J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1965/03/15/1965031503/justel

Titel
15 MAART 1965. - KONINKLIJK BESLUIT tot afbakening van het toepassingsgebied van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid

Publicatie : 23-04-1965 nummer :   1965031503 bladzijde : 4379
Dossiernummer : 1965-03-15/02
Inwerkingtreding : 01-05-1965

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 12, 1°, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, zijn de landen waarin de uitoefening van een beroepsbedrijvigheid toelaat deel te nemen aan de verzekering, de landen buiten de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap.

  Art. 2. § 1. De onderhorigen van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap zijn niet gehouden te voldoen aan de voorwaarde, opgelegd door artikel 12, 2°, van evengenoemde wet, voor de deelneming aan de verzekering van de personen van vreemde nationaliteit.
  § 2. Hetzelfde geldt, tot op 31 december 1966, voor de onderhorigen van de volgende landen :
  Oostenrijk;
  Denemarken;
  Spanje;
  Finland;
  Groot-Brittannië;
  Griekenland;
  Ierland;
  Ijsland;
  Noorwegen;
  Portugal;
  Zweden;
  Zwitserland;
  Turkije.

  Art. 3. § 1. Onverminderd de toepassing van de schikkingen van artikel 63, §§ 1 tot 3, van meergenoemde wet van 17 juli 1963, wordt onderhavig besluit van kracht de eerste van de maand die volgt op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  § 2. Ten opzichte van de personen die, vóór deze datum, deelgenomen hebben aan het verzekeringsstelsel, ingericht door de wet van 17 juli 1963, om reden van de beroepsbedrijvigheid die zij verricht hebben in de landen aangeduid onder artikel 1 van dit besluit, heeft dit laatste uitwerking vanaf de maand waarvoor de storting van de bijdrage, bepaald onder afdeling 2, van hoofdstuk II, van genoemde wet, voor de eerste maal gedaan werd.

  Art. 4. Onze Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand en Onze Minister van Financiën zijn gelast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 12;
   .....
   Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Handel en Technische Bijstand en van Onze Minister van Financiën,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie