J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1956/07/05/1956070505/justel

Titel
5 JULI 1956. - Wet betreffende de wateringen.
(NOTA : opgeheven voor het Waalse Gewest bij DWG 2004-05-27/11, art. 2, 003 en 004; Inwerkingtreding : 12-04-2005)
(NOTA : opgeheven voor het Waalse Gewest bij DWG 2018-10-04/13, art. 140, 008; Inwerkingtreding : 15-12-2018)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-11-2003 en tekstbijwerking tot 05-12-2018)

Publicatie : 05-08-1956 nummer :   1956070505 bladzijde : 5205
Dossiernummer : 1956-07-05/30
Inwerkingtreding : 01-01-1958

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - De inrichting van de wateringen.
Art. 1-11
TITEL II. - Het beheer van de wateringen.
HOOFDSTUK I. - De algemene vergadering.
Art. 12-28
HOOFDSTUK II. - Het bestuur.
Art. 29-49
HOOFDSTUK III. - De ontvanger-griffier.
Art. 50-59
HOOFDSTUK IV. - De wachters en de sluiswachters of sluismeesters.
Art. 60-64
TITEL III. - De belastingen ten behoeve van de wateringen.
HOOFDSTUK I. - Het vestigen der belastingen.
Art. 65-67
HOOFDSTUK II. - Wijze van invordering der belastingen.
Art. 68-72
HOOFDSTUK III. - Waarborgen voor de invordering der belasting.
Art. 73-76
HOOFDSTUK IV. - De verjaringen.
Art. 77-79
TITEL IV. - De werken door de wateringen uit te voeren.
Art. 80-88
TITEL V. - De toezichtsmaatregelen en ambtshalve uitgevoerde werken.
Art. 89-103
TITEL VI. - Verschillende bepalingen.
Art. 104-112

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - De inrichting van de wateringen.

  Artikel 1.(Zie NOTA'S onder opschrift) Wateringen zijn openbare besturen, buiten de polderzones ingesteld met het oog op het tot stand brengen en handhaven, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, en met het oog op de beveiliging van de grond tegen watersnood.
  De afbakening van de polderzones wordt door de Koning bepaald.
  
  Artikel 1. (VLAAMSE GEMEENSCHAP)
  <DVR 2003-07-18/72, art. 78, 002; Inwerkingtreding : 24-11-2003> Wateringen zijn openbare besturen, buiten de polderzones ingesteld, met als taak, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan [1 en van de bekkenspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan]1.

  ----------
  (1)<DVR 2015-12-18/24, art. 4, 007; Inwerkingtreding : 08-01-2016>

  Art. 2. (Zie NOTA'S onder opschrift) De Koning bepaalt het gebied van elke watering.
  De zetel van de watering wordt door haar reglement vastgesteld. Hij moet evenwel gelegen zijn in de gemeente of in een van de gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt, behoudens afwijking toegestaan door de Koning.

  Art. 3. (Zie NOTA'S onder opschrift) Onder de gelding van deze wet vallen alle besturen, verenigingen of gemeenschappen die bij de inwerkingtreding daarvan bestaan onder de benaming wateringen, waterschappen, broeken, moeren of dijkages of onder enige andere benaming, met het in artikel 1 omschreven doel, mits hun gebied niet geheel of gedeeltelijk tot een polderzone behoort. Zij worden wateringen genoemd.

  Art. 4. (Zie NOTA'S onder opschrift) Besturen, verenigingen en gemeenschappen als bedoeld in artikel 3 die, bij de inwerkingtreding van deze wet, onder de gelding van de wet van 18 juni 1846 vallen, moeten binnen een termijn van n jaar (te rekenen van de inwerkingtreding van deze wet,) hun reglementen met deze wet in overeenstemming brengen en de aldus gewijzigde reglementen doen toekomen aan de bestendige deputatie van de provinciale raad, die ze, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning voorlegt. <W 03-06-1957, art. 1, 1>
  Heeft een wateringsbestuur haar zijn gewijzigd reglement niet binnen die termijn doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie het nieuwe reglement ambtshalve vast en legt zij het aan de Koning ter goedkeuring voor.

  Art. 5. (Zie NOTA'S onder opschrift) Besturen, verenigingen en gemeenschappen als bedoeld in artikel 3, die, bij de inwerkingtreding van deze wet, niet onder de gelding van de wet van 18 Juni 1846 vallen, moeten zich binnen een termijn van n jaar te rekenen van de dag waarop de bestendige deputatie hen daarom verzoekt, een reglement opmaken overeenkomstig deze wet.
  Bij haar verzoek voegt de bestendige deputatie een ontwerp, dat het nieuwe reglement tot voorbeeld zal dienen. Over het nieuwe reglement wordt gestemd door een vergadering, samengesteld uit de personen aan wie het ontwerp stemrecht verleent. De bestendige deputatie zendt het, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning.
  Heeft een bestuur, vereniging of gemeenschap haar het behoorlijk aangenomen nieuwe reglement niet binnen de gestelde termijn doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie het nieuwe reglement ambtshalve vast en legt zij het aan de Koning ter goedkeuring voor.

  Art. 6. (Zie NOTA'S onder opschrift) De Koning kan wateringen opheffen, er nieuwe oprichten, de bestaande gebieden splitsen of wijzigen, verscheidene wateringen samensmelten of bevelen dat zij een vereniging vormen met het oog op hun gemeenschappelijke verdediging of voor de uitvoering van werken waarbij zij gemeenschappelijk belang hebben.
  Het koninklijk besluit waarbij een watering wordt opgeheven, gesplitst of gewijzigd of waarbij verscheidene wateringen worden samengesmolten regelt de overgang van de vermogens.

  Art. 7. (Zie NOTA'S onder opschrift) Aan de beslissingen bedoeld in artikel 6 gaat een onderzoek vooraf, ingesteld door de bestendige deputatie.
  Te dien einde wordt het ontwerp van beslissing, eventueel samen met de kaart van de wijzigingen of innovaties, gezonden naar alle wateringen die er belang bij kunnen hebben en ten gemeentehuize neergelegd in alle gemeenten die het aangaat. In die gemeentehuizen worden een maand lang registers geopend voor de opmerkingen van de eigenaars.
  Zodra zij gesloten zijn, worden de registers gezonden naar de bestendige deputatie, die ze binnen een maand met haar opmerkingen aan de Minister van Landbouw doorzendt.

  Art. 8. (Zie NOTA'S onder opschrift) Gaat het in de beslissing om het vormen van een of meer nieuwe wateringen, door oprichting, samensmelting of splitsing, dan moet ieder van de nieuwe openbare besturen zich binnen de hierna gestelde termijn een reglement opmaken.
  De bestendige deputatie stelt een ontwerp op, dat het reglement tot voorbeeld zal dienen. Over het reglement wordt gestemd door een vergadering samengesteld uit de personen aan wie het ontwerp onder de voorwaarden gesteld door artikel 15 voorlopig stemrecht verleent en door de provinciegouverneur bijeengeroepen binnen de termijn die de bevoegde Minister bepaalt. De bestendige deputatie zendt het reglement, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning.
  Heeft de vergadering haar het behoorlijk aangenomen reglement niet binnen drie maanden na de eerste bijeenkomst doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie het reglement ambtshalve vast, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring.

  Art. 9. (Zie NOTA'S onder opschrift) Gaat het in de beslissing om het vormen van een vereniging van wateringen, dan verzoekt de bestendige deputatie deze wateringen het reglement van hun vereniging op te stellen binnen de termijn die de Minister bepaalt. De bestendige deputatie zendt het reglement, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning.
  Hebben de wateringen haar niet binnen de genoemde termijn het reglement van hun vereniging doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie dit reglement ambtshalve vast, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring.

  Art. 10. (Zie NOTA'S onder opschrift) De wateringen kunnen zich ook uit eigen beweging verenigen met het oog op hun gemeenschappelijke verdediging of voor de uitvoering van werken waarbij zij gemeenschappelijk belang hebben. In dat geval stellen zij het reglement van hun vereniging vast onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring, de bestendige deputatie gehoord.

  Art. 11. (Zie NOTA'S onder opschrift) De vereniging van wateringen bezit rechtspersoonlijkheid. Het reglement van de vereniging bepaalt haar benaming, haar zetel, haar doel, de wijze van benoemingen en afzetting van de beheerders en hun bevoegdheden, de wijze van vereffening.
  Verenigde wateringen behouden in de groepering hun rechtspersoonlijkheid.

  TITEL II. - Het beheer van de wateringen.

  HOOFDSTUK I. - De algemene vergadering.

  Art. 12. (Zie NOTA'S onder opschrift) De algemene vergadering van de watering bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden.
  Zijn ingelanden in de zin van deze wet, zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot van de in het gebied van de watering gelegen erven verbonden is.

  Art. 13. (Zie NOTA'S onder opschrift) (opgeheven) <W 03-06-1957, art. 1. 2>

  Art. 14. (Zie NOTA'S onder opschrift) Door het bestuur van de watering wordt een legger opgemaakt van al de in de watering gelegen erven.
  Die legger wordt bijgehouden en jaarlijks, binnen de eerste zes maanden, door het bestuur herzien.
  Het tijdstip waarop die verrichting plaats heeft, wordt door het bestuur ter kennis gebracht van de ingelanden. Gedurende deze tijd kunnen de ingelanden de legger inzien en opmerkingen maken.
  Binnen acht dagen na die herziening wordt hiervan verslag gedaan aan de gouverneur der provincie.
  Komt het bestuur van de watering deze verplichting niet na, dan geeft de bestendige deputatie aan de bewaarder van het kadaster opdracht de legger op kosten van de watering op te maken en vast te stellen.
  De bestendige deputatie is te allen tijde gerechtigd de in de legger vastgestelde vergissingen te doen herstellen.

  Art. 15. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het reglement van elke watering moet, in billijke mate, de vertegenwoordiging van de kleine eigendommen verzekeren. Het moet, ten minste, stemrecht waarborgen aan iedere ingelande, die, in het gebied van de watering, grond bezit ter grootte van:
  En halve hectare in een gebied van minder dan 100 hectaren;
  En hectare in een gebied van 100 tot 499 hectaren;
  Twee hectaren in een gebied van 500 tot 999 hectaren;
  Drie hectaren in een gebied van 1.000 tot 4.999 hectaren;
  Vier hectaren in een gebied van 5.000 tot 9.999 hectaren;
  Vijf hectaren in een gebied van 10.000 hectaren en meer.
  Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen hun eigendommen groeperen tot het in het reglement vastgestelde minimum, om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te zenden.
  (Elk lid van de algemene vergadering beschikt slechts over een stem). <W 03-06-1957, art. 1, 3>

  Art. 16. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het bestuur van de watering is gehouden de lijst van de stemgerechtigden op te maken.
  Deze lijst wordt ieder jaar vr 1 October herzien en, te rekenen van die datum, gedurende n maand ter beschikking gehouden van belanghebbenden, die gedurende die termijn en op straffe van verval, hun eventuele bezwaren bij de bestendige deputatie moeten indienen. Dit college beslist zonder verwijl en, in ieder geval, vr het einde van het jaar.
  Zij die op de aldus vastgestelde lijst niet voorkomen, hebben geen recht van stemmen in de loop van het volgende jaar.

  Art. 17. (Zie NOTA'S onder opschrift) Behoort het stemrecht aan een rechtspersoon, dan wijst deze een speciaal gemachtigde aan om het uit te oefenen.
  Behoort het stemrecht aan eigenaars van onverdeelde goederen, of aan een eigenaar samen met houders van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, gebruik of bewoning, dan kan dat stemrecht slechts worden uitgeoefend door een gemeenschappelijke mandataris, die door de belanghebbenden of, bij gebreke van overeenstemming, door de vrederechter wordt aangesteld. Deze doet uitspraak binnen een maand nadat het verzoek hem daartoe door de meest gerede partij is toegezonden.

  Art. 18. (Zie NOTA'S onder opschrift) Stemgerechtigden kunnen zich op de algemene vergaderingen door een gevolmachtigde naar hun keuze, die al dan niet ingelande is, laten vertegenwoordigen.
  (Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van n volmacht). <W 03-06-1957, art. 1, 4>

  Art. 19. (Zie NOTA'S onder opschrift) De gouverneur van de provincie en de burgemeesters der gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt of hun gemachtigden, maken van rechtswege, maar zonder medebeslissende stem, deel uit van de algemene vergadering.
  De door de Koning aangewezen ambtenaren moeten op de algemene vergaderingen uitgenodigd worden. Zij hebben daarin raadgevende stem.

  Art. 20. (Zie NOTA'S onder opschrift) Ieder lid van de algemene vergadering dat niet woont in n van de gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt, is verplicht aldaar woonplaats te kiezen voor alles wat zijn betrekkingen met het bestuur van de watering aangaat.
  Bij gebreke aan dergelijke keuze van woonplaats worden de betekeningen en oproepingen geldig gezonden aan het gemeentebestuur van de plaats waar de watering haar zetel heeft.

  Art. 21. (Zie NOTA'S onder opschrift) Onverminderd de bevoegdheden haar door bijzondere bepalingen toegekend, omvat de bevoegdheid van de algemene vergadering :
  a) Het opmaken van het huishoudelijk reglement;
  b) Het opmaken van bijzondere politiereglementen van de watering onder de voorwaarden bepaald bij artikel 23;
  c) De beslissingen betreffende het aanleggen en verbeteren van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen; de bepalingen betreffende de overeenkomsten, die met de Staat worden gesloten, voor de uitvoering van werken door deze laatste binnen het gebied van de watering;
  d) Het opmaken van de begroting van de watering;
  e) Het onderzoek van de rekeningen en het geven van ontlasting aan de rekenplichtigen;
  f) De beslissingen betreffende het principe en de voorwaarden van de verhuring en verpachtingen van goederen van de watering en het eventueel kwijtschelden van verplichtingen aangegaan door huurders, pachters en aannemers van werken of leveranties;
  g) Het vervreemden of andere daden van beschikking met betrekking tot de goederen van de watering;
  h) De geldleningen door de watering aan te gaan;
  i) Het goedkeuren van het geschot of belasting ten behoeve van de watering.

  Art. 22. (Zie NOTA'S onder opschrift) De algemene vergadering is gehouden, jaarlijks, op de begroting de uitgaven te brengen die ingevolge de wet of bij overeenkomst te haren laste komen.
  Indien de ontvangsten geraamd op de begroting, ontoereikend zijn, is zij verplicht daarin te voorzien door het invoeren van gewone of buitengewone belastingen.
  Blijft de algemene vergadering in gebreke aan die voorschriften te voldoen, dan wordt daarin door de bestendige deputatie voorzien, het bestuur van de watering gehoord. De bestendige deputatie geeft kennis van haar beslissing aan het bestuur van de watering en het bestuur geeft er kennis van aan de ingelanden. Het bestuur van de watering, de ingelanden en de gouverneur der provincie kunnen tegen de beslissing van de bestendige deputatie in beroep gaan bij de Koning.
  Daartoe beschikken zij over een termijn van vijftien dagen. Deze termijn loopt voor de gouverneur vanaf de dag der beslissing en voor het bestuur van de watering en de ingelanden vanaf de betekening.

  Art. 23. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het bijzonder politiereglement van de watering mag slechts ten doel hebben het behoud van de dijken, waterlozingen en bevloeiingen, van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.
  Het reglement kan de inbreuken op zijn bepalingen of op sommige daarvan als overtreding vaststellen. Die overtredingen worden gestraft met gevangenisstraf van n dag tot zeven dagen en met geldboete van n frank tot vijf en twintig frank of slechts met een van die straffen. Behalve de straf, beveelt de rechter, zo nodig, de herstelling van de overtreding binnen de door hem vastgestelde termijn en hij bepaalt dat bij niet-uitvoering het bestuur van de watering er zal in voorzien op kosten van de overtreder, die, krachtens het vonnis, tot terugbetaling van de uitgave kan gedwongen worden op een eenvoudige staat door dit college opgemaakt.
  Het reglement mag niet in strijd zijn met de wetten of algemene verordeningen.
  Het wordt bindend met ingang van de tiende dag na de bekendmaking.
  De wijze waarop deze bekendmaking geschiedt en de vormen waarin ze wordt gesteld, worden bij koninklijk besluit bepaald.

  Art. 24. (Zie NOTA'S onder opschrift) De besluiten van de algemene vergadering worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemming beslist de stem van de voorzitter.
  Geheime stemming geschiedt van rechtswege wanneer n vierde der aanwezige leden zulks vragen.

  Art. 25. (Zie NOTA'S onder opschrift) Na twee achtereenvolgende, uit de briefwisseling blijkende waarschuwingen, kan de gouverneur of de bestendige deputatie n of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, op kosten van de watering die verzuimde aan de waarschuwingen te voldoen, met opdracht om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te winnen of de maatregelen, voorgeschreven door de wetten en reglementen, en de ter uitvoering van deze wet genomen beslissingen van alle bevoegde overheden ten uitvoer te leggen.
  De invordering van die kosten geschiedt, zoals in zake directe belastingen, door de rijksontvanger, op bevel van de deputatie of van de gouverneur.

  Art. 26. (Zie NOTA'S onder opschrift) Onverminderd de bijzondere bepalingen van de wetten of reglementen, zijn aan de goedkeuring der bestendige deputatie onderworpen :
  a) Overeenkomsten tussen wateringen onderling of tussen wateringen en derde personen betreffende afwatering of watertoevoer;
  b) Vervreemdingen, verkrijgingen, ruilingen en dadingen welke onroerende goederen of rechten betreffen en de huurovereenkomsten (...); <W 03-06-1957, art. 1, 5>
  c) Geldleningen en overeenkomsten, waaruit lasten van blijvende aard voortvloeien voor de watering;
  d) Beslissingen houdende vaststelling van de belastingen ten behoeve van de watering;
  e) Begrotingen en rekeningen.

  Art. 27. (Zie NOTA'S onder opschrift) Zijn aan het advies van bestendige deputatie en aan 's Konings goedkeuring onderworpen, de reglementen van de wateringen, alsook de in deze reglementen aangebrachte wijzigingen.
  Zijn aan hetzelfde advies en dezelfde goedkeuring onderworpen, de krachtens artikel 10 van deze wet tussen verscheidene wateringen gesloten overeenkomsten, betreffende hun vereniging, alsook de reglementen van elke vereniging van wateringen.
  De Koning kan de reglementen ambtshalve aanvullen met alle nodige bepalingen ter uitvoering van deze wet, de bestendige deputatie gehoord.

  Art. 28. (Zie NOTA'S onder opschrift) De beslissingen van de algemene vergaderingen die niet worden onderworpen aan de goedkeuring van de hogere overheid, kunnen door de gouverneur en, bij diens ontstentenis, door de Koning vernietigd worden indien zij strijdig zijn met de wetten, met de besluiten, met het door de hogere overheid goedgekeurd reglement van de watering, (met algemene belangen of met die van een ander bestuur, openbare instelling of inrichting). <W 03-06-1957, art. 1, 6>
  De beslissing kan door de gouverneur niet meer vernietigd worden na het verstrijken van een termijn van drie maanden, en door de Koning na het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop de gouverneur kennis heeft gekregen van de beslissing.
  (Tijdens die termijn van zes maanden kan de gouverneur de uitvoering van de beslissing schorsen; deze schorsing neemt een einde ten laatste bij het verstrijken van die termijn). <W 03-06-1957, art. 1, 6>

  HOOFDSTUK II. - Het bestuur.

  Art. 29. (Zie NOTA'S onder opschrift) Iedere watering heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een ondervoorzitter en beheerders, wier aantal bepaald wordt door het reglement.
  Het bestuur wordt bijgestaan door een ontvanger-griffier.

  Art. 30. (Zie NOTA'S onder opschrift) De leden van het bestuur en de ontvanger-griffier mogen onderling bloed- noch aanverwant zijn in de eerste en in de tweede graad. Zij mogen met elkaar niet door het huwelijk verbonden zijn.
  In geval van aanverwantschap, ontstaan sedert de benoeming, mag degene die ze heeft doen ontstaan, zijn ambt niet verder waarnemen. Wanneer het huwelijk na de benoeming plaats heeft, mag de echtgenote haar ambt niet verder waarnemen.
  Afwijkingen van het bepaalde bij dit artikel kunnen door de gouverneur verleend worden op beredeneerd en eensluidend advies van de bestendige deputatie.

  Art. 31. (Zie NOTA'S onder opschrift) Indien de watering aan minder dan vier ingelanden toebehoort, worden de voorzitter, de ondervoorzitter en de beheerders benoemd door de gouverneur.
  Deze kan een of meer bestuursleden buiten de ingelanden benoemen; in dat geval maken zij van rechtswege deel uit van de algemene vergadering.

  Art. 32. (Zie NOTA'S onder opschrift) (Buiten het geval bedoeld in artikel 31, benoemt de algemene vergadering de leden van het bestuur bij geheime stemming, onder de ingelanden. Zij wijst onder de leden van het bestuur, bij twee afzonderlijke stemmingen, de voorzitter en de ondervoorzitter aan). <W 03-06-1957, art. 1, 7>
  Zij die mochten verkozen worden onder de ingelanden die geen stemrecht hebben, verkrijgen dit recht krachtens hun benoeming.

  Art. 33. (Zie NOTA'S onder opschrift) De voorzitter, ondervoorzitter en beheerders moeten op de datum van hun benoeming of verkiezing of van de vernieuwing van hun mandaat, Belg en meerderjarig zijn. Behoudens bijzondere toestemming van de gouverneur moeten zij hun gewone verblijfplaats hebben in een der gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt, of in een aangrenzende gemeente.

  Art. 34. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het mandaat van voorzitter, van ondervoorzitter en van beheerder duurt zes jaar. Het kan worden vernieuwd.
  (Het reglement van de watering stelt een orde van aftreden vast. Om die reden, behoeven niet alle mandaten die voor het eerst na de inwerkingtreding van deze wet zijn toegekend, de in het eerste lid bepaalde duur te hebben). <W 03-06-1957, art. 1, 8>

  Art. 35. (Zie NOTA'S onder opschrift) De bestuursleden leggen de eed af in handen van de gouverneur of van zijn gemachtigde.

  Art. 36. (Zie NOTA'S onder opschrift) Behoudens bijzondere toestemming van de gouverneur, mag niemand in meer dan n watering voorzitter, ondervoorzitter of beheerder zijn.

  Art. 37. (Zie NOTA'S onder opschrift) Een voorzitter die verhinderd is, wordt vervangen door de ondervoorzitter, en indien ook deze verhinderd is, door de oudste beheerder in jaren.
  Zijn al de beheerders verhinderd, dan wijst de gouverneur een derde persoon aan om het ambt van voorzitter tijdelijk waar te nemen.

  Art. 38. (Zie NOTA'S onder opschrift) Klachten tegen de voorzitter worden aan de algemene vergaderingen voorgelegd. Voor het onderzoek van die klachten op de algemene vergadering wordt de voorzitter vervangen zoals bepaald in artikel 37, lid 1 en lid 2.
  De algemene vergadering hoort de voorzitter. Acht zij de klacht ongegrond, dan beslist zij dat er geen aanleiding is tot straf. Meent zij dat een straf nodig is, dan zendt zij het dossier, samen met haar besluit, aan de bestendige deputatie.
  De bestendige deputatie, na de voorzitter gehoord te hebben, kan beslissen dat er geen aanleiding is tot straf ofwel aan de gouverneur de schorsing of afzetting voorstellen.
  De gouverneur doet uitspraak over dit voorstel.

  Art. 39. (Zie NOTA'S onder opschrift) De algemene vergadering kan de ondervoorzitter en de beheerders schorsen op verslag van de voorzitter en na de betrokkene te hebben gehoord.
  Meent zij dat de schorsing meer dan een maand moet duren, of dat de betrokken ondervoorzitter of beheerder moet worden afgezet, dan wordt haar besluit aan de bestendige deputatie gezonden. De gouverneur doet uitspraak over het voorstel van de bestendige deputatie na de betrokkenen gehoord te hebben.

  Art. 40. (Zie NOTA'S onder opschrift) De bestendige deputatie kan eveneens, ambtshalve, na de betrokkenen gehoord te hebben, en na het advies van de op haar initiatief speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene vergadering ingewonnen te hebben, aan de gouverneur de schorsing of afzetting voorstellen van de voorzitter en ten laste van de ondervoorzitter en de beheerders de schorsing of de afzetting uitspreken.
  De algemene vergadering geeft haar advies eerst na de betrokkenen gehoord te hebben.

  Art. 41. (Zie NOTA'S onder opschrift) Onverminderd de bevoegdheden, door bijzondere bepalingen verleend, is het bestuur belast :
  a) Met het voorbereiden van de werkzaamheden van de algemene vergadering;
  b) Met het uitvoeren van haar beslissingen;
  c) Met het dagelijks bestuur en met het toezicht op de belangen van de watering, en in het bijzonder met het onderhoud en het in stand houden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen;
  d) Met het beheer van het domein van de watering;
  e) Met het opmaken van de plannen en bestekken van de werken en leveringen;
  f) Met het nazien van de boeken en de kas, gehouden door de ontvanger-griffier;
  g) Met het bijhouden van de lijst van de ingelanden die belasting ten behoeve van de watering schuldig zijn en van het kahier dier belastingen;
  h) Met het vaststellen van de wedden en lonen van de wachters, de sluiswachters en van de overige leden van het personeel der watering, behalve van de ontvanger-griffier.

  Art. 42. (Zie NOTA'S onder opschrift) De voorzitter roept de algemene vergadering samen op de plaats daartoe door het reglement bepaald; hij zit deze vergadering voor.
  Hij is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van ten minste een derde der leden.

  Art. 43. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij vraagt de goedkeuring van de hogere overheid voor de daden en beslissingen aan die goedkeuring onderworpen.

  Art. 44. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij gelast de betaling van de werken en leveranties, na oplevering en op zicht van de bewijsstukken betreffende de uitgave, die moeten bewaard worden om tot staving van de rekeningen te worden overlegd.

  Art. 45. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij voert de beslissingen van het bestuur uit.
  Hij treedt in rechte op voor de watering overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur en na daartoe gemachtigd te zijn door de algemene vergadering en door de gouverneur voor andere rechtsgedingen als eiser dan de bezitsvorderingen en de vorderingen in kortgeding.
  Hij tekent al de akten en bescheiden van de watering, zonder zijn ambtsbevoegdheid te moeten rechtvaardigen tegenover derden. De akten en bescheiden betreffende het geldelijk beheer van de watering moeten evenwel medeondertekend worden door de ontvanger-griffier.
  De obligatin van geldleningen worden getekend door de voorzitter en medeondertekend door een beheerder.

  Art. 46. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij heeft de leiding van en houdt toezicht over het personeel van de watering.

  Art. 47. (Zie NOTA'S onder opschrift) In processen-verbaal die bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, stelt hij de overtredingen vast, omschreven bij deze wet, bij de ter uitvoering daarvan genomen koninklijke besluiten of bij het politiereglement van de watering.

  Art. 48. (Zie NOTA'S onder opschrift) In spoedeisende gevallen neemt hij de beslissingen die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren, mits hij bij dit bestuur daarover zo spoedig mogelijk verslag uitbrengt.

