J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Verslag aan de Koning Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1963/07/01/1963070105/justel

Titel
1 JULI 1963. - Wet houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie.
(NOTA : opgeheven voor het Vlaams Gewest bij DVR 2018-10-12/10, art. 26, 007; Inwerkingtreding : 01-12-2018)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-12-1989 en tekstbijwerking tot 09-04-2019)

Publicatie : 17-07-1963 nummer :   1963070105 bladzijde : 7295       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1963-07-01/01
Inwerkingtreding : 27-07-1963

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
Art. 1 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 1 VLAAMS GEMEENSCHAP, 2, 2 VLAAMS GEMEENSCHAP, 3-5
Art. 5 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 6
Art. 6 WAALS GEWEST
Art. 7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgetrokken kredieten en onder de door de Koning na raadpleging van de Nationale Arbeidsraad vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, worden vergoedingen van sociale promotie toegekend:
  1° aan de (werknemers onder de veertig jaar) die, ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, cursussen volgen die met dat doel door de jeugdorganisaties of de representatieve organisaties van de werknemers, eventueel in samenwerking met de werkgevers, ingericht worden; <W 10-04-1973, art. 26>
  2° aan werknemers die in een richting van de Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting met goed gevolg een volledige, tot het avond- of zondagonderwijs behorende cyclus van leergangen waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, hebben beëindigd.

  Art. 1_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgetrokken kredieten en onder de door de Koning na raadpleging van de Nationale Arbeidsraad vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, worden vergoedingen van sociale promotie toegekend:
  1° [1 ...]1
  2° [1 ...]1

  ----------
  (1)<DDG 1996-03-04/40, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 18-04-1996>

  Art. 1_VLAAMS_GEMEENSCHAP.
  Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgetrokken kredieten en onder de door de Koning na raadpleging van de Nationale Arbeidsraad vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, worden vergoedingen van sociale promotie toegekend:
  1° aan de (werknemers (...)) die, ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, cursussen volgen die met dat doel door de jeugdorganisaties of de representatieve organisaties van de werknemers, eventueel in samenwerking met de werkgevers, ingericht worden; <W 10-04-1973, art. 26> <DVR 2002-05-08/44, art. 22, 004; Inwerkingtreding : 01-10-2002>
  2° aan werknemers die in een richting van de Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting met goed gevolg een volledige, tot het avond- of zondagonderwijs behorende cyclus van leergangen waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, hebben beëindigd.


  Art. 2.De (werknemers onder de veertig jaar) waarvan sprake in het eerste artikel, 1°, hebben het recht van het werk afwezig te zijn gedurende de dagen waarop zij de in die bepaling bedoelde cursussen volgen. <W 10-04-1973, art. 27>

  Art. 2_VLAAMS_GEMEENSCHAP.
  De (werknemers (...)) waarvan sprake in het eerste artikel, 1°, hebben het recht van het werk afwezig te zijn gedurende de dagen waarop zij de in die bepaling bedoelde cursussen volgen. <W 10-04-1973, art. 27> <DVR 2002-05-08/44, art. 22, 004; Inwerkingtreding : 01-10-2002>


  Art. 3. Ten einde de onder het eerste artikel, 2°, bedoelde cursussen te volgen, hebben de werknemers het recht elk jaar van hun werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren, bepaald (...) bij een collectieve arbeidsovereenkomst. <KB 01-03-1971, art. 12>

  Art. 4. De arbeidsdagen of de gedeelten van arbeidsdagen gedurende welke de werknemer op grond van de artikelen 2 en 3 afwezig is geweest van zijn werk worden met werkelijke arbeidsdagen of gedeelten gelijkgesteld voor de toepassing van de sociale wetgeving.

  Art. 5.Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Ministeries van Landbouw en van Middenstand uitgetrokken kredieten en onder de door de Koning vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, worden de bij het eerste artikel bedoelde vergoedingen van sociale promotie eveneens toegekend aan de zelfstandigen en aan de helpers.

  Art. 5_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
  <Opgeheven bij DDG 1996-03-04/40, art. 25, 003; Inwerkingtreding : 18-04-1996>

  Art. 6.<W 1989-12-22/31, art. 226, 002; Inwerkingtreding : 09-01-1990> Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de Koning aangewezen ambtenaren toezicht op de naleving van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.
  Deze ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.

  Art. 6_WAALS_GEWEST.[1 De controle op de toepassing van deze wet en van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 februari 2019 betreffende de controle op de wetgevingen en reglementeringen m.b.t. de omscholing en de bijscholing alsook de invoering van administratieve geldboetes die van toepassing zijn in geval van inbreuk op bedoelde wetgevingen en reglementeringen.]1
  ----------
  (1)<DWG 2019-02-28/20, art. 89, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2019>

  Art. 7.(VLAAMSE GEMEENSCHAP)
  <Ingevoegd bij DVR 2004-04-30/67, art. 27, 005; Inwerkingtreding : 15-08-2004> Het toezicht en de controle op de uitvoering van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 28-02-2019 GEPUBL. OP 09-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 12-10-2018 GEPUBL. OP 13-11-2018
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 22-11-2007 GEPUBL. OP 20-12-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 05-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2002 GEPUBL. OP 26-07-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 05-02-1998 GEPUBL. OP 20-02-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 04-03-1996 GEPUBL. OP 18-04-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 5)
 • WET VAN 22-12-1989 GEPUBL. OP 30-12-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 6)

 • Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewijzigd bij:
     K.B. 1 maart 1971 (B.S. 11 maart 1971).
     W. 10 april 1973 ( B.S. 21 april 1973 ).

  Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     ZITTIJD 1962-1963. Senaat. Parlementaire bescheiden. _ Wetsontwerp,nr. 143,van 15 maart 1963. _ Verslag,nr. 196,van 2 mei 1963. Amendement nr. 214, van 18 mei 1963, van de heer Hougardy. _ Amendement, nr. 240, van 30 mei 1963, van de heer Smet. Parlementaire Handelingen. _ Algemene bespreking. Vergadering van 30 mei 1963. _ Bespreking stemming over de artikelen en aanneming. Vergadering van 4 juni 1963. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. _ Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 582/1, van 6 juni 1963. _ Verslag, nr. 582/2, van 19 juni 1963. Parlementaire Handelingen. _ Onderzoek, stemming over de artikelen en aanneming. Vergadering van 26 juni 1963.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Verslag aan de Koning Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie