J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
10 JUNI 1958. - Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken opgemaakt te NEW YORK. (Vertaling).

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 15-11-1975 nummer :   1958061053 bladzijde : 14411
Dossiernummer : 1958-06-10/30
Inwerkingtreding : 16-11-1975

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-16
Bijlage.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging van zodanige uitspraken wordt verzocht, en voortvloeiende uit geschillen tussen natuurlijke of rechtspersonen. Het is eveneens van toepassing op scheidsrechterlijke uitspraken die niet beschouwd worden als nationale uitspraken in de Staat waar hun erkenning en tenuitvoerlegging wordt verzocht.
  2. De uitdrukking "scheidsrechterlijke uitspraken", omvat niet alleen uitspraken, gewezen door voor een bepaald geval benoemde scheidsmannen, doch tevens uitspraken, gewezen door permanente scheidsrechterlijke instanties waaraan partijen zich hebben onderworpen.
  3. Bij het ondertekenen of bekrachtigen van of het toetreden tot dit Verdrag of bij het mededelen van de uitbreiding daarvan overeenkomstig artikel 10 kan iedere Staat op basis van wederkerigheid verklaren dat hij het Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Hij kan ook verklaren dat hij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het nationale recht van de Staat die de verklaring aflegt, als handelsrechtelijk worden beschouwd.

  Art. 2. 1. Iedere Verdragsluitende Staat erkent de schriftelijke overeenkomst waarbij partijen zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage.
  2. Onder "schriftelijke overeenkomst" wordt verstaan een compromissoir beding in een overeenkomst of een akte van compromis, ondertekend door partijen, of vervat in gewisselde brieven of telegrammen.
  3. De rechter van een Verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, verwijst partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage, tenzij hij constateert, dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast.

  Art. 3. Iedere Verdragsluitende Staat zal zonder de in de volgende artikelen vervatte voorwaarden scheidsrechterlijke uitspraken als bindend erkennen en ze ten uitvoer leggen overeenkomstig de regelen van rechtsvordering, geldende in het gebied waar een beroep op de uitspraak wordt gedaan. De erkenning of tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken waarop dit Verdrag van toepassing is, zal niet worden onderworpen aan aanzienlijk drukkender voorwaarden of aanzienlijk hogere gerechtskosten dan die waaraan de erkenning of tenuitvoerlegging van de nationale scheidsrechterlijke uitspraken zijn onderworpen.

  Art. 4. 1. Ter verkrijging van de erkenning en tenuitvoerlegging, bedoeld in het voorgaande artikel, dient de partij die de erkenning en tenuitvoerlegging verzoekt, bij haar verzoek over te leggen :
  a) Het behoorlijk gelegaliseerde origineel van de uitspraak of een behoorlijk gewaarmerkt afschrift daarvan;
  b) het origineel van de in artikel 2 bedoelde overeenkomst of een behoorlijk gewaarmerkt afschrift daarvan.
  2. Indien genoemde uitspraak of overeenkomst niet is gesteld in een officiŽle taal van het land waarin een beroep op de uitspraak wordt gedaan, dient de partij die de erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak verzoekt, een vertaling van deze documenten in een zodanige taal over te leggen. De vertaling moet worden gewaarmerkt door een officiŽle of beŽdigde vertaler of door een diplomatiek of consulair ambtenaar.

  Art. 5. 1. De erkenning en tenuitvoerlegging van de uitspraak zullen slechts dan, op verzoek van de partij tegen wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, geweigerd worden, indien die partij aan de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging wordt verzocht, het bewijs levert :
  a) Dat de partijen bij de in artikel 2 bedoelde overeenkomst krachtens het op hen toepasselijke recht onbekwaam waren die overeenkomst aan te gaan, of dat die overeenkomst niet geldig is krachtens het recht waaraan partijen haar hebben onderworpen, of - indien elke aanwijzing hieromtrent ontbreekt - krachtens het recht van het land waar de uitspraak werd gewezen; of
  b) Dat aan de partij tegen wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, niet behoorlijk was kennis gegeven van de benoeming van de scheidsman of van de scheidsrechterlijke procedure, of dat het hem om andere redenen onmogelijk is geweest zijn zaak te verdedigen; of
  c) Dat de uitspraak betrekking heeft op een geschil dat niet valt onder het compromis of dat niet valt binnen de termen van het compromissoir beding, of dat de uitspraak beslissingen bevat die de bepalingen van het compromis of van het compromissoir beding te buiten gaan, met dien verstande dat, indien de beslissingen welke betrekking hebben op kwesties die aan arbitrage zijn onderworpen gescheiden kunnen worden van de beslissingen die betrekking hebben op kwesties die niet aan arbitrage zijn onderworpen, dat gedeelte van de uitspraak hetwelk de eerstgenoemde beslissingen bevat, kan worden erkend en tenuitvoergelegd; of
  d) Dat de samenstelling van het scheidsgerecht op de scheidsrechterlijke procedure niet in overeenstemming was met de overeenkomst der partijen, of, bij gebreke van een overeenkomst daaromtrent, niet in overeenstemming was met het recht van het land waar de arbitrage heeft plaats gevonden; of
  e) Dat de uitspraak nog niet bindend is geworden voor partijen of is vernietigd of haar tenuitvoerlegging is geschorst door een bevoegde autoriteit van het land waar of krachtens welk recht die uitspraak werd gewezen.
  2. De erkenning en tenuitvoerlegging van een scheidsrechterlijke uitspraak kan eveneens worden geweigerd, indien de bevoegde autoriteit van het land waar de erkenning en tenuitvoerlegging wordt verzocht, constateert :
  a) Dat het onderwerp van geschil volgens het recht van dat land niet vatbaar is voor beslissing door arbitrage; of
  b) Dat de erkenning of tenuitvoerlegging van de uitspraak in strijd zou zijn met de openbare orde van dat land.

  Art. 6. Indien vernietiging van de uitspraak of schorsing van haar tenuitvoerlegging is verzocht aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e, kan de autoriteit bij wie een beroep op de uitspraak wordt gedaan, indien zij daartoe aanleiding vindt, de beslissing over de tenuitvoerlegging van de uitspraak opschorten en ook, op verzoek van de partij die de tenuitvoerlegging van de uitspraak verzocht, bevelen dat de andere partij passende zekerheid stelt.

  Art. 7. 1. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan de geldigheid van multilaterale of bilaterale overeenkomsten, gesloten door de Verdragsluitende Staten, betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken en ontnemen geen belanghebbende partij enig recht dat zij mocht hebben om gebruik te maken van een scheidsrechterlijke uitspraak op de wijze en in de mate, toegestaan volgens de wetgeving of de internationale overeenkomsten van het land waar op die uitspraak een beroep wordt gedaan.
  2. Het Protocol van GenŤve van 1923 betreffende de arbitrageclausules en het Verdrag van GenŤve van 1927 nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken zullen tussen de Verdragsluitende Staten ophouden van kracht te zijn op de dag en in de mate dat zij gebonden worden door dit Verdrag.

  Art. 8. 1. Dit Verdrag staat tot 31 december 1958 open ter ondertekening voor ieder Lid van de Verenigde Naties, alsmede voor iedere andere Staat die lid is of op een later tijdstip lid zal worden van een der gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties of die partij is of op een later tijdstip partij zal worden bij het Statuut van het Internationale Gerechtshof, of voor iedere andere Staat die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties daartoe is uitgenodigd.
  2. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging moeten worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

  Art. 9. 1. Tot dit Verdrag kunnen toetreden alle in artikel 8 genoemde Staten.
  2. Toetreding geschiedt door nederlegging van een akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

  Art. 10. 1. Iedere Staat kan op het ogenblik van ondertekening, bekrachtiging of toetreding verklaren dat de toepasselijkheid van dit Verdrag zal worden uitgebreid tot alle of een of meer der gebieden voor welker internationale betrekkingen hij verantwoordelijk is. Een zodanige verklaring wordt van kracht op het ogenblik waarop het Verdrag voor de betrokken Staat in werking treedt.
  2. Daarna geschiedt iedere zodanige uitbreiding door middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving en wordt van kracht op de negentigste dag na die van ontvangst van deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties of op de datum waarop dit Verdrag voor de betrokken Staat in werking treedt, indien die datum later mocht zijn.
  3. Ten aanzien van de gebieden waarop dit Verdrag op het ogenblik van ondertekening, bekrachtiging of toetreding niet toetreding niet toepasselijk is, onderzoekt iedere betrokken Staat de mogelijkheid de nodige maatregelen te nemen ten einde de toepasselijkheid van dit Verdrag tot zodanige gebieden uit te breiden, onder voorbehoud van de instemming van de regeringen van zodanige gebieden, indien die toestemming grondwettelijk is vereist.

  Art. 11. Wanneer het een bondsstaat of niet-eenheidsstaat betreft, gelden de volgende bepalingen :
  a) Ten aanzien van die artikelen van dit Verdrag die binnen de wetgevende bevoegdheid van de bondsautoriteit vallen, zijn de verplichtingen van de bondsregering dezelfde als die van Verdragsluitende Staten die geen bondsstaten zijn;
  b) Ten aanzien van die artikelen van dit Verdrag die vallen binnen de wetgevende bevoegdheid van de samenstellende Staten of provincies, die krachtens het grondwettelijk systeem van de bondsstaat niet gehouden zijn tot het verrichten van enige wetgevende handeling, brengt de bondsregering zodanige artikelen zo spoedig mogelijk met een gunstige aanbeveling ter kennis van de bevoegde autoriteiten van de samengestelde Staten of provincies;
  c) Een bondsstaat die Partij is bij dit Verdrag, dient op een door tussenkomst van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties overhandigd verzoek van enige andere Verdragsluitende Partij een uiteenzetting te geven over de wetgeving en praktijk welke in de bondsstaat en in zijn samenstellende eenheden van kracht zijn met betrekking tot enige bepaling van het Verdrag, waarbij wordt aangegeven in hoeverre aan die bepaling uitvoering is gegeven door wetgevende of andere maatregelen.

  Art. 12. 1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag volgende op de datum van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging of toetreding.
  2. Voor iedere Staat die het Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt na de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging of toetreding, treedt dit Verdrag in werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de akte van bekrachtiging of toetreding door die Staat.

  Art. 13. 1. Iedere Verdragsluitende Staat kan dit Verdrag opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling, gericht tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum van ontvangst van de mededeling door de Secretaris-Generaal.
  2. Iedere Staat die overeenkomstig artikel 10 een verklaring heeft afgelegd of een kennisgeving heeft gedaan, kan op ieder tijdstip daarna door middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving verklaren, dat dit Verdrag een jaar na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Secretaris-Generaal zal ophouden toepasselijk te zijn op het betrokken gebied.
  3. Het Verdrag blijft van toepassing op scheidsrechterlijke uitspraken ten aanzien waarvan een procedure nopens erkenning of tenuitvoerlegging aanhangig is gemaakt voor de opzegging van kracht wordt.

  Art. 14. Een Verdragsluitende Staat heeft slechts het recht zich tegenover andere Verdragsluitende Staten op dit Verdrag te beroepen voor zover die Staat zelf gehouden is het Verdrag toe te passen.

  Art. 15. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet aan de in artikel 8 bedoelde Staten mededeling van :
  a) Ondertekeningen en bekrachtigingen overeenkomstig artikel 8;
  b) Toetredingen overeenkomstig artikel 9;
  c) Verklaringen en kennisgevingen overeenkomstig de artikelen 1, 10 en 11;
  d) De datum waarop dit Verdrag overeenkomstig artikel 12 in werking treedt;
  e) Opzeggingen en kennisgevingen overeenkomstig artikel 13.

  Art. 16. 1. Dit Verdrag, waarvan de Chinese, Engelse, Franse, Russische en Spaanse teksten gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd in het archief van de Verenigde Naties.
  2. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties doet aan de in artikel 8 bedoelde Staten een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het Verdrag toekomen.
  De gevolmachtigden der hierna opgesomde landen hebben dit verdrag ondertekend :
  ArgentiniŽ (met de volgende verklaring : "Indien een andere Verdragsluitende Partij de toepassing van het Verdrag uitbreidt tot gebieden die vallen binnen de soevereiniteit van de Argentijnse Republiek, zullen de rechten van de Argentijnse Republiek in genen dele door die uitbreiding worden aangetast").
  BelgiŽ.
  Bulgarije (met de volgende verklaring : "Bulgarije zal het Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Met betrekking tot uitspraken gewezen op het grondgebied van niet-Verdragsluitende Staten zal het het Verdrag slechts toepassen in de mate waarin deze Staten wederkerige behandeling verlenen").
  Ceylon.
  Costa-Rica.
  Ecuador (met de volgende verklaring : "Ecuador zal, op basis van wederkerigheid, het Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat slechts toepassen, indien zodanige uitspraken gewezen zijn in geschillen voortvloeiende uit rechtsbetrekkingen die naar Ecuadoriaans recht als handelsrechtelijk worden beschouwd.")
  Finland.
  Frankrijk.
  India.
  IsraŽl.
  Luxemburg.
  Monaco.
  Pakistan.
  Nederland.
  Philippijnen (met het volgende voorbehoud : "De Philippijnse delegatie ondertekent dit Verdrag ad referendum en met het voorbehoud dat zij zulks op basis van wederkerigheid doet, en verklaart dat de Philippijnen het Verdrag slechts zullen toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van die uitspraken die zijn gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat overeenkomstig artikel 1, lid 3, van het Verdrag".
  Polen (met het voorbehoud waarvan in het eerste artikel, paragraaf 3, gewag wordt gemaakt.)
  Bondsrepubliek Duitsland.
  Socialistische Sovjet-Republiek : Wit-Rusland.
  Socialistische Sovjet-Republiek OekraÔne.
  Hachemietisch Koninkrijk JordaniŽ.
  Salvador.
  Zweden.
  Zwitserland.
  Tsjechoslowakije (met de volgende verklaring : "Tsjechoslowakije zal het Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Met betrekking tot uitspraken gewezen op het grondgebied van niet-Verdragsluitende Staten zal het het Verdrag slechts toepassen in de mate waarin deze Staten wederkerige behandeling verlenen").
  Unie der Socialistische Sovjet-Republieken.

  Bijlage.

  Art. N. Lijst der Gebonden Staten.

                          BEKRACHTIGING   B
                           TOETREDING     T   DATUM VAN
        STATEN             UITBREIDING    U   INWERKING      ZIE CN-NUMMER
                           MEDEDELING     M    TREDING
                           INTREKKING     I
                            OPVOLGING     O
  ---------------------------------------------------------------------------
  ALGERIJE                 07-02-1989     T    08-05-1989   %%1958-06-10/47%%
  ANTIGUA en BARBUDA       02-02-1989     T    03-05-1989   %%1958-06-10/47%%
  AUSTRALIE (2)            26-03-1975     T    24-06-1975   %%1958-06-10/30%%
  BAHREIN                  06-04-1988     T    05-07-1988   %%1958-06-10/45%%
  BELGIE (8)               18-08-1975     B    16-11-1975   %%1958-06-10/30%%
  BELIZE                   26-11-1980     U    24-02-1981   %%1958-06-10/31%%
  BERMUDA                  14-11-1979     U    12-02-1980   %%1958-06-10/31%%
  BOTSWANA (10)            20-12-1971     T    20-03-1972   %%1958-06-10/30%%
  BULGARIJE (11)           10-10-1961     B    08-01-1962   %%1958-06-10/30%%
  BURKINA FASO             23-03-1987     T    21-06-1987   %%1958-06-10/46%%
  CANADA                   12-05-1986     T    10-08-1986   %%1958-06-10/46%%
  CAYMAN-EILANDEN          26-11-1980     U    24-02-1981   %%1958-06-10/31%%
  CENTR. AFRIKAANSE R.     15-10-1962     T    13-01-1963   %%1958-06-10/30%%
   (28)
  CHILI                    04-09-1975     T    03-12-1975   %%1958-06-10/32%%
  COLUMBIA                 25-09-1979     T    24-12-1979   %%1958-06-10/36%%
  CUBA (13)                30-12-1974     T    30-03-1975   %%1958-06-10/30%%
  CYPRUS                   29-12-1980     T    29-03-1981   %%1958-06-10/38%%
  DAHOMEY                  16-05-1974     T    14-08-1974   %%1958-06-10/30%%
  DENEMARKEN (14)          22-12-1972     T    22-03-1973   %%1958-06-10/30%%
                           12-11-1975     I                 %%1958-06-10/32%%
  DJIBOUTI                 14-06-1983     O                 %%1958-06-10/42%%
  DOMINICA                 28-10-1988     T    26-01-1989   %%1958-06-10/46%%
  DUITSLAND (BONDSR)       30-06-1961     B    27-09-1961   %%1958-06-10/30%%
   (1) (6)
  DUITSE DEM. REP. (30)    20-02-1975     T    21-05-1975   %%1958-06-10/30%%
  ECUADOR (15)             03-01-1962     B    03-04-1962   %%1958-06-10/30%%
  EGYPTE                   09-03-1959     T    07-06-1959   %%1958-06-10/30%%
  EILAND MAN               22-02-1979     U    23-05-1979   %%1958-06-10/31%%
                                          M    08-09-1980   %%1958-06-10/31%%
  FILIPPIJNEN (26)         06-07-1967     B    04-10-1967   %%1958-06-10/30%%
  FINLAND                  19-01-1962     B    19-04-1962   %%1958-06-10/30%%
  FRANKRIJK (4) (17)       26-06-1959     B    24-09-1959   %%1958-06-10/30%%
  GHANA                    09-04-1958     T    07-06-1959   %%1958-06-10/30%%
  GIBRALTAR                24-09-1975     U    23-12-1975   %%1958-06-10/31%%
                                          M    08-09-1980   %%1958-06-10/31%%
  GRIEKENLAND              16-07-1962     T    14-10-1962   %%1958-06-10/30%%
                                          M    08-10-1980   %%1958-06-10/40%%
  GROOT-BRITTANNIE         24-09-1975     T    23-12-1975   %%1958-06-10/31%%
                                          M    08-09-1980   %%1958-06-10/31%%
  GUERNSEY                 19-04-1985     U    18-07-1985   %%1958-06-10/31%%
  HAITI                    05-12-1983     T    04-09-1984   %%1958-06-10/43%%
  HEILIGE STOEL (31)       14-05-1975     T    12-08-1975   %%1958-06-10/30%%
  HONGARIJE (18)           05-03-1962     T    03-06-1962   %%1958-06-10/30%%
  HONG-KONG                21-01-1977     U    21-04-1977   %%1958-06-10/31%%
                                          M    08-09-1980   %%1958-06-10/31%%
  IERLAND                  12-05-1981     T    10-08-1981   %%1958-06-10/39%%
  INDIA (19)               13-07-1960     B    11-10-1960   %%1958-06-10/30%%
  INDONESIE                07-10-1981     T    05-01-1982   %%1958-06-10/41%%
  ISRAEL                   05-01-1959     B    07-06-1959   %%1958-06-10/30%%
  ITALIE                   31-01-1969     T    01-05-1969   %%1958-06-10/30%%
  JAPAN (20)               20-06-1961     T    18-09-1961   %%1958-06-10/30%%
  JOEGOSLAVIE              26-02-1982     T    27-05-1982   %%1958-06-10/41%%
  JORDANIE                 15-11-1979     B    13-02-1980   %%1958-06-10/37%%
  KAMBODJA                 05-01-1960     T    04-04-1960   %%1958-06-10/30%%
  KAMEROEN                 19-02-1988     T    19-05-1988   %%1958-06-10/45%%
  KENIA                    10-02-1989     T    11-05-1989   %%1958-06-10/47%%
  KOEWEIT                  28-04-1978     T    27-07-1978   %%1958-06-10/34%%
  KOREA (12)               08-02-1973     T    06-06-1973   %%1958-06-10/30%%
  LESOTHO                  13-06-1989     T    11-09-1989   %%1958-06-10/47%%
  LUXEMBURG                09-09-1983     B    08-12-1983   %%1958-06-10/43%%
  MADAGASCAR (21)          16-07-1962     T    14-10-1962   %%1958-06-10/30%%
  MALEISIE                 05-11-1985     T    03-02-1986   %%1958-06-10/46%%
  MAROKKO (22)             12-02-1959     T    07-06-1959   %%1958-06-10/30%%
  MEXICO                   14-04-1971     T    13-07-1971   %%1958-06-10/30%%
  MONACO                   02-06-1982     B    31-08-1982   %%1958-06-10/41%%
  NEDERLAND (5) (25)       24-04-1964     T    23-06-1964   %%1958-06-10/30%%
  NIEUW-ZEELAND            06-01-1983     T    06-04-1983   %%1958-06-10/42%%
  NIGER                    14-10-1964     T    13-01-1965   %%1958-06-10/30%%
  NIGERIA (23)             17-03-1970     T    15-06-1970   %%1958-06-10/30%%
  NOORD-IERLAND            24-09-1975     T    23-12-1975   %%1958-06-10/31%%
                                          M    08-09-1980   %%1958-06-10/31%%
  NOORWEGEN (24)           14-03-1961     T    12-06-1961   %%1958-06-10/30%%
  OEKRAINE (37)            10-10-1960     B    08-01-1961   %%1958-06-10/30%%
  OOSTENRIJK (7)           02-05-1961     T    31-07-1961   %%1958-06-10/30%%
  PANAMA                   10-10-1984     T    08-01-1985   %%1958-06-10/44%%
  PERU                     07-07-1988     T    05-10-1988   %%1958-06-10/46%%
  POLEN (27)               03-10-1961     B    01-01-1962   %%1958-06-10/30%%
  ROEMENIE (29)            13-09-1961     T    12-12-1961   %%1958-06-10/30%%
  SAN MARINO               17-05-1979     T    15-08-1979   %%1958-06-10/35%%
  SINGAPORE                21-08-1986     T    19-11-1986   %%1958-06-10/46%%
  SPANJE                   12-05-1977     T    10-08-1977   %%1958-06-10/33%%
  SRI LANKA                09-04-1962     B    08-07-1962   %%1958-06-10/30%%
  SYRIE                    09-03-1959     T    07-06-1959   %%1958-06-10/30%%
  TANZANIA (33)            13-10-1964     T    01-01-1965   %%1958-06-10/30%%
  THAILAND                 21-12-1959     T    20-03-1960   %%1958-06-10/30%%
  TRINIDAD EN TOBAGO       14-02-1966     T    15-05-1966   %%1958-06-10/30%%
   (35)
  TSJECHOSLOWAKIJE (34)    10-07-1959     B    08-10-1959   %%1958-06-10/30%%
  TUNESIE (36)             17-07-1967     T    15-10-1967   %%1958-06-10/30%%
  URUGUAY                  30-03-1983     T    28-06-1983   %%1958-06-10/42%%
  U.S.S.R. (38)            24-08-1960     B    22-11-1960   %%1958-06-10/30%%
  VERENIGDE STATEN (3)     30-09-1970     T    29-12-1970   %%1958-06-10/30%%
   (16)
  VOLKSREP. CHINA          22-01-1987     T    22-04-1987   %%1958-06-10/46%%
  WIT-RUSLAND (9)          15-11-1960     B    13-02-1961   %%1958-06-10/30%%
  ZUID-AFRIKA              03-05-1976     T    01-08-1976   %%1958-06-10/32%%
  ZWEDEN                   28-01-1972     B    27-04-1972   %%1958-06-10/30%%
  ZWITSERLAND (32)         01-06-1965     B    30-08-1965   %%1958-06-10/30%%


  (1) Mede voor Berlijn.
  (2) Dit Verdrag strekt zich uit tot alle buitenlandse gebieden, andere dan Papoea-Nieuw-Guinea, waarvan AustraliŽ de buitenlandse betrekkingen behartigt.
  (3) Bij mededeling ontvangen op 3 november 1970, heeft de Regering van de Verenigde Staten van Amerika de Secretaris-Generaal van de O.V.N. ervan in kennis gesteld dat het Verdrag van toepassing is op alle gebieden waarvan de Verenigde Staten de internationale betrekkingen behartigen.
  (4) De Franse Regering heeft verklaard dat het Verdrag zich uitstrekt tot alle gebiedsdelen van de Franse Republiek.
  (5) Voor het koninkrijk in Europa, Suriname en de Nederlandse Antillen.
  (6) Wat het eerste lid van artikel 1 betreft en overeenkomstig het derde lid van genoemd artikel, zal de Bondsrepubliek Duitsland het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en de tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat.
  (7) Voorbehoud gemaakt bij de toetreding :
  De Republiek Oostenrijk zal, overeenkomstig de eerste zin van het derde lid van artikel 1 van het Verdrag, dit Verdrag slechts toepassen op de erkenning en de tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat.
  (8) In overeenstemming met de derde alinea van artikel 1 verklaart de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij.
  (9) Met betrekking tot scheidsrechterlijke uitspraken op het grondgebied van een niet-Verdragsluitende Staat, zal de Socialistische Sovjetrepubliek Wit-Rusland de bepalingen van dit Verdrag alleen op basis van wederkerigheid toepassen.
  (10) De Republiek Botswana zal het Verdrag slechts toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens de wet van Botswana als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  De Republiek Botswana zal het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en de tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijk uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat.
  (11) Bulgarije zal het Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Met betrekking tot uitspraken gewezen op het grondgebied van niet-Verdragsluitende Staten zal het het Verdrag alleen op basis van wederkerigheid toepassen.
  (12) Op grond van het derde lid van het artikel 1 van dit Verdrag verklaart de Regering van de Republiek Korea dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Bovendien verklaart zij dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens haar nationale recht als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (13) De Republiek Cuba zal dit Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Met betrekking tot scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van andere niet-Verdragsluitende Staten zal het het Verdrag slechts toepassen in de mate waarin deze Staten een in onderlinge overeenstemming tussen de partijen vastgestelde wederkerige behandeling verlenen;; bovendien zal het het Verdrag slechts toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens de Cubaanse wet als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (14) "... volgens de bewoordingen van artikel 10, eerste lid, is dit Verdrag momenteel niet toepasselijk op de FŲr Oer-eilanden en op Groenland (;) volgens de bewoordingen van artikel 1, derde lid, zal het slechts toepasselijk zijn op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen door een andere Verdragsluitende Staat en geldt (het) slechts inzake handelsbetrekkingen."
  (15) Ecuador zal het Verdrag, op grond van wederkerigheid, toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat, en alleenlijk wanneer deze uitspraken betrekking hebben op geschillen welke voortvloeien uit rechtsbetrekkingen die volgens het Ecudoriaans recht als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (16) De Verenigde Staten van Amerika zullen het Verdrag op grond van wederkerigheid slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat.
  De Verenigde Staten van Amerika zullen het Verdrag slechts toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het nationale recht van de Verenigde Staten als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (17) "Zich, beroepend op de mogelijkheid geboden door het artikel 1, derde lid, van het Verdrag, verklaart Frankrijk dat het het Verdrag op grond van wederkerigheid slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat; het verklaart bovendien dat het het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens zijn nationaal recht als handelsrechtelijk worden beschouwd."
  (18) ... de Hongaarse Volksrepubliek zal het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken die zullen gewezen worden op het grondgebied van een der Verdragsluitende Staten en die betrekking hebben op geschillen betreffende een rechtsbetrekking welke volgens het Hongaarse recht als handelsrechtelijk wordt beschouwd.
  (19) Overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag verklaart de Indiase Regering dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een Staat die partij is bij het Verdrag. Zij verklaart bovendien dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het Indiase recht als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (20) ... het zal het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat.
  (21) "De Malgasje Republiek verklaart dat zij het Verdrag op grond van wederkerigheid slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat; zij verklaart bovendien dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens haar nationaal recht als handelsrechtelijk worden beschouwd."
  (22) "De Regering van Zijn Majesteit de Koning van Marokko zal het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat."
  (23) Overeenkomstig het derde lid van artikel 1 van het Verdrag verklaart de militaire Bondsregering van de Bondsrepubliek Nigeria dat zij het Verdrag op grond van wederkerigheid slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een Staat die partij is bij het Verdrag en slechts op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het recht van de Bondsrepubliek Nigeria als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (24) 1. Wij zullen het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een der Verdragsluitende Staten.
  2. Wij zullen het Verdrag niet toepassen op geschillen welke betrekking hebben op een in Noorwegen gelegen onroerend goed of een rechtstreeks of onrechtstreeks recht op een dergelijk goed.
  (25) "Verwijzend naar het derde lid van artikel 1 van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, verklaart de Regering van het Koninkrijk dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat."
  (26) De Filippijnse delegatie ondertekent dit Verdrag ad referendum en met het voorbehoud dat zij zulks op basis van wederkerigheid doet, en verklaart dat de Filippijnen het Verdrag slechts zullen toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken die zijn gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat, overeenkomstig artikel 1, lid 3, van het Verdrag.
  (Verklaring afgelegd bij de bekrachtiging) ... de Filippijnen zullen het Verdrag op basis van wederkerigheid slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat en alleenlijk op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het nationale recht van het land dat de verklaring aflegt, als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (27) Met het voorbehoud vermeld in artikel 1, lid 3.
  (28) "Met verwijzing naar de mogelijkheid haar geboden door artikel 1, derde lid, van het Verdrag verklaart de Centraalafrikaanse Republiek dat zij het Verdrag op basis van wederkerigheid zal toepassen op de erkenning en de tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat; bovendien verklaart zij dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens haar nationaal recht als handelsrechterlijk worden beschouwd".
  (29) "De Volksrepubliek RoemeniŽ zal het Verdrag slechts toepassen op geschillen welke betrekking hebben op al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die door haar Regering als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  "De Volksrepubliek RoemeniŽ zal het Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van haar uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Met betrekking tot uitspraken gewezen op het grondgebied van bepaalde niet-Verdragsluitende Staten, zal de Volksrepubliek RoemeniŽ het Verdrag slechts toepassen op basis van wederkerigheid die in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen wordt vastgesteld."
  (30) Met betrekking tot artikel 1 :
  De Duitse Democratische Republiek zal het Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat. Ten aanzien van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van niet Verdragsluitende Staten bindt het Verdrag slechts toepassing voor zover die Staten wederkerigheid verlenen. Bovendien zal de Duitse Democratische Republiek het Verdrag slechts toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het recht van de Duitse Democratische Republiek als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (31) De akte van toetreding bevat een verklaring in overeenstemming met het derde lid van artikel 1 luidens welke Vatikaanstad het Verdrag op basis van wederkerigheid slechts zal toepassen, enerzijds, op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij en, anderzijds, alleen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het recht van Vatikaanstad als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (32) "Met verwijzing naar de mogelijkheid geboden door artikel 1, derde alinea, zal Zwitserland het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat."
  (33) In overeenstemming met het derde lid van artikel 1 zal de Regering van de Verenigde Republiek Tanganyika en Zanzibar het Verdrag slechts toepassen op de erkenning en de tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat.
  (34) Tsjechoslowakije zal het Verdrag toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij. Met betrekking tot uitspraken gewezen op het grondgebied van niet Verdragsluitende Staten zal Tsjechoslowakije het Verdrag op basis van strikte wederkerigheid toepassen.
  (35) In overeenstemming met artikel 1 van het Verdrag verklaart de Regering van Trinidad en Tobago dat zij het Verdrag op basis van wederkerigheid slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat; bovendien verklaart zij dat zij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens haar nationale wet als handelsrechtelijk worden beschouwd.
  (36) "... Met de voorbehoud waarin de derde alinea van artikel 1 van dit Verdrag voorziet, te weten dat de Tunesische Staat het Verdrag slechts zal toepassen op de erkenning en tenuitvoerlegging van uitspraken gewezen op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Staat, en dat hij het Verdrag slechts zal toepassen op geschillen welke voortvloeien uit al dan niet contractuele rechtsbetrekkingen die volgens het Tunesische recht als handelsrechtelijk worden beschouwd."
  (37) Met betrekking tot scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van een niet-Verdragsluitende Staat zal de Socialistische Sovjetrepubliek OekraÔne de bepalingen van dit Verdrag alleen op basis van wederkerigheid toepassen.
  (38) Met betrekking tot scheidsrechterlijke uitspraken gewezen op het grondgebied van en niet Verdragsluitende Staat zal de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken de bepalingen van dit Verdrag alleen op basis van wederkerigheid toepassen.

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie