° van de geschillen tussen een bedrijfsleider, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 35, 1°, van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen;
   4° van de geschillen tussen een bedrijfsleider, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een inrichter en/of een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen die niet bedoeld zijn in de bepaling onder 3° ;
   5° van de geschillen tussen een bedrijfsleider, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en de rechtspersoon die een toezegging doet en/of een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, anderzijds, inzake een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid die niet bedoeld zijn in de bepalingen onder 1°, 2°, 3° en 4°;]1
  [2 6° van de geschillen tussen een zelfstandige actief als natuurlijke persoon, een meewerkende echtgenote, een helper, een aangeslotene of een begunstigde, enerzijds, en een pensioeninstelling, anderzijds, inzake aanvullende pensioenen bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-08/17, art. 3, 237; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2018-02-18/07, art. 22, 281; Inwerkingtreding : 30-06-2018>

  Art. 579.<W 24-06-1969, art. 12> De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het werk en uit beroepsziekten:
  2° van de vorderingen betreffende de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen, welke zich tussen 10 mei 1940 en 30 september 1944, onder de gelding van de Duitse wetgeving voorgedaan hebben in de door het Duitse Rijk aangehechte Belgische gebieden;
  3° van de vorderingen betreffende de toelagen toegekend [1 door Fedris]1;
  4° (van de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit nijverheidsongevallen en landbouwongevallen in het raam van de verzekering tegen nijverheidsongevallen van de kantons Eupen, Malmédy en Sankt-Vith en van de verzekering tegen landbouwongevallen van de kantons Eupen, Malmédy en Sankt-Vith.) <W 16-08-1971, art. 8>
  (5° van de vorderingen tot vergoedingen van een door in 1° omschreven feit ontstane schade, gegrond op een verzekeringspolis naar gemeen recht, die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt gesloten ten voordele van de stagiairs in beroepsopleiding.) <W 2005-12-13/36, art. 6, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (6° van de betwistingen in verband met de tegemoetkomingen van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, ingesteld bij de programmawet (I) van 27 december 2006.) <W 2006-12-27/30, art. 126, 143; Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  [2 7° van de betwistingen in verband met de tegemoetkomingen van het Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers, ingesteld bij het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers]2
  ----------
  (1)<KB 2018-09-06/13, art. 1, 288; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (2)<KB 22 2020-06-04/12, art. 1, 307; Inwerkingtreding : 11-03-2020>

  Art. 580.De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08-1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>
  2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°;
  3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>
  4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien;
  5° (.....) <W 30-06-1971, art. 16>
  6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°>
  a) de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;
  b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden;
  c) de wet van 17 juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid;
  d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1
  7° van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;
  8° (van de geschillen betreffende de toepassing van:
  a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05-01-1976, art. 121>
  b) de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag. Zij past, op verzoek ((van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers)), de in artikel 8 van voormelde wet bepaalde sancties toe;) <W 20-07-1971, art. 12> <W 05-01-1976, art. 121> <KB242 31-12-1983, art. 10>
  c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974, art. 21, § 1>
  (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48, 099; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (d) de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34, art. 17, 039; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31, art. 3, 089; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  (f) de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet.) <W 2007-04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding : 07-05-2007>
  9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd rustpensioen.) W 20-06-1975, art. 9>
  10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpensioen bedoeld in artikel 5 van het hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 107>
  11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden, bedoeld bij afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 166, § 1>
  12° (de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 28 december 83, houdende fiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983, art. 69>
  (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen bedoeld in hoofdstuk IV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31, art. 271, 020; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
  (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers getroffen door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, bedoeld in titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01>
  16° [2 van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en diegenen die met hen worden gelijkgesteld, bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]2
  (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148, 038; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor juridische bijstand;) <W 1998-11-23/34, art. 5, 066; Inwerkingtreding : 31-12-1999>
  [2 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte Commissie Kunstenaars, met toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.]2
  ----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2015-07-20/13, art. 25, 247; Inwerkingtreding : 01-09-2015>

  Art. 580_WAALS_GEWEST.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, gezinsbijslag werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08-1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>
  2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°;
  3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>
  4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien;
  [3 4°bis: van geschillen tussen het Agentschap en de Waalse verzekeringsinstellingen die in de Waalse verzekering sociale bescherming tussenbeide komen, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor hen voortvloeien;]3
  5° (.....) <W 30-06-1971, art. 16>
  6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°>
  a) de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;
  b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden;
  c) de wet van 17 juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid;
  d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1
  [3 6°bis van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de Waalse rechthebbenden;]3
  [3 6°ter van geschillen tussen de gezondheidsinstellingen of de zorg- en hulpverleners en de Waalse rechthebbenden of de verzekeringsinstellingen, betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel 43/2, eerste lid, 8° en 9°, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid of de wettelijke en reglementaire bepalingen tot regeling van hun betrekkingen.]3
  7° van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;
  8° (van de geschillen betreffende de toepassing van:
  a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05-01-1976, art. 121>
  b) de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag. Zij past, op verzoek ((van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers)), de in artikel 8 van voormelde wet bepaalde sancties toe;) <W 20-07-1971, art. 12> <W 05-01-1976, art. 121> <KB242 31-12-1983, art. 10>
  c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974, art. 21, § 1>
  (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48, 099; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (d) de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34, art. 17, 039; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31, art. 3, 089; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  (f) de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet.) <W 2007-04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding : 07-05-2007>
  9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd rustpensioen.) W 20-06-1975, art. 9>
  10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpensioen bedoeld in artikel 5 van het hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 107>
  11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden, bedoeld bij afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 166, § 1>
  12° (de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 28 december 83, houdende fiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983, art. 69>
  (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen bedoeld in hoofdstuk IV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31, art. 271, 020; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
  (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers getroffen door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, bedoeld in titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01>
  16° [2 van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en diegenen die met hen worden gelijkgesteld, bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]2
  (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148, 038; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor juridische bijstand;) <W 1998-11-23/34, art. 5, 066; Inwerkingtreding : 31-12-1999>
  [2 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte Commissie Kunstenaars, met toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.]2
  
----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2015-07-20/13, art. 25, 247; Inwerkingtreding : 01-09-2015>
  (3)<DWG 2018-11-08/13, art. 34, 304; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 580_VLAAMS_GEWEST.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, [3 ...]3 werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08-1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>
  2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°;
  3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>
  4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien;
  5° (.....) <W 30-06-1971, art. 16>
  6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°>
  a) de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;
  b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden;
  c) de wet van 17 juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid;
  d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1
  7° van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;
  8° (van de geschillen betreffende de toepassing van:
  a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05-01-1976, art. 121>
  b) [3 het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, met uitzondering van de geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van hetzelfde decreet;]3
  c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974, art. 21, § 1>
  (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48, 099; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (d) de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34, art. 17, 039; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31, art. 3, 089; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  (f) de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet.) <W 2007-04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding : 07-05-2007>
  9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd rustpensioen.) W 20-06-1975, art. 9>
  10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpensioen bedoeld in artikel 5 van het hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 107>
  11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden, bedoeld bij afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 166, § 1>
  12° (de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 28 december 83, houdende fiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983, art. 69>
  (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen bedoeld in hoofdstuk IV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31, art. 271, 020; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
  (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers getroffen door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, bedoeld in titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01>
  16° [2 van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en diegenen die met hen worden gelijkgesteld, bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]2
  (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148, 038; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor juridische bijstand;) <W 1998-11-23/34, art. 5, 066; Inwerkingtreding : 31-12-1999>
  [2 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte Commissie Kunstenaars, met toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.]2
  
----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2015-07-20/13, art. 25, 247; Inwerkingtreding : 01-09-2015>
  (3)<DVR 2018-04-27/27, art. 195, 299; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 580_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, [3 ...]3 werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08-1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>
  2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°;
  3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>
  4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien;
  5° (.....) <W 30-06-1971, art. 16>
  6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°>
  a) de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;
  b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden;
  c) de wet van 17 juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid;
  d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1
  7° van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;
  8° (van de geschillen betreffende de toepassing van:
  a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05-01-1976, art. 121>
  b) [3 het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen, met uitzondering van geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de bijslagtrekkende(n) van de gezinsbijslagen, alsook met uitzondering van verzet tegen de uitbetaling van gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende;]3
  c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974, art. 21, § 1>
  (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48, 099; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (d) de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34, art. 17, 039; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31, art. 3, 089; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  (f) de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet.) <W 2007-04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding : 07-05-2007>
  9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd rustpensioen.) W 20-06-1975, art. 9>
  10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpensioen bedoeld in artikel 5 van het hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 107>
  11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden, bedoeld bij afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 166, § 1>
  12° (de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 28 december 83, houdende fiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983, art. 69>
  (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen bedoeld in hoofdstuk IV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31, art. 271, 020; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
  (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers getroffen door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, bedoeld in titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01>
  16° [2 van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en diegenen die met hen worden gelijkgesteld, bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]2
  (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148, 038; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor juridische bijstand;) <W 1998-11-23/34, art. 5, 066; Inwerkingtreding : 31-12-1999>
  [2 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte Commissie Kunstenaars, met toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.]2
  
----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2015-07-20/13, art. 25, 247; Inwerkingtreding : 01-09-2015>
  (3)<DDG 2018-04-23/18, art. 96, 296; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 580_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende (de verplichtingen van de werkgevers en van de personen die met hen hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen), opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, (gezinsbijslag,) werkloosheid, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, rust- en overlevingspensioen, jaarlijkse vakantie, bestaanszekerheid, (sluiting van ondernemingen) en door de verordeningen waarbij sociale voordelen aan de werknemers en leerlingen worden toegekend; <W 04-08-1978, art. 70> <W 12-05-1971, art. 1, 1°> <W 28-07-1971, art. 22>
  2° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, welke voortvloeien uit de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°;
  3° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die, buiten een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst, het voordeel genieten van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°; <W 12-05-1971, art. 1, 2°>
  4° van geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld onder 1°, betreffende de rechten en verplichtingen die daaruit voor die instellingen voortvloeien;
  5° (.....) <W 30-06-1971, art. 16>
  6° van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van de personen (en hun rechtverkrijgenden) die een maatschappelijke verzekering hebben aangegaan krachtens: <W 12-05-1971, art. 1, 3°>
  a) de wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de wet van 3 april 1851 op de mutualiteitsverenigingen;
  b) de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden;
  c) de wet van 17 juli 1963 betreffende overzeese sociale zekerheid;
  d) [1 artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990;]1
  7° van geschillen betreffende het stelsel van maatschappelijke zekerheid waarvan de prestaties gewaarborgd zijn bij de wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst en dat waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd;
  8° (van de geschillen betreffende de toepassing van:
  a) de wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Zij past, op verzoek (van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen), de in artikel 13 van voormelde wet bepaalde sancties toe; <W 05-01-1976, art. 121>
  b) de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag. Zij past, op verzoek ((van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers)), de in artikel 8 van voormelde wet bepaalde sancties toe;) <W 20-07-1971, art. 12> <W 05-01-1976, art. 121> <KB242 31-12-1983, art. 10>
  c) (de wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum, voor wat betreft de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het bestaansminimum alsmede betreffende de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 07-08-1974, art. 21, § 1>
  (de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, inzake de geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van de maatschappelijke integratie, alsmede de toepassing van de administratieve sancties bepaald in de desbetreffende wetgeving.) <W 2002-05-26/47, art. 48, 099; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  (d) de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door de wetgeving ter zake.) <W 1993-01-12/34, art. 17, 039; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (e) de wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.) <W 2001-03-22/31, art. 3, 089; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  (f) de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen wat betreft de geschillen betreffende elke schending van de rechten die aan de begunstigden van de opvang worden gewaarborgd door de boeken II en III van voormelde wet.) <W 2007-04-21/57, art. 2, 146; Inwerkingtreding : 07-05-2007>
  9° (van de geschillen betreffende de toekenning van de rentebijslag aan de begunstigden met een vervroegd rustpensioen.) W 20-06-1975, art. 9>
  10° (van de geschillen betreffende de toekenning van het bijzonder brugpensioen bedoeld in artikel 5 van het hoofdstuk III van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 107>
  11° (van de geschillen betreffende de toekenning van het brugpensioen aan bejaarde invaliden, bedoeld bij afdeling 6 van het hoofdstuk V van de wet van 22 december 1977.) <W 22-12-1977, art. 166, § 1>
  12° (de betwistingen betreffende de verplichting van de sociaal verzekerden om een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid te storten krachtens hoofdstuk III van de wet van 28 december 83, houdende fiscale en begrotingsbepalingen) <W 28-12-1983, art. 69>
  (13° van de geschillen betreffende de bijzondere werkgeversbijdrage op het conventioneel brugpensioen bedoeld in hoofdstuk IV van de programmawet van 22 december 1989.) <W 1989-12-22/31, art. 271, 020; Inwerkingtreding : 09-01-1990>
  (14° van de betwistingen betreffende de rechten en plichten voortvloeiend uit de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met uitzondering van de betwistingen betreffende de toepassing van de algemene beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en die bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.) ) <W 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (15° van de geschillen betreffende de toelage aan de werkgevers voor het in dienst houden van werknemers getroffen door een arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor deze werknemers definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, bedoeld in titel II, hoofdstuk VI, van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.) <W 1990-12-29/30, art. 152, 025; Inwerkingtreding : 1991-01-01>
  16° [2 van geschillen betreffende de verplichtingen van de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en diegenen die met hen worden gelijkgesteld, bedoeld bij de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]2
  (17° van de geschillen betreffende de premie ter compensatie van de sociale zekerheidsbijdragen bedoeld in artikel 144 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen;) <W 1992-12-30/40, art. 148, 038; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  (18° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen van het bureau voor juridische bijstand;) <W 1998-11-23/34, art. 5, 066; Inwerkingtreding : 31-12-1999>
  [2 19° van de gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen genomen door de bij artikel 172 van de programmawet (I) van 24 december 2002 opgerichte Commissie Kunstenaars, met toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;]2
  [3 20° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.]3
  
----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 12, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2015-07-20/13, art. 25, 247; Inwerkingtreding : 01-09-2015>
  (3)<ORD 2018-12-21/35, art. 32, 293; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. 581.(De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake sociaal statuut , familiale uitkeringen , verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust - en overlevingspensioen ten voordele van de zelfstandigen;
  2° van de geschillen betreffende de rechten die voortvloeien uit deze wetten en verordeningen;) <W 30-06-1971 , art. 17>
  3° (de geschillen die hun oorzaak vinden :
  a) in titel V betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de toegang tot een zelfstandig beroep van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en in haar uitvoeringsbesluiten die op de zelfstandige beroepen betrekking hebben;
  b) in het decreet van 8 mei 2002 van het Vlaams Parlement houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten die op de zelfstandige beroepen betrekking hebben.) <W 2003-04-08/33, art. 140, 098; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  4° (de geschillen inzake de verplichting, voor de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn, een sociale-solidariteitsbijdrage krachtens de koninklijke besluiten nr. 12 van 26 februari 1982 en nr. 186 van 30 december 1982 te storten;
  5° de geschillen inzake de verplichting, voor de zelfstandigen, een bijdrage tot matiging van de inkomsten krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 te storten;
  6° de geschillen inzake de verplichting voor de alleenstaanden en de gezinnen zonder kinderen, in de sector der zelfstandigen, een bijzondere bijdrage te storten krachtens de koninklijke besluiten nr. 38 van 30 maart 1982, nr. 160 van 30 december 1982, nr. 218 van 7 november 1983 en nr. 290 van 31 maart 1984.) <W 1985-08-01/30, art. 93, 005>
  (7° van de geschillen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit n° 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen.) <KBN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; inwerkingtreding 01-01-1987>
  (8° van de geschillen inzake de verplichting voor de vennootschappen tot het betalen van een bijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, en krachtens hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.) <W 1992-12-30/40, art. 102, 038; Inwerkingtreding : 1992-07-01>
  9° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen, die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 5, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 6, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.) <W 2007-05-10/37, art. 7, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  [1 13° de betwistingen betreffende de verplichting voor de rechtspersonen om een bijzondere bijdrage, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen te betalen, krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van titel 6 van de programmawet van 22 juni 2012;]1
  [2 14° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;]2
  [3 15° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.]3
  ----------
  (1)<W 2012-06-22/02, art. 33, 198; Inwerkingtreding : 08-07-2012>
  (2)<W 2017-07-31/10, art. 36, 263; Inwerkingtreding : 21-08-2017>
  (3)<W 2019-05-02/25, art. 120, 300; Inwerkingtreding : 31-05-2019>

  Art. 581_VLAAMS_GEWEST.
  (De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake sociaal statuut , familiale uitkeringen , verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust - en overlevingspensioen ten voordele van de zelfstandigen [3 en uit het decreet van 18 mei 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging]3;
  2° van de geschillen betreffende de rechten die voortvloeien uit deze wetten en verordeningen;) <W 30-06-1971 , art. 17>
  3° (de geschillen m.b.t. de toepassing van het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsbesluiten.) <DVR 2002-05-08/44, art. 18, 098; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  4° (de geschillen inzake de verplichting, voor de genieters van bedrijfsinkomsten die niet aan de index van de consumptieprijzen gebonden zijn, een sociale-solidariteitsbijdrage krachtens de koninklijke besluiten nr. 12 van 26 februari 1982 en nr. 186 van 30 december 1982 te storten;
  5° de geschillen inzake de verplichting, voor de zelfstandigen, een bijdrage tot matiging van de inkomsten krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 te storten;
  6° de geschillen inzake de verplichting voor de alleenstaanden en de gezinnen zonder kinderen, in de sector der zelfstandigen, een bijzondere bijdrage te storten krachtens de koninklijke besluiten nr. 38 van 30 maart 1982, nr. 160 van 30 december 1982, nr. 218 van 7 november 1983 en nr. 290 van 31 maart 1984.) <W 1985-08-01/30, art. 93, 005>
  (7° van de geschillen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit n° 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen.) <KBN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; inwerkingtreding 01-01-1987>
  (8° van de geschillen inzake de verplichting voor de vennootschappen tot het betalen van een bijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen krachtens hoofdstuk III van titel III van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, en krachtens hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.) <W 1992-12-30/40, art. 102, 038; Inwerkingtreding : 1992-07-01>
  9° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen mannen en vrouwen, die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 6, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 5, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  10° (van de geschillen op basis van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen;) <W 2007-05-10/37, art. 6, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° van de geschillen op basis van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en die betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in de zin van artikel 5, § 1, 4° en 5°, van voormelde wet en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.) <W 2007-05-10/37, art. 7, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  [1 12° van de geschillen over discriminatie, in de zin van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.]1
  [2 13° de betwistingen betreffende de verplichting voor de rechtspersonen om een bijzondere bijdrage, bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen te betalen, krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van titel 6 van de programmawet van 22 juni 2012.]2
  [5 14° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie of andere soorten van onbillijke behandeling of nadelige maatregel ten gevolge van of in verband met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 69bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.]5
  [4 15° van de geschillen betreffende vergelding, discriminatie en andere vormen van nadelige behandeling of maatregelen, die verband houden met de melding van een inbreuk in de zin van artikel 36/7/1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en die betrekking hebben op zelfstandige beroepen.]4
  
----------
  (1)<DVR 2011-06-10/05, art. 3, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (2)<W 2012-06-22/02, art. 33, 198; Inwerkingtreding : 08-07-2012>
  (3)<DVR 2018-07-06/23, art. 98, 303; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (4)<W 2019-05-02/25, art. 120, 300; Inwerkingtreding : 31-05-2019>
  (5)<W 2017-07-31/10, art. 36, 263; Inwerkingtreding : 21-08-2017>

  Art. 582.De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° [van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een handicap alsmede van de betwistingen inzake medische onderzoeken uitgevoerd met het oog op de toekenning van sociale of fiscale voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale bijstand;] <W 2002-12-24/32, art. 11, 105; Inwerkingtreding : 15-02-2003>
  2° van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet betreffende de sociale reclassering van de minder-validen;
  3° [van geschillen betreffende de instelling en de werking van de ondernemingsraden;
  4° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de diensten en comités voor veiligheid , gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen , met inbegrip van de diensten en comités ingesteld in mijnen , groeven en graverijen.] <W 30-06-1971 , art. 18>
  5° [van de geschillen betreffende afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen] <KBN424 1986-08-01/31, art. 31, 009>
  [6° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van de Europese ondernemingsraden en betreffende de procedures ter informatie en raadpleging die ervan in de plaats komen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.] <W 1998-04-23/46, art. 5, 059; Inwerkingtreding : 22-09-1996>
  [7° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, q) , van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.] <W 2002-12-24/32, art. 7, 105; Inwerkingtreding : 01-04-2003>
  [8° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de rol van de werknemers in de Europese vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap.] <W 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; Inwerkingtreding : 05-11-2005>
  [9° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap.] <W 2008-05-09/80, art. 5, 159; Inwerkingtreding : 02-08-2008>
  [10° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, zb), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  11° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, k), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.] <W 2008-12-22/34, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [1 12° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen;]1
  [2 [8 13°]8 betwistingen betreffende Hoofdstuk IX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;]2
  [4 14° van de geschillen betreffende de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, met uitzondering van de geschillen die betrekking hebben op de toekenning, de weigering of de intrekking van een erkenning.]4
  [9 15° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de organen van sociale dialoog, zoals bedoeld bij artikel 114/1 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.]9
  ----------
  (1)<W 2009-06-19/16, art. 5, 168; Inwerkingtreding : 08-08-2009>
  (2)<W 2010-06-02/38, art. 4, 181; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (4)<W 2011-07-04/04, art. 1, 191; Inwerkingtreding : 19-07-2011>
  (8)<W 2016-02-29/09, art. 70, 251; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
  (9)<W 2018-03-18/01, art. 45, 273; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  Art. 582_VLAAMS_GEWEST.
  De arbeidsrechtbank neemt kennis:
  1° [van de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen aan personen met een handicap alsmede van de betwistingen inzake medische onderzoeken uitgevoerd met het oog op de toekenning van sociale of fiscale voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn afgeleid van een sociaal recht of van de sociale bijstand;] <W 2002-12-24/32, art. 11, 105; Inwerkingtreding : 15-02-2003>
  2° van de geschillen betreffende de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de wet betreffende de sociale reclassering van de minder-validen [en van de geschillen betreffende de inschrijving en de toekenning van bijstand tot sociale integratie voortvloeiend uit de toepassing van het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een handicap] [en bij decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] [en van de geschillen voortvloeiend uit artikel 5, § 1, 5°, a en b, van het decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding] Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " [9 en van de geschillen betreffende de Vlaamse sociale bescherming, [10 vermeld in artikel 56, 66, 72, 76, 81, 89, 93, 104, 127, 129 en 146 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming]10]9 [6 en van de geschillen over de vaststelling van werkondersteunende maatregelen, vermeld in artikel 7 en 8 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling]6. <DVR 1997-11-12/33, art. 2, 055; Inwerkingtreding : 20-12-1997> <DVR 2004-05-07/62, art. 33, 124; Inwerkingtreding : 01-04-2006> <DVR 2008-11-21/48, art. 79, 165; Inwerkingtreding : 01-10-2008>
  3° [van geschillen betreffende de instelling en de werking van de ondernemingsraden;
  4° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de diensten en comités voor veiligheid , gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen , met inbegrip van de diensten en comités ingesteld in mijnen , groeven en graverijen.] <W 30-06-1971 , art. 18>
  5° [van de geschillen betreffende afdeling 5 van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen] <KBN424 1986-08-01/31, art. 31, 009>
  [6° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van de Europese ondernemingsraden en betreffende de procedures ter informatie en raadpleging die ervan in de plaats komen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.] <W 1998-04-23/46, art. 5, 059; Inwerkingtreding : 22-09-1996>
  [7° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, q) , van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.] <W 2002-12-24/32, art. 7, 105; Inwerkingtreding : 01-04-2003>
  [8° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de rol van de werknemers in de Europese vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap.] <W 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; Inwerkingtreding : 05-11-2005>
  [9° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 9 mei 2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap.] <W 2008-05-09/80, art. 5, 159; Inwerkingtreding : 02-08-2008>
  [10° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, zb), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  11° van de geschillen betreffende artikel 7, § 1, derde lid, k), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;] <W 2008-12-22/34, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
  [1 12° van de geschillen betreffende de instelling en de werking van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan alsook betreffende de procedures aangaande de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen, met uitzondering van de bijzondere procedure ingesteld bij artikel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen;]1
  [2 [8 13°]8 betwistingen betreffende Hoofdstuk IX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid;]2
  [4 14° van de geschillen betreffende de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, met uitzondering van de geschillen die betrekking hebben op de toekenning, de weigering of de intrekking van een erkenning.]4
  [7 15° van de geschillen betreffende de indicering van de individuele behoefte aan kwaliteitsvol begeleide en competentieversterkende inschakeling van de werkzoekende op basis van een lijst met indicaties en de nood aan een inschakelingstraject, vermeld in artikel 29 van het decreet van 22 november 2013 houdende de lokale diensteneconomie.]7
  [11 15° van geschillen betreffende de instelling en de werking van de organen van sociale dialoog, zoals bedoeld bij artikel 114/1 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.]11

  ----------
  (1)<W 2009-06-19/16, art. 5, 168; Inwerkingtreding : 08-08-2009>
  (2)<W 2010-06-02/38, art. 4, 181; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (3)<DVR 2011-03-25/17, art. 10, 188; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  (4)<W 2011-07-04/04, art. 1, 191; Inwerkingtreding : 19-07-2011>
  (6)<DVR 2013-07-12/39, art. 56, 144; Inwerkingtreding : 01-04-2019 (zie BVR 2017-02-17/18, art. 110)>
  (7)<DVR 2013-11-22/29, art. 39, 143; Inwerkingtreding : 01-04-2015 (zie BVR 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>
  (8)<W 2016-02-29/09, art. 70, 251; Inwerkingtreding : 01-05-2016>
  (9)<DVR 2016-06-24/16, art. 59, 258; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (10)<DVR 2018-05-18/15, art. 155, 302; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (11)<W 2018-03-18/01, art. 45, 273; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  Art. 583.<W 30-06-1971, art. 19> De arbeidsrechtbank neemt kennis van de toepassing der administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 en [2 van de toepassing van administratieve geldboeten bedoeld in het Sociaal Strafwetboek]2.
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de sociale identiteitskaart, ingevoerd door het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.] <W 1999-01-25/32, art. 90, 068; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de compensatoire vergoeding bedoeld in artikel 132, vierde lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.] <KBN443 1986-08-14/30, art. 2, 010>
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de individuele bestuurshandelingen inzake het verlenen, het schorsen en het intrekken van de erkenning als havenarbeider, genomen in toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.] <W 1998-02-13/33, art. 3, 056; Inwerkingtreding : 01-03-1998>
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen inzake het opleggen van de administratieve geldboetes, waarin voorzien wordt [1 het hoofdstuk VII, afdeling 1, van]1 door de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 8, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  ----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 13, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2010-06-06/06, art. 12, 184; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 583_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   <W 30-06-1971, art. 19> De arbeidsrechtbank neemt kennis van de toepassing der administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 578 tot 582 en [2 van de toepassing van administratieve geldboeten bedoeld in het Sociaal Strafwetboek]2. [3 De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen met betrekking tot administratieve geldboeten opgelegd overeenkomstig de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie, als ze worden opgelegd in het kader van wetgeving en reglementering aangenomen of geldend krachtens artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, die in een stelsel van administratieve geldboeten voorzien.]3
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de sociale identiteitskaart, ingevoerd door het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.] <W 1999-01-25/32, art. 90, 068; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de compensatoire vergoeding bedoeld in artikel 132, vierde lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.] <KBN443 1986-08-14/30, art. 2, 010>
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de individuele bestuurshandelingen inzake het verlenen, het schorsen en het intrekken van de erkenning als havenarbeider, genomen in toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid.] <W 1998-02-13/33, art. 3, 056; Inwerkingtreding : 01-03-1998>
  [De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen inzake het opleggen van de administratieve geldboetes, waarin voorzien wordt [1 het hoofdstuk VII, afdeling 1, van]1 door de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.] <W 2005-12-13/36, art. 8, 128; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  
----------
  (1)<W 2010-06-02/39, art. 13, 183; Inwerkingtreding : 01-03-2010>
  (2)<W 2010-06-06/06, art. 12, 184; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (3)<ORD 2018-06-14/01, art. 6, 289; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  

  Afdeling II. _ Voorzitters van de rechtbanken.

  Art. 584.De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
  [1 Als de zaak behoort tot de bevoegdheid van de familierechtbank, wordt deze enkel in geval van volstrekte noodzakelijkheid bij de voorzitter aanhangig gemaakt.]1
  De voorzitter van de arbeidsrechtbank en de voorzitter van de [4 ondernemingsrechtbank]4 kunnen bij voorraad uitspraak doen in gevallen die zij spoedeisend achten, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren.
  De zaak wordt vóór de voorzitter aanhangig gemaakt in kort geding of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij verzoekschrift.
  De voorzitter kan onder meer:
  1° [2 sekwesters aanstellen;]2
  2° om het even welke vaststellingen of deskundige onderzoekingen bevelen, zelfs met raming van de schade en opsporing van de oorzaken ervan;
  3° alle nodige maatregelen bevelen tot vrijwaring van de rechten van hen die de nodige voorzieningen niet kunnen treffen, met inbegrip van de verkoop van roerende goederen die heerloos of verlaten zijn;
  4° bevelen dat een of meer getuigen worden gehoord wanneer een partij van een kennelijk belang doet blijken, zelfs met het oog op een toekomstig geschil, indien vaststaat dat het bij enige vertraging van dat verhoor te vrezen is dat het getuigenis niet meer zal kunnen worden afgenomen.
  (5° bevelen, in geval van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht bepaald bij artikel 1369bis /1, begaan op commerciële schaal, en op verzoek van de houder van het recht die omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, om ten bewarende titel beslag te laten leggen op de roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. De voorzitter, die uitspraak doet over deze vordering, gaat na :
  1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;
  2) of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden;
  3) of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de eiser zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag - dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht - redelijkerwijze verantwoorden.
  [3 6° bevelen, in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim als bedoeld in artikel XI.332/4 van het Wetboek van economisch recht, en op verzoek van de houder van het bedrijfsgeheim, om ten bewarende titel beslag te leggen op de inbreukmakende goederen, met inbegrip van ingevoerde goederen, of om ze af te geven, om te vermijden dat ze in de handel worden gebracht of zich in het handelsverkeer bevinden;]3
  [5 7° in geval van niet-consensuele verspreiding van beelden of opnames bedoeld in de artikelen 371/1, § 1, 2°, en 371/2 van het Strafwetboek, en op verzoek van de persoon die op de beelden of de opname voorkomt of van zijn wettelijke vertegenwoordiger of van zijn rechtsopvolgers, bevelen dat de verspreider of elke als tussenpersoon optredende dienstverlener die een activiteit uitoefent als bedoeld in de artikelen XII.17 of XII.19 van het Wetboek van economisch recht, alle passende middelen aanwendt om de beelden onmiddellijk weg te halen of ontoegankelijk te maken, uiterlijk binnen zes uur na de betekening van de beschikking.]5 <W 2007-05-10/33, art. 15, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [5 Voor de verzoeken bedoeld in het vijfde lid, in de bepaling onder 7°, geldt een vermoeden van volstrekte noodzakelijkheid en wordt elke verspreiding geacht niet-consensueel te zijn tot het bewijs van het tegendeel is geleverd, onverminderd artikel 371/1, § 4, van het Strafwetboek.]5
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 129, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2015-05-21/12, art. 2, 246; Inwerkingtreding : 20-06-2015>
  (3)<W 2018-07-30/18, art. 32, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (4)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (5)<W 2020-05-04/16, art. 9, 308; Inwerkingtreding : 01-07-2020>

  Art. 584bis. <W 2007-04-01/46, art. 4, 145; Inwerkingtreding : 06-05-2007> Artikel 584 is niet van toepassing op de vorderingen bedoeld in artikel 41, § 1, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

  Art. 585.(NOTA : zie verder niet-federale vorm(en) van dit artikel.) De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° over de aanvragen tot benoeming van [4 ...]4 deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de overeenkomst tussen partijen of de wet hem die benoeming opdraagt;
  2° [3 ...]3;
  3° over de aanvragen tot benoeming van deskundigen, op grond van artikel 27, 5°, van de wet van 16 december 1851 tot herziening der wet over de hypotheken;
  4° op de vorderingen tot begroting van de notariskosten, ingesteld op grond van artikel 3 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering der erelonen van notarissen;
  5° over de aanvraag tot aanwijzing van een notaris met het oog op de voorlopige bewaring van de minuten van een notaris die overleden is of die wettelijk verhinderd is;
  6° over de verzoeken om machtiging tot de verkoop van goederen, gedaan op grond van artikel 111 van de algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten en de accijnsrechten;
  7° over de verzoeken om machtiging om hypothécaire inschrijvingen te vorderen op onroerende goederen van delinkwenten, gedaan op grond van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 10 april 1933, houdende voorlopige wijziging van sommige douanerechten, accijnzen en bijzondere verbruikstaxe en invoering van nieuwe maatregelen om de sluikhandel te beletten.
  (8° [5 ...]5). <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  9° [3 ...]3;
  (10°) (over de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 8, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
  12° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 9, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  ----------
  (3)<W 2013-07-30/23, art. 130, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2016-12-25/14, art. 71, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (5)<W 2019-05-08/14, art. 50, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 585_VLAAMS_GEWEST.
  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° over de aanvragen tot benoeming van [4 ...]4 deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de overeenkomst tussen partijen of de wet hem die benoeming opdraagt;
  2° [3 ...]3;
  3° over de aanvragen tot benoeming van deskundigen, op grond van artikel 27, 5°, van de wet van 16 december 1851 tot herziening der wet over de hypotheken;
  4° op de vorderingen tot begroting van de notariskosten, ingesteld op grond van artikel 3 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering der erelonen van notarissen;
  5° over de aanvraag tot aanwijzing van een notaris met het oog op de voorlopige bewaring van de minuten van een notaris die overleden is of die wettelijk verhinderd is;
  6° over de verzoeken om machtiging tot de verkoop van goederen, gedaan op grond van artikel 111 van de algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten en de accijnsrechten;
  7° over de verzoeken om machtiging om hypothécaire inschrijvingen te vorderen op onroerende goederen van delinkwenten, gedaan op grond van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 10 april 1933, houdende voorlopige wijziging van sommige douanerechten, accijnzen en bijzondere verbruikstaxe en invoering van nieuwe maatregelen om de sluikhandel te beletten.
  (8° [5 ...]5). <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  9° [3 ...]3;
  (10°) (over de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 8, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
  12° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 9, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  ([2 14°]2 over de vorderingen tot staking en hij legt de maatregelen van openbaarmaking van zijn beslissing op die hij nodig acht, krachtens artikel 30 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.) <DVR 2008-07-10/56, art. 46, 162; Inwerkingtreding : 03/10/2008>

  ----------
  (2)<DVR 2011-06-10/05, art. 4, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (3)<W 2013-07-30/23, art. 130, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2016-12-25/14, art. 71, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (5)<W 2019-05-08/14, art. 50, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 585_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° over de aanvragen tot benoeming van [4 ...]4 deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de overeenkomst tussen partijen of de wet hem die benoeming opdraagt;
  2° [3 ...]3;
  3° over de aanvragen tot benoeming van deskundigen, op grond van artikel 27, 5°, van de wet van 16 december 1851 tot herziening der wet over de hypotheken;
  4° op de vorderingen tot begroting van de notariskosten, ingesteld op grond van artikel 3 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarifering en invordering der erelonen van notarissen;
  5° over de aanvraag tot aanwijzing van een notaris met het oog op de voorlopige bewaring van de minuten van een notaris die overleden is of die wettelijk verhinderd is;
  6° over de verzoeken om machtiging tot de verkoop van goederen, gedaan op grond van artikel 111 van de algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-, uitvoer- en doorvoerrechten en de accijnsrechten;
  7° over de verzoeken om machtiging om hypothécaire inschrijvingen te vorderen op onroerende goederen van delinkwenten, gedaan op grond van de artikelen 27 tot 31 van de wet van 10 april 1933, houdende voorlopige wijziging van sommige douanerechten, accijnzen en bijzondere verbruikstaxe en invoering van nieuwe maatregelen om de sluikhandel te beletten.
  (8° [6 ...]6). <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  9° [3 ...]3;
  (10°) (over de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 8, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (11° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
  12° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 9, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  [1 13° over de verzoeken tot staking opgesteld krachtens artikel 23/12, § 7 van de Brusselse Huisvestingscode.]1
  [5 14° over de vorderingen tot staking krachtens artikel 19, paragraaf 1, van de ordonnantie van... ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling.]5

  ----------
  (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  (2)<DVR 2011-06-10/05, art. 4, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (3)<W 2013-07-30/23, art. 130, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2016-12-25/14, art. 71, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (5)<ORD 2017-10-05/03, art. 30, 264; Inwerkingtreding : 29-10-2017>
  (6)<W 2019-05-08/14, art. 50, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 586.
  <Opgeheven bij W 2016-12-25/14, art. 72, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>

  Art. 587.<W 1997-04-03/41, art. 12, 052; Inwerkingtreding : 09-06-1997> De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak :
  1° [5 ...]5;
  2° over de vorderingen bedoeld in artikel 68 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw;
  3° (over de vorderingen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 2q en in artikel 4, tweede lid, 2°, van de wet van 1 september 2004 houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen;) <W 2004-09-01/38, art. 6, 127; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  4° over de vorderingen bedoeld in artikel 14 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  5° over de vorderingen ingesteld overeenkomstig de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu;
  6° [6 ...]6
  7° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  8° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  9° [5 ...]5;
  (10° over de vorderingen bedoeld in artikel 8 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties [4 die worden ingesteld tegen andere personen dan ondernemingen als bedoeld in artikel 573, 1°, of tegen hun beroepsverenigingen of interprofessionele verenigingen]4;) <W 2002-08-02/32, art. 12, 100; Inwerkingtreding : 07-08-2002>
  11° [2 ...]2;
  12° [2 over de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel XVII. 23 van het Wetboek van economisch recht;]2
  13° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  14° (...); <W 2007-05-10/33, art. 16, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  15° [5 ...]5;
  [7 16°. over de aanvragen bedoeld in artikel 37, § 5, van de wet op de politie van de spoorwegen.]7
  Behoudens andersluidende wetsbepalingen worden de vorderingen bedoeld in het eerste lid ingesteld en behandeld naar de vormen van het kortgeding.
  ----------
  (1)<W 2013-06-02/08, art. 18, 214; Inwerkingtreding : 03-10-2013>
  (2)<W 2013-12-26/36, art. 13, 220; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (3)<W 2014-05-15/06, art. 6, 226; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 6, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2013-07-30/23, art. 131, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2018-04-15/14, art. 12, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (7)<W 2018-04-27/18, art. 51,§1, 292; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 587bis.<W 2007-05-10/37, art. 10, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007> De voorzitter van de arbeidsrechtbank, aangezocht bij verzoekschrift, doet uitspraak over :
  1° de vorderingen krachtens de artikelen 4 en 5, §§ 3 en 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
  2° de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  3° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
  4° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;
  [2 4°bis de vorderingen krachtens artikel 32decies, § § 2 en 3 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;]2
  [3 5° de vorderingen krachtens de artikelen 165 en 166 §§ 3 en 4 van hoofdstuk 13 inzake de ontslagregeling van de contractuele syndicale afgevaardigden en kandidaat-syndicaal afgevaardigden, bedoeld in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.]3
  ----------
  (2)<W 2014-03-28/21, art. 5, 221; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2018-03-18/01, art. 46, 273; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  Art. 587bis_VLAAMS_GEWEST.
  <W 2007-05-10/37, art. 10, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007> De voorzitter van de arbeidsrechtbank, aangezocht bij verzoekschrift, doet uitspraak over :
  1° de vorderingen krachtens de artikelen 4 en 5, §§ 3 en 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
  2° de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
  3° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden
  4° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.
  ([1 5°]1 over de vorderingen tot staking en hij legt de maatregelen van openbaarmaking van zijn beslissing op die hij nodig acht, krachtens artikel 30 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.)<DVR 2008-07-10/56, art. 47, 162; Inwerkingtreding : 03-10-2008>
  [3 5° de vorderingen krachtens de artikelen 165 en 166 §§ 3 en 4 van hoofdstuk 13 inzake de ontslagregeling van de contractuele syndicale afgevaardigden en kandidaat-syndicaal afgevaardigden, bedoeld in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.]3

  ----------
  (1)<DVR 2011-06-10/05, art. 5, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (2)<W 2014-03-28/21, art. 5, 221; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2018-03-18/01, art. 46, 273; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  Art. 587ter. <W 1998-04-23/46, art. 7; Inwerkingtreding : 22-09-1996> De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communaitaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

  Art. 587quater. <ingevoegd bij W 2005-09-17/72, art. 7 ; Inwerkingtreding : 05-11-2005> De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 17 september 2005 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap.

  Art. 587quinquies. <Ingevoegd bij W 2008-05-09/80, art. 7; Inwerkingtreding : 02-08-2008> De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 9 mei2008 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese coöperatieve vennootschap.

  Art. 587sexies. [1 De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de verzoeken ingesteld krachtens artikel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2009-06-19/16, art. 7, 168; Inwerkingtreding : 08-08-2009>

  Art. 587septies.[1 De voorzitter van de arbeidsrechtbank doet uitspraak over de vorderingen ingesteld krachtens artikel 2 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-06-06/06, art. 13, 184; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 588.De voorzitter van de [6 ondernemingsrechtbank]6 doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° op de vorderingen tot aanwijzing van [5 ...]5 deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de overeenkomst onder partijen of de wet hem die aanwijzing opdraagt;
  2° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1927 betreffende de bescherming van de benaming van oorsprong van wijn en brandewijn;
  3° [4 ...]4;
  4° op de vordering ingesteld krachtens artikel 4 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht;
  5° op de vordering ingesteld krachtens artikel 8 van de wet van 25 augustus 1891, houdende herziening van de titel van het Wetboek van koophandel op het vervoercontract;
  6° op de vordering ingesteld op grond van artikel 19 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;
  7° op de vordering ingesteld krachtens artikelen 5, 10 en 12 van de wet van 24 juli 1921 betreffende het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder;
  8° [8 ...]8
  9° ([8 op de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel 2.3.2.48 of 3.3.3.18 van het Belgische Scheepvaartwetboek;]8 ) <W 1989-04-11/30, art. 24, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  10° (de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 134, § 1, tweede lid, 4°, en 173, § 3, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;) <W 1990-12-04/32, art. 246, 026; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  11° op de vorderingen tot aanwijzing van een deskundige die ermede belast is de commissarissen van een naamloze vennootschap bij te staan bij het nazien van de boeken en de rekeningen van de vennootschap.
  12° [3 ...]3;
  13° (de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 11, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).) <KB 2004-09-01/30, art. 32, 126; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
  (15° op de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis /1 tot 1369bis /10 van dit Wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18° een vordering inzake namaak kunnen instellen.) <W 2007-05-10/33, art. 17, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  (15° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
  16° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 12, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (17° [7 op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 12:114, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;]7
  [2 19° [7 op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van de vereffenaars bedoeld in artikel 2:84 of 2:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in de artikelen 2:86 en 2:120 van hetzelfde wetboek]7.]2
  ----------
  (2)<W 2012-04-22/02, art. 3, 197; Inwerkingtreding : 17-05-2012>
  (3)<W 2014-05-15/06, art. 7, 226; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (4)<W 2013-07-11/19, art. 101, 240; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2018>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 73, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (7)<W 2019-03-23/06, art. 4, 298; Inwerkingtreding : 01-05-2019>
  (8)<W 2019-05-08/14, art. 51, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 588_VLAAMS_GEWEST.
  De voorzitter van de [6 ondernemingsrechtbank]6 doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° op de vorderingen tot aanwijzing van [5 ...]5 deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de overeenkomst onder partijen of de wet hem die aanwijzing opdraagt;
  2° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1927 betreffende de bescherming van de benaming van oorsprong van wijn en brandewijn;
  3° [4 ...]4;
  4° op de vordering ingesteld krachtens artikel 4 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht;
  5° op de vordering ingesteld krachtens artikel 8 van de wet van 25 augustus 1891, houdende herziening van de titel van het Wetboek van koophandel op het vervoercontract;
  6° op de vordering ingesteld op grond van artikel 19 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;
  7° op de vordering ingesteld krachtens artikelen 5, 10 en 12 van de wet van 24 juli 1921 betreffende het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder;
  8° [7 ...]7
  9° ([7 op de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel 2.3.2.48 of 3.3.3.18 van het Belgische Scheepvaartwetboek;]7 ) <W 1989-04-11/30, art. 24, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  10° (de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 134, § 1, tweede lid, 4°, en 173, § 3, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;) <W 1990-12-04/32, art. 246, 026; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  11° op de vorderingen tot aanwijzing van een deskundige die ermede belast is de commissarissen van een naamloze vennootschap bij te staan bij het nazien van de boeken en de rekeningen van de vennootschap;
  12° [3 ...]3;
  13° (de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 11, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE);) <KB 2004-09-01/30, art. 32, 126; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
  (15° op de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis /1 tot 1369bis /10 van dit Wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18° een vordering inzake namaak kunnen instellen;) <W 2007-05-10/33, art. 17, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  (16° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen;) <W 2007-05-10/37, art. 12, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (17° [8 op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 12:114, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;]8) <W 2008-06-08/32, art. 8, 158; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
  ([1 18°]1 de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;)<W 2008-06-08/32, art. 8, 158; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
  [2 19° [8 op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van de vereffenaars bedoeld in artikel 2:84 of 2:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in de artikelen 2:86 en 2:120 van hetzelfde wetboek.]8]2

  ----------
  (1)<DVR 2011-06-10/05, art. 6, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (2)<W 2012-04-22/02, art. 3, 197; Inwerkingtreding : 17-05-2012>
  (3)<W 2014-05-15/06, art. 7, 226; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (4)<W 2013-07-11/19, art. 101, 240; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2018>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 73, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (7)<W 2019-05-08/14, art. 51, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (8)<W 2019-03-23/06, art. 4, 298; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 588_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  1° op de vorderingen tot aanwijzing van [5 ...]5 deskundigen, vereffenaars of sekwesters, wanneer de overeenkomst onder partijen of de wet hem die aanwijzing opdraagt;
  2° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 5 en 6 van de wet van 18 april 1927 betreffende de bescherming van de benaming van oorsprong van wijn en brandewijn;
  3° op de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 11, § 3, 12, § 4, en 24, § 1, van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het stelsel der warrants;
  4° op de vordering ingesteld krachtens artikel 4 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspandrecht;
  5° op de vordering ingesteld krachtens artikel 8 van de wet van 25 augustus 1891, houdende herziening van de titel van het Wetboek van koophandel op het vervoercontract;
  6° op de vordering ingesteld op grond van artikel 19 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;
  7° op de vordering ingesteld krachtens artikelen 5, 10 en 12 van de wet van 24 juli 1921 betreffende het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder;
  8° [7 ...]7
  9° ([7 op de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel 2.3.2.48 of 3.3.3.18 van het Belgische Scheepvaartwetboek;]7 ) <W 1989-04-11/30, art. 24, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  10° (de vorderingen ingesteld krachtens de artikelen 134, § 1, tweede lid, 4°, en 173, § 3, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten;) <W 1990-12-04/32, art. 246, 026; Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  11° op de vorderingen tot aanwijzing van een deskundige die ermede belast is de commissarissen van een naamloze vennootschap bij te staan bij het nazien van de boeken en de rekeningen van de vennootschap.
  12° [3 ...]3;
  13° (de vorderingen tot staking krachtens artikel 20 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;) <W 2007-05-10/37, art. 11, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (14° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE).) <KB 2004-09-01/30, art. 32, 126; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
  (15° op de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis /1 tot 1369bis /10 van dit Wetboek en ingesteld door personen die, op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18° een vordering inzake namaak kunnen instellen.) <W 2007-05-10/33, art. 17, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  (15° de vorderingen tot staking krachtens artikel 18 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden;
  16° de vorderingen tot staking krachtens artikel 25 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.) <W 2007-05-10/37, art. 12, 148; Inwerkingtreding : 09-06-2007>
  (17° op de vorderingen ingesteld op grond van artikel 772/9, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.) <W 2008-06-08/32, art. 8, 158; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
  [2 19° [8 op de vorderingen tot bevestiging en homologatie van de aanstelling van de vereffenaars bedoeld in artikel 2:84 of 2:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en op de vorderingen tot vervanging van de vereffenaar bedoeld in de artikelen 2:86 en 2:120 van hetzelfde wetboek;]8]2
  [6 20° op de vorderingen tot staking krachtens artikel 19, paragraaf 1 van de ordonnantie van 5 oktober 2017 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling.]6

  ----------
  (1)<DVR 2011-06-10/05, art. 6, 190; Inwerkingtreding : 14-07-2011>
  (2)<W 2012-04-22/02, art. 3, 197; Inwerkingtreding : 17-05-2012>
  (3)<W 2014-05-15/06, art. 7, 226; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (4)<W 2013-07-11/19, art. 101, 240; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op 01-01-2018>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 73, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<ORD 2017-10-05/03, art. 31, 264; Inwerkingtreding : 29-10-2017>
  (7)<W 2019-05-08/14, art. 51, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (8)<W 2019-03-23/06, art. 4, 298; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

  Art. 589.<W 1999-04-11/46, art. 3, 074; Inwerkingtreding : 01-07-1999> De voorzitter van de [11 ondernemingsrechtbank]11 doet uitspraak over de vorderingen als bedoeld :
  1° in de artikelen [2 2 tot 4 van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming ]2; <W 2007-05-10/33, art. 18, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  2° [5 in artikel 125 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;]5
  3° [9 ...]9;
  4° [12 in artikel 78 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten;]12
  5° [4 in artikel 20 van de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling;]4
  (6° in artikel 2 van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren;) <W 1999-04-11/48, art. 3, 075; Inwerkingtreding : 01-07-1999>
  (7° bedoeld in artikel 8 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties die worden ingesteld tegen [8 ondernemingen als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, of hun beroepsverenigingen of interprofessionele verenigingen]8;) <W 2002-08-02/32, art. 13, 100; Inwerkingtreding : 07-08-2002>
  (8° in artikel 16 van de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen;)<W 2002-07-17/32, art. 20, 101; Inwerkingtreding : 01-02-2003>
  9° [7 ...]7;
  10° [7 over de vorderingen ingesteld overeenkomstig artikel XVII. 23 van het Wetboek van economisch recht;]7
  (11° in artikel 9 van de wet van (20 december 2002) betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument;) <Ingevoegd als 7° bij W 2002-12-20/62, art. 18, 108; Inwerkingtreding : 01-07-2003; als 11° genummerd bij W 2003-06-26/48, art. 10, 118; Inwerkingtreding : 19-09-2003>
  12° [7 in artikel XVII. 23 van het Wetboek van economisch recht;]7
  13° [7 ...]7
  (14° in artikel 4, eerste lid, 1°, en in artikel 4, tweede lid, 1°, van de wet van 1 september 2004 houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen;) <W 2004-09-01/38, art. 7, 127; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  [9 15° (vroegere 14°) in de artikelen 207, § 6, en 271/12, § 2, vierde lid, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;]9
  [9 15° /1 in artikel 321, § 6, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;]9
  (16° in artikel 17 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen;) <KB 2004-08-13/36, art. 18, 128; Inwerkingtreding : 01-03-2005>
  17° [9 ...]9;
  [3 [18°] in artikel 2 van de dienstenwet van 26 maart 2010 betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet;]3
  [6 19° in artikel 14 van de wet van 30 juli 2013, betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen;]6
  [10 20° in artikel XVII.21/1 van het Wetboek van economisch recht, onverminderd de bevoegdheden van de arbeidsrechtbank.]10
  ----------
  (1)<W 2009-12-22/27, art. 5, 173; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
  (2)<W 2010-04-06/04, art. 5, 176; Inwerkingtreding : 12-05-2010>
  (3)<W 2010-03-26/08, art. 6, 178; Inwerkingtreding : 28-12-2009>
  (4)<W 2011-08-13/18, art. 4, 194; Inwerkingtreding : 26-09-2011>
  (5)<W 2013-07-31/03, art. 11, 208; Inwerkingtreding : 09-09-2013>
  (6)<W 2013-07-30/20, art. 15, 212; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
  (7)<W 2013-12-26/36, art. 14, 220; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (8)<W 2014-03-26/33, art. 7, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (9)<W 2015-10-26/06, art. 78, 249; Inwerkingtreding : 09-11-2015>
  (10)<W 2018-07-30/18, art. 33, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (11)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (12)<W 2019-05-02/28, art. 40, 301; Inwerkingtreding : 01-06-2019>

  Art. 589bis.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/33, art. 19; Inwerkingtreding : 01-11-2007> § 1. De voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2 en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doen, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, op verzoekschrift uitspraak over vorderingen betreffende beslag inzake namaak, ingesteld krachtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10, en ingesteld door personen die op grond van een wet betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 575, § 1, een vordering inzake namaak kunnen instellen.
  § 2. De voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2 en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doen, in aangelegenheden die tot de respectieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, uitspraak over de vorderingen [1 bedoeld in de artikelen 77quinquies, 87 en 87bis ]1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten alsook over de vorderingen bepaald in de artikelen 12quater en 12sexies van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
  ----------
  (1)<W 2009-12-11/03, art. 2, 186; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  HOOFDSTUK III. - Vrederechter.

  Art. 590.(De vrederechter neemt kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag ( [3 5.000 euro]3; niet te boven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht onttrekt, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de artikelen 569 tot 571, [2 572bis,]2 [1 573,]1 574 en 578 tot 583.) <W 29-11-1979, art. 2> <W 1992-08-03/31, art. 7, 034; Inwerkingtreding : 1993-01-01> <KB 2000-07-20/57, art. 1, 088; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  Indien daartoe grond bestaat, geeft hij de zaken die ter kennisneming van scheidsrechters staan, uit handen, wanneer een partij de exceptie van onbevoegdheid opwerpt vóór enige andere exceptie of verweer.
  [2 De Koning kan het in het eerste lid bepaalde bedrag aanpassen, zonder dat het aangepaste bedrag het hieronder beschreven indexeringsbedrag mag overtreffen.
   Als het in het eerste lid bepaalde bedrag wordt aangepast, wordt het aangepaste bedrag ten laatste in de maand november bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe bedrag wordt van kracht op 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing ervan en is niet van toepassing op vorderingen die voor die datum zijn ingesteld.
   Elke verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of verlaging van het indexeringsbedrag met zich mee, overeenkomstig de volgende formule : het nieuwe indexeringsbedrag is gelijk aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond tot de hogere euro.
   Het indexeringsbedrag wordt berekend rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van elk jaar. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand oktober 2013.]2
  ----------
  (1)<W 2014-03-26/33, art. 8, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (2)<W 2013-07-30/23, art. 132, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014; zie W 2014-05-08/02, art. 57, Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2018-05-25/02, art. 27, 285; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 591.Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis:
   1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen;
   2° van geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in geval van medeeigendom;
   (2°bis [13 van geschillen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen;]13
  [14 2° ter van geschillen inzake bovenmatige burenhinder, zoals bedoeld in de artikelen 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek;]14
   3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt;
   4° van geschillen betreffende rechten van overgang;
   5° van bezitsvorderingen;
   6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiing en drooglegging, de vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm, de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning, het onderhoud van die werken, de veranderingen aan reeds bestaande werken, en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal lopen, hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht;
   7° [8 geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;]8
   8° (van alle geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake leegstaande gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet.) <W 1993-01-12/34, art. 18, 039; Inwerkingtreding : 1993-12-30>
   9° van alle geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding als wat het bedrag ervan betreft;
   10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade, bepaald in de gecoordineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de bedding bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 november 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten, petroleum en brandbare gassen;
   11° van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen;
   12° van geschillen betreffende erfdienstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden langs de spoorwegen;
   13° van geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en veldvruchten;
   14° [11 van de vorderingen betreffende de terugvordering van het leefloon zoals bedoeld in artikel 26 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de vorderingen betreffende de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in artikel 98, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;]11
   15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een gebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren;
   16° (van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw.) <W 28-12-1967, art. 6>
   17° (van de vorderingen inzake groefrecht.) <W 15-07-1970, art. 30>
   18° (van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie.) <W 01-04-1976, art. 15>
   18° (van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater.) <W 10-01-1977, art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.>
   (19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;) <DVR 24-01-1984, art. 18, enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap>
   (20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;) <DWG 1985-10-11/33, art. 6, 008>
   (21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten (evenals de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de betwistingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten), zoals geregeld bij wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.) <W 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; Inwerkingtreding : uiterlijk op 09-07-1992, op een datum door de Koning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
   (22° van alle geschillen betreffende de uitoefening door de minister tot wiens bevoegdheid de Maatschappelijke Integratie behoort, of zijn gemachtigde, van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.) <W 2001-06-10/70, art. 2, 093; Inwerkingtreding : 11-09-2001>
  [7 25° [12 van alle vorderingen tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, tot betaling van de levering van een nutsvoorziening verleend door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt.]12]7
  ----------
  ((7)<W 2014-03-26/33, art. 11, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (8)<W 2013-07-30/23, art. 133, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (11)<W 2017-07-06/24, art. 74, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (12)<W 2018-03-18/14, art. 22, 277; Inwerkingtreding : 12-05-2018>
  (13)<W 2018-06-18/03, art. 178, 282; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (14)<W 2020-02-04/16, art. 3, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 591_WAALS_GEWEST.
  Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis:
  1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen;
  2° van geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in geval van medeeigendom;
  [2°bis [13 van geschillen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen;]13] <W 1994-06-30/34, art. 8, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  [12 2° ter van geschillen inzake bovenmatige burenhinder, zoals bedoeld in de artikelen 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek;]12
  3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt;
  4° van geschillen betreffende rechten van overgang;
  5° van bezitsvorderingen;
  6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiing en drooglegging, de vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm, de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning, het onderhoud van die werken, de veranderingen aan reeds bestaande werken, en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal lopen, hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht;
  7° [8 geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;]8
  8° [van alle geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake leegstaande gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet.] <W 1993-01-12/34, art. 18, 039; Inwerkingtreding : 1993-12-30>
  9° van alle geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding als wat het bedrag ervan betreft;
  10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade, bepaald in de gecoordineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de bedding bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 november 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten, petroleum en brandbare gassen [4 , of door de geologische opslag van kooldioxide, alsook die betreffende de vergoeding van het verlies van genot tengevolge de inbezitneming van de terreinen in het kader van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de geologische opslag van kooldioxide;]4 ;
  11° [5 van geschillen inzake grondinrichting zoals georganiseerd krachtens titel 11, hoofdstuk 3, van het Waalse landbouwwetboek;]5
  12° van geschillen betreffende erfdienstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden langs de spoorwegen;
  13° van geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en veldvruchten;
  14° [8 de aan het leefloon gerelateerde verplichtingen tot levensonderhoud;]8
  15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een gebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren;
  16° [van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw;] <W 28-12-1967, art. 6>
  17° [van de vorderingen inzake groefrecht;] <W 15-07-1970, art. 30>
  18° [van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie;] <W 01-04-1976, art. 15>
  18° [van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;] <W 10-01-1977, art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.>
  [19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;] <DVR 24-01-1984, art. 18, enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap>
  [20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;] <DWG 1985-10-11/33, art. 6, 008>
  [21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten [evenals de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de betwistingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten], zoals geregeld bij wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;] <W 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; Inwerkingtreding : uiterlijk op 09-07-1992, op een datum door de Koning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  [22° van alle geschillen betreffende de uitoefening door de minister tot wiens bevoegdheid de Maatschappelijke Integratie behoort, of zijn gemachtigde, van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.] <W 2001-06-10/70, art. 2, 093; Inwerkingtreding : 11-09-2001>
  [6 24° van alle vorderingen die ingesteld worden op basis van 33quater, § 6, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, tegen de beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie.]6
  [7 25° [14 van alle vorderingen tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, tot betaling van de levering van een nutsvoorziening verleend door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt.]14]7
  [9 25° van alle vorderingen die ingesteld worden op basis van 31, § 6, van het decreet van 19 april 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, tegen de beslissingen van de plaatselijke commissies voor energie.]9

  ----------
  (4)<DWG 2013-07-10/39, art. 45, 211; Inwerkingtreding : 13-09-2013>
  (5)<DWG 2014-03-27/65, art. D.410, 227; Inwerkingtreding : 15-06-2014>
  (6)<DWG 2014-04-11/23, art. 74, 229; Inwerkingtreding : 27-06-2014>
  (7)<W 2014-03-26/33, art. 11, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (8)<W 2013-07-30/23, art. 133, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (9)<DWG 2015-05-21/05, art. 54, 245; Inwerkingtreding : 12-06-2015>
  (11)<W 2017-07-06/24, art. 74, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (12)<W 2020-02-04/16, art. 3, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>
  (13)<W 2018-06-18/03, art. 178, 282; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (14)<W 2018-03-18/14, art. 22, 277; Inwerkingtreding : 12-05-2018>

  Art. 591_VLAAMS_GEWEST.
  Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis:
  1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen;
  2° van geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in geval van medeeigendom;
  [2°bis [14 van geschillen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen;]14] <W 1994-06-30/34, art. 8, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  [13 2° ter van geschillen inzake bovenmatige burenhinder, zoals bedoeld in de artikelen 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek;]13
  3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt;
  4° van geschillen betreffende rechten van overgang;
  5° van bezitsvorderingen;
  6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiing en drooglegging, de vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm, de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning, het onderhoud van die werken, de veranderingen aan reeds bestaande werken, en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal lopen, hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht;
  7° [8 geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;]8
  8° [van alle geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake leegstaande gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet;] <W 1993-01-12/34, art. 18, 039; Inwerkingtreding : 1993-12-30>
  9° van alle geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding als wat het bedrag ervan betreft;
  10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade, [1 en van de geschillen betreffende de vergoeding van de schade, veroorzaakt door het opsporen of het winnen van koolwaterstoffen [10 , door het opsporen of het winnen van aardwarmte]10 of door de geologische opslag van koolstofdioxide en betreffende de vergoeding van het genotsverlies ten gevolge van het bezetten van gronden in het kader van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond]1;
  11° van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen;
  12° van geschillen betreffende erfdienstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden langs de spoorwegen;
  13° van geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en veldvruchten;
  14° [8 de aan het leefloon gerelateerde verplichtingen tot levensonderhoud;]8
  15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een gebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren;
  16° [van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw;] <W 28-12-1967, art. 6>
  17° [van de vorderingen inzake groefrecht;] <W 15-07-1970, art. 30>
  18° [van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie;] <W 01-04-1976, art. 15>
  18° [van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;] <W 10-01-1977, art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.>
  [19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;] <DVR 24-01-1984, art. 18, enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap>
  [20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;] <DWG 1985-10-11/33, art. 6, 008>
  [21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten [evenals de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de betwistingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten], zoals geregeld bij wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;] <W 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; Inwerkingtreding : uiterlijk op 09-07-1992, op een datum door de Koning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  [22° van alle geschillen betreffende de uitoefening door de minister tot wiens bevoegdheid de Maatschappelijke Integratie behoort, of zijn gemachtigde, van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen;] <W 2001-06-10/70, art. 2, 093; Inwerkingtreding : 11-09-2001>
  [3 23° van geschillen betreffende de erfdienstbaarheden, als vermeld in [12 artikel 4.1.23 en artikel 4/1.1.7]12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
   24° van de vorderingen betreffende de aangelegenheden, vermeld bij [12 artikel 4.1.24, artikel 4.1.25, artikel 4/1.1.8 en artikel 4/1.1.9]12 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]3
  [7 25° [15 van alle vorderingen tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, tot betaling van de levering van een nutsvoorziening verleend door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt.]15]7
  
----------
  (1)<DVR 2009-05-08/15, art. 65, 180; Inwerkingtreding : 06-09-2011>
  (3)<DVR 2012-03-16/04, art. 4, 196; Inwerkingtreding : 12-04-2012>
  (7)<W 2014-03-26/33, art. 11, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (8)<W 2013-07-30/23, art. 133, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (10)<DVR 2016-03-25/25, art. 38, 253; Inwerkingtreding : 01-01-2017 (BVR 2016-10-28/24)>
  (11)<W 2017-07-06/24, art. 74, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (12)<DVR 2017-03-10/15, art. 30, 266; Inwerkingtreding : 01-04-2019>
  (13)<W 2020-02-04/16, art. 3, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>
  (14)<W 2018-06-18/03, art. 178, 282; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (15)<W 2018-03-18/14, art. 22, 277; Inwerkingtreding : 12-05-2018>

  Art. 591_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  Ongeacht het bedrag van de vordering, neemt de vrederechter kennis:
  1° van geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen;
  2° van geschillen inzake gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van het gemeenschappelijk goed in geval van medeeigendom;
  (2°bis [13 van geschillen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen;]13) <W 1994-06-30/34, art. 8, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  [12 2° ter van geschillen inzake bovenmatige burenhinder, zoals bedoeld in de artikelen 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek;]12
  3° van geschillen inzake erfdienstbaarheden en inzake de verplichtingen die de wet aan de eigenaars van aan elkaar grenzende erven oplegt;
  4° van geschillen betreffende rechten van overgang;
  5° van bezitsvorderingen;
  6° van geschillen betreffende de vaststelling van de verplichtingen tot bevloeiing en drooglegging, de vaststelling van de loop der waterleiding en haar afmetingen en vorm, de bouw van de kunstwerken op te richten voor de waterwinning, het onderhoud van die werken, de veranderingen aan reeds bestaande werken, en de vergoedingen verschuldigd aan de eigenaar hetzij van het doorlopen erf, hetzij van het erf waar het water zal lopen, hetzij van datgene waarop de kunstwerken zullen worden opgericht;
  7° [8 geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;]8
  8° (van alle geschillen betreffende de uitoefening door de burgemeester van het opeisingsrecht inzake leegstaande gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet;) <W 1993-01-12/34, art. 18, 039; Inwerkingtreding : 1993-12-30>
  9° van alle geschillen betreffende militaire opvorderingen zowel wat het recht op de vergoeding als wat het bedrag ervan betreft;
  10° van geschillen betreffende het herstel van mijnschade, bepaald in de gecoordineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, groeven en graverijen en van de geschillen betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de opsporing of de exploitatie van de bedding bedoeld bij het koninklijk besluit van 28 november 1939 betreffende de opsporing en de exploitatie van bitumineuze gesteenten, petroleum en brandbare gassen;
  11° van geschillen inzake ruilverkaveling van landeigendommen;
  12° van geschillen betreffende erfdienstbaarheden van opruiming van struikgewas op gronden langs de spoorwegen;
  13° van geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten en veldvruchten;
  14° [8 de aan het leefloon gerelateerde verplichtingen tot levensonderhoud;]8
  15° van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een gebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren;
  16° (van geschillen betreffende toekenning van uitgesteld loon in land- en tuinbouw;) <W 28-12-1967, art. 6>
  17° (van de vorderingen inzake groefrecht.) <W 15-07-1970, art. 30>
  18° (van geschillen betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke produktie;) <W 01-04-1976, art. 15>
  18° (van de betwistingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater;) <W 10-01-1977, art. 5. De wetgever heeft tweemaal een 18° toegevoegd.>
  (19° van de vorderingen inzake vergoeding van schade bedoeld bij artikel 14 van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;) <DVR 24-01-1984, art. 18, enkel geldig voor de Vlaamse Gemeenschap>
  (20° betreffende het herstel van schade bedoeld door het dekreet van de Waalse Gewestraad betreffende het herstellen van schade veroorzaakt door grondwaterwinning en pomping;) <DWG 1985-10-11/33, art. 6, 008>
  (21° van de betwistingen inzake kredietovereenkomsten (evenals de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de betwistingen inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten), zoals geregeld bij wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;) <W 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; Inwerkingtreding : uiterlijk op 09-07-1992, op een datum door de Koning te bepalen> <W 2003-03-24/40, art. 77, 115; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  (22° van alle geschillen betreffende de uitoefening door de minister tot wiens bevoegdheid de Maatschappelijke Integratie behoort, of zijn gemachtigde, van het opeisingsrecht inzake verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 74 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen;) <W 2001-06-10/70, art. 2, 093; Inwerkingtreding : 11-09-2001>
  23° [2 van alle vorderingen die ingesteld worden op basis van de procedure van Hoofdstuk IVbis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle vorderingen die ingesteld worden op basis van de procedure van Hoofdstuk Vbis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsmede van de samenhangende vorderingen, zoals de terugvordering van schuldvorderingen en deze inzake betalingsfaciliteiten.]2
  [7 25° [14 van alle vorderingen tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, tot betaling van de levering van een nutsvoorziening verleend door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt.]14]7
  
----------
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 66, 193; Inwerkingtreding : 20-08-2011>
  (7)<W 2014-03-26/33, art. 11, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (8)<W 2013-07-30/23, art. 133, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (11)<W 2017-07-06/24, art. 74, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (12)<W 2020-02-04/16, art. 4, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>
  (13)<W 2018-06-18/03, art. 178, 282; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (14)<W 2018-03-18/14, art. 22, 277; Inwerkingtreding : 12-05-2018>

  Art. 592.Wanneer de waarde van de vordering niet bepaald is en deze niet uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg of de [1 ondernemingsrechtbank]1 behoort, kan zij, naar keuze van de eiser, voor de rechtbank van eerste aanleg of de [1 ondernemingsrechtbank]1, naar gelang van het geval, of voor de vrederechter worden gebracht.
  Op verzoek van de verweerder verwijst de rechtbank de zaak naar de vrederechter, wanneer de waarde van de vordering kennelijk gelijkwaardig kan worden geacht met een bedrag dat de bevoegdheid van de vrederechter niet te boven gaat.
  Op verzoek van de verweerder verwijst de vrederechter de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg of de [1 ondernemingsrechtbank]1, naar gelang van het geval, wanneer de waarde van de vordering kennelijk hoger is dan het bedrag waarvoor hij bevoegd is.
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 593. De vrederechter neemt kennis van de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met de vorderingen die op geldige wijze voor hem aanhangig zijn.

  Art. 594.De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen [5 ...]5 wanneer dit hem toekomt krachtens overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet, of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn volstrekte bevoegdheid behoort;
  2° [3 in geval van voogdij,]3 over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;
  3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een beroepsvereniging;
  4° over het verzet van de militair tegen betaling van de militievergoeding aan de (echtgenoot); <KB 1986-10-17/31, art. 15, 012>
  5° (over het verzet tegen de uitbetaling van uitkeringen welke geheel of gedeeltelijk worden verleend uit de middelen van:
  a) de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  b) het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, zoals bedoeld in artikel 5 van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden;
  c) [7 de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;]7
  (6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen [2 ...]2 alsook ter uitvoering van de artikelen 378 en 483 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 2001-03-27/39, art. 4, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  (7° op de verzoeken inzake specifieke voogdij als voorzien in Titel XIII, Hoofdstuk 6. - " Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de programmawet van 24 december 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; Inwerkingtreding : 01-05-2004>
  8° (over het verzet van [3 ...]3 de voogd, de toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, tegen de uitbetaling van de gezinsbijslag aan de bijslagtrekkende zoals het is bedoeld in artikel 69, § 3, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, buiten het geval waar de vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt wordt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) <W 1985-08-01/31, art. 51, 006>
  9° [3 in geval van een minderjarige onder voogdij,]3 (over het verzet tegen de betaling aan de bijslagtrekkende van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt werd op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.) <W 29-03-1976, art. 8>
  10° over verzoeken om machtiging [8 op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten]8;
  11° over de verzoeken om machtiging tot hypothecaire inschrijving die door de ontvanger [8 ...]8 worden gedaan krachtens artikel 87 van het Wetboek der successierechten;
  12° over verzoeken om aanwijzing van een bewindvoerder ad hoc ten einde in een (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een onbekwaamverklaarde vennoot te vertegenwoordigen; <W 1985-07-15/35, art. 1, 007>
  13° [10 over de verzoeken om machtiging op grond van artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek;]10
  14° over het verzoek van medeëigenaars, vruchtgebruikers of degenen die een recht hebben van erfpacht, opstal, gebruik of bewoning, om aanstelling van een gemeenschappelijke lasthebber die zitting neemt in de algemene vergadering van de polder of van de watering;
  (15° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke;) <W 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; Inwerkingtreding : 1991-07-27, volgens art. 39 van de wet en art. 11 van KB 1991-07-18/38>
  16° (over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelen [9 488/1 tot 502]9 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1991-07-18/33, art. 16, 1), 032; Inwerkingtreding : 28-07-1992>
  [3 16°/1 op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijk bescherming, als bedoeld in de artikelen 1238 tot [9 1251]9;]3
  [4 16°/2 over vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek;]4
  17° over het verzoek van openbare ambtenaren om aflevering van een uitvoerbaar afschrift voor de terugbetaling van de bedragen die zij hebben voorgeschoten bij uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
  18° over het verzoek om vaststelling van het bedrag van de borgsom bedoeld in artikel 94 van het Wetboek der successierechten;
  19° [3 over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek;]3
  20° (over het verzoek om machtiging, inzake pacht, om de gebouwen op te trekken en alle werken uit te voeren die nodig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepacht goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de bestemming van dat goed.) <W 15-07-1970, art. 31>
  (21° op de vorderingen tot benoeming van de syndicus of tot aanwijzing van een vervanger, ingesteld op grond van artikel [12 3.89, § 1 of § 8]12, van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1994-06-30/34, art. 9, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  22° [6 over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed;]6
  [11 23° over de vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 3 van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, genomen in een Staat die partij is bij het Verdrag, of van een buitenlandse beschermingsmaatregel die vergelijkbaar is met die opgesomd in dat artikel, genomen in een derde Staat, ten aanzien van een meerderjarige.]11
  ----------
  (2)<W 2013-03-17/14, art. 155, 223; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<W 2013-07-30/23, art. 134, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-05-08/02, art. 58, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 74, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<W 2017-10-18/08, art. 4, 265; Inwerkingtreding : 16-11-2017>
  (7)<KB 2018-05-15/05, art. 3, 279; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (8)<W 2018-07-11/07, art. 46, 283; Inwerkingtreding : 30-07-2018>
  (9)<W 2018-12-21/09, art. 48, 294; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  (10)<W 2020-07-31/03, art. 83, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (11)<W 2019-03-10/03, art. 5, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>
  (12)<W 2020-02-04/16, art. 4, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>

  Art. 594_VLAAMS_GEWEST.
   De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen [5 ...]5 wanneer dit hem toekomt krachtens overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet, of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn volstrekte bevoegdheid behoort;
  2° [3 in geval van voogdij,]3 over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;
  3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een beroepsvereniging;
  4° over het verzet van de militair tegen betaling van de militievergoeding aan de (echtgenoot); <KB 1986-10-17/31, art. 15, 012>
  5° (over het verzet tegen de uitbetaling van uitkeringen welke geheel of gedeeltelijk worden verleend uit de middelen van:
  a) de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  b) het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, zoals bedoeld in artikel 5 van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden;
  c) [7 de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;]7
  (6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen [2 ...]2 alsook ter uitvoering van de artikelen 378 en 483 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 2001-03-27/39, art. 4, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  (7° op de verzoeken inzake specifieke voogdij als voorzien in Titel XIII, Hoofdstuk 6. - " Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de programmawet van 24 december 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; Inwerkingtreding : 01-05-2004>
  8° [10 over geschillen over de aanwijzing van de begunstigden van toelagen in het kader van het gezinsbeleid, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, in geval van voogdij, buiten het geval waar de vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt is op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming]10
  9° [10 ...]10
  10° over verzoeken om machtiging [8 op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten]8;
  11° over de verzoeken om machtiging tot hypothecaire inschrijving die door de ontvanger [8 ...]8 worden gedaan krachtens artikel 87 van het Wetboek der successierechten;
  12° over verzoeken om aanwijzing van een bewindvoerder ad hoc ten einde in een (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een onbekwaamverklaarde vennoot te vertegenwoordigen; <W 1985-07-15/35, art. 1, 007>
  13° [12 over de verzoeken om machtiging op grond van artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek;]12
  14° over het verzoek van medeëigenaars, vruchtgebruikers of degenen die een recht hebben van erfpacht, opstal, gebruik of bewoning, om aanstelling van een gemeenschappelijke lasthebber die zitting neemt in de algemene vergadering van de polder of van de watering;
  (15° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke;) <W 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; Inwerkingtreding : 1991-07-27, volgens art. 39 van de wet en art. 11 van KB 1991-07-18/38>
  16° (over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelen [9 488/1 tot 502]9 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1991-07-18/33, art. 16, 1), 032; Inwerkingtreding : 28-07-1992>
  [3 16°/1 op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijk bescherming, als bedoeld in de artikelen 1238 tot [9 1251]9;]3
  [4 16°/2 over vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek;]4
  17° over het verzoek van openbare ambtenaren om aflevering van een uitvoerbaar afschrift voor de terugbetaling van de bedragen die zij hebben voorgeschoten bij uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
  18° over het verzoek om vaststelling van het bedrag van de borgsom bedoeld in artikel 94 van het Wetboek der successierechten;
  19° [3 over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek;]3
  20° (over het verzoek om machtiging, inzake pacht, om de gebouwen op te trekken en alle werken uit te voeren die nodig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepacht goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de bestemming van dat goed.) <W 15-07-1970, art. 31>
  (21° op de vorderingen tot benoeming van de syndicus of tot aanwijzing van een vervanger, ingesteld op grond van artikel [11 3.89, § 1 of § 8]11, van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1994-06-30/34, art. 9, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  22° [6 over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed.]6
  [13 over de vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 3 van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, genomen in een Staat die partij is bij het Verdrag, of van een buitenlandse beschermingsmaatregel die vergelijkbaar is met die opgesomd in dat artikel, genomen in een derde Staat, ten aanzien van een meerderjarige.]13
  
----------
  (2)<W 2013-03-17/14, art. 155, 223; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<W 2013-07-30/23, art. 134, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-05-08/02, art. 58, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 74, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<W 2017-10-18/08, art. 4, 265; Inwerkingtreding : 16-11-2017>
  (7)<KB 2018-05-15/05, art. 3, 279; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (8)<W 2018-07-11/07, art. 46, 283; Inwerkingtreding : 30-07-2018>
  (9)<W 2018-12-21/09, art. 48, 294; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  (10)<DVR 2018-04-27/27, art. 196, 299; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (11)<W 2020-02-04/16, art. 4, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>
  (12)<W 2020-07-31/03, art. 83, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (13)<W 2019-03-10/03, art. 5, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 594_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   De vrederechter doet op verzoekschrift uitspraak:
  1° op vorderingen tot aanwijzing van deskundigen [5 ...]5 wanneer dit hem toekomt krachtens overeenkomst tussen partijen of krachtens de wet, of wanneer het voorwerp van het deskundigenonderzoek tot zijn volstrekte bevoegdheid behoort;
  2° [3 in geval van voogdij,]3 over het verzet van de wettelijke vertegenwoordiger tegen de uitoefening van de rechten van de niet ontvoogde minderjarige om de op diens spaarboekje ingeschreven sommen op te vragen;
  3° over het verzet van de vader of de voogd tegen de aansluiting van de minderjarige bij een beroepsvereniging;
  4° over het verzet van de militair tegen betaling van de militievergoeding aan de (echtgenoot); <KB 1986-10-17/31, art. 15, 012>
  5° (over het verzet tegen de uitbetaling van uitkeringen welke geheel of gedeeltelijk worden verleend uit de middelen van:
  a) de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, zoals bedoeld in artikel 44 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
  b) het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, zoals bedoeld in artikel 5 van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden;
  c) [7 de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;]7
  (6° op de verzoeken die bij hem worden ingediend in verband met de voogdij van minderjarigen [2 ...]2 alsook ter uitvoering van de artikelen 378 en 483 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 2001-03-27/39, art. 4, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  (7° op de verzoeken inzake specifieke voogdij als voorzien in Titel XIII, Hoofdstuk 6. - " Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen " van de programmawet van 24 december 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; Inwerkingtreding : 01-05-2004>
  8° [10 in geval van voogdij, over geschillen met betrekking tot het aanwijzen van de bijslagtrekkende(n) van gezinsbijslagen, en over verzet tegen de uitbetaling van gezinsbijslagen aan de bijslagtrekkende, tenzij een vordering bij de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt op grond van artikel 29 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming;]10
  9° [10 ...]10
  10° over verzoeken om machtiging [8 op grond van de artikelen 236 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en 143 van het Wetboek der successierechten]8;
  11° over de verzoeken om machtiging tot hypothecaire inschrijving die door de ontvanger [8 ...]8 worden gedaan krachtens artikel 87 van het Wetboek der successierechten;
  12° over verzoeken om aanwijzing van een bewindvoerder ad hoc ten einde in een (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) een onbekwaamverklaarde vennoot te vertegenwoordigen; <W 1985-07-15/35, art. 1, 007>
  13° [12 over de verzoeken om machtiging op grond van artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek;]12
  14° over het verzoek van medeëigenaars, vruchtgebruikers of degenen die een recht hebben van erfpacht, opstal, gebruik of bewoning, om aanstelling van een gemeenschappelijke lasthebber die zitting neemt in de algemene vergadering van de polder of van de watering;
  (15° over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke;) <W 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; Inwerkingtreding : 1991-07-27, volgens art. 39 van de wet en art. 11 van KB 1991-07-18/38>
  16° (over elk verzoek dat tot hem is gericht met toepassing van de artikelen [9 488/1 tot 502]9 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1991-07-18/33, art. 16, 1), 032; Inwerkingtreding : 28-07-1992>
  [3 16° /1 op de vorderingen om maatregelen tot gerechtelijk bescherming, als bedoeld in de artikelen 1238 tot [9 1251]9;]3
  [4 16°/2 over vorderingen betreffende het vermoeden van afwezigheid bedoeld in artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek;]4
  17° over het verzoek van openbare ambtenaren om aflevering van een uitvoerbaar afschrift voor de terugbetaling van de bedragen die zij hebben voorgeschoten bij uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
  18° over het verzoek om vaststelling van het bedrag van de borgsom bedoeld in artikel 94 van het Wetboek der successierechten;
  19° [3 over de verzoeken om een curator aan te wijzen krachtens artikel 936 van het Burgerlijk Wetboek;]3
  20° (over het verzoek om machtiging, inzake pacht, om de gebouwen op te trekken en alle werken uit te voeren die nodig zijn voor de bewoonbaarheid van het gepacht goed of dienstig voor de exploitatie ervan en die stroken met de bestemming van dat goed.) <W 15-07-1970, art. 31>
  (21° op de vorderingen tot benoeming van de syndicus of tot aanwijzing van een vervanger, ingesteld op grond van artikel [11 3.89, § 1 of § 8]11, van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1994-06-30/34, art. 9, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  22° [6 over de verzoeken die bij hem worden ingediend krachtens de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed.]6
  [13 over de vorderingen tot erkenning of uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 3 van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, genomen in een Staat die partij is bij het Verdrag, of van een buitenlandse beschermingsmaatregel die vergelijkbaar is met die opgesomd in dat artikel, genomen in een derde Staat, ten aanzien van een meerderjarige.]13
  
----------
  (2)<W 2013-03-17/14, art. 155, 223; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<W 2013-07-30/23, art. 134, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-05-08/02, art. 58, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 74, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<W 2017-10-18/08, art. 4, 265; Inwerkingtreding : 16-11-2017>
  (7)<KB 2018-05-15/05, art. 3, 279; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (8)<W 2018-07-11/07, art. 46, 283; Inwerkingtreding : 30-07-2018>
  (9)<W 2018-12-21/09, art. 48, 294; Inwerkingtreding : 01-03-2019>
  (10)<DDG 2018-04-23/18, art. 97, 296; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (11)<W 2020-02-04/16, art. 4, 315; Inwerkingtreding : 01-09-2021>
  (12)<W 2020-07-31/03, art. 83, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (13)<W 2019-03-10/03, art. 5, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 595. De vrederechter doet uitspraak over de vorderingen die voor hem aanhangig zijn krachtens de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake onteigening ten algemenen nutte.

  Art. 595_WAALS_GEWEST.
  <Opgeheven bij DWG 2018-11-22/12, art. 68, 305; Inwerkingtreding : 01-07-2019>

  Art. 595_VLAAMS_GEWEST.
   De vrederechter doet uitspraak over de vorderingen die voor hem aanhangig zijn krachtens [1 het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017]1.

  ----------
  (1)<DVR 2017-02-24/22, art. 81, 275; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 596. <W 2003-03-13/62, art. 2, 119; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De vrederechter is bevoegd inzake voogdij zoals in boek I van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.

  Art. 596bis. <Ingevoegd bij W 2007-05-10/51, art. 3; Inwerkingtreding : 01-07-2007> De vrederechter is bevoegd inzake het gerechtelijk beheer va de goederen van een vermoedelijk afwezige, overeenkomstig de artikelen 113 tot 117 van het Burgerlijk Wetboek.

  Art. 597.De vrederechter is bevoegd inzake verzegeling [1 en aanstelling van sekwesters]1 [2 in zaken die behoren tot zijn bevoegdheid]2.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 135, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2015-05-21/12, art. 3, 246; Inwerkingtreding : 20-06-2015>

  Art. 598.[1 De vrederechter is tegenwoordig :
   1° bij verdelingen waarmee het belang gemoeid is van minderjarigen, van beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard, van vermoedelijk afwezigen en van personen die geďnterneerd zijn ingevolge [2 de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen]2;
   2° indien de vrederechter daartoe beslist, bij openbare verkopingen van onroerende goederen waarmee het belang gemoeid is van minderjarigen, van beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden verklaard, van vermoedelijk afwezigen en van personen die geďnterneerd zijn ingevolge [2 de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen]2, evenals bij openbare verkopingen van onroerende goederen uit nalatenschappen die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard zijn, uit onbeheerde nalatenschappen of uit failliete boedels.
   Hij oefent de bevoegdheden uit die bij de artikelen 1192 en 1206 bepaald worden.]1
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 203, 224; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2015-08-10/19, art. 2, 248; Inwerkingtreding : 05-09-2015>

  Art. 599. De vrederechter kan worden belast met de onderzoeksverrichtingen die de rechterlijke overheid beveelt.

  Art. 600.Hij geeft akten van bekendheid af aan degenen die erom verzoeken [1 ...]1.
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 96, 224; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

  Art. 601. De vrederechter beëdigt:
  1° alle personen die wegens hun ambt en bediening aan die voorafgaande formaliteit onderworpen zijn, in de gevallen waarin de wet de beëdigde overheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald;
  2° de wegencommissarissen;
  3° de ambtenaren aangewezen om overtredingen inzake bevloeiing vast te stellen;
  4° de lasthebbers of koopwachters, overeenkomstig het Boswetboek aan te wijzen;
  5° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wet op de gezondheidspolitie der huisdieren en op de schadelijke insekten;
  6° de personen aangewezen om de overtreding van de conventie van Rome van 6 december 1951 op de bescherming van de planten vast te stellen;
  7° de gemachtigde bedienden van tramconcessiehouders;
  8° de ambtenaren aangewezen om de overtreding van de voorschriften inzake handel in scheuten van harsbomen vast te stellen;
  9° de ambtenaren aangewezen om de inbreuken op de wet houdende verbod van de handel in Levantse bessen vast te stellen;
  10° de wachters die erkend zijn om te waken voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake elektriciteitsvoorziening;
  11° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wettelijke bepalingen inzake handel in land- en tuinprodukten en produkten van de zeevisserij;
  12° de exploitanten van openbare autobusdiensten, van speciale autobusdiensten en van toerauto's en hun bedienden die gelast zijn de overtreding van de politieverordening op de exploitatie van de diensten vast te stellen;
  13° de ambtenaren aangewezen om de overtreding vast te stellen van de voorschriften inzake behandeling van ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels, en de daarmede geladen tuigen;
  14° de wachters en sluiswachters aangesteld bij de dienst der wateringen;
  15° de dijk- en sluiswachters aangesteld bij de dienst der polders;
  16° de wegers, meters en scheepsmeters die niet bedoeld zijn in artikel 576;
  17° de ijkmeesters en hulpijkmeesters;
  18° de veldwachters en particuliere veldwachters.

  HOOFDSTUK IIIbis. _ Politierechtbank. <ingevoegd bij W 1994-07-11/33, art. 36, Inwerkingtreding : 1995-01-01>

  Art. 601bis.<Ingevoegd bij W 1994-07-11/33, art. 36, Inwerkingtreding : 1995-01-01> De politierechtbank neemt kennis, ongeacht het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval [1 of een treinongeval]1 zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
  ----------
  (1)<W 2009-12-30/13, art. 17, 172; Inwerkingtreding : 25-01-2010; zie ook art. 18>

  Art. 601ter.<Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding : 20-06-1999> De politierechtbank neemt kennis van :
  [1 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;
   2° van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.]1
  3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
  [3 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 48, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;]3
  [2 5° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 36, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde ning (EG) nr. 561/2006;]2
  [4 6°. het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie van de spoorwegen, door de bestraffende beambte die daartoe aangewezen is.]4
  ----------
  (1)<W 2013-06-24/04, art. 49, 209; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2013-07-15/20, art. 40, §1, 234; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/35, art. 52, 1°>
  (3)<W 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/36, art. art. 59, 1°>
  (4)<W 2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 601ter_WAALS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding : 20-06-1999> De politierechtbank neemt kennis van :
  [1 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;
   2° van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.]1
  3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
  [3 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 48, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;]3
  [2 5° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 36, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde ning (EG) nr. 561/2006;]2
  [4 6°. het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie van de spoorwegen, door de bestraffende beambte die daartoe aangewezen is.]4
  [5 6° het beroep tegen de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, vermeld in artikel 29 van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid.]5
  
----------
  (1)<W 2013-06-24/04, art. 49, 209; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2013-07-15/20, art. 40, §1, 234; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/35, art. 52, 1°>
  (3)<W 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/36, art. art. 59, 1°>
  (4)<W 2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (5)<DWG 2019-04-04/76, art. 55, 309; Inwerkingtreding : 01-06-2022>

  Art. 601ter_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding : 20-06-1999> De politierechtbank neemt kennis van :
  [1 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;
   2° van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.]1
  3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
  [3 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 48, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;]3
  [2 5° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 36, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde ning (EG) nr. 561/2006.]2
  [4 6° het beroep tegen de beslissing om een administratieve boete op te leggen krachtens artikel 3.4.1/1 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.]4
  [5 6° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie van de spoorwegen, door de bestraffende beambte die daartoe aangewezen is.]5
  
----------
  (1)<W 2013-06-24/04, art. 49, 209; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2013-07-15/20, art. 40, §1, 234; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/35, art. 52, 1°>
  (3)<W 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/36, art. art. 59, 1°>
  (4)<ORD 2017-12-07/03, art. 17, 268; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (5)<W 2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 601ter_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 1999-05-13/32, art. 8, Inwerkingtreding : 20-06-1999> De politierechtbank neemt kennis van :
  [1 1° van het beroep tegen de beslissing tot opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen;
   2° van het beroep tegen de beslissing tot het niet-opleggen van de sanctie bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, door de sanctionerend ambtenaar die daartoe door de gemeente wordt aangewezen.]1
  3° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve sanctie door de ambtenaar, daartoe door de Koning aangewezen, voor feiten omschreven in de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
  [3 4° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 48, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;]3
  [2 5° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete overeenkomstig artikel 36, § 3, van de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verorde ning (EG) nr. 561/2006;]2
  [4 6° het beroep tegen de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, vermeld in artikel 10, § 4, van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones.]4
  [7 6° het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de wet op de politie van de spoorwegen, door de bestraffende beambte die daartoe aangewezen is.]7
  [5 7° het beroep tegen de beslissing om een bestuurlijke geldboete op te leggen, vermeld in artikel 11, § 3, van het decreet van 9 maart 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.]5
  [6 8° het beroep tegen de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, vermeld in artikel 29quater, § 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.]6
  
----------
  (1)<W 2013-06-24/04, art. 49, 209; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2013-07-15/20, art. 40, §1, 234; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/35, art. 52, 1°>
  (3)<W 2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie KB 2014-05-22/36, art. art. 59, 1°>
  (4)<DVR 2015-11-27/09, art. 12, 252; Inwerkingtreding : 01-03-2016, zie BVR 2016-02-26/02, art. 9, 1°>
  (5)<DVR 2018-03-09/04, art. 12, 290; Inwerkingtreding : 01-07-2018>
  (6)<DVR 2020-10-09/08, art. 3, 314; Inwerkingtreding : 01-02-2021>
  (7)<W 2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  HOOFDSTUK IV. - Hof van beroep en arbeidshof.

  Art. 602.Het hof van beroep neemt kennis van het hoger beroep:
  1° tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door de rechtbanken van eerste aanleg en door de [2 ondernemingsrechtbanken]2;
  2° tegen uitspraken in eerste aanleg gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en door de voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2;
  3° tegen beslissingen van het prijsgerecht;
  4° tegen beslissingen gegeven door Belgische consuls in het buitenland;
  5° tegen beslissingen inzake verkiezingen gegeven door het college van burgemeester en schepenen en door de [1 hoofdbureaus;]1
  [1 6° tegen beslissingen waarbij het verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken;
   7° tegen beslissingen gegeven op grond van de artikelen 33, 34 of 35 van dezelfde Verordening (EU).]1
  In de gevallen van 3° en 4° is alleen het hof van beroep te Brussel bevoegd.
  [1 In de in het eerste lid, 6°, bedoelde gevallen verwijst het hof van beroep dat de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk hervormt, de zaak terug naar het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen, teneinde de eiser een Europees bevel tot conservatoir beslag te laten verlenen. Het gerecht waarnaar de zaak aldus wordt verwezen, is gebonden door de beslissing van het hof dat de zaak heeft verwezen.]1
  ----------
  (1)<W 2018-06-18/03, art. 183, 282; Inwerkingtreding : 02-07-2018>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 603. Het hof van beroep neemt kennis van voorzieningen :
  1° (opgeheven) <W 1999-03-23/30, art. 5, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  2° tegen beslissingen van de scheidsrechterlijke commissies ingesteld krachtens de wetgeving op de militaire opvorderingen, en tegen beslissingen van het scheidsrechterlijk comité ingesteld krachtens de wetgeving inzake opvordering van schepen;
  3° (opgeheven) <W 1999-03-23/30, art. 5, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  4° (de beslissingen van de provinciegouverneurs inzake herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.) <W 12-07-1976 , art. 59>

  Art. 603_VLAAMS_GEWEST.
   Het hof van beroep neemt kennis van voorzieningen :
  1° (opgeheven) <W 1999-03-23/30, art. 5, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  2° tegen beslissingen van de scheidsrechterlijke commissies ingesteld krachtens de wetgeving op de militaire opvorderingen, en tegen beslissingen van het scheidsrechterlijk comité ingesteld krachtens de wetgeving inzake opvordering van schepen;
  3° (opgeheven) <W 1999-03-23/30, art. 5, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  4° (de beslissingen van [1 de Vlaamse Regering]1 inzake herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.) <W 12-07-1976 , art. 59>

  ----------
  (1)<DVR 2016-06-03/02, art. 27, 259; Inwerkingtreding : 01-03-2017>

  Art. 604.[1 Onverminderd de in het artikel 23/1, § 1 [2 en 23/2, § 1]2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bedoelde gevallen, neemt het hof van beroep kennis van rechtsvorderingen tot vervallenverklaring van de nationaliteit.]1
  ----------
  (1)<W 2012-12-04/04, art. 28, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<W 2018-06-18/03, art. 154, 282; Inwerkingtreding : 12-07-2018>

  Art. 605. Het hof van beroep neemt kennis van aanvragen om eerherstel inzake faillissement.

  Art. 605bis.[1 Het hof van beroep neemt kennis van het beroep als bedoeld in de artikelen 120, 121 en 123 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en in artikel 36/21 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, van het beroep als bedoeld in artikel 2 van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop, [2 van het beroep als bedoeld in artikel 61 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en van het beroep als bedoeld in artikel XI.75/8, § 6, van het Wetboek van economisch recht]2.]1
  [2 Voor het beroep als bedoeld in artikel XI.75/8, § 6, van het Wetboek van economisch recht, is alleen het hof van beroep te Brussel bevoegd.]2
  ----------
  (1)<W 2016-12-07/02, art. 142, 256; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (2)<W 2018-07-08/06, art. 40, 312; Inwerkingtreding : 01-12-2020>

  Art. 605ter.<Ingevoegd bij W 2002-08-02/65, art. 8; Inwerkingtreding : 01-01-2006> (NOTA : inwerkingtreding van artikel 605TER vastgesteld op 01-06-2003 door KB 2003-04-04/53, art. 1, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Minister, de (CBFA), de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de (CBFA) en van de CDV voor de strafgerechten) <KB 2003-03-25/34, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2004> Het hof van beroep neemt in eerste en laatste instantie kennis van de vorderingen bedoeld in [1 artikel 41 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen]1.
  ----------
  (1)<W 2013-07-31/03, art. 12, 208; Inwerkingtreding : 09-09-2013>

  Art. 605quater.<Ingevoegd bij W 2005-07-27/32, art. 9; Inwerkingtreding : 01-02-2006> Het hof van beroep neemt kennis van de beroepen bedoeld in :
  1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  2° artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
  4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
  (5° artikel 2 van de wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.) <W 2006-12-08/31, art. 3, 141; Inwerkingtreding : 23-12-2006>
  [1 6° [4 de artikelen 221/1 en 221/3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex;]4
   7° [4 ...]4;]1
  [2 8° [5 ...]5]2
  ----------
  (1)<W 2010-01-26/05, art. 6, 174; Inwerkingtreding : 19-02-2010>
  (2)<W 2013-12-21/29, art. 4, 215; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (4)<W 2016-12-25/14, art. 75, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (5)<W 2018-03-11/08, art. 56, 274; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 605quater_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 2005-07-27/32, art. 9; Inwerkingtreding : 01-02-2006> Het hof van beroep neemt kennis van de beroepen bedoeld in :
  1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  2° artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
  4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
  (5° artikel 2 van de wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.) <W 2006-12-08/31, art. 3, 141; Inwerkingtreding : 23-12-2006>
  [1 6° [4 de artikelen 221/1 en 221/3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex;]4
   7° [4 ...]4;]1
  [2 8°[6 ...]6.]2
  [3 9° artikel 9septies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   10° artikel 10quinquies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.]3
  [5 11° artikel 39/4 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.]5

  ----------
  (1)<W 2010-01-26/05, art. 6, 174; Inwerkingtreding : 19-02-2010>
  (2)<W 2013-12-21/29, art. 4, 215; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 32, 228; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (4)<W 2016-12-25/14, art. 75, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (5)<ORD 2017-12-15/25, art. 27, 271; Inwerkingtreding : 12-02-2018>
  (6)<W 2018-03-11/08, art. 56, 274; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 605quater_VLAAMS_GEWEST.
   <Ingevoegd bij W 2005-07-27/32, art. 9; Inwerkingtreding : 01-02-2006> Het hof van beroep neemt kennis van de beroepen bedoeld in :
  1° artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  2° artikel 29sexies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
  3° artikel 15/20 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen;
  4° artikel 15/23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
  (5° artikel 2 van de wet van 8 december 2006 tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent.) <W 2006-12-08/31, art. 3, 141; Inwerkingtreding : 23-12-2006>
  [1 6° [5 de artikelen 221/1 en 221/3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex;]5;
   7° [5 ...]5;]1
  [2 8° [6 ...]6;]2
  [4 9° artikel 4.1.34 van het Energiedecreet van 8 mei 2009.]4
  
----------
  (1)<W 2010-01-26/05, art. 6, 174; Inwerkingtreding : 19-02-2010>
  (2)<W 2013-12-21/29, art. 4, 215; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 32, 228; Inwerkingtreding : 21-06-2014>
  (4)<DVR 2015-11-27/05, art. 46, 250; Inwerkingtreding : 10-12-2015>
  (5)<W 2016-12-25/14, art. 75, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>
  (6)<W 2018-03-11/08, art. 56, 274; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 605quinquies.
  <Opgeheven bij W 2016-06-29/01, art. 65, 255; Inwerkingtreding : 16-07-2016>

  Art. 606.Het hof van beroep doet op verzoekschrift uitspraak over :
  1° [1 ...]1;
  2° aanvragen tot homologatie van de beslissingen, genomen hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij door de algemene vergadering van obligatiehouders van een naamloze vennootschap.
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/14, art. 76, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>

  Art. 607. Het arbeidshof neemt kennis van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de arbeidsrechtbanken en van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken.

  HOOFDSTUK V. _ Hof van Cassatie.

  Art. 608. Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

  Art. 609.Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de voorziening in cassatie :
  1° tegen de beslissingen van de hoven en rechtbanken, gewezen in alle zaken en in laatste aanleg;
  2° tegen de arresten waarbij de afdeling administratie van de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kunnen nemen, daar deze tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort, en tegen de arresten waarbij de genoemde afdeling afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, gegrond op de overweging dat de vordering tot de bevoegdheid van deze overheid behoort;
  3° tegen de arresten van het Rekenhof, gewezen tegen rekenplichtigen;
  4° [2 ...]2;
  5° (Opgeheven) <W 1996-12-24/31, art. 14, 051; Inwerkingtreding : 10-01-1997>
  6° tegen beslissingen van de bestendige deputaties van de provincieraden inzake belastingen geheven ten voordele van de wateringen en de polders;
  7° tegen beslissingen van de hoge militieraad en van de herkeuringsraden.
  8° [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2013-04-03/18, art. 10, 206; Inwerkingtreding : 06-09-2013 (zie KB 2013-08-30/14, art. 1)>
  (2)<W 2014-04-10/57, art. 4, 225; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

  Art. 610.(Onverminderd artikel 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, neemt het Hof van Cassatie kennis van) vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen waardoor rechters en ambtenaren van het openbaar ministerie, alsook tuchtrechtelijke overheden van (openbare en) ministeriële ambtenaren en van de balie, hun bevoegdheid mochten hebben overschreden. <W 1999-05-25/44, art. 31, 081; Inwerkingtreding : 02-07-1999> <W 1999-05-04/03, art. 45, 085; Inwerkingtreding : 01-11-1999>
  (Het Hof van Cassatie neemt kennis van de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen van het beheerscomité die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn gesteld.) <W 2005-08-10/58, art. 2, 132; Inwerkingtreding : 11-09-2005>
  (Het Hof van Cassatie neemt kennis van de vorderingen tot nietigverklaring van de handelingen van de kamers voor handelsonderzoek die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn gesteld.) <W 2009-01-26/31, art. 4, 166; Inwerkingtreding : 01-04-2009>

  Art. 611. Het Hof van Cassatie neemt ook kennis van vorderingen tot nietigverklaring van de reglementen van de (Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone) die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn aangenomen. <W 2001-07-04/41, art. 15, 094; Inwerkingtreding : 01-05-2002>

  Art. 612. Het Hof van Cassatie neemt kennis van voorzieningen tegen de beslissingen in laatste aanleg die strijdig zijn met de wetten of procesvormen, voornamelijk wanneer uit die beslissingen een blijvend verschil van interpretatie omtrent een rechtspunt blijkt.

  Art. 613.Het Hof van Cassatie doet uitspraak :
  1° op de vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter, die in de artikelen 648 tot 659 bedoeld zijn;
  2° over het verhaal op de rechter;
  3° over regelingen van rechtsgebied;
  4° over de conflicten van attributie, ter uitvoering van [1 artikel 158]1 van de Grondwet.
  ----------
  (1)<W 2014-05-05/10, art. 9, 231; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

  Art. 614.
  <Opgeheven bij W 2014-04-10/57, art. 4, 225; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

  Art. 615.Buiten de bevoegdheid toegekend bij de artikelen 409, 410 en 486 en bij [2 artikel 103]2 van de Grondwet, neemt het Hof van Cassatie in algemene vergadering kennis van de vorderingen tot ontzetting uit hun ambt of tot schorsing, ingesteld tegen leden van de Raad van State.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2013-04-03/18, art. 10, 206; Inwerkingtreding : 06-09-2013 (zie KB 2013-08-30/14, art. 1)>
  (2)<W 2014-05-05/10, art. 10, 231; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

  TITEL II. - Aanleg.

  Art. 616. Tegen ieder vonnis kan hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.

  Art. 617.<W 29-11-1979 , art. 4> (De vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en van de [3 ondernemingsrechtbank]3, waarbij uitspraak wordt gedaan over een vordering waarvan het bedrag [1 2.500 euro]1 niet overschrijdt, worden gewezen in laatste aanleg. Hetzelfde geldt voor de vonnissen waarbij de vrederechter en, inzake de geschillen bedoeld in artikel 601bis, de politierechtbank uitspraak doet over een vordering waarvan het bedrag [2 2.000 euro]2 niet overschrijdt.) <W 1994-07-11/33, art. 37, 048; Inwerkingtreding : 1995-01-01> <KB 2000-07-20/57, art. 1, 088; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  De vonnissen van de arbeidsrechtbank zijn steeds vatbaar voor hoger beroep.
  (De door de rechtbank van eerste aanleg uitgesproken vonnissen over geschillen met betrekking tot de toepassing van een belastingwet, zijn steeds vatbaar voor hoger beroep.) <W 1999-03-23/30, art. 6, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  [1 De Koning kan de in het eerste lid bepaalde bedragen aanpassen, zonder dat de aangepaste bedragen de hieronder beschreven indexeringsbedragen mogen overtreffen.
   Als de in het eerste lid bepaalde bedragen worden aangepast, worden deze aangepaste bedragen ten laatste in de maand november bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe bedragen worden van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing ervan en zijn niet van toepassing op vorderingen die voor die datum zijn ingesteld.
   Elke verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of verlaging van de indexeringsbedragen met zich mee, overeenkomstig de volgende formule : het nieuwe indexeringsbedrag is gelijk aan het basisbedrag, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond tot de hogere euro.
   De indexeringsbedragen worden berekend rekening houdend met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van elk jaar. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand oktober 2013.]1
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 136, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 28, 285; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 618. De regels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 gelden voor het bepalen van de aanleg.
  Indien de vordering in de loop van het geding gewijzigd is, wordt de aanleg bepaald door de som die in de laatste conclusie wordt gevorderd.

  Art. 619. Bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de waarde van het geschil, zoals zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562, wordt het geschil in eerste aanleg berecht.

  Art. 620. <W 1999-02-10/38, art. 2, 071; Inwerkingtreding : 27-03-1999> Wanneer de tegenvordering en de vordering tot tussenkomst, strekkende tot het uitspreken van een veroordeling, ontstaan uit het contract of het feit dat aan de oorspronkelijke rechtsvordering ten grondslag ligt, of wanneer de tegenvordering ontstaat uit de tergende of roekeloze aard van deze vordering, wordt de aanleg bepaald door samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het bedrag van de tegenvordering en de vordering tot tussenkomst.

  Art. 621. Met uitzondering van de beslissingen (...), tegenvorderingen en vorderingen tot tussenkomst strekkend tot het uitspreken van een veroordeling, wordt met betrekking tot de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen de vonnissen op tussengeschil en tegen de onderzoeksvonnissen gehandeld zoals inzake de hoofdvorderingen. <W 1992-08-03/31, art. 9, 034; Inwerkingtreding : 1993-01-01>

  TITEL III. - Territoriale bevoegdheid.

  Art. 622. De rechter is slechts bevoegd binnen de grenzen van het rechtsgebied dat hem door de wet is toegekend, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt.

  Art. 622bis. [1 § 1. In scheepvaartzaken zijn de rechters van de arrondissementen Antwerpen en West-Vlaanderen gelijkelijk bevoegd in de territoriale zee, bedoeld in artikel 1 van de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België, en in de exclusieve economische zone, bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee.
   § 2. In scheepvaartzaken zijn de rechters van de arrondissementen Antwerpen en Oost-Vlaanderen gelijkelijk bevoegd in het deel van het Linkerscheldeoevergebied, bedoeld in artikel 1 van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, dat is gelegen binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-08/14, art. 52, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  

  Art. 623.<W 2003-05-03/62, art. 9, 120; Inwerkingtreding : 31-12-2003> Voor de notariële akten waarvoor de bijstand van de vrederechter vereist is, mag deze zich verplaatsen in het gehele ambtsgebied van de optredende notaris.
  [1 De vrederechter kan, met bijstand van de griffier, de personen waarop het verzoek bedoeld in artikel 594, 16°, betrekking heeft, buiten zijn kanton bezoeken. De reiskosten vallen ten laste van de te beschermen of beschermde persoon.]1
  ----------
  (1)<W 2013-03-17/14, art. 157, 223; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>

  Art. 624. Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht;
  1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;
  2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;
  3° voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte;
  4° voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, een van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland.

  Art. 625. De bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de rechtsgebieden begrensd zijn door de middellijn van een waterloop of van een verkeersweg, strekt zich uit tot de hele breedte daarvan.

  Art. 626.
  <Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 75, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

  Art. 626/1.<ingevoegd bij W 2009-01-26/31, art. 5; Inwerkingtreding : 01-04-2009> De verzoeken tot homologatie zoals bedoeld in artikel 61, § 5, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuďteit van de ondernemingen kunnen worden gebracht voor de arbeidsrechtbank van de zetel van de vennootschap of van de hoofdinrichting van de schuldenaar.

  Art. 627.Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd :
  [1° de rechter van de woonplaats van de minderjarige of bij gebreke daarvan, van zijn verblijfplaats, wanneer het de organisatie van en het toezicht op de voogdij betreft, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 13, § 2, van de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht. [9 In afwijking van het voorgaande, is de bevoegde rechter voor het verzoek tot machtiging bedoeld in artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen. Indien in dit geval de erfenis is opengevallen buiten het Belgisch grondgebied, is de bevoegde rechter, de rechter van de verblijfplaats van één van de personen voor wie de machtiging wordt gevraagd]9;] <W 2001-03-27/39, art. 5, 091; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  2° de rechter die de rekenplichtige, geroepen om rekening en verantwoording te doen, aangesteld heeft;
  3° de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen, wanneer het gaat om rechtsvorderingen tot verdeling en, tot bij de verdeling, om rechtsvorderingen tot opvordering van nalatenschappen en alle andere rechtsvorderingen tussen medeërfgenamen of legatarissen;
  4° de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen, voor zover de vordering is ingesteld binnen twee jaar na het overlijden, wanneer het gaat om vorderingen ingesteld tegen de uitvoerder van de uiterste wilsbeschikking, en vorderingen door legatarissen en schuldeisers ingesteld tegen de erfgenamen of tegen één van hen, en binnen twee jaar na de verdeling wanneer het gaat om vorderingen tot nietigverklaring of tot vernietiging van de verdeling en tot vrijwaring van de kavels;
  5° [de rechter van de plaats van de namaak, wanneer het gaat om vorderingen inzake namaak betreffende auteursrechten, naburige rechten, rechten van producenten van databanken en bescherming van kweekproducten;] <W 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  [6° wanneer het gaat om vorderingen ingesteld krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de rechter van de plaats waar de zieke wordt verzorgd of geplaatst is, of bij gebreke daarvan, de rechter van de plaats waar de zieke zich bevindt.] <W 1993-08-06/30, art. 57, 042; Inwerkingtreding : 19-08-1993>
  [Wanneer het gaat om vorderingen ingesteld krachtens de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke ten aanzien van een zieke die zijn verblijfplaats of woonplaats heeft in het gerechtelijk arrondissement Eupen, de vrederechter van de verblijfplaats of, bij gebreke daarvan, de woonplaats van de zieke of, bij gebreke daarvan, de vrederechter van de plaats waar de zieke zich bevindt. Als de geesteszieke niet vervoerd kan worden, kan de vrederechter buiten de grenzen van zijn kanton optreden.] <W 2004-01-08/35, art. 2, 122; Inwerkingtreding : 16-01-2004>
  [11 6° /1 wanneer het gaat om een vordering met betrekking tot de erkenning of de uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 3, e), van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, genomen in een Staat die partij is bij het Verdrag, of van een buitenlandse beschermingsmaatregel die vergelijkbaar is met die bedoeld in dat artikel, genomen in een derde Staat ten aanzien van een meerderjarige, de rechter van het arrondissement van de verblijfplaats, of, bij gebreke daarvan, van de woonplaats van de te beschermen persoon, of bij gebreke daarvan, van de plaats waar de persoon zich bevindt.
   Wanneer de krachtens het eerste lid bevoegde vrederechter een rechter is van het gerechtelijk arrondissement Eupen en indien de persoon niet vervoerd kan worden, kan de vrederechter buiten de grenzen van zijn kanton optreden;]11
  7° de rechter van de plaats waar de akte opgemaakt is, wanneer het gaat om verbeteringen van akten van de burgerlijke stand en de rechter van [1 de woonplaats of de zetel van de aanvrager, wanneer het gaat over aanpassingen en schrappingen van inschrijvingen, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de hoedanigheid van handelaar]1;
  8° de rechter van de plaats waar het dier zich bevindt, wanneer het gaat om vorderingen ingesteld op grond van artikel 4 van de wet van 25 augustus 1855 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken of van de plaats waar het is teruggebracht wanneer het gaat om vorderingen ingesteld op grond van artikel 5 van genoemde wet;
  9° de rechter van de plaats waar de mijn, de fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen is en in het algemeen, van de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de uitoefening van het beroep of de werkzaamheid van de vennootschap, van de vereniging of van de groepering, [7 voor alle geschillen bedoeld in de artikelen 578 en 582, 3°, 4° en 15°]7 [2 , voor de vorderingen gesteund op artikel 2 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht-]2, en voor de toepassing op de werkgevers van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583;] <W 30-06-1971 , art. 21>
  10° [in het geval bepaald in artikel 588, 9° : de voorzitter van de [8 ondernemingsrechtbank]8 te Luik wanneer de schade ontstaan is in de provincie Henegouwen, Namen, Luxemburg of Luik; de voorzitter van de [8 ondernemingsrechtbank]8 te Brussel, wanneer de schade ontstaan is in de provincie Brabant, en de voorzitter van de [8 ondernemingsrechtbank]8 te Antwerpen, wanneer de schade ontstaan is in de provincie Oost- of West-Vlaanderen, Antwerpen of Limburg of in de territoriale zee [10 of in de exclusieve economische zone]10 of in open zee], [of in de wateren die onder de soevereiniteit van een andere Staat vallen]. [10 Bij wijze van uitzondering op het voorgaande is uitsluitend de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen bevoegd wanneer de fondsvorming geschiedt op grond van het Internationaal Verdrag van 1992 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor olieverontreinigingsschade.]10 <W 24-06-1970 , art. 7> <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  [11° [10 ...]10]. <W 1989-04-11/30, art. 23, 019; Inwerkingtreding : 01-12-1989>
  12° [...] <W 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  13° [...] <W 2007-05-10/33, art. 17, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>
  14° [opgeheven] <W 2005-12-20/36, art. 12, 136; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  [15° de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wanneer het gaat om vorderingen ingesteld 'op grond van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noord-zee] <W 1999-04-22/47, art. 53, 083; Inwerkingtreding : 20-07-1999>
  [16° de Voorzitter van de [8 Ondernemingsrechtbank]8 van Brussel, indien het een aanvraag betreft beoogd in [4 artikel XVII. 27 van het Wetboek van economisch recht]4 .] <W 2002-05-26/45, art. 13, 097; Inwerkingtreding : 20-07-2002>
  [17° in het geval van artikel 588, 14°, de voorzitter van de [8 ondernemingsrechtbank]8 van de statutaire zetel van één van de fuserende vennootschappen of van de toekomstige Europese vennootschap.] <KB 2004-09-01/30, art. 33, 126; Inwerkingtreding : 08-10-2004>
  [17° de [5 familierechtbank]5 van Brussel wanneer het gaat om een beroep tegen de beslissing van de centrale federale autoriteit, zoals bepaald in artikel 367-3 van het Burgerlijk Wetboek;] <W 2004-12-27/31, art. 13, 129; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
  (NOTA : Voor de invoeging van 17° in artikel 627 heeft de wetgever geen rekening gehouden met de vroegere invoeging van 17° in artikel 627, gebracht door KB 2004-09-01/30.)
  [3 18° de [5 familierechtbank van het gerechtelijk arrondissement]5 waar de verblijfplaats waarvoor het huisverbod zoals bedoeld in de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld geldt, gelegen is.]3
  [6 19° de vrederechter van het kanton waar het goed waarvoor het bevel tot ontruiming bedoeld in artikel 12 van de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed geldt, gelegen is.]6
  ----------
  (1)<W 2009-12-30/13, art. 15, 172; Inwerkingtreding : 25-01-2010>
  (2)<W 2010-06-06/06, art. 14, 184; Inwerkingtreding : 01-07-2011>
  (3)<W 2012-06-15/16, art. 4, 200; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (4)<W 2013-12-26/36, art. 15, 220; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
  (5)<W 2013-07-30/23, art. 138, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 60, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-10-18/08, art. 5, 265; Inwerkingtreding : 16-11-2017>
  (7)<W 2018-03-18/01, art. 47, 273; Inwerkingtreding : 01-04-2018>
  (8)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
  (9)<W 2020-07-31/03, art. 84, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (10)<W 2019-05-08/14, art. 53, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (11)<W 2019-03-10/03, art. 6, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 628.Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd :
  1° [5 onverminderd artikel 629bis]5 de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed (op grond van onherstelbare ontwrichting) [9 en, behoudens akkoord van de partijen over de keuze van de rechtbank van een van hun huidige woonplaatsen, de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming]9; <W 2007-04-27/00, art. 19, 149; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  2° [5 onverminderd artikel 629bis]5 (de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in de artikelen (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 en [10 1468]10 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 14-07-1976 , (art. 4, § 2), art. 23> <W 24-07-1978, art. 2>
  3° [2 [8 Een rechter van het arrondissement]8 van de verblijfplaats of, bij gebreke daaraan, van de woonplaats van de te beschermen persoon, wanneer het een verzoek betreft bedoeld in de artikelen 490/1 [3 tot 490/2]3 of 492/1, van het Burgerlijk Wetboek. De vrederechter die een beschermingsmaatregel heeft bevolen, blijft bevoegd voor de verdere toepassing van de bepalingen van boek I, titel XI, hoofdstuk II/1, afdelingen 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hij bij een met redenen omklede beslissing, ambtshalve of op verzoek van de beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder, van elke belanghebbende, of van de procureur des Konings, beslist heeft de zaak uit handen te geven ten voordele van de vrederechter van het kanton van de nieuwe hoofdverblijfplaats, indien de beschermde persoon het kanton verlaat om zijn hoofdverblijfplaats duurzaam in een ander gerechtelijk kanton te vestigen. In dit geval wordt laatstgenoemde vrederechter bevoegd. [11 In afwijking van het voorgaande, is de bevoegde rechter voor het verzoek tot machtiging bedoeld in artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen. Indien in dit geval de erfenis is opengevallen buiten het Belgisch grondgebied, is de bevoegde rechter, de rechter van de verblijfplaats van één van de personen voor wie de machtiging wordt gevraagd]11;]2
  [12 3° /1 de rechter van het arrondissement van de verblijfplaats of, bij gebreke daarvan, van de woonplaats van de te beschermen persoon, wanneer de vordering betrekking heeft op de erkenning of de uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 3, a) tot d), f) en g), van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, genomen in een Staat die partij is bij het Verdrag, of van een buitenlandse beschermingsmaatregel die vergelijkbaar is met die opgesomd in dat artikel, genomen in een derde Staat ten aanzien van een meerderjarige. Bij gebreke van een verblijfplaats of woonplaats in België is de rechter van het arrondissement Brussel bevoegd;]12
  4° de rechter van de woonplaats van de notaris, wanneer het gaat om een vordering tot begroting van notariskosten;
  5° de rechter van de maatschappelijke zetel van de mutualiteitsvereniging of van de vereniging zonder winstoogmerk waarvan de ontbinding wordt geëist;
  6° de rechter van de zetel van de instelling van openbaar nut, wanneer het gaat om een vordering tot afzetting van beheerders;
  7° de rechter van de woonplaats van de opposant, inzake het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder, of, wanneer de opposant geen woonplaats heeft in België, de rechter van de maatschappelijke zetel van de schuldplichtige instelling;
  8° (de rechter van de woonplaats van de consument, wanneer het gaat om een vordering betreffende een kredietovereenkomst geregeld bij de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (met inbegrip van de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de verzoeken inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten.).) <W 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; Inwerkingtreding : 22-10-1991> <W 2003-03-24/40, art. 78, 115; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  9° (de rechter van de plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in [1 artikel 11, § 2,]1 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, of van de plaats waar degene die de verklaring aflegt zijn hoofdverblijf heeft, [1 wanneer het gaat om een verklaring als bedoeld in artikel 12bis of om verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek]1 (of van de hoofdverblijfplaats van degene die op grond van artikel 5 van hetzelfde Wetboek zich een akte van bekendheid laat verschaffen ter vervanging van een akte van geboorte).) <W 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 2000-03-01/46, art. 3, 086; Inwerkingtreding : 01-05-2000>
  10° de rechter van de woonplaats van de verzekeringnemer, wanneer het gaat om geschillen over een verzekeringscontract, ongeacht het voorwerp van het contract, onverminderd de bepalingen tot regeling van de zeeverzekering en die welke betrekking hebben op de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen;
  11° de rechter in wiens rechtsgebied de thuishaven ligt van het schip of vaartuig, wanneer het gaat om vorderingen betreffende de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen van zeelieden of rechthebbenden;
  12° de rechter van de woonplaats van de koper, wanneer het gaat om geschillen betreffende verkoop van zaden, meststoffen en veevoeder, indien de koper geen daad van koophandel heeft gesteld;
  13° de rechter van de maatschappelijke zetel of van de hoofdplaats van vestiging van de vennootschap, wanneer het gaat om geschillen (bedoeld in artikel 574, 1°,) en, zelfs na de ontbinding van de vennootschap, wanneer het gaat om de verdeling van de daaruit ontstane verbintenissen voor zover de rechtsvordering wordt ingesteld binnen twee jaar na de verdeling; <W 1999-05-07/70, art. 3, 084; Inwerkingtreding : 05-09-1999>
  14° de rechter van de woonplaats van de verzekeringsplichtige, de verzekerde of van de rechthebbende, wanneer het gaat om betwistingen bedoeld (in de (((artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (11° en 12°)), 581, 582, 1° en 2°, en voor de betwistingen betreffende de toepassing op de zelfstandigen van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583) en de rechter van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde, wanneer het gaat om betwistingen bedoeld in artikel 579. <W 12-05-1971, art. 4, 1°> <W 30-06-1971, art. 22> <W 20-06-1975, art. 11> <W 22-12-1977, art. 166, § 3> <W 1989-07-06/30, art. 47, 017; Inwerkingtreding : 01-06-1989>
  Indien de verzekeringsplichtige, de verzekerde of de rechthebbende in België geen woonplaats heeft of er geen meer heeft, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door zijn laatste verblijfplaats of zijn laatste woonplaats in België. (Indien de verzekeringsplichtige of de verzekerde in België geen verblijfplaats of geen woonplaats heeft gehad, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats van zijn laatste tewerkstelling in België) <W 12-05-1971, art. 4, 2°>
  (Ten aanzien van de lasthebbers van vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden of economische samenwerkingsverbanden die uitsluitend of hoofdzakelijk in het buitenland verblijven, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats waar de vennootschap of het samenwerkingsverband in België zijn hoofdvestiging heeft;) <W 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; Inwerkingtreding : 01-07-1989>
  15° (de rechter van de plaats van de bedrijfszetel van de huurder als de bedrijfszetel zich in België bevindt, de rechter van de plaats waar het gepachte goed gelegen is als de bedrijfszetel zich in het buitenland bevindt, wanneer het gaat om betwistingen inzake pacht;) <W 1988-11-07/43, art. 42, 016; Inwerkingtreding : 1988-12-16>
  (16° de rechter van de zetel of de hoofdvestiging van het samenwerkingsverband, als het gaat om betwistingen tussen leden van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een economisch samenwerkingsverband, tussen zaakvoerders, tussen zaakvoerder(s) en leden, tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en leden, of tussen leden, zaakvoerder(s) en vereffenaars, alsook van elke vordering tot ontbinding van een samenwerkingsverband.) <W 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; Inwerkingtreding : 01-07-1989>
  (17° de rechter van de woonplaats van de schuldenaar, op het ogenblik waarop de vordering wordt ingediend, wanneer het een vordering betreft bedoeld in artikel 1675/2.) <W 1998-07-05/58, art. 2, 062; Inwerkingtreding : 01-01-1999> <W 2003-03-13/62, art. 3, 119; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  ((18°) [5 onverminderd artikel 629bis]5 de rechter van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van de wettelijk samenwonenden, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1998-07-05/58, art. 5, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2000> <W 2003-03-17/32, art. 2, 113; Inwerkingtreding : 01-09-2003>
  (19° de rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde wanneer het gaat om een aanvraag tot tegemoetkoming bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.) <W 2003-03-17/32, art. 2, 113; Inwerkingtreding : 01-09-2003>
  (19° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, in geval van een verzoek houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren;
  20° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van het kind, in geval van een verzoek tot vaststelling van de adopteerbaarheid;
  21° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, in geval van een verzoek tot adoptie; bij gebreke daarvan, de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de geadopteerde; bij gebreke daarvan, de rechter van de plaats waar de adoptant of de adoptanten keuze van woonplaats doen;
  22° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de verweerder of van een van de verweerders in geval van een verzoek tot herroeping van een gewone adoptie of tot herziening van een adoptie; bij gebreke daarvan, de rechter te Brussel;) <W 2003-03-13/62, art. 3, 119; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  23° [5 de rechter van de laatste woonplaats in België van de verdwenen, afwezige of vermoedelijk afwezige persoon, dan wel, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad en naar gelang van het geval, de vrederechter van het eerste kanton van Brussel of de rechter van het arrondissement Brussel.]5
  (24° de rechter van de plaats waar de in artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek bedoelde persoon aangifte heeft gedaan teneinde een akte [7 van aanpassing van de registratie van het geslacht]7 te laten opmaken.) <W 2007-05-09/50, art. 2, 154; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  [4 25° de rechter van de woonplaats van de verweerder wanneer een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt een vordering tot betaling van een geldsom instelt tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, omdat deze in gebreke blijft een levering van een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde leverancier of persoon te betalen.]4
  [6 In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 9°, zijn alleen de familierechtbanken te Brussel bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet meer in België heeft.]6
  ----------
  (1)<W 2012-12-04/04, art. 29, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<W 2013-03-17/14, art. 158, 223; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<W 2014-04-25/23, art. 204, 224; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 12, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2013-07-30/23, art. 139, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-07-06/24, art. 76, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (7)<W 2017-06-25/03, art. 7, 269; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (8)<W 2017-12-25/08, art. 27, 270; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (9)<W 2018-05-25/02, art. 29, 285; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (10)<W 2018-07-22/01, art. 52, 286; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (11)<W 2020-07-31/03, art. 85, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (12)<W 2019-03-10/03, art. 7, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 628_VLAAMS_GEWEST.
   Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd :
  1° [5 onverminderd artikel 629bis]5 de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed (op grond van onherstelbare ontwrichting) [9 en, behoudens akkoord van de partijen over de keuze van de rechtbank van een van hun huidige woonplaatsen, de rechter van de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het gaat om een vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming]9; <W 2007-04-27/00, art. 19, 149; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  2° [5 onverminderd artikel 629bis]5 (de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in de artikelen (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 en [10 1468]10 van het Burgerlijk Wetboek;) <W 14-07-1976 , (art. 4, § 2), art. 23> <W 24-07-1978, art. 2>
  3° [2 [8 Een rechter van het arrondissement]8 van de verblijfplaats of, bij gebreke daaraan, van de woonplaats van de te beschermen persoon, wanneer het een verzoek betreft bedoeld in de artikelen 490/1 [3 tot 490/2]3 of 492/1, van het Burgerlijk Wetboek. De vrederechter die een beschermingsmaatregel heeft bevolen, blijft bevoegd voor de verdere toepassing van de bepalingen van boek I, titel XI, hoofdstuk II/1, afdelingen 3 en 4, van het Burgerlijk Wetboek, tenzij hij bij een met redenen omklede beslissing, ambtshalve of op verzoek van de beschermde persoon, diens vertrouwenspersoon of bewindvoerder, van elke belanghebbende, of van de procureur des Konings, beslist heeft de zaak uit handen te geven ten voordele van de vrederechter van het kanton van de nieuwe hoofdverblijfplaats, indien de beschermde persoon het kanton verlaat om zijn hoofdverblijfplaats duurzaam in een ander gerechtelijk kanton te vestigen. In dit geval wordt laatstgenoemde vrederechter bevoegd;]2 [12 In afwijking van het voorgaande, is de bevoegde rechter voor het verzoek tot machtiging bedoeld in artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen. Indien in dit geval de erfenis is opengevallen buiten het Belgisch grondgebied, is de bevoegde rechter, de rechter van de verblijfplaats van één van de personen voor wie de machtiging wordt gevraagd.]12
  [13 3° /1 de rechter van het arrondissement van de verblijfplaats of, bij gebreke daarvan, van de woonplaats van de te beschermen persoon, wanneer de vordering betrekking heeft op de erkenning of de uitvoerbaarverklaring van een buitenlandse beschermingsmaatregel bedoeld in artikel 3, a) tot d), f) en g), van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen, genomen in een Staat die partij is bij het Verdrag, of van een buitenlandse beschermingsmaatregel die vergelijkbaar is met die opgesomd in dat artikel, genomen in een derde Staat ten aanzien van een meerderjarige. Bij gebreke van een verblijfplaats of woonplaats in België is de rechter van het arrondissement Brussel bevoegd;]13
  4° de rechter van de woonplaats van de notaris, wanneer het gaat om een vordering tot begroting van notariskosten;
  5° de rechter van de maatschappelijke zetel van de mutualiteitsvereniging of van de vereniging zonder winstoogmerk waarvan de ontbinding wordt geëist;
  6° de rechter van de zetel van de instelling van openbaar nut, wanneer het gaat om een vordering tot afzetting van beheerders;
  7° de rechter van de woonplaats van de opposant, inzake het onopzettelijk verlies van het bezit van effecten aan toonder, of, wanneer de opposant geen woonplaats heeft in België, de rechter van de maatschappelijke zetel van de schuldplichtige instelling;
  8° (de rechter van de woonplaats van de consument, wanneer het gaat om een vordering betreffende een kredietovereenkomst geregeld bij de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (met inbegrip van de verzoeken tot het toestaan van betalingsfaciliteiten en de verzoeken inzake borgtocht bij kredietovereenkomsten.).) <W 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; Inwerkingtreding : 22-10-1991> <W 2003-03-24/40, art. 78, 115; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  9° (de rechter van de plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in [1 artikel 11, § 2,]1 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, of van de plaats waar degene die de verklaring aflegt zijn hoofdverblijf heeft, [1 wanneer het gaat om een verklaring als bedoeld in artikel 12bis of om verklaringen of verzoeken op grond van de artikelen 24, 26 en 28 van hetzelfde Wetboek]1 (of van de hoofdverblijfplaats van degene die op grond van artikel 5 van hetzelfde Wetboek zich een akte van bekendheid laat verschaffen ter vervanging van een akte van geboorte).) <W 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; Inwerkingtreding : 01-01-1992> <W 2000-03-01/46, art. 3, 086; Inwerkingtreding : 01-05-2000>
  10° de rechter van de woonplaats van de verzekeringnemer, wanneer het gaat om geschillen over een verzekeringscontract, ongeacht het voorwerp van het contract, onverminderd de bepalingen tot regeling van de zeeverzekering en die welke betrekking hebben op de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen;
  11° de rechter in wiens rechtsgebied de thuishaven ligt van het schip of vaartuig, wanneer het gaat om vorderingen betreffende de schadevergoeding wegens arbeidsongevallen van zeelieden of rechthebbenden;
  12° de rechter van de woonplaats van de koper, wanneer het gaat om geschillen betreffende verkoop van zaden, meststoffen en veevoeder, indien de koper geen daad van koophandel heeft gesteld;
  13° de rechter van de maatschappelijke zetel of van de hoofdplaats van vestiging van de vennootschap, wanneer het gaat om geschillen (bedoeld in artikel 574, 1°,) en, zelfs na de ontbinding van de vennootschap, wanneer het gaat om de verdeling van de daaruit ontstane verbintenissen voor zover de rechtsvordering wordt ingesteld binnen twee jaar na de verdeling; <W 1999-05-07/70, art. 3, 084; Inwerkingtreding : 05-09-1999>
  14° de rechter van de woonplaats van de verzekeringsplichtige, de verzekerde [11 , begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid]11 of van de rechthebbende, wanneer het gaat om betwistingen bedoeld (in de (((artikelen 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (11° en 12°)), 581, 582, 1° en 2°, en voor de betwistingen betreffende de toepassing op de zelfstandigen van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583) en de rechter van de woonplaats van de uitkeringsgerechtigde, wanneer het gaat om betwistingen bedoeld in artikel 579. <W 12-05-1971, art. 4, 1°> <W 30-06-1971, art. 22> <W 20-06-1975, art. 11> <W 22-12-1977, art. 166, § 3> <W 1989-07-06/30, art. 47, 017; Inwerkingtreding : 01-06-1989>
  Indien de verzekeringsplichtige, de verzekerde [11 , begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid]11 of de rechthebbende in België geen woonplaats heeft of er geen meer heeft, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door zijn laatste verblijfplaats of zijn laatste woonplaats in België. (Indien de verzekeringsplichtige of de verzekerde in België geen verblijfplaats of geen woonplaats heeft gehad, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats van zijn laatste tewerkstelling in België) <W 12-05-1971, art. 4, 2°>
  (Ten aanzien van de lasthebbers van vennootschappen, Europese economische samenwerkingsverbanden of economische samenwerkingsverbanden die uitsluitend of hoofdzakelijk in het buitenland verblijven, wordt de territoriale bevoegdheid bepaald door de plaats waar de vennootschap of het samenwerkingsverband in België zijn hoofdvestiging heeft;) <W 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; Inwerkingtreding : 01-07-1989>
  15° (de rechter van de plaats van de bedrijfszetel van de huurder als de bedrijfszetel zich in België bevindt, de rechter van de plaats waar het gepachte goed gelegen is als de bedrijfszetel zich in het buitenland bevindt, wanneer het gaat om betwistingen inzake pacht;) <W 1988-11-07/43, art. 42, 016; Inwerkingtreding : 1988-12-16>
  (16° de rechter van de zetel of de hoofdvestiging van het samenwerkingsverband, als het gaat om betwistingen tussen leden van een Europees economisch samenwerkingsverband of van een economisch samenwerkingsverband, tussen zaakvoerders, tussen zaakvoerder(s) en leden, tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en leden, of tussen leden, zaakvoerder(s) en vereffenaars, alsook van elke vordering tot ontbinding van een samenwerkingsverband.) <W 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; Inwerkingtreding : 01-07-1989>
  (17° de rechter van de woonplaats van de schuldenaar, op het ogenblik waarop de vordering wordt ingediend, wanneer het een vordering betreft bedoeld in artikel 1675/2.) <W 1998-07-05/58, art. 2, 062; Inwerkingtreding : 01-01-1999> <W 2003-03-13/62, art. 3, 119; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  ((18°) [5 onverminderd artikel 629bis]5 de rechter van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van de wettelijk samenwonenden, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek.) <W 1998-07-05/58, art. 5, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2000> <W 2003-03-17/32, art. 2, 113; Inwerkingtreding : 01-09-2003>
  (19° de rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde wanneer het gaat om een aanvraag tot tegemoetkoming bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.) <W 2003-03-17/32, art. 2, 113; Inwerkingtreding : 01-09-2003>
  (19° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, in geval van een verzoek houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren;
  20° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van het kind, in geval van een verzoek tot vaststelling van de adopteerbaarheid;
  21° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, in geval van een verzoek tot adoptie; bij gebreke daarvan, de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de geadopteerde; bij gebreke daarvan, de rechter van de plaats waar de adoptant of de adoptanten keuze van woonplaats doen;
  22° de rechter van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de verweerder of van een van de verweerders in geval van een verzoek tot herroeping van een gewone adoptie of tot herziening van een adoptie; bij gebreke daarvan, de rechter te Brussel;) <W 2003-03-13/62, art. 3, 119; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  23° [5 de rechter van de laatste woonplaats in België van de verdwenen, afwezige of vermoedelijk afwezige persoon, dan wel, indien deze nooit een woonplaats in België heeft gehad en naar gelang van het geval, de vrederechter van het eerste kanton van Brussel of de rechter van het arrondissement Brussel.]5
  (24° de rechter van de plaats waar de in artikel 62bis van het Burgerlijk Wetboek bedoelde persoon aangifte heeft gedaan teneinde een akte [7 van aanpassing van de registratie van het geslacht]7 te laten opmaken.) <W 2007-05-09/50, art. 2, 154; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  [4 25° de rechter van de woonplaats van de verweerder wanneer een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of een persoon die een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst aanbiedt een vordering tot betaling van een geldsom instelt tegen een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in artikel 573, eerste lid, 1°, omdat deze in gebreke blijft een levering van een nutsvoorziening door de hiervoor vermelde leverancier of persoon te betalen.]4
  [6 In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 9°, zijn alleen de familierechtbanken te Brussel bevoegd wanneer de belanghebbende zijn hoofdverblijf niet of niet meer in België heeft.]6
  
----------
  (1)<W 2012-12-04/04, art. 29, 202; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<W 2013-03-17/14, art. 158, 223; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)>
  (3)<W 2014-04-25/23, art. 204, 224; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (4)<W 2014-03-26/33, art. 12, 230; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (5)<W 2013-07-30/23, art. 139, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (6)<W 2017-07-06/24, art. 76, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (7)<W 2017-06-25/03, art. 7, 269; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (8)<W 2017-12-25/08, art. 27, 270; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (9)<W 2018-05-25/02, art. 29, 285; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (10)<W 2018-07-22/01, art. 52, 286; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (11)<DVR 2018-04-27/27, art. 197, 299; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (12)<W 2020-07-31/03, art. 85, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>
  (13)<W 2019-03-10/03, art. 7, 313; Inwerkingtreding : 01-01-2021>

  Art. 629.Alleen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is, heeft bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen, wanneer het betreft :
  1° (Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [1 ...]1 en 18° (en 20°) met uitzondering van vorderingen inzake pacht.) <W 10-01-1977, art. 6> <DWG 1985-10-11/33, art. 7, 008> <W 1994-06-30/34, art. 10, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  Indien het onroerend goed waarop de vordering betrekking heeft, in verschillende gerechtelijke kantons of arrondissementen gelegen is, kan de vordering worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een gedeelte van het onroerend goed gelegen is;
  2° vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 27, 77 en 93 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling van de hypotheek;
  3° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte en vorderingen ingesteld op grond van artikel 8 van de wetten op de onteigening bij stroken voor werken van gemeentelijk belang, gecoördineerd op 15 november 1867;
  4° vorderingen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 juni 1930, betreffende onteigening bij stroken van algemeen of provinciaal belang;
  5° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
  (6° wanneer het gaat om een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.) <W 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  [1 7° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen en vorderingen ingesteld op grond van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuďteit]1
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 140, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 61, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 629_WAALS_GEWEST.
   Alleen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is, heeft bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen, wanneer het betreft :
  1° (Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [1 ...]1 en 18° (en 20°) met uitzondering van vorderingen inzake pacht.) <W 10-01-1977, art. 6> <DWG 1985-10-11/33, art. 7, 008> <W 1994-06-30/34, art. 10, 047; Inwerkingtreding : 1995-08-01>
  Indien het onroerend goed waarop de vordering betrekking heeft, in verschillende gerechtelijke kantons of arrondissementen gelegen is, kan de vordering worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een gedeelte van het onroerend goed gelegen is;
  2° vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 27, 77 en 93 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling van de hypotheek;
  3° [2 ...]2
  4° [2 ...]2
  5° [2 vorderingen ingesteld op grond van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure;]2
  (6° wanneer het gaat om een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.) <W 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  [1 7° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen en vorderingen ingesteld op grond van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuďteit]1
  
----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 140, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 61, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<DWG 2018-11-22/12, art. 69, 305; Inwerkingtreding : 01-07-2019>
  

  Art. 629_VLAAMS_GEWEST.
   Alleen de rechter van de plaats waar het goed gelegen is, heeft bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen, wanneer het betreft :
  1° (Vorderingen aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen en vorderingen aangaande aangelegenheden opgesomd in artikel 591, 1° ... met ...")
  Indien het onroerend goed waarop de vordering betrekking heeft, in verschillende gerechtelijke kantons of arrondissementen gelegen is, kan de vordering worden gebracht voor de rechter van de plaats waar een gedeelte van het onroerend goed gelegen is;
  2° vorderingen ingesteld op grond van de artikelen 27, 77 en 93 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling van de hypotheek;
  3° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte en vorderingen ingesteld op grond van artikel 8 van de wetten op de onteigening bij stroken voor werken van gemeentelijk belang, gecoördineerd op 15 november 1867;
  4° vorderingen ingesteld op grond van artikel 7 van de wet van 28 juni 1930, betreffende onteigening bij stroken van algemeen of provinciaal belang;
  5° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 1926 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.
  (6° wanneer het gaat om een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten zoals geregeld bij de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.) <W 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; Inwerkingtreding : 1993-01-01>
  [1 7° vorderingen ingesteld op grond van de wet van 16 mei 1900 tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen en vorderingen ingesteld op grond van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuďteit;]1
  [2 8° vorderingen ingesteld op grond van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.]2
  
----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 140, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 61, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<DVR 2017-02-24/22, art. 82, 275; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 629bis.[1 § 1. De vorderingen tussen partijen die hetzij gehuwd zijn of geweest zijn, hetzij wettelijk samenwonenden zijn of geweest zijn, alsook de vorderingen aangaande gemeenschappelijke kinderen van partijen of goederen van die kinderen [3 en de vorderingen met betrekking tot het in artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek bedoelde persoonlijke contact]3 of aangaande kinderen waarvan de afstamming slechts ten aanzien van één van de ouders is vastgesteld, worden voor de familierechtbank gebracht waarbij reeds een vordering voor de aangelegenheden als bedoeld in artikel 572bis aanhangig is gemaakt.
   § 2. De vorderingen aangaande het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsverplichtingen voor een minderjarig kind worden voor de familierechtbank van de woonplaats van de minderjarige gebracht, of, bij ontstentenis, van de gewone verblijfplaats van de minderjarige.
   Indien de minderjarige geen woonplaats of geen gewone verblijfplaats heeft, is de familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.
   In zaken waarin de partijen verscheidene gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben, wier woonplaatsen, of bij ontstentenis, gewone verblijfplaatsen, verschillend zijn, is de familierechtbank waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt, bevoegd om door samenhang, krachtens artikel 634, kennis te nemen van het geheel van de vorderingen van de partijen.
  [3 § 2/1. De vorderingen aangaande de afstamming worden voor de familierechtbank van de woonplaats of, bij ontstentenis, van de gewone verblijfplaats van het kind gebracht.
   Indien het kind geen woonplaats of gewone verblijfplaats heeft, is de familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.
   Het begrip "gewone verblijfplaats" moet worden opgevat in de zin van artikel 4, § 2, van het Wetboek van Internationaal privaatrecht.]3
  [4 § 2/2. De vorderingen tot opheffing van het verbod een huwelijk aan te gaan bedoeld in de artikelen 164 en 353-13 van het Burgerlijk Wetboek worden voor de familierechtbank van de woonplaats of, bij ontstentenis daarvan, van de verblijfplaats van een van de toekomstige echtgenoten gebracht.
   Indien de toekomstige echtgenoten geen woonplaats of geen verblijfplaats hebben in België, is de familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.]4
  [5 § 2/3. De vorderingen ingesteld tegen de weigering de naams- of voornaamswijziging toe te staan bedoeld in artikel 370/9 van het Burgerlijk Wetboek worden voor de familierechtbank van de woonplaats of, bij ontstentenis daarvan, van de gewone verblijfplaats van de verzoeker gebracht.
   Indien de verzoeker geen woonplaats of gewone verblijfplaats heeft, is de familierechtbank van Brussel bevoegd om kennis te nemen van de vordering.]5
   § 3 De zaken aangaande de akten van de burgerlijke stand, de zaken als bedoeld in de artikelen 633sexies en 633septies, de zaken aangaande een adoptie of aangaande erfopvolgingen, testamenten en schenkingen worden voor de familierechtbank gebracht die krachtens dit Wetboek bevoegd is.
   § 4. Behalve de vorderingen als bedoeld in § 2, kunnen de vorderingen aangaande de onderhoudsverplichtingen als bedoeld in [2 artikel 572bis, 7° ]2, voor de familierechtbank van de woonplaats van de eiser worden gebracht, met uitzondering van de vorderingen die strekken om die onderhoudsverplichtingen te verminderen of op te heffen.
   § 5. Behalve de vorderingen aangaande de §§ 1 tot 4, worden de vorderingen voor de familierechtbank van de woonplaats van de verweerder of van de laatste echtelijke [2 of van de laatste gemeenschappelijke woonplaats van de wettelijke samenwonenden]2 verblijfplaats gebracht.
   § 6. Onder voorbehoud van § 1, vallen de zaken met verscheidene vorderingen, waarvan er minstens een in § 2 wordt bedoeld, onder de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank van de woonplaats of van de gewone verblijfplaats van de minderjarige.
   § 7. Indien het belang van het kind het vereist, beslist de familierechtbank het dossier door te verwijzen naar de familierechtbank van een ander arrondissement.
   [3 De familierechtbank kan beslissen om de zaak te verwijzen naar de familierechtbank van een ander arrondissement indien daar een jeugddossier werd samengesteld of indien de goede rechtsbedeling een dergelijke verwijzing vereist. De verwijzing naar een ander arrondissement waar een jeugddossier werd samengesteld, gebeurt op verzoek van een partij of van het openbaar ministerie.]3
   De beslissing waarin het eerste en het tweede lid voorzien, wordt met redenen omkleed en er kan geen enkel rechtsmiddel tegen worden aangewend.
   § 8. Onder voorbehoud van § 1 kunnen de partijen in onderling overleg bepalen welke familierechtbank bevoegd zal zijn om hun familiedossier te behandelen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 141, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2014-05-08/02, art. 62, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2017-07-06/24, art. 77, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  (4)<W 2018-12-21/09, art. 121, 294; Inwerkingtreding : 10-01-2019>
  (5)<W 2020-07-31/03, art. 23, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 629ter. [1 De bevoegde rechtbank is de jeugdrechtbank bedoeld in artikel 44 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 142, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 629quater.[1 In de zaken betreffende minderjarigen wordt de territoriale bevoegdheid van de vrederechter bepaald door de woonplaats van de minderjarige en, bij gebrek aan een woonplaats, door de gewone verblijfplaats van de minderjarige.]1
  [2 In afwijking van het eerste lid is de bevoegde rechter voor het verzoek tot machtiging bedoeld in artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek, de rechter van de plaats waar de erfenis is opengevallen. Indien in dit geval de erfenis is opengevallen buiten het Belgisch grondgebied, is de bevoegde rechter, de rechter van de verblijfplaats van één van de personen voor wie de machtiging wordt gevraagd.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-07-30/23, art. 143, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2020-07-31/03, art. 86, 310; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 630.Van rechtswege nietig is iedere overeenkomst die in strijd is met de bepalingen van de artikelen 627, 628, 629 [1 , 629bis]1 en dagtekent van vóór het ontstaan van het geschil.
  (Lid 2 opgeheven) <W 1998-05-19/45, art. 2, 063; Inwerkingtreding : 17-08-1998>
  Van de verweerder die niet verschijnt, wordt vermoed dat hij de bevoegdheid afwijst van de rechter voor wie de zaak aanhangig is.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 144, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 63, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 631.
  <Opgeheven bij W 2017-08-11/14, art. 18, 276; Inwerkingtreding : 01-05-2018>

  Art. 632. <W 1999-03-23/30, art. 7, 072; Inwerkingtreding : 06-04-1999> Ieder geschil betreffende de toepassing van een belastingwet staat ter kennisneming van de rechter die zitting houdt ter zetel van het Hof van beroep in wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden geďnd of, indien het geschil geen verband houdt met de inning van een belasting, in wiens gebied de belastingdienst is gevestigd die de bestreden beschikking heeft getroffen. Wanneer evenwel de procedure in het Duits wordt gevoerd, is alleen de rechtbank van eerste aanleg van Eupen bevoegd.
  De Koning kan andere rechters in het rechtsgebied van het Hof van beroep aanwijzen, die kennis nemen van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet. Hij bepaalt het gebied waarbinnen de rechter territoriaal bevoegd is.

  Art. 632bis. [1 Procedures tot erkenning van de status van staatloze behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats of zijn verblijfplaats heeft of, bij gebreke daarvan, waar de verzoeker zich bevindt. Wanneer evenwel de procedure in het Duits wordt gevoerd, is alleen de familierechtbank van Eupen bevoegd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2017-07-06/24, art. 78, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>
  

  Art. 633.[1 § 1. De vorderingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden uitsluitend gebracht voor de rechter van de plaats van het beslag, tenzij de wet anders bepaalt.
   Inzake beslag onder derden [4 en inzake de verzoeken en rechtsmiddelen bedoeld in artikel 1395/2,]4 is de rechter van de woonplaats van de beslagen schuldenaar bevoegd. Indien de woonplaats van de beslagen schuldenaar zich in het buitenland bevindt of onbekend is, is de rechter van de plaats van de tenuitvoerlegging van het beslag bevoegd.
  [5 Inzake een bewarend beslag op een schip is de bevoegde rechter die van de plaats waar het schip zich bevindt of verwacht wordt.]5
   § 2. Voor de vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging ingesteld krachtens de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, zijn de beslagrechters van de arrondissementen van [2 West-Vlaanderen]2 en Antwerpen tevens bevoegd.
   Indien de vordering betrekking heeft op een beslag gelegd in de territoriale zee, bedoeld in artikel 1 van de wet van 6 oktober 1987 tot bepaling van de breedte van de territoriale zee van België, of in de exclusieve economische zone, bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, zijn de beslagrechters van de arrondissementen Antwerpen [2 en West-Vlaanderen]2 eveneens bevoegd.
   [5 ...]5]1
  [3 § 3. Onder voorbehoud van artikel 46 van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, is de beslagrechter van de woonplaats van de pandgever bevoegd voor de vorderingen betreffende roerende zakelijke zekerheden en betreffende het pandregister.
   Indien de woonplaats van de pandgever zich in het buitenland bevindt of onbekend is, is de beslagrechter van de woonplaats van de pandhouder bevoegd.]3
  ----------
  (1)<W 2009-12-30/13, art. 20, 172; Inwerkingtreding : 25-01-2010>
  (2)<W 2013-12-01/01, art. 103, 218; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  (3)<W 2013-06-24/40, art. 2, 238; Inwerkingtreding : onbepaald en uitlerlijk op 01-12-2014>
  (4)<W 2018-06-18/03, art. 184, 282; Inwerkingtreding : 02-07-2018>
  (5)<W 2019-05-08/14, art. 54, 311; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 633bis.<Ingevoegd bij W 2002-08-02/65, art. 9; Inwerkingtreding : onbepaald> (NOTA : inwerkingtreding van artikel 633BIS vastgesteld op 01-06-2003 door KB 2003-04-04/53, art. 1, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de Minister, de (CBFA), de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de (CBFA) en van de CDV voor de strafgerechten) <KB 2003-03-25/34, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2004> Enkel het [1 Marktenhof]1 is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in de gevallen zoals bedoeld in de artikelen 605bis en 605ter.
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/14, art. 77, 257; Inwerkingtreding : 09-01-2017>

  Art. 633ter.[1 De [2 ondernemingsrechtbank]2 te Brussel en, in graad van beroep, het hof van beroep te Brussel, zijn als enige bevoegd voor de rechtsvorderingen tot collectief herstel bedoeld in Titel 2, van Boek XVII van het Wetboek van economisch recht.]1
  ----------
  (1)<W 2018-03-30/35, art. 14, 278; Inwerkingtreding : 01-06-2018>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 633quater. <Ingevoegd bij W 2005-07-27/32, art. 9; Inwerkingtreding : 01-01-2006> Enkel het hof van beroep van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 605quater.

  Art. 633quinquies.<W 2007-05-10/33, art. 21, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007> § 1. [2 Enkel de [4 ondernemingsrechtbank]4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 574, 11°, 14°, 15°, en 19° bedoelde vorderingen inzake de intellectuele eigendomsrechten.]2
  [2 Enkel de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18°.]2
  Enkel de rechtbanken van eerste aanleg of de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende de intellectuele eigendomsrechten en de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de informatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in artikel 575.
  § 2. [2 Enkel de voorzitter van de [4 ondernemingsrechtbank]4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van vorderingen inzake de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 11°, 14° en 15°, ingesteld op grond van artikel 584.]2
  [2 Enkel de voorzitters van de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen inzake de intellectuele eigendomsrechten, bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18°, ingesteld op grond van artikel 584.]2
  Enkel de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg of van de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen betreffende de intellectuele eigendomsrechten en de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de informatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in artikel 575, ingesteld op grond van artikel 584.
  § 3. [2 Enkel de voorzitter van de [4 ondernemingsrechtbank]4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 11°, 14° en 15°.]2
  [2 Enkel de voorzitters van de [4 ondernemingsrechtbanken]4 gevestigd in de zetel van een hof van beroep in wiens rechtsgebied de verrichtingen, of sommige ervan, zullen moeten plaatsvinden, zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis/1 tot 1369bis/10 betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18°.]2
  Enkel de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg [1 of van de [4 ondernemingsrechtbanken]4]1 gevestigd in de zetel van een hof van beroep waarbinnen de verrichtingen, of sommige ervan, zullen moeten plaatsvinden, zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende beslag inzake namaak ingesteld krachtens de artikelen 1369bis /1 tot 1369bis /10 betreffende de intellectuele eigendomsrechten bedoeld in artikel 575, § 1.
  § 4. [2 Enkel de voorzitter van de [4 ondernemingsrechtbank]4 van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel XVII.14, §§ 1 en 2 van het Wetboek van economisch recht, die een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, bedoeld in artikel 574, 11°, 14° en 15° beoogt te staken.]2
  [2 Enkel de voorzitters van de [4 ondernemingsrechtbanken]4 gevestigd in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel XVII.14, §§ 1 en 2 van het Wetboek van economisch recht, die een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, bedoeld in artikel 574, 3°, 16°, 17° en 18° beoogt te staken.]2
  Enkel de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg of van de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op [1 artikel 77quinquies of]1 artikel 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en op artikel 12sexies van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, die een inbreuk op een in deze wetten bedoeld intellectueel eigendomsrecht beoogt te staken.
  § 5. Enkel de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg of de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel 87bis van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en op artikel 12quater van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
  § 6. Enkel de rechtbanken van eerste aanleg of de [4 ondernemingsrechtbanken]4 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een beslissing door de vrederechter gewezen met betrekking tot een geschil inzake de intellectuele eigendomsrechten en de rechtsbescherming van technische maatregelen en van de informatie betreffende het beheer van rechten bedoeld in artikel 575, §§ 1 en 2.
  [2 § 7. [3 ...]3]2
  ----------
  (1)<W 2009-12-11/03, art. 3, 186; Inwerkingtreding : 01-04-2010>
  (2)<W 2014-04-10/77, art. 8, 239; Inwerkingtreding : 01-01-2015 (voir AR 2014-04-19/61, art. 1)>
  (3)<W 2016-06-29/01, art. 66, 255; Inwerkingtreding : 16-07-2016>
  (4)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 633quinquies/1.[1 § 1. Enkel de [2 ondernemingsrechtbanken]2 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 574, 22°, bedoelde vorderingen inzake het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim.
   § 2. Enkel de voorzitters van de [2 ondernemingsrechtbanken]2 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen inzake het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim bedoeld in artikel 574, 22°, ingesteld op grond van artikel 584.
   § 3. Enkel de voorzitters van de [2 ondernemingsrechtbanken]2 die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering als bedoeld in artikel 589, 20°, die het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim beoogt te staken of te verbieden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/18, art. 34, 284; Inwerkingtreding : 24-08-2018>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 633sexies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 3; Inwerkingtreding : 01-07-2007> § 1. Enkel de [1 familierechtbank]1 die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kind, naar gelang van het geval, aanwezig is of zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip van de neerlegging of van de toezending van het verzoekschrift, is bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 1322bis bedoelde verzoeken.
  Wanneer de procedure in het Duits wordt gevoerd, is evenwel alleen de [1 familierechtbank]1 te Eupen bevoegd.
  § 2. Als het kind niet in België aanwezig is, wordt het verzoekschrift neergelegd bij of toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de verweerder zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.
  Wanneer de procedure in het Duits wordt gevoerd, is evenwel alleen de [1 familierechtbank]1 te Eupen bevoegd.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 145, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, voir W 2014-05-08/02, art. 64, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 633septies.<Ingevoegd bij W 2007-05-10/52, art. 4; Inwerkingtreding : 01-07-2007> [2 Onverminderd artikel 1322decies, § 4, tweede tot zesde lid, is enkel de familierechtbank die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kind voor zijn ongeoorloofde overbrenging of ongeoorloofde niet-terugkeer zijn gewone verblijfplaats had, bevoegd om kennis te nemen van de in artikel 1322decies bedoelde verzoeken.]2
  Wanneer de procedure in het Duits wordt gevoerd, is evenwel alleen de [1 familierechtbank]1 van eerste aanleg te Eupen bevoegd.
  ----------
  (1)<W 2013-07-30/23, art. 146, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014, zie W 2014-05-08/02, art. 65, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (2)<W 2017-07-06/24, art. 102, 260; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

  Art. 633octies. [1 De rechtbank van eerste aanleg te Brussel is als enige bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen bedoeld in artikel 26ter van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in artikel 57ter van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en in artikel 23/2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-06-02/11, art. 7, 179; Inwerkingtreding : 24-06-2010>

  Art. 633novies.[1 Onverminderd de bevoegdheid van de rechtbanken bedoeld in artikel 624 is de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de eiser eveneens bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 41°.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2010-06-02/40, art. 3, 182; Inwerkingtreding : 01-09-2012 (zie KB 2012-08-25/01, art. 1)

  Art. 633decies. [1 De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, afdeling Antwerpen, is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 39 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart ingesteld door de in artikel 2 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart bedoelde bemanningsleden van de zeeschepen bedoeld in artikel 1, 1° en 3°, van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart.
   De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen bedoeld in artikel 39 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart ingesteld door de in artikel 2 van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart bedoelde bemanningsleden van de zeeschepen bedoeld in artikel 1, 2°, van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-04-24/95, art. 34, 232; Inwerkingtreding : 07-08-2014>

  Art. 634. De regels betreffende de tegenvorderingen, de vorderingen tot tussenkomst, de aanhangigheid en de samenhang, zoals zij bepaald zijn in de artikelen 563, 564, 565 en 566, zijn van toepassing op de territoriale bevoegdheid.

  Art. 635.<hersteld bij W 2006-05-17/36, art. 42, 138; Inwerkingtreding : 01-02-2007> [1 § 1.]1 De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bevoegd voor [1 de tot één of meerdere vrijheidsstraffen veroordeelden]1 die gedetineerd zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep waarin zij zijn gevestigd, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen. Zij blijven bevoegd voor elke beslissing tot op het moment van de definitieve invrijheidstelling.
   Indien evenwel de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank het, in uitzonderlijke gevallen, voor een bepaalde veroordeelde aangewezen acht om de bevoegdheid over te dragen aan een andere strafuitvoeringsrechter of een strafuitvoeringsrechtbank, neemt hij een met redenen omklede beslissing nadat die andere strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank binnen vijftien dagen een eensluidend advies heeft uitgebracht.
   Ingeval de strafuitvoeringsmodaliteit is herroepen, is de bevoegde strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank deze van de plaats van opsluiting.
   De strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank van de woonplaats, of bij gebreke daarvan, van de verblijfplaats van de veroordeelde die niet is gedetineerd, is bevoegd om kennis te nemen van het verzoek van een veroordeelde die niet gedetineerd is.
  [1 § 2. Behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderingen ressorteren de geďnterneerde personen onder de bevoegdheid van de kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank die gevestigd is in het rechtsgebied van het hof van beroep waar het onderzoeks- of vonnisgerecht dat de internering heeft bevolen zich bevindt.
   Indien interneringen werden bevolen in verschillende rechtsgebieden, is de kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank bevoegd uit het rechtsgebied waar de oudste actieve internering werd uitgesproken, in zoverre de geďnterneerde persoon nog niet definitief is vrijgesteld.
   Indien evenwel de kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank het, in uitzonderlijke gevallen, voor een bepaalde geďnterneerde persoon aangewezen acht om de bevoegdheid over te dragen aan een andere kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank, neemt zij een met redenen omklede beslissing nadat die andere kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank binnen vijftien dagen een eensluidend advies heeft uitgebracht.
   § 3. De kamer voor de bescherming van de maatschappij van de strafuitvoeringsrechtbank, die overeenkomstig § 1 bevoegd is voor de tot één of meerdere vrijheidsstraffen veroordeelde, is bevoegd voor de procedure bedoeld in titel Vbis van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering.]1
  ----------
  (1)<W 2016-05-04/03, art. 124, 254; Inwerkingtreding : 01-10-2016 (zie ook art. 261, zevende en achtste lid>

  Art. 635bis.[1 De strafuitvoeringsrechter die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in het rechtsgebied waarin de zetel van het strafgerecht is gevestigd dat de in kracht van gewijsde gegane veroordeling heeft uitgesproken is bevoegd om kennis te nemen van de verzoeken als bedoeld in artikel 464/20 van het Wetboek van Strafvordering, alsook om uitspraak te doen in de geschillen bedoeld in de artikelen 464/36, 464/38 en 464/40 van het Wetboek van Strafvordering en in [2 artikel 22 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring]2.
   Wanneer evenwel de veroordeling in het Duits is uitgesproken is uitsluitend de strafuitvoeringsrechter te Luik bevoegd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-02-11/13, art. 9, 219; Inwerkingtreding : 18-04-2014>
  (2)<W 2018-02-04/04, art. 55, 280; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

  Art. 636.[1 Indien een rechtbank verdeeld is in afdelingen en de wet de territoriale bevoegdheid toewijst aan een rechtbank die gevestigd is in de zetel van een hof van beroep, dan is de afdeling die gevestigd is in de zetel van een hof van beroep territoriaal bevoegd, voor zover deze afdeling ook over de nodige volstrekte bevoegdheid beschikt. Indien dit laatste niet het geval is, is de bevoegde afdeling deze met de nodige volstrekte bevoegdheid die het dichtst gevestigd is bij de zetel van het hof van beroep.]1
  ----------
  (1)<hersteld door W 2013-12-01/01, art. 104, 218; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

  Art. 637. De rechtsvordering wegens aanvaring tussen zeeschepen of tussen zeeschepen en binnenschepen kan alleen worden ingesteld:
  a) hetzij voor de rechtbank van de gewone verblijfplaats van de verweerder of van een der zetels van zijn bedrijf;
  b) hetzij voor de rechtbank van de plaats waar beslag is gelegd op het schip van de verweerder of op een ander schip dat aan dezelfde verweerder toebehoort, ingeval dit beslag geoorloofd is, of van de plaats waar dit beslag had kunnen geschieden en de verweerder een borg of een andere waarborg heeft gesteld;
  c) hetzij voor de rechtbank van de plaats van de aanvaring, wanneer deze heeft plaatsgehad in havens en reden of in de binnenwateren.

  Art. 638. (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

  Art. 638bis.[1 Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, worden de in deze titel vernoemde begrippen " voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel ", " voorzitter van de [2 ondernemingsrechtbank]2 te Brussel " of " voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel ", gelezen als " voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ", " voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige [2 ondernemingsrechtbank]2 te Brussel ", " voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2012-07-19/36, art. 41, 199; Inwerkingtreding : 31-03-2014, zie art. 61, L1 en L2>
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  TITEL IV. _ Regeling van geschillen van bevoegdheid.

  EERSTE HOOFDSTUK. _ Algemene bepalingen.

  Art. 639.Wanneer de bevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, betwist wordt, kan de eiser, vóór de sluiting van de debatten, vorderen dat de zaak naar de arrondissementsrechtbank wordt verwezen voor beslissing over het middel.
  De zaak wordt voor deze rechtbank gebracht zonder andere formaliteiten dan de vermelding van de verwijzing op (het [1 zittingsblad]1) en de overzending van het dossier van de rechtspleging [2 met, in voorkomend geval, het in artikel 725bis bedoelde familiedossier waarin het dossier van de rechtspleging is opgenomen,]2 aan de voorzitter van de rechtbank door toedoen van de griffier. <W 2006-07-10/39, art. 24, 140; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-01-2013>
  Heeft de eiser, op de exceptie van onbevoegdheid door de verweerder voorgedragen, geen verwijzing gevorderd overeenkomstig het eerste lid, dan doet de rechter voor wie de zaak aanhangig is, uitspraak over de bevoegdheid.
  Deze bepaling is ook toepasselijk wanneer het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter gebracht wordt voor de rechtbank van eerste aanleg of de [3 ondernemingsrechtbank]3 die zitting houdt in hoger beroep, en de bevoegdheid van de rechtbank wordt betwist. De verwijzing naar de arrondissementsrechtbank wordt gelast op verzoek van de aanlegger in beroep.
  De arrondissementsrechtbank is niet bevoegd inzake de rechtsmacht van de hoven en de rechtbanken.
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 30, 224; Inwerkingtreding : 24-05-2014>
  (2)<W 2013-07-30/23, art. 147, 233; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (3)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 640. Wanneer een rechter ambtshalve een middel dient aan te voeren dat uit zijn onbevoegdheid voortkomt , gelast hij de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank opdat over het middel beslist wordt.

  Art. 641. Dadelijk na ontvangst van het dossier bepaalt de voorzitter van de arrondissementsrechtbank dag en uur van de zitting waarop de partijen , binnen de gewone termijn van dagvaarding in kort geding , voor de rechtbank moeten verschijnen om over het middel te horen beslissen.
  De griffier roept de partijen op per gerechtsbrief. Hij geeft tegelijkertijd kennis ervan aan hun advocaten bij gewone brief.
  De rechtbank doet onverwijld uitspraak , het advies van het openbaar ministerie gehoord.

  Art. 642. Tegen de beslissingen van de arrondissementsrechtbank inzake bevoegdheid , zelfs bij verstek gegeven , staat alleen voorziening open voor de procureur-generaal bij het hof van beroep.
  Die voorziening wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat binnen vijftien dagen na de uitspraak van het vonnis ter griffie van het Hof van Cassatie wordt ingediend , en de griffier van het hof zendt bij gerechtsbrief een afschrift ervan aan de rechter voor wie de zaak aanhangig is , en aan de partijen. De voorziening schorst de rechtspleging voor de rechter voor wie de zaak aanhangig is.
  De partijen beschikken over een termijn van acht dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving van het afschrift van de voorziening, om aan het Hof van Cassatie hun opmerkingen te zenden in de vorm van een memorie, zonder dat er een advocaat bij het Hof van Cassatie dient aangesteld te worden, noch debatten ter zitting dienen gehouden te worden.
  De griffier zendt een afschrift van het arrest aan de voorzitter van de arrondissementsrechtbank, aan de rechter voor wie de zaak aanhangig is en aan de partijen.

  Art. 643. <W 24-06-1970, art. 8> In de gevallen waarin een exceptie van onbevoegdheid aanhangig kan worden gemaakt voor de rechter in hoger beroep, beslist deze over het middel en verwijst de zaak, indien daartoe grond bestaat, naar de bevoegde rechter (in hoger beroep). <W 1992-08-03/31, art. 10, 034; Inwerkingtreding : 1993-01-01>

  Art. 644. Verwijzing wegens aanhangigheid of samenhang belet niet dat, indien daartoe grond bestaat, de rechter naar wie de zaak is verwezen, de artikelen 639 en 640 toepast.

  HOOFDSTUK II. _ Regeling van rechtsgebied.

  Art. 645. Regeling van rechtsgebied in burgerlijke zaken heeft plaats, wanneer er strijdigheid is tussen in kracht van gewijsde gegane beslissingen van twee of meer rechters over dezelfde vordering of over samenhangende vorderingen.

  Art. 646. De vordering tot regeling van rechtsgebied wordt bij het Hof van Cassatie ingediend bij verzoekschrift.
  Het Hof van Cassatie beslist of er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied en machtigt de eiser in voorkomend geval om te dien einde te dagvaarden; het kan de opschorting van de uitwerking van elke begonnen rechtspleging bevelen.
  Het arrest wordt door de eiser aan de partijen of aan hun lasthebbers betekend binnen een maand te rekenen van de dag van het arrest. Het exploot van betekening bevat dagvaarding om voor het hof te verschijnen, volgens de gewone regels voor de dagvaardingen.
  Heeft de eiser niet binnen gezegde termijn van één maand gedagvaard, dan is hij vervallen van de regeling van rechtsgebied zonder dat dit dient gelast te worden en de schorsing verliest van rechtswege haar uitwerking.

  Art. 647. Het Hof van Cassatie vernietigt de rechtsplegingen gevoerd voor de rechters aan wie het de zaak onttrekt en, indien daartoe grond bestaat, verwijst het de partijen naar de rechter tot wie de partijen zich niet hadden gewend.
  De eiser die in het ongelijk wordt gesteld, kan tot schadevergoeding worden veroordeeld.

  HOOFDSTUK III. _ Onttrekking van de zaak aan de rechter.

  Art. 648. Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter kan worden ingesteld:
  1° op grond van bloed- of aanverwantschap;
  2° wegens wettige verdenking;
  3° uit oorzaak van openbare veiligheid;
  4° wanneer de rechter (gedurende meer dan zes maanden) verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen. <W 2005-12-06/55, art. 2, 137; Inwerkingtreding : 23-01-2006>

  Art. 649.Onttrekking aan de rechter wegens bloed- en aanverwantschap kan gelast worden, op verzoek van een partij:
  1° wanneer een partij twee bloed- of aanverwanten tot de derde graad heeft (onder de rechters in de rechtbank van eerste aanleg of de rechters in de arbeidsrechtbank of de rechters in sociale zaken of de rechters in de [1 ondernemingsrechtbank]1 of de rechters in handelszaken of onder de raadsheren in het hof van beroep of de raadsheren in het arbeidshof of de raadsheren in sociale zaken,) ofwel wanneer zij een bloedverwant in die graad heeft onder de hiervorengenoemde rechters of raadsheren in de rechtbank of in het hof en zelf daarvan deel uitmaakt; <W 1998-03-12/38, art. 2, 057, Inwerkingtreding : 1998-04-12>
  2° wanneer (een partij) een bloed- of aanverwant in dezelfde graad heeft onder de werkende of plaatsvervangende vrederechters of politierechters van het kanton of wanneer zij zelf werkend of plaatsvervangend vrederechter of (rechter in de politierechtbank) van het kanton is. <W 1998-03-12/38, art. 2, 057, Inwerkingtreding : 1998-04-12> <W 2001-03-13/36, art. 15, 090; Inwerkingtreding : 30-03-2001>
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 252, 291; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 650. Iedere partij kan op grond van wettige verdenking vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrokken.

  Art. 651. Alleen de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie kan op grond van openbare veiligheid vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrokken.

  Art. 652. <W 2005-12-06/55, art. 3, 137; Inwerkingtreding : 23-01-2006> Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, kunnen de procureur-generaal bij het hof van beroep alsook iedere partij vorderen dat de zaak aan de rechter wordt onttrokken.

  Art. 653. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter wordt ingesteld bij een met redenen omkleed (en door een advocaat) en ondertekend verzoekschrift dat ter griffie van het Hof van Cassatie wordt ingediend. <W 1998-03-12/38, art. 3, 057, Inwerkingtreding : 1998-04-12>

  Art. 654. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter heeft schorsende kracht.
  De griffier van het hof bericht binnen vierentwintig uren aan de griffier van de rechter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, dat het verzoekschrift is ingediend. Het dossier van de rechtspleging wordt ten spoedigste toegezonden aan de griffie van het Hof van Cassatie.

  Art. 655. <Hersteld bij W 2005-12-06/55, art. 4, 137; Inwerkingtreding : 23-01-2006> In het in artikel 648, 4°, bedoelde geval wordt binnen acht dagen na de indiening van het verzoekschrift, hiervan door de griffier kennis gegeven aan de rechter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, aan diens korpschef alsook aan de niet verzoekende partijen.
  Die partijen en de rechter dienen, binnen acht dagen na de kennisgeving, bij de griffie van het hof hun opmerkingen in in de vorm van een memorie alsook alle stukken die zij nuttig achten. Het hof doet onmiddellijk einduitspraak na inzage van het verzoekschrift, van de opmerkingen en van de bewijsstukken.
  De griffier van het hof zendt bij gerechtsbrief aan de rechter tegenover wie onttrekking wordt gevorderd, aan zijn korpschef, aan de nieuwe geadieerde rechter, aan zijn korpschef en aan de partijen, of, in voorkomend geval, aan hun advocaten, een niet ondertekend afschrift van de einduitspraak over de vordering tot onttrekking.

  Art. 656. <L 1998-03-12/38, art. 4, 057, Inwerkingtreding : 1998-04-12> (In de in artikel 648, 1 tot 3, bedoelde gevallen, is de volgende procedure van toepassing :) <W 2005-12-06/55, art. 5, 137; Inwerkingtreding : 23-01-2006>
  Na inzage van het verzoekschrift en van de bewijsstukken doet het Hof van Cassatie onmiddellijk einduitspraak indien het verzoek kennelijk onontvankelijk is.
  (lid 3 opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 4, 150; Inwerkingtreding : 22-06-2007>
  (lid 4 opgeheven) <W 2007-04-26/71, art. 4, 150; Inwerkingtreding : 22-06-2007>
  Wanneer het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof ten spoedigste en uiterlijk binnen acht dagen :
  1° (a) dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de vrederechter of de rechter in de politierechtbank tegen wie onttrekking wordt gevorderd, teneinde binnen de door het Hof bepaalde termijn een verklaring op de uitgifte van het arrest te stellen;
  b) dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de eerste voorzitter of de voorzitter, naargelang van het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd, teneinde binnen de door het Hof bepaalde termijn, een verklaring op de uitgifte van het arrest te stellen in overleg met de leden van het gerecht die met naam worden vermeld en deze verklaring mede ondertekenen;) <W 2001-06-10/75, art. 2, 095; Inwerkingtreding : 02-10-2001>
  2° dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan de niet-verzoekende partijen en dat hun de termijn wordt meegedeeld voor de neerlegging van hun conclusies ter griffie en de dag van verschijning voor het Hof; deze dag van verschijning vindt plaats uiterlijk binnen twee maanden na het indienen van het verzoekschrift;
  3° dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mededeling wordt gedaan aan het openbaar ministerie bij het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd en dat de termijn wordt meegedeeld voor de neerlegging van zijn advies, indien het Hof dit nodig acht;
  4° dat een van de raadsheren die in het arrest wordt aangewezen, op een bepaalde dag verslag uitbrengt.
  In afwijking van artikel 478 worden de conclusies ondertekend door een advocaat. De conclusies en, in voorkomend geval, het advies van het openbaar ministerie, worden ten laatste op de dag van de neerlegging ter griffie meegedeeld aan de partijen.
  De griffier van het Hof zendt bij gerechtsbrief aan de rechter bedoeld (in het vijfde lid,1°), aan elke partij of, in voorkomend geval, aan hun advocaten, een niet-ondertekend afschrift van de einduitspraak over de vordering tot onttrekking. <W 2005-12-06/55, art. 5, 137; Inwerkingtreding : 23-01-2006>

  Art. 657. (Opgeheven) <L 1998-03-12/38, art. 5, 057, Inwerkingtreding : 1998-04-12>.

  Art. 658.Het arrest tot onttrekking van de zaak beveelt de verwijzing naar de rechter die het aanwijst.
  De verwijzing geschiedt:
  van een rechtbank naar een andere [1 ...]1;
  van een hof van beroep naar een ander hof van beroep en van een arbeidshof naar een ander arbeidshof.
  Is de onttrekking gelast krachtens artikel 652, dan kan het hof de zaak ook verwijzen naar dezelfde rechtbank die anders is samengesteld.
  (Het Hof kan bovendien de handelingen vernietigen die voor de uitspraak van de beslissing zijn verricht (door rechters aan wie de zaak onttrokken is).) <W 1998-03-12/38, art. 6, 057, Inwerkingtreding : 1998-04-12> <W 2001-06-10/75, art. 3, 095; Inwerkingtreding : 02-10-2001>
  (In het in artikel 648, 4°, bedoelde geval ziet de korpschef van de magistraat naar wie de zaak wordt verwezen, erop toe dat er binnen de maand van kennisgeving van het arrest van onttrekking een rechtsdag wordt bepaald, zo nodig op een zitting die hieraan speciaal is gewijd.) <W 2005-12-06/55, art. 6, 137; Inwerkingtreding : 23-01-2006>
  ----------
  (1)<W 2013-05-23/20, art. 2, 207; Inwerkingtreding : 01-08-2013>

  Art. 659. Het arrest dat een vordering tot onttrekking van de zaak heeft afgewezen, levert geen beletsel op voor het instellen van een nieuwe vordering wegens feiten die zich sedert de uitspraak hebben voorgedaan.

  HOOFDSTUK IV. _ Bepalingen aan de vorige hoofdstukken gemeen.

  Art. 660. Behalve wanneer het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, verwijst iedere beslissing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig naar de bevoegde rechter die zij aanwijst.
  De beslissing bindt de rechter naar wie de vordering wordt verwezen, met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort blijft.

  Art. 661. Binnen acht dagen na de uitspraak van de beslissing zendt de griffier het dossier van de rechtspleging aan de griffier van de rechter naar wie de zaak is verwezen.
  Van de beslissing tot verwijzing of tot onttrekking van de zaak voegt hij er zoveel exemplaren bij als er partijen in het geding zijn.

  Art. 662. De zaak wordt ambtshalve en zonder kosten op de rol gebracht van de rechter naar wie zij verwezen is.
  De partijen worden op verzoek van een van hen door de griffier bij gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de plaats, de dag en het uur van de zitting waarop de zaak zal voorkomen. Bij deze oproeping wordt een afschrift van de beslissing van verwijzing gevoegd. De griffier meldt zulks op dezelfde wijze aan de advocaten van de partijen bij gewone brief.
  Het geding wordt voortgezet in de staat waarin het zich laatstelijk bevond.

  Art. 663. Ingeval de zaak wegens onbevoegdheid verwezen wordt door de feitenrechter, wordt het geding vóór de rechter naar wie de zaak verwezen is, door verzet en hoger beroep geschorst.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-06-2021 GEPUBL. OP 26-07-2021
  (GEWIJZIGDE ART. : 581; 582)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 09-10-2020 GEPUBL. OP 27-11-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2020 GEPUBL. OP 07-08-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 594; 627; 628; 629bis; 629quater)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-06-2020 GEPUBL. OP 11-06-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 579)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-2020 GEPUBL. OP 18-05-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 584)
 • originele versie
 • WET VAN 04-02-2020 GEPUBL. OP 17-03-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 591; 594)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 02-05-2019 GEPUBL. OP 14-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 04-04-2019 GEPUBL. OP 13-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 574; 585; 588; 622bis; 627; 633)
 • originele versie
 • WET VAN 02-05-2019 GEPUBL. OP 22-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 02-05-2019 GEPUBL. OP 21-05-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581)
 • originele versie
 • WET VAN 23-03-2019 GEPUBL. OP 04-04-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 588)
 • originele versie
 • WET VAN 10-03-2019 GEPUBL. OP 22-03-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 577; 594; 627; 628)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 14-01-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 31-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 594)
  (GEWIJZIGD ART. : 629bis)
 • originele versie
 • WET VAN 06-12-2018 GEPUBL. OP 27-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 22-11-2018 GEPUBL. OP 18-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 595; 629)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 16-11-2018 GEPUBL. OP 14-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 08-11-2018 GEPUBL. OP 05-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-07-2018 GEPUBL. OP 27-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 581)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2018 GEPUBL. OP 26-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 579)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-2018 GEPUBL. OP 17-08-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 14-08-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 578; 584; 589; 633quinquies/1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-04-2018 GEPUBL. OP 31-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 572bis; 580; 594; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 22-07-2018 GEPUBL. OP 27-07-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 628)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2018 GEPUBL. OP 20-07-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 594)
 • originele versie
 • WET VAN 08-07-2018 GEPUBL. OP 19-07-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 605BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 18-06-2018 GEPUBL. OP 02-07-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 604)
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
  (GEWIJZIGDE ART. : 602; 633)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 14-06-2018 GEPUBL. OP 20-06-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 578; 583)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 23-04-2018 GEPUBL. OP 12-06-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 572bis; 580; 594)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-05-2018 GEPUBL. OP 30-05-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 594)
 • originele versie
 • WET VAN 25-05-2018 GEPUBL. OP 30-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 590; 617; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2018 GEPUBL. OP 29-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 30-03-2018 GEPUBL. OP 22-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 633ter)
 • originele versie
 • WET VAN 18-03-2018 GEPUBL. OP 02-05-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 573; 574; 587; 563; 565; 570; 575; 576; 284; 588; 589; 589bius; 592; 602; 617; 627; 633ter; 633quinquies; 638bis; 639 :633quinquies/1; 649)
 • originele versie
 • WET VAN 18-02-2018 GEPUBL. OP 30-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 578bis)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 09-03-2018 GEPUBL. OP 28-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 11-03-2018 GEPUBL. OP 26-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 605quater)
 • originele versie
 • WET VAN 18-03-2018 GEPUBL. OP 22-03-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 582; 587bis; 627)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 09-02-2018 GEPUBL. OP 27-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • WET VAN 04-02-2018 GEPUBL. OP 26-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 635bis)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 15-12-2017 GEPUBL. OP 02-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 605quater)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 628)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 07-12-2017 GEPUBL. OP 14-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 23-11-2017 GEPUBL. OP 11-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • WET VAN 18-10-2017 GEPUBL. OP 06-11-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 594; 627)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 05-10-2017 GEPUBL. OP 19-10-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 585; 588)
 • originele versie
 • WET VAN 19-09-2017 GEPUBL. OP 04-10-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 572bis)
 • originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 11-09-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 631) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 11-08-2017 GEPUBL. OP 11-09-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 631)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2017 GEPUBL. OP 11-08-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2017 GEPUBL. OP 09-08-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 06-07-2017 GEPUBL. OP 24-07-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 570; 572bis; 591; 626; 628; 629bis; 632bis)
  (GEWIJZIGD ART. : 633septies)
 • originele versie
 • WET VAN 25-06-2017 GEPUBL. OP 10-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 628)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 25-04-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 595; 629)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-03-2017 GEPUBL. OP 13-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 591) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2017 GEPUBL. OP 05-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 572bis)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 585; 586; 588; 594; 605quater; 606; 633bis)
 • originele versie
 • WET VAN 07-12-2016 GEPUBL. OP 13-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 605bis)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2016 GEPUBL. OP 06-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 29-06-2016 GEPUBL. OP 06-07-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 605quinquies; 633quinquies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-06-2016 GEPUBL. OP 23-06-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 603)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-2016 GEPUBL. OP 13-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 635)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-03-2016 GEPUBL. OP 06-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 29-02-2016 GEPUBL. OP 21-04-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 582; 764)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-11-2015 GEPUBL. OP 18-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-11-2015 GEPUBL. OP 10-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 605quater)
 • originele versie
 • WET VAN 26-10-2015 GEPUBL. OP 30-10-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2015 GEPUBL. OP 26-08-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 598)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2015 GEPUBL. OP 21-08-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • WET VAN 21-05-2015 GEPUBL. OP 10-06-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 584; 597)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 21-05-2015 GEPUBL. OP 02-06-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 24-04-2014 GEPUBL. OP 28-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 633decies)
 • originele versie
 • WET VAN 29-06-2014 GEPUBL. OP 18-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 09-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 635)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 08-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 613; 615)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 11-04-2014 GEPUBL. OP 17-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 605quinquies; 633quinquies)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 08-05-2014 GEPUBL. OP 11-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 605quater)
 • originele versie
 • WAALSE LANDBOUWWETBOEK (DECREET) VAN 27-03-2014 GEPUBL. OP 05-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 08-05-2014 GEPUBL. OP 02-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 578bis)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2014 GEPUBL. OP 28-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 588)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-2014 GEPUBL. OP 22-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 573; 574; 575; 577; 587; 589; 590)
  (GEWIJZIGDE ART. : 591; 628; 578)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 15-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 609; 614)
 • originele versie
 • WET VAN 08-05-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 571; 577)
  (GEWIJZIGDE ART. : 565; 572bis; 590; 594; 626; 627; 629; 629bis; NL630; 633sexies; 633septies)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 639)
  (GEWIJZIGD ART. : 600)
  (GEWIJZIGDE ART. : 598; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2014 GEPUBL. OP 29-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 633ter)
 • originele versie
 • WET VAN 28-03-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 587bis; 578)
 • originele versie
 • WET VAN 11-02-2014 GEPUBL. OP 08-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 635bis)
 • originele versie
 • WET VAN 15-07-2013 GEPUBL. OP 18-02-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 15-07-2013 GEPUBL. OP 18-02-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2013 GEPUBL. OP 04-02-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 614)
 • originele versie
 • WET VAN 26-12-2013 GEPUBL. OP 28-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 589; 627)
 • originele versie
 • WET VAN 07-01-2014 GEPUBL. OP 22-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 571)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-11-2013 GEPUBL. OP 07-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2013 GEPUBL. OP 31-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 605quater)
 • originele versie
 • WET VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 10-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 633; 636)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 27-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 565; 566; 569; 572bis; 584; 585; 587; 590; 591; 594; 597; 617; 626; 627; 628; 629; 629bis; 629ter; 629quater; 630; 633sexies; 633septies; 639)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2013 GEPUBL. OP 23-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 587)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 16-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 06-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 10-07-2013 GEPUBL. OP 03-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 18-07-2013 GEPUBL. OP 03-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 605bis)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 12-07-2013 GEPUBL. OP 02-09-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 31-07-2013 GEPUBL. OP 30-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 589; 605ter; 633ter)
 • originele versie
 • WET VAN 11-07-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 588)
 • originele versie
 • WET VAN 24-06-2013 GEPUBL. OP 02-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 633)
 • originele versie
 • WET VAN 23-05-2013 GEPUBL. OP 01-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 658)
 • originele versie
 • WET VAN 24-06-2013 GEPUBL. OP 01-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 601ter)
 • originele versie
 • WET VAN 17-03-2013 GEPUBL. OP 14-06-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 594; 598; 623; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2013 GEPUBL. OP 26-04-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 03-04-2013 GEPUBL. OP 26-04-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 609; 615) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 14-01-2013 GEPUBL. OP 01-03-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 598)
 • originele versie
 • WET VAN 10-12-2012 GEPUBL. OP 11-01-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 04-12-2012 GEPUBL. OP 14-12-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 604; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 15-06-2012 GEPUBL. OP 01-10-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 594; 627)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-07-2012 GEPUBL. OP 23-08-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 582) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2012 GEPUBL. OP 22-08-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 572; 638bis)
 • originele versie
 • WET VAN 22-06-2012 GEPUBL. OP 28-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 581)
 • originele versie
 • WET VAN 22-04-2012 GEPUBL. OP 07-05-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 588)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 06-04-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 16-03-2012 GEPUBL. OP 02-04-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 13-08-2011 GEPUBL. OP 16-09-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 15-07-2011 GEPUBL. OP 12-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 20-07-2011 GEPUBL. OP 10-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 04-07-2011 GEPUBL. OP 19-07-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-06-2011 GEPUBL. OP 04-07-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581.585; 587bis; 588)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-03-2011 GEPUBL. OP 14-04-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 605bis)
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2011 GEPUBL. OP 25-02-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 574) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 580; 583)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 633novies)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 583; 587septies; 627)
 • originele versie
 • WET VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 14-06-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 633octies)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-2010 GEPUBL. OP 30-04-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2010 GEPUBL. OP 21-04-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 626)
 • originele versie
 • WET VAN 06-04-2010 GEPUBL. OP 12-04-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 26-01-2010 GEPUBL. OP 09-02-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 605quater)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2009 GEPUBL. OP 19-01-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2009 GEPUBL. OP 15-01-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 627; 631; 601bis; 633)
 • originele versie
 • WET VAN 11-12-2009 GEPUBL. OP 23-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 589bis; 633quinquies)
 • originele versie
 • WET VAN 12-07-2009 GEPUBL. OP 30-10-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 19-06-2009 GEPUBL. OP 29-07-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 582; 587sexies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2009 GEPUBL. OP 07-07-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2009 GEPUBL. OP 06-07-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 30-04-2009 GEPUBL. OP 08-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 585)
 • originele versie
 • WET VAN 26-01-2009 GEPUBL. OP 09-02-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 578; 610; 626/1; 631)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-11-2008 GEPUBL. OP 27-01-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 582; 569)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-07-2008 GEPUBL. OP 23-09-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581; 585; 587BIS; 588)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 15-07-2008 GEPUBL. OP 12-09-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 572)
 • originele versie
 • WET VAN 24-07-2008 GEPUBL. OP 07-08-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 633QQ)
 • originele versie
 • WET VAN 09-05-2008 GEPUBL. OP 23-07-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 582; 587QUINQUIES)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 588)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2007 GEPUBL. OP 14-01-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 572)
 • originele versie
 • WET VAN 21-04-2007 GEPUBL. OP 04-09-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 633QUINQUIES)
 • originele versie
 • WET VAN 21-04-2007 GEPUBL. OP 13-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 635) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 09-05-2007 GEPUBL. OP 11-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 628)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-05-2007 GEPUBL. OP 10-07-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 21-06-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 633SEX; 633SEPTIES)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 21-06-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 596BIS; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 09-05-2007 GEPUBL. OP 21-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 598)
 • originele versie
 • WET VAN 26-04-2007 GEPUBL. OP 12-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 656)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 07-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 628)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 30-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581; 585; 587BIS; 588)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 10-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 574; 575; 584; 587; 588; 589; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 589BIS; 627; 633QQ; )
 • originele versie
 • WET VAN 21-04-2007 GEPUBL. OP 07-05-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • WET VAN 01-04-2007 GEPUBL. OP 26-04-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 584BIS)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 14-12-2006 GEPUBL. OP 09-01-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 579)
 • originele versie
 • WET VAN 03-12-2006 GEPUBL. OP 18-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • WET VAN 08-12-2006 GEPUBL. OP 13-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 605QUATER)
 • originele versie
 • WET VAN 15-09-2006 GEPUBL. OP 29-09-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 609; 615)
 • originele versie
 • WET VAN 10-07-2006 GEPUBL. OP 07-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 639)
 • originele versie
 • WET VAN 10-06-2006 GEPUBL. OP 29-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 609; 615)
 • originele versie
 • WET VAN 17-05-2006 GEPUBL. OP 15-06-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 635)
 • originele versie
 • WET VAN 06-12-2005 GEPUBL. OP 13-01-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 648; 652; 655; 656; 658)
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2005 GEPUBL. OP 23-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 627; 633QUINQUIES)
 • originele versie
 • WET VAN 06-10-2005 GEPUBL. OP 21-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2005 GEPUBL. OP 21-12-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 578-580; 583)
 • originele versie
 • WET VAN 17-09-2005 GEPUBL. OP 26-10-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 582; 587QUATER)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 01-09-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 610)
 • originele versie
 • WET VAN 27-07-2005 GEPUBL. OP 29-07-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 605QUATER; 633QUATER)
 • originele versie
 • WET VAN 22-05-2005 GEPUBL. OP 27-05-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 58)
 • originele versie
 • WET VAN 22-07-2004 GEPUBL. OP 09-03-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 589)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 627; 633)
 • originele versie
 • WET VAN 13-08-2004 GEPUBL. OP 05-10-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 01-09-2004 GEPUBL. OP 21-09-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 589)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-09-2004 GEPUBL. OP 09-09-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 588; 627)
 • originele versie
 • WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT (WET) VAN 16-07-2004 GEPUBL. OP 27-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 570; 631; 586; 635; 636; 638)
 • originele versie
 • WET VAN 12-05-2004 GEPUBL. OP 05-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 605BIS)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 11-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 08-01-2004 GEPUBL. OP 06-02-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 627)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • WET VAN 03-05-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 623; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 26-06-2003 GEPUBL. OP 09-09-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 589)
 • originele versie
 • WET VAN 12-05-2003 GEPUBL. OP 26-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 13-03-2003 GEPUBL. OP 16-05-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 596; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 12-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 633)
 • originele versie
 • WET VAN 24-03-2003 GEPUBL. OP 02-05-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 591; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581)
 • originele versie
 • WET VAN 28-01-2003 GEPUBL. OP 09-04-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • WET VAN 17-03-2003 GEPUBL. OP 28-03-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 628)
 • originele versie
 • WET VAN 13-02-2003 GEPUBL. OP 25-03-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2003 GEPUBL. OP 17-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581; 585; 587BIS; 588)
 • originele versie
 • WET VAN 11-03-2003 GEPUBL. OP 17-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 589)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 19-12-2002 GEPUBL. OP 11-02-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2002 GEPUBL. OP 29-01-2003
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2002 GEPUBL. OP 20-01-2003
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 582)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 20-11-2002
 • originele versie
 • WET VAN 04-09-2002 GEPUBL. OP 21-09-2002
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 04-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 584BIS; 605BIS; 605TER; 633BIS; 633TER) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 04-09-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 584BIS; 605BIS; 605TER; 633BIS; 633TER)
 • originele versie
 • WET VAN 17-07-2002 GEPUBL. OP 17-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 589)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 07-08-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 587; 589)
 • originele versie
 • WET VAN 26-05-2002 GEPUBL. OP 31-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2002 GEPUBL. OP 26-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 581)
 • originele versie
 • WET VAN 26-05-2002 GEPUBL. OP 10-07-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 589; 627)
 • originele versie
 • WET VAN 17-06-2002 GEPUBL. OP 25-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 578)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-07-2001 GEPUBL. OP 03-10-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • WET VAN 10-06-2001 GEPUBL. OP 22-09-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 656; 658)
 • originele versie
 • WET VAN 10-06-2001 GEPUBL. OP 01-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 591)
 • originele versie
 • WET VAN 04-07-2001 GEPUBL. OP 07-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 633)
 • originele versie
 • WET VAN 04-07-2001 GEPUBL. OP 25-07-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 611; 614)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2001 GEPUBL. OP 31-05-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 585; 594; 627)
 • originele versie
 • WET VAN 13-03-2001 GEPUBL. OP 30-03-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 649)
 • originele versie
 • WET VAN 22-03-2001 GEPUBL. OP 29-03-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 580)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 17-07-2000 GEPUBL. OP 22-09-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 569)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 573; 590; 609; 617)
 • originele versie
 • WET VAN 01-03-2000 GEPUBL. OP 05-04-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 569; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-1999 GEPUBL. OP 01-10-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 571; 594; 610) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 26-08-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 574; 628)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-1999 GEPUBL. OP 01-07-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 587) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 25-05-1999 GEPUBL. OP 22-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 610)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-1999 GEPUBL. OP 19-06-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 578; 581)
 • originele versie
 • WET VAN 13-05-1999 GEPUBL. OP 10-06-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 601TER)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 13 uitvoeringbesluiten 314 gearchiveerde versies
  Franstalige versie