J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/08/06/1967080602/justel

Titel
6 AUGUSTUS 1967. - Wet betreffende de tenuitvoerlegging van de arresten en beschikkingen van de Europese Gemeenschappen.

Publicatie : 20-09-1967 nummer :   1967080602 bladzijde : 9857
Dossiernummer : 1967-08-06/30
Inwerkingtreding : 30-09-1967

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de verificatie van de authenticiteit der stukken, die overgelegd worden met het oog op de tenuitvoerlegging in BelgiŽ van de arresten en beschikkingen die een uitvoerbare titel uitmaken en gewezen zijn op grond van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie alsmede bij de Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, en welke luidens de bewoordingen van die Verdragen, vatbaar zijn voor gedwongen tenuitvoerlegging.
  De Minister kan zijn bevoegdheid overdragen aan een ambtenaar, die hiertoe wordt aangewezen.

  Art. 2. De gewaarmerkte stukken worden door tussenkomst van de Minister van Justitie overgemaakt aan de hoofdgriffier van het Hof van beroep te Brussel, die het formulier van tenuitvoerlegging aanbrengt.

  Art. 3. <Wijzigingsbepaling van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten>

  Art. 4. De Koning kan alle aanvullende maatregelen nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging in BelgiŽ van de arresten en beschikkingen bedoeld in artikel 1 van deze wet.

  Art. 5. Opheffingsbepaling.

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie