J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/07/14/1961071402/justel

Titel
14 JULI 1961. - Wet tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade.
(NOTA : opgeheven voor het Vlaamse Gewest bij DVR 1991-07-24/30, art. 43) Zie wijziging(en)

Publicatie : 28-07-1961 nummer :   1961071402 bladzijde : 6021
Dossiernummer : 1961-07-14/30
Inwerkingtreding : 07-08-1961

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De houders van het jachtrecht staan in voor de schade welke aan de velden, vruchten en oogsten wordt toegebracht door herten, reeŰn, damherten, wildschapen en everzwijnen welke te voorschijn komen uit de bospercelen waarop zij het jachtrecht hebben; zij kunnen noch toeval noch heirkracht inroepen.
  Indien de gedaagde het bewijs levert dat het wild van een of meer andere jachtgebieden dan het zijne voortkomt, kan hij de houders van het jachtrecht op die jachtgebieden in de zaak roepen en deze kunnen, in dat geval, tot herstelling van de gehele schade of van een deel van de schade veroordeeld worden.

  Art. 2. De vordering wordt gebracht vˇˇr de vrederechter van de plaats waar de schade werd veroorzaakt.
  De rechter doet uitspraak naar billijkheid, rekening houdend met de plaatselijke toestand en met alle elementen die zijn overtuiging kunnen be´nvloeden. Eventueel verdeelt hij de last van de herstelling van de schade, zo de dieren afkomstig zijn van pachtgronden waarop verscheidene personen houder zijn van het jachtrecht.

  Art. 3. De vordering moet ingesteld worden binnen zes maanden na de schade en, wat de landbouwteelten betreft, vˇˇr het binnenhalen van de oogst.
  Zij kan ingesteld worden tegen de eigenaar der goederen, zo de houder van het jachtrecht zich niet heeft doen kennen, tenzij bedoelde eigenaar laatstgenoemde doet dagvaarden tot tussenkomst en tot vrijwaring.
  De eigenaar van de beschadigde oogst kan zijn toevlucht nemen tot de procedure omschreven in artikel 7bis van de wet van 28 februari 1882 op de jacht, met het oog op de vergoeding van de konijnenschade.
  Evenwel, wat voornoemd artikel 7bis betreft, zijn de bepalingen van het eerste lid, betreffende de dubbele schadevergoeding, en deze van het laatste lid, betreffende het recht tot hoger beroep, niet toepasselijk op de schade van het in voornoemd artikel 1 bedoeld wild.

  Art. 4. <Wijzigingsbepaling>

  Art. 5. <Wijzigingsbepaling>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-07-1991 GEPUBL. OP 07-09-1991

  • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
       Zitting 1960-1961. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 420/1, van 4 februari 1960. - Verslag, nr. 420/2, van 24 januari 1961. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 8 februari 1961. - Aanneming. Vergadering van 9 februari 1961. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nr. 146, van 9 februari 1961. Buitengewone zitting 1961. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr. 67, van 15 juni 1961. Amendementen, nr. 88, van 4 juli 1961. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 4 juli 1961. - Aanneming. Vergadering van 5 juli 1961.

    Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie