J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1965/04/08/1965040838/justel

Titel
8 APRIL 1965. - Wet tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van België.
(NOTA : art. 1 en 2 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2018-07-08/09, art. 2-3, 005; Inwerkingtreding : onbepaald)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-07-1994 en tekstbijwerking tot 20-07-2018)

Publicatie : 18-06-1965 nummer :   1965040838 bladzijde : 7390
Dossiernummer : 1965-04-08/31
Inwerkingtreding : 01-01-1966

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 2006-12-19/49, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 02-04-2007> Volgens de door de wet gestelde voorwaarden, binnen de door de Koning vastgestelde grenzen en volgens de door hem bepaalde nadere regels, moeten de publicaties van alle aard, die vermenigvuldigd worden door middel van de drukkunst of van enige andere werkwijze, met inbegrip van de microfilms en documenten die verschijnen op numerieke of soortgelijke dragers en met uitzondering van de cinematografische procédés, in één exemplaar, gedeponeerd worden bij de Koninklijke Bibliotheek van België.
  Onder numerieke drager wordt verstaan alle publicaties die worden gepubliceerd op materiële dragers zoals een diskette, een CDw, een CD-rom of een DVD, met uitzondering van de onlinepublicaties.
  Van de niet-periodieke publicaties, boeken en brochures worden twee exemplaren gedeponeerd.
  De Koning kan het aantal exemplaren van de in het eerste lid bedoelde publicaties verhogen.

  Art. 2.Het depot is verplicht voor de in België uitgegeven publikaties en voor de in het buitenland uitgegeven publikaties waarvan de auteur of een der auteurs Belg is en in België gedomicilieerd is.
  De verplichting tot het deponeren geldt voor al de voormelde publikaties die ofwel kosteloos worden verspreid, ofwel aan het publiek te koop of te huur worden aangeboden.
  Het depot wordt van ambtswege verricht voor elke uitgave van de boeken en brochures, (microfilms en (numerieke) of soortgelijke dragers) alsook voor de tijdschriften die minder dan éénmaal per week verschijnen. Nochtans moet het eerste nummer gedeponeerd worden van elk tijdschrift dat voor de eerste maal verschijnt of dat een wijziging in zijn titel, zijn formaat of zijn periodiciteit heeft ondergaan. <W 2006-12-19/49, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 02-04-2007> <Erratum, M.B. 09.05.2007, p. 25265>
  [1 Voor de andere publicaties kan het depot worden voorgeschreven bij speciale beslissing van de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België.]1
  ----------
  (1)<W 2018-07-08/09, art. 3,3°, 005; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

  Art. 3. Het deponeren geschiedt door de zorg van de uitgevers voor de publikaties die in België worden uitgegeven en door de zorg van de in artikel 2 bedoelde auteurs voor de publikaties die worden uitgegeven in het buitenland.
  De Koning legt de termijn vast binnen welke het deponeren moet plaatshebben.

  Art. 4. Onder "uitgever" worden voor de toepassing van deze wet verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon die op zijn kosten een der bij artikel 1 van deze wet bedoelde werken uitgeeft of doet uitgeven.

  Art. 5.Behoudens voor de werken waarvan de verkoopprijs een bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag overschrijdt, geeft het depot geen aanleiding tot betaling.
  [1 Onder de werken die tot betaling aanleiding geven, wijst de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek die aan, waarvan het depot voorlopig is; in de loop van de maand die volgt op de neerlegging, beslist hij ofwel dat het werk definitief wordt aangekocht, ofwel dat het zonder vergoeding wordt teruggeven.]1
  ----------
  (1)<W 2018-07-08/09, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

  Art. 6.[1 § 1.]1 In geval van niet-uitvoering of van gebrekkige uitvoering van het wettelijk depot en ten minste dertig dagen na verzending van een [2 ...]2 aangetekende vordering, mag de Koninklijke Bibliotheek, op kosten van de aan de verplichting van het depot onderworpen persoon, overgaan tot de aankoop, in de kleinhandel, van het werk of de werken, welke niet regelmatig werden gedeponeerd.
  [1 § 2.De overtreder die zich aan zijn verplichtingen heeft onttrokken, kan worden bestraft met een administratieve boete van 156 tot 1.500 euro of, in geval van herhaling binnen het jaar volgend op een eerste overtreding, van 300 tot 6.000 euro.]1
  [1 ...]1
  [1 § 3. De Algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België of, per delegatie, het diensthoofd van het wettelijk depot legt de boetes op als bedoeld in § 2.
   De boete moet worden betaald binnen een termijn van 20 dagen te rekenen vanaf de formele ingebrekestelling. De kennisgeving heeft uitwerking de derde dag na de verzending van de [2 ...]2 aangetekende brief waarin de boete wordt geïnstrumenteerd.
   De overtreder die de boete betwist heeft twee maanden de tijd om beroep aan te tekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.]1
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/96, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  (2)<W 2018-07-08/09, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 30-07-2018>

  Art. 7. Een lijst van de door de Belgische uitgevers gedeponeerde werken zal worden samengesteld en gepubliceerd in de loop van de maand volgend op die van het depot.
  De werken gedeponeerd door de in artikel 2 hierboven bedoelde auteurs worden opgenomen in een lijst die ten minste eenmaal per jaar gepubliceerd wordt.

  Art. 8. Deze wet treedt in werking op 1 januari volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 08-07-2018 GEPUBL. OP 20-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 13-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • WET VAN 19-12-2006 GEPUBL. OP 23-03-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • WET VAN 30-06-1994 GEPUBL. OP 27-07-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1964-1965. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 1039. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 8 april 1965. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 190. - Verslag, nr. 307. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en annneming. Vergadering van 7 en 8 april 1965.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie