J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
13 MEI 1965. - Orde der architecten. - Stagereglement
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-07-1965 en tekstbijwerking tot 25-08-2010)

Publicatie : 02-07-1965 nummer :   1965051352 bladzijde : 8001
Dossiernummer : 1965-05-13/31
Inwerkingtreding : 12-07-1965

Inhoudstafel Tekst Begin
Toepassingsgebied.
Art. 1-2
Inschrijving op de lijst van de stagiairs.
Art. 3-7
Organisatie van de stage.
Art. 8-14
Rechten en verplichtingen van de stagemeester.
Art. 15-17
Rechten en verplichtingen van de stagiair.
Art. 18-19
Controle op de stage.
Art. 20-23
Sancties.
Art. 24
Overgangsbepaling.
Art. 25

Tekst Inhoudstafel Begin
Toepassingsgebied.

  Artikel 1. Dit stagereglement is toepasselijk op alle personen die zijn ingeschreven op de door de Raden van de Orde gehouden lijsten van stagiairs.

  Art. 2. Is ertoe gehouden zich op een lijst van stagiairs te laten inschrijven, elke persoon die niet op een tabel van de Orde is ingeschreven en die het beroep van architect, hetzij bestendig, hetzij tijdelijk, in BelgiŰ wenst uit te oefenen.
  De aanvragen tot het bekomen van een gehele vrijstelling van stage op grond van artikel 52 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten, wegens uitoefening van het beroep in het buitenland worden gericht tot de Raad van de Orde van het gebied waarin de verzoeker voornemens is de hoofdzetel van zijn activiteit te vestigen. Wanneer de beslissing gunstig is, schrijft de Raad van de Orde de betrokken persoon aanstonds in op de tabel van de Orde.

  Inschrijving op de lijst van de stagiairs.

  Art. 3. Elke persoon die om zijn inschrijving op een lijst der stagiairs verzoekt, is ertoe gehouden te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden gesteld bij de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

  Art. 4.De aanvraag om inschrijving wordt gericht tot de Raad van de Orde waaronder het lid van de Orde bij wie de verzoeker voornemens is de stage door te maken behoort of in het gebied waarvan de verzoeker de stage wenst door te maken.
  De aanvraag vermeldt naam en adres van het lid van de Orde, dat de taak van stagemeester heeft aanvaard of bevat, bij ontstentenis, een verzoek tot de Raad van de Orde om een stagemeester aan te wijzen.
  De aanvraag om inschrijving gaat vergezeld van de volgende documenten :
  1░ een [1 ...]1 afschrift van het diploma of van de titel waardoor de verzoeker bevoegd wordt gemaakt het beroep van architect uit te oefenen;
  2░ een getuigschrift van goed zedelijk gedrag;
  3░ een getuigschrift van nationaliteit.
  ----------
  (1)<KB 2010-08-18/07, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 04-09-2010>

  Art. 5. Bij ontvangst van de aanvraag van de verzoeker, stuurt de Raad van de Orde aan deze twee exemplaren van dit stagereglement. De verzoeker zendt een door hem voor aanvaarding behoorlijk ondertekend exemplaar aan de Raad van de Orde terug.

  Art. 6. Indien de stagiair tijdens de stage wordt verbonden aan de dienst van een stagemeester die ressorteert onder een andere Raad van de Orde dan die welke de lijst houdt van de stagiairs waarop hij is ingeschreven, dan richt hij tot de Raad van de orde die bevoegd wordt een aanvraag om inschrijving op de door deze laatste Raad van de Orde gehouden lijst van de stagiairs.
  Het dossier van de betrokken stagiair wordt dadelijk aan deze Raad van de Orde en op verzoek van deze laatste toegezonden door de tevoren bevoegde Raad van de Orde.

  Art. 7. De inschrijving op een lijst van de stagiairs brengt met zich de verplichting de stage door te maken en de door de Nationale Raad van de Orde vastgestelde bijdrage te betalen.
  Elke stagiair die, om welke reden ook, inzonderheid wegens het vervullen van een dienstplicht, zich in de onmogelijkheid bevindt de een of andere verplichting na te komen, geeft daarvan kennis aan de Raad van de Orde die, in voorkomend geval, de betrokken stagiair van de lijst van de stagiairs zal schrappen.

  Organisatie van de stage.

  Art. 8. De duur van de stage is vastgesteld op twee jaren. Zij kan evenwel op drie jaren worden gebracht of verminderd bij beslissing van de Raad van de Orde die beschikt bij toepassing van artikel 51 of van artikel 52 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten.
  De aanvragen om vermindering van de duur van de stage moeten worden ingediend bij een met redenen omkleed verzoekschrift waarbij de daartoe door de wet vereiste voorwaarden worden gerechtvaardigd.
  Kunnen alleen in aanmerking worden genomen voor de berekening van de duur van de stage, de stageperioden waarvoor een door een Raad van de Orde erkend stagecontract geldt en die overeenkomstig het bepaalde in dit reglement zijn doorgemaakt.

  Art. 9. De verzoeker die zijn stage geheel of gedeeltelijk in het buitenland wenst door te maken, richt zijn aanvraag tot de Raad van de Orde waaronder hij op het ogenblik waarop hij deze aanvraag indient behoort of, indien deze aanvraag wordt ingediend vˇˇr de inschrijving op een lijst van de stagiairs, tot de Raad van de Orde van zijn woonplaats. Hij voegt bij zijn aanvraag alle documenten die de Raad van de Orde kunnen inlichten omtrent de beroepsbevoegdheid en -achtbaarheid van de in het buitenland gevestigde stagemeester en de waarborgen welke die stage kan bieden voor de opleiding van de verzoeker.
  Wanneer de beslissing gunstig is, bepaalt de Raad van de Orde de modaliteiten voor het toezicht op de stage die in het buitenland wordt doorgemaakt.

  Art. 10. Afgezien van de afwijkingen door een Raad van de Orde toegestaan met het oog op het doormaken van de stage in het buitenland, moet de stage worden doorgemaakt bij een persoon die aan de wettelijke voorschriften voldoet.

  Art. 11. De stagiair kiest vrij zijn stagemeester. Ten einde het zoeken van een stagemeester te vergemakkelijken houdt elke Raad van de Orde evenwel voortdurend een lijst van de leden van de Orde die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en zich bereid verklaren zich met de opleiding van een of meer stagiairs te belasten. De Raden van de Orde kunnen weigeren op de lijst in te schrijven of kunnen van deze lijst schrappen de leden van de Orde die blijk hebben gegeven of blijk geven van nalatigheid bij het nakomen van hun verplichtingen van stagemeester. Alsdan wordt toepassing gemaakt van de bij de wet voorgeschreven beroepsprocedure.
  Zo nodig, nemen de Raden van de Orde alle nodige schikkingen om voor elke persoon die de bij de wet voorgeschreven stage wenst door te maken, een stagemeester te bezorgen.

  Art. 12. De stagiair mag van stagemeester veranderen. Behoudens een bijzondere omstandigheid wordt het feit dat de stage gedurende een ononderbroken periode van zes maanden bij een zelfde stagemeester werd doorgemaakt beschouwd als een belangrijke voorwaarde om vruchtdragend te zijn.

  Art. 13. De betrekkingen tussen de stagemeester en de stagiair worden geregeld door een " stagecontract " opgemaakt overeenkomstig een model dat vastgesteld is door de Nationale Raad van de Orde en goedgekeurd door de Minister van Middenstand. Het wordt gesteld in drie exemplaren en door beide betrokken partijen ondertekend.
  De stagemeester en de stagiair bewaren ieder een exemplaar; het derde wordt door de stagiair aan de Raad van de Orde toegezonden.
  Binnen de kortst mogelijke termijn geeft deze zijn akkoord of maakt hij opmerkingen omtrent de bijzondere voorwaarden van het " stagecontract ".

  Art. 14. Het stagecontract maakt melding van de identiteit van stagemeester en stagiair en van hun wederzijdse verbintenis tot samenwerking met naleving van de voorwaarden van dit reglement.
  Het stelt de bijzondere voorwaarden voor deze samenwerking vast en bepaalt het minimumbedrag van de bezoldiging van de stagiair.

  Rechten en verplichtingen van de stagemeester.

  Art. 15. Door het ondertekenen van het stagecontract verbindt de stagemeester zich ertoe :
  naar de mate van het mogelijke persoonlijk te waken over de opleiding van de stagiair, inzonderheid door hem te betrekken bij het bureauwerk, de bezoeken aan werkplaatsen en de administratieve stappen;
  persoonlijk te waken over het goed gedrag overeenkomstig de plichtenleer voor het beroep van architect;
  de stagecommissie en de Raad van de Orde in alle objectiviteit in te lichten omtrent de beroepsgedragingen van de stagiair en hen inzonderheid elke tekortkoming aan de stageverplichtingen evenals elke onderbreking in het doormaken van de stage mede te delen.

  Art. 16. In principe wordt de stage gehonoreerd. In elk geval wordt de bezoldiging onder toezicht van de bevoegde Raad van de Orde vastgesteld in verhouding tot de bewezen diensten.

  Art. 17. De stagemeester is niet verantwoordelijk voor beroepsdaden die de stagiair onder persoonlijke titel heeft verricht.

  Rechten en verplichtingen van de stagiair.

  Art. 18. Door het ondertekenen van het stagecontract verbindt de stagiair zich ertoe :voor de stagemeester een gehoorzaam medewerker te zijn;
  alle taken waarmede hij voor het vervolmaken van zijn beroepsopleiding wordt belast in geweten te volbrengen;
  met de andere leden van het bureau te werken in een geest van volkomen samenwerking;
  het beroepsgeheim strikt te eerbiedigen;

  Art. 19. De prestaties voor de stagiair moeten in principe ten minste lopen over honderd twintig uren per maand, te spreiden volgens overeenkomst tussen de partijen.
  De Raad van de Orde mag evenwel de duur van deze prestaties uitzonderlijk verminderen om de stagiair in de mogelijkheid te stellen aanvullende opleidingscursussen te volgen of proeven voor te bereiden met het oog op de toekenning van de prijzen voor architectuur of op het bekomen van openbare ambten.

  Controle op de stage.

  Art. 20. Elke Raad van de Orde houdt toezicht over en controleert de stage in zijn rechtsgebied.
  Ten einde de uitoefening van deze taak te vergemakkelijken, wijst elke Raad van de Orde in zijn schoot een stagecommissie aan.
  Deze commissie is samengesteld uit het aantal leden dat door de Raad van de Orde is bepaald. De duur van de mandaten van de leden van deze commissie valt samen met de duur van de mandaten van deze leden in de Raad van de Orde. Deze duur bedraagt in principe vier jaren, behalve wanneer een vacant geworden mandaat wordt voleindigd.

  Art. 21. De stagecommissie heeft tot taak :
  de stagecontracten te onderzoeken;
  elke stage ten minste tweemaal 's jaars te controleren;
  de betwistingen die tussen een stagemeester en zijn stagiair kunnen ontstaan, te onderzoeken;
  een stagedossier te houden, waarin alle voor het beoordelen van de stageuitslagen nodige documenten zijn vervat;
  de Raad van de Orde verslag uit te brengen over de handelingen in verband met zijn taak.

  Art. 22. De uitslagen van de door de stagecommissie verrichte controles worden genoteerd op een fiche volgens het door de Nationale Raad voorgeschreven model.
  Dit fiche wordt medeondertekend door de stagemeester en de stagiair en bij het dossier van deze laatste gevoegd.

  Art. 23. Bij het verstrijken van de stageperiode doet de Raad van de Orde, na verslag van de stagecommissie, uitspraak over de stageuitslagen.
  Indien deze uitslagen gunstig zijn, geeft hij een stagegetuigschrift af, dat het mogelijk maakt de stagiair op een tabel van de Orde in te schrijven.
  Indien deze uitslagen niet gunstig zijn, kan hij beslissen de duur van de stage tot drie jaren te verlengen. In dit laatste geval, moeten de in tuchtzaken voorgeschreven procedure- en beroepsregels worden toegepast.

  Sancties.

  Art. 24. Het niet-nakomen van de in dit stagereglement omschreven verplichtingen kan de toepassing van de bij de wet voorgeschreven tuchtmaatregelen op de stagemeester of op de stagiair tot gevolg hebben.

  Overgangsbepaling.

  Art. 25. <overgangsbepaling>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-08-2010 GEPUBL. OP 25-08-2010
    (GEWIJZIGD ART. : 4)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie