J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 24 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1962/07/27/1962072701/justel

Titel
27 JULI 1962. - Wet tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.

Publicatie : 31-07-1962 nummer :   1962072701 bladzijde : 6398
Dossiernummer : 1962-07-27/01
Inwerkingtreding : 01-08-1962

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Werkgevers die werknemers tewerkstellen aan wie door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, tegen de voorwaarden van de regelmatig bekendgemaakte tarieven, een sociaal abonnement kan worden toegestaan om zich van hun verblijfplaats naar de plaats van hun werk, en omgekeerd, te begeven, zijn ertoe gehouden, niettegenstaande enige hiermee strijdige overeenkomst, in de prijs van dat abonnement bij te dragen.
  Deze bepaling vindt insgelijks toepassing op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van Staat, provincies en gemeenten.
  De Koning bepaalt het bedrag en de wijze van betaling van deze bijdrage bij een in Ministerraad overgelegd besluit na advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven te hebben ingewonnen.

  Art. 2. Op het verzoek van de werknemer is de werkgever verplicht hem het getuigschrift af te leveren nodig tot het bekomen van het sociaal abonnement.
  Elke afstand van het recht, aan de werknemer bij dit artikel toegekend, is zonder kracht.

  Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 augustus 1962.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1961-1962. KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parl. besch. _ Wetsontwerp, nr. 387-1, van 21-6-1962. _ Verslag, nr. 387-2, van 4-7-1962. Parl. Hand. _ Bespreking en aanneming. _ Vergadering van 12-7-1962. SENAAT. Parl. besch. _ Wetsontwerp, nr. 322, van 12-7-1962. _ Verslag, nr. 399, van 19-7-1962. _ Amendement, nr. 352, van 24-7-1962. Parl. Hand. _ Bespreking en aanneming. _ Vergadering van 25-7-1962. art. 1, al. 3 : uitvoering K.B. 28-7-1962/1.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 24 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie