J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 44 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/10/10/1967101052/justel

Titel
10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 12-06-1985 en tekstbijwerking tot 07-08-2020)

Publicatie : 31-10-1967 nummer :   1967101052 bladzijde : 11360       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1967-10-10/01
Inwerkingtreding : 01-11-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
EERSTE HOOFDSTUK. Voorafgaande bepalingen.
Art. 1-16
HOOFDSTUK II. Voorwaarden van de rechtsvordering.
Art. 17-18
HOOFDSTUK III. Vonnissen en arresten.
Art. 19-22
HOOFDSTUK IV. Rechterlijk gewijsde.
Art. 23-28
HOOFDSTUK V. Aanhangigheid en samenhang.
Art. 29-30
HOOFDSTUK VI. - Onsplitsbaarheid.
Art. 31
HOOFDSTUK VII. - (Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen.) <W 2006-08-05/45, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2013 (zie art. 16)>
Art. 32, 32bis, 32ter, 32quater/1, 32quater/2, 32quater/3, 33-42
Art. 42 WAALS GEWEST
Art. 42bis, 43-46, 46/1, 47, 47bis
HOOFDSTUK VIII. Termijnen.
Art. 48-53, 53bis, 54-57

Tekst Inhoudstafel Begin
EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen.

  Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken, de bevoegdheid en de rechtspleging.

  Art. 2. De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.

  Art. 3. De wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging zijn van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

  Art. 4. Alle zaken worden, volgens hun aard, na behandeling berecht in de orde waarin men hun berechting heeft gevorderd.

  Art. 5. Er bestaat rechtsweigering wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet.

  Art. 6. De rechters mogen in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.

  Art. 7. De rechters zijn gehouden zich naar de uitleggingswetten te gedragen in alle zaken waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop die wetten bindend worden.

  Art. 8. Bevoegdheid is de macht van de rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.

  Art. 9. Volstrekte bevoegdheid is de rechtsmacht bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.
  Zij kan niet worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt.

  Art. 10. Territoriale bevoegdheid is de rechtsmacht die aan de rechter toebehoort in een rechtsgebied naar de regels die de wet stelt.

  Art. 11. De rechters kunnen hun rechtsmacht niet overdragen.
  Zij kunnen niettemin ambtelijke opdrachten geven aan een andere rechtbank of aan een andere rechter, en zelfs aan vreemde gerechtelijke overheden, om daden van onderzoek te doen verrichten.

  Art. 12. De vordering is een inleidende vordering of een tussenvordering.
  De inleidende vordering opent het rechtsgeding.

  Art. 13. Een tussenvordering is iedere vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.

  Art. 14. De tegenvordering is een tussenvordering die de verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken.

  Art. 15. Tussenkomst is een rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding.
  Zij strekt ertoe, hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen in het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrijwaring te doen bevelen.

  Art. 16. De tussenkomst is vrijwillig, wanneer de derde opkomt om zijn belangen te verdedigen.
  Zij is gedwongen, wanneer de derde in de loop van een rechtspleging gedagvaard wordt door een of meer partijen.

  HOOFDSTUK II. _ Voorwaarden van de rechtsvordering.

  Art. 17.De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.
  [1 De rechtsvordering van een rechtspersoon, die de bescherming beoogt van de rechten van de mens of fundamentele vrijheden zoals zij zijn erkend in de Grondwet en in de internationale instrumenten die België binden, is eveneens ontvankelijk onder de volgende voorwaarden:
   1° het maatschappelijk doel van de rechtspersoon is van bijzondere aard, onderscheiden van het nastreven van het algemeen belang;
   2° de rechtspersoon streeft op duurzame en effectieve wijze dit maatschappelijk doel na;
   3° de rechtspersoon treedt op in rechte in het kader van dat maatschappelijk doel, met het oog op de verdediging van een belang dat verband houdt met dat doel;
   4° de rechtspersoon streeft met zijn rechtsvordering louter een collectief belang na.]1
  ----------
  (1)<W 2018-12-21/09, art. 137, 022; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

  Art. 18. Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn.
  De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen.

  HOOFDSTUK III. _ Vonnissen en arresten.

  Art. 19.Het vonnis is een eindvonnis inzover daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
  [1 De rechter die zijn rechtsmacht over een geschilpunt heeft uitgeput, kan terzake niet meer worden geadieerd, behoudens de bij dit Wetboek bepaalde uitzonderingen.]1
  (Alvorens recht te doen, kan de rechter, in elke stand van de rechtspleging, een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te regelen dat betrekking heeft op een dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen. De meest gerede partij kan hiertoe de zaak in elke stand van het geding voor de rechter brengen bij eenvoudig schriftelijk verzoek neergelegd ter of toegezonden aan de griffie [2 in zoveel exemplaren als er partijen in het geding zijn, vermeerderd met één]2; de griffier roept de partijen en, in voorkomend geval, hun advocaat op bij gewone brief of, ingeval de partij verstek heeft laten gaan op de inleidingszitting en geen advocaat heeft, bij gerechtsbrief.) [2 Bij deze oproeping wordt een exemplaar van het verzoek gevoegd.]2 <W 2007-04-26/71, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 22-06-2007>
  ----------
  (1)<W 2014-02-28/25, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 03-02-2014>
  (2)<W 2017-07-06/24, art. 128, 020; Inwerkingtreding : 03-08-2017>

  Art. 20.Middelen van nietigheid kunnen niet worden aangewend tegen vonnissen. Deze kunnen alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen [1 of, in voorkomend geval, verbeterd door de procedures]1 bij de wet bepaald.
  ----------
  (1)<W 2018-05-25/02, art. 6, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>

  Art. 21. De gewone rechtsmiddelen zijn verzet en hoger beroep.
  Bovendien zijn er, naar gelang van het geval, buitengewone rechtsmiddelen: voorziening in cassatie, derden-verzet, verzoek tot herroeping van gewijsde en verhaal op de rechter.

  Art. 22. De beslissingen van de gerechtshoven worden arresten genoemd.

  HOOFDSTUK IV. _ Rechterlijk gewijsde.

  Art. 23.Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is; [1 dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, ongeacht de ingeroepen rechtsgrond;]1 dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is. [2 Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich evenwel niet uit tot de vordering die berust op dezelfde oorzaak maar waarvan de rechter geen kennis kon nemen gelet op de rechtsgrond waarop ze steunt.]2
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 199, 022; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

  Art. 24. Iedere eindbeslissing heeft gezag van gewijsde vanaf de uitspraak.

  Art. 25. Het gezag van het rechterlijk gewijsde verhindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.

  Art. 26. Het gezag van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.

  Art. 27. De exceptie van gewijsde kan in elke stand van het geding worden voorgedragen voor de feitenrechter voor wie de vordering is ingesteld.
  Zij kan door de rechter niet ambtshalve worden opgeworpen.

  Art. 28. Iedere beslissing gaat in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechtsmiddelen.

  HOOFDSTUK V. _ Aanhangigheid en samenhang.

  Art. 29. Aanhangigheid bestaat telkens wanneer vorderingen met hetzelfde voorwerp en wegens dezelfde oorzaak worden ingesteld tussen dezelfde partijen die in dezelfde hoedanigheid optreden voor verschillende rechtbanken, bevoegd om daarvan kennis te nemen en geroepen om in eerste aanleg uitspraak te doen.

  Art. 30. Rechtsvorderingen kunnen als samenhangende zaken worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht.

  HOOFDSTUK VI. - Onsplitsbaarheid.

  Art. 31. Het geschil is enkel onsplitsbaar, in de zin van de artikelen (735, § 5, 747, § 2, zevende lid), 1053, 1084 en 1135, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn. <W 2007-04-26/71, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 22-06-2007>

  HOOFDSTUK VII. - (Betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen.) <W 2006-08-05/45, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2013 (zie art. 16)>

  Art. 32.<W 2006-08-05/45, art. 3, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2013 (zie art. 165)> Voor de toepassing van dit Wetboek wordt verstaan onder :
  1° " betekening " : " de afgifte van een origineel of een afschrift van de akte; zij geschiedt bij gerechtsdeurwaardersexploot of, in de gevallen die de wet bepaalt, in de vormen die deze voorschrijft ";
  2° " kennisgeving " : " de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift; zij geschiedt langs de postdiensten of per elektronische post aan het gerechtelijk elektronisch adres of, in de gevallen die de wet bepaalt, per fax of in de vormen die de wet voorschrijft.
  [1 3° "woonplaats" : de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf;
   4° "verblijfplaats" : iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft;
   5° "gerechtelijk elektronisch adres" : het unieke, door de bevoegde overheid aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon toegekende elektronisch adres;
   6° "adres van elektronische woonstkeuze" : elk ander elektronisch adres waarop een betekening overeenkomstig artikel 32quater/1 kan gebeuren na de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming door de geadresseerde telkens voor die bepaalde betekening.]1
  ----------
  (1)<W 2016-05-04/03, art. 8, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>

  Art. 32bis.
  <ingevoegd bij W 2006-08-05/45, art. 4; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-01-2017 (zie art. 16) dezelfde wet van 2006 opgeheven door art. 177 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016)>

  Art. 32ter.[1 Elke kennisgeving of mededeling aan of neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten, of elke kennisgeving of mededeling aan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten, of door een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, kan gebeuren door middel van het informaticasysteem van Justitie dat door de Koning wordt aangewezen.
   De Koning bepaalt de nadere regels van dat informaticasysteem, waarbij de vertrouwelijkheid en effectiviteit van de communicatie worden verzekerd. Het gebruik van het voormelde informaticasysteem kan door de Koning aan de instanties, diensten of actoren vermeld in het eerste lid of sommigen onder hen worden opgelegd.
   De Koning kan de toepassing van deze bepaling bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, uitbreiden tot andere instellingen en diensten.]1
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/14, art. 57, 019; Inwerkingtreding : 09-01-2017>

  Art. 32quater/1. [1 § 1. De betekening geschiedt elektronisch op het gerechtelijk elektronisch adres. Bij gebreke aan een gerechtelijk elektronisch adres, kan zij ook geschieden op het adres van elektronische woonstkeuze, op voorwaarde dat de geadresseerde telkens voor die bepaalde betekening, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk zijn toestemming heeft gegeven.
   Telkens een betekening op elektronische wijze wordt verricht, wordt de geadresseerde volgens de door de Koning bepaalde nadere regels, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in kennis gesteld van :
   1° de gegevens die hem betreffen en die in het in artikel 32quater/2 bedoelde register worden opgeslagen;
   2° de categorieën van personen die toegang hebben tot de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens;
   3° de bewaartermijn van de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens;
   4° de in artikel 32quater/2, § 2, bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking;
   5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de onder 1° bedoelde gegevens.
   § 2. Binnen vierentwintig uur na de verzending van het bericht tot betekening op elektronische wijze of het verzoek tot toestemming tot betekening op elektronische wijze aan de geadresseerde, laat het in artikel 32quater/2 bedoelde register een bericht van bevestiging van betekening aan de gerechtsdeurwaarder toekomen die de akte heeft betekend. De betekening wordt in dat geval geacht te zijn gedaan op de datum van de verzending van het voormelde bericht of verzoek.
   Bij gebrek aan een bericht van bevestiging van betekening binnen de termijn vermeld in het eerste lid wordt de betekening op elektronische wijze als niet mogelijk beschouwd zoals bedoeld door artikel 32quater/3, § 3.
   Bij de opening door de geadresseerde van de akte laat het register een bericht van opening door de geadresseerde toekomen aan de gerechtsdeurwaarder die de akte heeft betekend.
   Bij gebrek aan ontvangst van een bericht van opening door de geadresseerde binnen vierentwintig uur na de verzending van het in het eerste lid bedoelde bericht of verzoek aan de geadresseerde, verstuurt de gerechtsdeurwaarder de eerstvolgende werkdag, een gewone brief van melding van de betekening op elektronische wijze aan de geadresseerde.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 9, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  

  Art. 32quater/2.[1 § 1. Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt een geïnformatiseerde gegevensbank opgericht, "Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders" geheten. Hierin worden de door de Koning aangeduide gegevens en digitale documenten, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verzameld die nodig zijn om de rechtsgeldigheid van een betekening na te gaan en in rechte vast te stellen. [2 Het register bevat eveneens elke andere door de Koning, na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, aangeduide authentieke akte die opgemaakt wordt door een gerechtsdeurwaarder.]2 Dit register geldt als authentieke bron voor alle akten die erin zijn opgenomen.
   De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders houdt in dit register een lijst bij van de adressen van elektronische woonstkeuze waarvoor de titularis de in artikel 32quater/1, § 1, bedoelde toestemming heeft gegeven. Deze lijst en de daarin opgenomen gegevens zullen, onder toezicht van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, uitsluitend door gerechtsdeurwaarders kunnen geraadpleegd worden in uitvoering van hun wettelijke opdrachten en mogen niet aan derden worden verstrekt. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels voor de opstelling, de bewaring en de raadpleging van deze lijst.
   § 2. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt met betrekking tot het in paragraaf 1 bedoelde register beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
   Het is de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders verboden om de in paragraaf 1 bedoelde gegevens te verstrekken aan andere dan de in paragraaf 3 bedoelde personen.
   De bewaartermijn van de gegevens opgenomen in het in paragraaf 1 bedoelde register bedraagt dertig jaar.
   De Koning stelt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een procedure vast op grond waarvan de gegevens van een betekening op elektronische wijze onder de door Hem bepaalde voorwaarden op een eerder tijdstip uit het register kunnen worden verwijderd.
   § 3. De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 58bis, de griffiers en de parketsecretarissen, voor zover de raadpleging betrekking heeft op betekeningen die onder hun bevoegdheid vallen, en de gerechtsdeurwaarders, [2 voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten]2, kunnen de gegevens van het in paragraaf 1 bedoelde register rechtstreeks raadplegen.
   § 4. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in het in paragraaf 1 bedoelde register geregistreerde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem toepasselijk.
   § 5. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de controle op de werking en het gebruik van het in paragraaf 1 bedoelde register. In voorkomend geval is hoofdstuk VII van boek IV van deel II van dit Wetboek van toepassing.
   § 6. De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels voor de inrichting en werking van het in paragraaf 1 bedoelde register en de gegevens die erin zullen worden opgenomen.
   § 7. Binnen de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders stelt de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een aangestelde voor de gegevensbescherming aan.
   De aangestelde voor de gegevensbescherming is meer bepaald belast met :
   1. het verstrekken van deskundige adviezen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van persoonsgegevens en informatie en inzake hun verwerking;
   2. het informeren en adviseren van de voorzitter en de medewerkers die de persoonsgegevens behandelen over hun verplichtingen binnen het kader van deze wet en binnen het algemeen kader van de bescherming van de gegevens en de privacy;
   3. het opstellen, het toepassen, het bijwerken en het controleren van een beleid inzake de beveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
   4. het vormen van het contactpunt voor de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
   5. de uitvoering van de andere opdrachten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging die door de Koning worden bepaald, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
   Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de aangestelde voor de gegevensbescherming volledig onafhankelijk en brengt hij rechtstreeks verslag uit aan de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
   De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de nadere regels volgens welke de aangestelde voor de gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 10, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (2)<W 2019-05-05/19, art. 75, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 32quater/3. [1 § 1. In strafzaken gebeurt de betekening op elektronische wijze of aan de persoon, naar keuze van de gerechtsdeurwaarder en afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak, tenzij het openbaar ministerie eist dat de betekening aan de persoon gebeurt.
   § 2. In andere dan in strafzaken geschiedt de betekening op elektronische wijze of aan de persoon, naar keuze van de gerechtsdeurwaarder, afhankelijk van de omstandigheden eigen aan de zaak.
   § 3. Indien geen betekening op elektronische wijze mogelijk is, geschiedt de betekening aan de persoon.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-05-04/03, art. 11, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  

  Art. 33. De betekening geschiedt aan de persoon, wanneer het afschrift van de akte aan de geadresseerde zelf wordt ter hand gesteld.
  De betekening aan de persoon kan aan de geadresseerde worden gedaan op iedere plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft.
  Indien de geadresseerde het afschrift van de akte weigert in ontvangst te nemen, stelt de gerechtsdeurwaarder die weigering vast op het origineel en de betekening wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan.

  Art. 34. De betekening aan een rechtspersoon wordt geacht aan de persoon te zijn gedaan, wanneer het afschrift van de akte is ter hand gesteld aan het orgaan dat of de aangestelde die krachtens de wet, de statuten of een regelmatige opdracht bevoegd is om de rechtspersoon, zelfs samen met anderen, in rechte te vertegenwoordigen.

  Art. 35. Indien de betekening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij aan de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde en, voor een rechtspersoon, aan de maatschappelijke of de administratieve zetel.
  Het afschrift van de akte wordt ter hand gesteld aan een bloedverwante, aanverwante, dienstbode of aangestelde van de geadresseerde.
  Het mag niet worden ter hand gesteld aan een kind dat geen volle zestien jaar oud is.
  De commissaris van politie moet aan de optredende gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de partij verblijft, wanneer die hem bekend is en de partij geen woonplaats heeft.

  Art. 36.
  <Opgeheven bij W 2016-05-04/03, art. 12, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>

  Art. 37.
  <Opgeheven bij W 2010-04-06/19, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

  Art. 38.<W 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1. [1 In geval een exploot niet kan worden betekend zoals bepaald in artikel 35, bestaat de betekening in het door de gerechtsdeurwaarder achterlaten aan de woonplaats of, bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, van een afschrift van het exploot onder gesloten omslag met vermelding van de in artikel 44, eerste lid, bepaalde gegevens.
   De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het origineel van het exploot en op het betekend afschrift, de datum, het uur en de plaats waarop dit afschrift werd achtergelaten.
   Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de betekening van het exploot, richt de gerechtsdeurwaarder hetzij aan de woonplaats, hetzij, bij gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, [2 ...]2, een door hem ondertekende brief. Deze brief vermeldt de datum en het uur van de aanbieding, alsmede de mogelijkheid voor de geadresseerde persoonlijk, of voor de houder van een schriftelijke volmacht een afschrift van dit exploot af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, tijdens een termijn van maximum drie maanden te rekenen vanaf de betekening.
   Wanneer de geadresseerde van het exploot de overbrenging van woonplaats heeft aangevraagd, wordt de in het derde lid bedoelde brief gericht aan de plaats waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven en aan het adres waarop hij aangekondigd heeft zijn nieuwe woonplaats te willen vestigen.
   Wanneer de in het derde en het vierde lid bedoelde voorschriften verzuimd of onregelmatig verricht zijn, kan de rechter gelasten dat een nieuwe brief wordt gericht aan de geadresseerde van het exploot.]1
  § 2. Wanneer uit de ter plaatse vastgestelde feitelijke omstandigheden blijkt dat het materieel onmogelijk is tot de betekening over te gaan door het achterlaten van een afschrift van het exploot aan de woonplaats of bij gebrek aan een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde, bestaat zij in de terhandstelling van het afschrift aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied deze feitelijke toestand zich voordoet; op het origineel en op het afschrift worden de feitelijke omstandigheden vermeld die de betekening aan de procureur des Konings noodzakelijk maken. [6 ...]6 [4 De betekening aan de procureur des Konings [6 zoals bedoeld in de artikelen 38, 40 en 42]6 geschiedt [6 door het opladen van het exploot op het in het artikel 32quater/2 bedoelde register, en in alle andere gevallen]6 bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. [6 Wanneer een exploot wordt opgeladen zoals voorzien in dit artikel, geldt het tijdstip van opladen als het tijdstip van betekenen, waarna het register zoals bedoeld in artikel 32quater/2 een bericht van betekening aan de bevoegde procureur des Konings en het Rijksregister zendt.]6 [6 In geval van betekening op elektronische wijze aan de procureur des Konings overeenkomstig dit lid, is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.]6]4
  Hetzelfde geldt wanneer de woning waar de persoon aan wie betekend wordt zijn woonplaats heeft, klaarblijkelijk verlaten werd zonder dat hij de overbrenging van woonplaats heeft gevraagd.
  Op verzoek van de procureur des Konings worden de nodige maatregelen getroffen opdat het afschrift binnen de korst mogelijke tijd bij de betrokkene toekomt.
  [5 ...]5
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/19, art. 3, 010; Inwerkingtreding : 03-05-2010>
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 74, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (3)<W 2015-10-19/01, art. 4, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (4)<W 2016-05-04/03, art. 13, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (5)<W 2018-05-25/02, art. 7, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>
  (6)<W 2020-07-31/03, art. 69, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2020>

  Art. 39. Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, mogen de betekening en de kennisgeving aan die woonplaats geschieden.
  Wordt het afschrift aan de gekozen woonplaats ter hand gesteld aan de lasthebber persoonlijk, dan wordt de betekening geacht aan de persoon te zijn gedaan.
  De betekening en de kennisgeving mogen niet meer aan de gekozen woonplaats geschieden, indien de lasthebber overleden is, indien hij er zijn woonplaats niet meer heeft, of indien hij er zijn bedrijf niet meer uitoefent.

  Art. 40.Ten aanzien van hen die in België geen gekende woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats hebben, stuurt de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de akte aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland en met de luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt, onverminderd enige andere wijze van toezending overeengekomen tussen België en het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben. De betekening wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangbewijs in de vormen die in dit artikel worden bepaald.
  Heeft de betrokkene in België noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen woonplaats, dan wordt de betekening gedaan aan de procureur des konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vordering kennis moet nemen of heeft genomen, zitting houdt; is of wordt er geen vordering voor de rechter gebracht, dan geschiedt de betekening aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats heeft of, indien hij geen woonplaats in België heeft, aan de procureur des Konings te Brussel. [5 ...]5 [2 De betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie wordt geacht te zijn verricht door het aanbrengen, door een griffier van een rechtbank of van een hof, in de akte, van vermeldingen die een vaste dagtekening eraan toekennen.]2 [3 De betekening aan de procureur des Konings [5 zoals bedoeld in de artikelen 38, 40 en 42]5 geschiedt [5 door het opladen van het exploot op het in het artikel 32quater/2 bedoelde register, en in alle andere gevallen]5 bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. [5 Wanneer een exploot wordt opgeladen zoals voorzien in dit artikel, geldt het tijdstip van opladen als het tijdstip van betekenen, waarna het register zoals bedoeld in artikel 32quater/2 een bericht van betekening aan de bevoegde procureur des Konings en het Rijksregister zendt.]5 [5 In geval van betekening op elektronische wijze aan de procureur des Konings overeenkomstig dit lid, is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.]5]3
  De betekeningen mogen altijd aan de persoon worden gedaan, indien deze in België wordt aangetroffen.
  [4 ...]4
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 5, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (2)<W 2016-02-05/11, art. 125, 017; Inwerkingtreding : 29-02-2016>
  (3)<W 2016-05-04/03, art. 14, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (4)<W 2018-05-25/02, art. 8, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>
  (5)<W 2020-07-31/03, art. 70, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2020>

  Art. 41. Iedere betekening ten aanzien van de Koning met betrekking tot zijn domeinen wordt gedaan aan de persoon en aan het kabinet van de intendant of van de administrateur van zijn civiele lijst.

  Art. 42.De betekeningen worden gedaan:
  1° aan de Staat, (op het kabinet van de minister die bevoegd is om er kennis van te nemen of op het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar) of, indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de griffie van de betrokken vergadering, onverminderd de in artikel 705 gestelde regels; <W 1999-03-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  2° aan de provincie, op de zetel van het provinciebestuur;
  3° aan de gemeente, op het gemeentehuis;
  4° aan openbare instellingen, instellingen van openbaar nut en stichtingen, op de zetel van hun bestuur;
  5° aan vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op de maatschappelijke zetel of, bij gebreke daarvan, de bedrijfszetel of, indien er geen is, aan de persoon of aan de woonplaats van een der beheerders, zaakvoerders of vennoten;
  6° aan buitenlandse vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op hun maatschappelijke zetel, op hun filiaal of op hun bedrijfszetel in België;
  7° aan in vereffening zijnde vennootschappen, op de maatschappelijke zetel of op de woonplaats van een der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel gevestigd was. [3 ...]3 [2 De betekening aan de procureur des Konings [3 zoals bedoeld in de artikelen 38, 40 en 42]3 geschiedt [3 door het opladen van het exploot op het in het artikel 32quater/2 bedoelde register, en in alle andere gevallen]3 bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. [3 Wanneer een exploot wordt opgeladen zoals voorzien in dit artikel, geldt het tijdstip van opladen als het tijdstip van betekenen, waarna het register zoals bedoeld in artikel 32quater/2 een bericht van betekening aan de bevoegde procureur des Konings en het Rijksregister zendt.]3 [3 In geval van betekening op elektronische wijze aan de procureur des Konings overeenkomstig dit lid, is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.]3]2
  (Lid 2 opgeheven) <W 2003-05-26/34, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 26-07-2003>
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (2)<W 2016-05-04/03, art. 15, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (3)<W 2020-07-31/03, art. 71, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2020>

  Art. 42_WAALS_GEWEST.
   De betekeningen worden gedaan:
  1° aan de Staat, (op het kabinet van de minister die bevoegd is om er kennis van te nemen of op het kantoor van de door hem aangewezen ambtenaar) of, indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Senaat of de Kamer van volksvertegenwoordigers, aan de griffie van de betrokken vergadering, onverminderd de in artikel 705 gestelde regels; <W 1999-03-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-04-1999>
  2° aan de provincie, op de zetel van het provinciebestuur;
  3° aan de gemeente, op het gemeentehuis;
  4° aan openbare instellingen, instellingen van openbaar nut en stichtingen, op de zetel van hun bestuur;
  5° aan vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op de maatschappelijke zetel of, bij gebreke daarvan, de bedrijfszetel of, indien er geen is, aan de persoon of aan de woonplaats van een der beheerders, zaakvoerders of vennoten;
  6° aan buitenlandse vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, op hun maatschappelijke zetel, op hun filiaal of op hun bedrijfszetel in België;
  7° aan in vereffening zijnde vennootschappen, op de maatschappelijke zetel of op de woonplaats van een der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel gevestigd was. [1 [4 ...]4.]1 [2 De betekening aan de procureur des Konings [4 zoals bedoeld in de artikelen 38, 40 en 42]4 geschiedt [4 door het opladen van het exploot op het in het artikel 32quater/2 bedoelde register, en in alle andere gevallen]4 bij voorrang op elektronische wijze overeenkomstig artikel 32quater/1. [4 Wanneer een exploot wordt opgeladen zoals voorzien in dit artikel, geldt het tijdstip van opladen als het tijdstip van betekenen, waarna het register zoals bedoeld in artikel 32quater/2 een bericht van betekening aan de bevoegde procureur des Konings en het Rijksregister zendt.]4 [4 In geval van betekening op elektronische wijze aan de procureur des Konings overeenkomstig dit lid, is artikel 32quater/1, § 2, vierde lid, niet van toepassing.]4]2
  [3 8° aan het Waals Gewest, in het kader van het beroep bedoeld in artikel 29 van het decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid, aan de bevoegde dienst bedoeld in artikel 27, 1°, van hetzelfde decreet.]3
  (Lid 2 opgeheven) <W 2003-05-26/34, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 26-07-2003>
  
----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 6, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (2)<W 2016-05-04/03, art. 15, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (3)<DWG 2019-04-04/76, art. 53, 024; Inwerkingtreding : 01-06-2022>
  (4)<W 2020-07-31/03, art. 71, 025; Inwerkingtreding : 01-10-2020>

  Art. 42bis.<ingevoegd bij W 2006-08-05/45, art. 6, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2017 (zie art. 15)> Onverminderd de toepassing van de internationale overeenkomsten ter zake, kan de betekening elektronisch gebeuren.
  Zij geschiedt op het gerechtelijk elektronisch adres via een dienstverlener inzake communicatie zoals bepaald in artikel 2, 4, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering.
  Binnen vierentwintig uur na de verzending door de gerechtsdeurwaarder, laat de dienstverlener inzake communicatie bedoeld in het tweede lid een bericht van afgifte van de akte toekomen aan de gerechtsdeurwaarder die de akte heeft verzonden.
  Indien de gerechtsdeurwaarder die de akte heeft verzonden binnen de in het derde lid bedoelde termijn geen bericht van afgifte heeft ontvangen, gebeurt de betekening onverwijld overeenkomstig de artikelen 33 en volgende. Het exploot vermeldt het ontbreken van een bericht van afgifte, alsmede de datum en het uur van de elektronische verzending en van het bericht van ontvangst van de dienstverlener. De datum van betekening is de datum waarop de dienstverlener het verzoek tot afgifte aan de geadresseerde ontvangt, overeenkomstig artikel 9, § 1, van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering.

  Art. 43.[2 Het exploot van betekening moet]2 door de optredende gerechtsdeurwaarder ondertekend zijn en vermelden:
  1° de dag, de maand en het jaar, en de plaats van de betekening;
  2° [1 de naam, de voornaam [3 ...]3, de woonplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres of het adres van elektronische woonstkeuze, de hoedanigheid en de inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen van de persoon op wiens verzoek het exploot wordt betekend;]1
  3° [1 de naam, de voornaam, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats en, in voorkomend geval, het gerechtelijk elektronisch adres of adres van elektronische woonstkeuze en de hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot bestemd is;]1
  4° (de naam, voornaam en, bij voorkomend geval, de hoedanigheid van de persoon aan wie afschrift ter hand gesteld is, of in het geval bedoeld in artikel 38, § 1, het achterlaten van het afschrift, of in de gevallen bedoeld in artikel 40, de afgifte van het exploot op de post;) <W 1985-05-24/30, art. 3, 002>
   5° de naam en de voornaam van de gerechtsdeurwaarder en het adres van zijn kantoor;
   6° de omstandige opgave van de kosten der akte.
  De persoon aan wie het afschrift wordt ter hand gesteld, tekent het origineel voor ontvangst. Weigert hij te tekenen, dan maakt de deurwaarder daarvan melding in het exploot.
  
  (NOTA : gewijzigd door W 2006-07-10/39, art. 7, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2017 (zie W 2014-12-19/24, art. 21), dezelfde wet van 2006 opgeheven door art. 177 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016)
  ----------
  (1)<W 2016-05-04/03, art. 16, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 9, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>
  (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 022; Inwerkingtreding : 10-01-2019>

  Art. 44.[1 Wanneer het afschrift niet aan de persoon zelf kan worden betekend, wordt het achtergelaten onder gesloten omslag, met de vermelding van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder, de naam en voornaam van de geadresseerde, de plaats van betekening en de vermelding " Pro Justitia - Dadelijk af te geven ". Op de omslag mag geen andere vermelding voorkomen.
   Van het vervullen van al die formaliteiten wordt melding gemaakt in het exploot en op het afschrift.
   De afschriften van een exploot betreffende verscheidene personen met dezelfde woonplaats of, bij gebreke daaraan, dezelfde verblijfplaats worden evenwel niet onder gesloten omslag afgegeven indien de afgifte geschiedt aan een van die personen.]1
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/19, art. 4, 010; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

  Art. 45.Het afschrift van het exploot moet [1 ...]1 alle vermeldingen van het origineel bevatten en door de gerechtsdeurwaarder getekend zijn.
  ----------
  (1)<W 2018-05-25/02, art. 10, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>

  Art. 46.[3 § 1.]3 [1 In de bij de wet bepaalde gevallen, zorgt de griffier of, in voorkomend geval, het openbaar ministerie ervoor dat de kennisgeving bij gerechtsbrief geschiedt.]1
  [3 In geval de gerechtsbrief in gedrukte vorm wordt bezorgd, wordt de brief door de postdiensten ter hand gesteld aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats zoals bepaald in de artikelen 33 tot 35 en 39. De persoon aan wie de brief ter hand wordt gesteld, tekent en dateert het ontvangstbewijs dat door de postdiensten aan de afzender wordt teruggezonden. Het ontvangstbewijs in gedrukte vorm kan vervangen worden door een ontvangstbewijs in elektronische vorm. Weigert de persoon te tekenen of te dateren, dan maken de postdiensten van die weigering melding onderaan op het ontvangstbewijs of door middel van een elektronische toepassing in geval van een elektronisch ontvangstbewijs.]3
  Ingeval de gerechtsbrief noch aan de geadresseerde in persoon noch aan diens woonplaats ter hand kan worden gesteld, [3 wordt daarvan een bericht achtergelaten in de brievenbus]3. De brief wordt gedurende acht dagen [3 op de plaats aangewezen op het bericht]3 in bewaring gehouden. Hij kan tijdens die termijn afgehaald worden door de geadresseerde in persoon of door de houder van een schriftelijke volmacht.
   Wanneer evenwel de geadresseerde van de gerechtsbrief om de terugzending van zijn briefwisseling heeft verzocht of hij de bewaring ervan op het postkantoor heeft gevraagd, wordt de brief tijdens de periode die door het verzoek wordt gedekt, terug gezonden naar of bewaard op het adres dat de geadresseerde heeft aangewezen.
   De aan een gefailleerde geadresseerde brief wordt aan de curator ter hand gesteld.
   De Koning regelt de wijze waarop [3 de leden 2 tot 5]3 worden toegepast.
  [3 § 2.]3 De Minister tot wiens bevoegdheid (DE POST) behoort, bepaalt het formaat en de dienstaanwijzingen die op de omslag en op het ontvangstbewijs moeten voorkomen. <W 1991-03-21/30, art. 130, 003; Inwerkingtreding : 01-10-1992>
   Ligt de plaats van bestemming in het buitenland, dan wordt de gerechtsbrief vervangen door [3 een aangetekende zending]3, onverminderd de wijzen van overbrenging bij de internationale overeenkomsten bepaald.
   [3 § 3.]3 Wanneer een eisende of verzoekende partij zulks verlangt in het exploot van rechtsingang of in het verzoekschrift, hetzij schriftelijk en ten laatste op het ogenblik van de eerste verschijning voor de rechter, worden de kennisgevingen bij gerechtsbrief evenwel vervangen door betekeningen, verricht op verzoek van de partij wie de betekening toekomt.
  
  (NOTA : gewijzigd door W 2006-07-10/39, art. 8, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2017 (zie W 2014-12-19/24, art. 21), opgeheven zichzelf door art. 177 van W 2016-12-25/14; Inwerkingtreding : 31-12-2016
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/19, art. 5, 010; Inwerkingtreding : 03-05-2010>
  (2)<W 2012-05-15/04, art. 5, 012; Inwerkingtreding : 18-06-2012>
  (3)<W 2018-05-25/02, art. 11, 021; Inwerkingtreding : 31-12-2019>

  Art. 46/1.[1 De kennisgeving bij gewone brief aan een partij voor wie [2 ...]2 een advocaat optreedt en die de griffie niet overeenkomstig artikel 729/1 heeft gemeld op te houden voor die partij op te treden, gebeurt door een gewone brief aan die advocaat.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 7, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 12, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>

  Art. 47. <W 24-6-1970, art. 2> Geen betekening mag worden gedaan:
  1° in een voor het publiek niet toegankelijke plaats, vóór zes uur 's morgens en na negen uur 's avonds;
  2° op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag behalve in spoedeisende gevallen en met verlof van de vrederechter, wanneer het een dagvaarding betreft in een zaak die voor hem moet worden gebracht, met verlof van de rechter die machtiging heeft verleend voor de akte, wanneer het een akte betreft waartoe voorafgaande machtiging is vereist, en in alle andere gevallen met verlof van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

  Art. 47bis. [1 De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.
   Ingeval de betekening of de kennisgeving van een beslissing nietig is, neemt de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden geen aanvang.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-05-25/02, art. 13, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>
  

  HOOFDSTUK VIII. _ Termijnen.

  Art. 48. Tenzij de wet anders bepaalt, zijn de termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen onderworpen aan de regels van dit hoofdstuk.

  Art. 49. De wet bepaalt de termijnen. De rechter mag ze enkel vaststellen indien de wet hem dit veroorlooft.

  Art. 50. De termijnen, op straffe van verval gesteld, mogen niet worden verkort of verlengd, zelfs met instemming van partijen, tenzij dat verval gedekt is onder de omstandigheden bij de wet bepaald.
  (Indien de termijn van hoger beroep of verzet voorzien (in de artikelen 1048 en 1051 en 1253quater, c) en d)) binnen de gerechtelijke vakantie begint te lopen en ook verstrijkt, wordt hij verlengd tot de vijftiende dag van het nieuw gerechtelijk jaar.) <W 24-6-1970, art. 3> <W 2001-06-26/35, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 05-10-2001>

  Art. 51. De rechter kan termijnen die niet op straffe van verval zijn bepaald, voor hun vervaltijd verkorten of verlengen. Tenzij de wet anders bepaalt, mag de verlenging niet langer zijn dan de oorspronkelijke termijn en nadien mag geen verlenging meer worden toegestaan behalve om gewichtige redenen en bij een met redenen omklede beslissing.

  Art. 52.[1 De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat alle dagen, ook zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
   Tenzij een handeling elektronisch wordt uitgevoerd, kan zij alleen op geldige wijze ter griffie worden verricht op de dagen en uren waarop de griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek.
   Ingeval een handeling niet ter griffie kon worden verricht binnen de, zelfs op straffe van nietigheid of van verval voorgeschreven termijnen, wegens het disfunctioneren van het informaticasysteem van Justitie bedoeld in artikel 32ter [2 of wegens het disfunctioneren van het informaticasysteem verbonden met het informaticasysteem van Justitie en dat gebruikt wordt voor het stellen van de rechtshandeling]2, dient deze verricht te worden ten laatste op de eerste werkdag na de laatste dag van de termijn, hetzij op papier, hetzij op elektronische wijze ingeval het informaticasysteem opnieuw gebruikt kan worden.
   De in het derde lid bedoelde verlenging van de termijn is in elk geval van toepassing indien het disfunctioneren optreedt op de laatste dag van de termijn.]1
  ----------
  (1)<W 2015-12-18/40, art. 2, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 14, 021; Inwerkingtreding : 09-06-2018>

  Art. 53. De vervaldag is in de termijn begrepen.
  Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.

  Art. 53bis.<Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 2; Inwerkingtreding : 31-12-2005> Ten aanzien van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, worden de termijnen die beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager berekend :
  1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats;
  2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst;
  [1 3° wanneer de kennisgeving is gebeurd tegen gedagtekend ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die erop volgt.]1
  ----------
  (1)<W 2011-08-13/17, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 01-04-2012>

  Art. 54. Een in maanden of in jaren bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste.

  Art. 55. Wanneer de wet bepaalt dat ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, de termijnen die haar verleend werden dienen verlengd te worden, dan bedraagt die verlenging:
  1° vijftien dagen, wanneer de partij in een aangrenzend land of in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië verblijft;
  2° dertig dagen, wanneer zij in een ander land van Europa verblijft;
  3° tachtig dagen, wanneer zij in een ander werelddeel verblijft.

  Art. 56. Het overlijden van de partij schorst het verloop van de termijn die haar was verleend om in verzet, hoger beroep of cassatie te komen.
  Deze termijn begint eerst opnieuw te lopen na een nieuwe betekening van de beslissing aan de woonplaats van de overledene, en te rekenen van het verstrijken van de termijnen om een boedelbeschrijving op te maken en zich te beraden, indien de beslissing betekend is vóór het verstrijken van de termijnen.
  Deze betekening kan aan de erfgenamen gezamenlijk worden gedaan, zonder opgave van hun naam en hoedanigheid. Iedere betrokkene kan nochtans van het verval wegens verstrijken van de voorzieningstermijn worden vrijgesteld, indien blijkt dat hij van de betekening geen kennis heeft gekregen.

  Art. 57.Tenzij de wet anders bepaalt, begint de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie bij de betekening van de beslissing aan de persoon of aan de woonplaats, (of, bij voorkomend geval, vanaf de afgifte of het achterlaten van het afschrift [1 zoals vastgesteld is in de artikelen 38 en 40]1 [4 of bij de betekening op elektronische wijze van de beslissing]4). <W 1985-05-24/30, art. 5, 002>
  Ten aanzien van degenen die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats hebben en ingeval de kennisgeving niet aan de persoon is gedaan, begint de termijn bij de afgifte van een afschrift van het exploot aan de post [3 of bij de betekening door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie]3. [2 De afgifte van een afschrift van het exploot aan de procureur des Konings mag gedaan worden aan een parketsecretaris of aan een parketjurist.]2
  Tegen onbekwamen begint de termijn eerst bij de betekening van de beslissing aan hun wettelijke vertegenwoordiger.
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/19, art. 6, 010; Inwerkingtreding : 03-05-2010>
  (2)<W 2015-10-19/01, art. 8, 015; Inwerkingtreding : 01-11-2015>
  (3)<W 2016-02-05/11, art. 126, 017; Inwerkingtreding : 29-02-2016>
  (4)<W 2016-05-04/03, art. 17, 018; Inwerkingtreding : 31-12-2016>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 31-07-2020 GEPUBL. OP 07-08-2020
  (GEWIJZIGDE ART. : 38; 40; 42)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 04-04-2019 GEPUBL. OP 13-08-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 42)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2019 GEPUBL. OP 19-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 32quater/2)
 • originele versie
 • WET VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 31-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 43)
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
  (GEWIJZIGD ART. : 23)
 • originele versie
 • WET VAN 25-05-2018 GEPUBL. OP 30-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 38; 40; 43; 45; 46; 46/1; 47bis; 52)
 • originele versie
 • WET VAN 06-07-2017 GEPUBL. OP 24-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 32ter)
 • originele versie
 • WET VAN 04-05-2016 GEPUBL. OP 13-05-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 32; 32quater/1; 32quater/2; 32quater/3; 36; 38; 40; 42; 43; 57)
 • originele versie
 • WET VAN 05-02-2016 GEPUBL. OP 19-02-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 40; 57)
 • originele versie
 • WET VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 31-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 52)
 • originele versie
 • WET VAN 19-10-2015 GEPUBL. OP 22-10-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 23; 32ter; 38; 40; 42; 46/1; 57)
 • originele versie
 • WET VAN 28-02-2014 GEPUBL. OP 15-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 14-01-2013 GEPUBL. OP 01-03-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 38)
 • originele versie
 • WET VAN 15-05-2012 GEPUBL. OP 08-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 46)
 • originele versie
 • WET VAN 13-08-2011 GEPUBL. OP 14-09-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 53bis)
 • originele versie
 • WET VAN 06-04-2010 GEPUBL. OP 23-04-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 38; 44; 46; 57)
 • originele versie
 • WET VAN 26-04-2007 GEPUBL. OP 12-06-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 31)
 • originele versie
 • WET VAN 05-08-2006 GEPUBL. OP 07-09-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 32; 32BIS; 36; 42BIS; 43; 46; 52)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2005 GEPUBL. OP 21-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 53BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 26-05-2003 GEPUBL. OP 16-07-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 42)
 • originele versie
 • WET VAN 26-06-2001 GEPUBL. OP 25-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 50)
 • originele versie
 • WET VAN 20-10-2000 GEPUBL. OP 22-12-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 32; 52) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 23-03-1999 GEPUBL. OP 27-03-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 42)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 46)
 • WET VAN 24-05-1985 GEPUBL. OP 12-06-1985
  (GEWIJZIGDE ART. : 37; 38; 43; 46; 57)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     GEWONE ZITTIJDEN 1963-1964 EN 1964-1965. SENAAT. Parlementaire bescheiden: Wetsontwerp nr. 60 van 10 december 1963; - Verslag nr. 170 van 9 maart 1965 , van de heer De Baeck; - Amendementen nr. 170, 271, 272, 279, 280, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 346 en 362. Parlementaire handelingen: Bespreking: vergadering van 6 april 1965; - Aanneming: vergadering van 7 april 1965. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parlementaire bescheiden: Wetsontwerp nr. 1040 van 7 april 1965; - Amendement nr. 59-2 tot 59-57. GEWONE ZITTIJD 1966-1967. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parlementaire bescheiden: Verslag nr. 59-49 van 1 juni 1967 van de heer Hermans en errata nr. 59-49; - Tekst aangenomen door de Commissie van Justitie van 1 juni 1967 , nr. 59-50. Parlementaire handelingen: Bespreking: vergaderingen van 21 en 22 juni 1967; - Aanneming: vergadering van 22 juni 1967. SENAAT. Parlementaire bescheiden: Wetsontwerp nr. 323 van 22 juni 1967; - Verslag nr. 328 van 26 juni 1967 van de heer De Baeck; - Amendementen nr. 335 , 336 , 340. Parlementaire handelingen: Bespreking: vergaderingen van 27 en 29 juni 1967; - Aanneming: vergadering van 29 juni 1967. |

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 44 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde versies
  Franstalige versie