  Art. 49. (Zie NOTA'S onder opschrift) Bij hoge waterstand en telkens wanneer de watering in gevaar van overstroming verkeert, begeven de bestuursleden zich naar de bedreigde plaatsen en treffen er de nodige maatregelen.

  HOOFDSTUK III. - De ontvanger-griffier.

  Art. 50. (Zie NOTA'S onder opschrift) De ontvanger-griffier wordt door de algemene vergadering benoemd.

  Art. 51.(Zie NOTA'S onder opschrift) Hij moet Belg en meerderjarig zijn. Zijn ambt neemt een einde op de leeftijd van 65 jaar, met dit voorbehoud dat hij de dienst verzekert tot de dag dat zijn opvolger de eed aflegt.
  De algemene vergadering stelt zijn wedde vast, die door de bestendige deputatie moet goedgekeurd worden.
  (...) <KB 28-11-1969, art. 64, 18> <Nota : voor wat de leeftijdsgrens tot 70 jaar betreft, zie W 03-06-1957,art. 2>
  
  Art. 51. (VLAAMSE GEWEST)
  [1 ...]1
  De algemene vergadering stelt zijn wedde vast, die door de bestendige deputatie moet goedgekeurd worden.
  (...) <KB 28-11-1969, art. 64, 18> <Nota : voor wat de leeftijdsgrens tot 70 jaar betreft, zie W 03-06-1957,art. 2>

  ----------
  (1)<Opgeheven bij DVR 2014-02-28/11, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 04-04-2014>

  Art. 52. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij legt ter vergadering van het bestuur de eed af in handen van de voorzitter.

  Art. 53. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij stort een borgsom waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
  Deze borgsom mag het bedrag van zijn jaarwedde niet overschrijden; zij wordt hem eerst terugbetaald na het neerleggen van zijn ambt en na goedkeuring, door de algemene vergadering, van zijn rekening van klerk tot meester.

  Art. 54. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij houdt zijn kantoor in de gemeente waar het bestuur van de watering haar zetel heeft, of in een aangrenzende gemeente.

  Art. 55. (Zie NOTA'S onder opschrift) De ontvanger-griffier stelt de notulen op van de algemene vergaderingen en van de bestuursvergaderingen en ondertekent ze samen met de voorzitter.

  Art. 56. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij is verantwoordelijk voor de bewaring van de boeken, de stukken van comptabiliteit en beheer alsook het archief van de watering.

  Art. 57. (Zie NOTA'S onder opschrift) Hij legt deze bescheiden voor op ieder verzoek van de voorzitter, van het bestuur, van de bestendige deputatie of van de gouverneur der provincie.
  Gedurende vijftien dagen vr elke algemene vergadering kan ieder lid inzage nemen van de bescheiden betreffende de punten die aan de orde zijn. Wanneer de vaststelling van de begroting of het onderzoek van de rekeningen aan de orde is, ontvangt elk lid uiterlijk vijftien dagen vr de algemene vergadering een afschrift van die bescheiden.
  Van het archief van de watering kan inzage worden genomen door ieder die de toestemming van de voorzitter verkregen heeft.

  Art. 58. (Zie NOTA'S onder opschrift) Meent het bestuur dat een sanctie moet worden getroffen ten laste van de ontvanger-griffier, dan brengt het de zaak vr de algemene vergadering. Deze hoort de belanghebbende. Zij kan hem voor n maand schorsen. Acht zij een strengere sanctie noodzakelijk, dan kan zij aan de bestendige deputatie de schorsing voor meer dan een maand of de afzetting voorstellen.
  De gouverneur doet uitspraak over het voorstel van de bestendige deputatie.

  Art. 59. (Zie NOTA'S onder opschrift) Is de ontvanger-griffier geschorst of verhinderd zijn ambt te vervullen, dan voorziet het bestuur in zijn tijdelijke vervanging.

  HOOFDSTUK IV. - De wachters en de sluiswachters of sluismeesters.

  Art. 60. (Zie NOTA'S onder opschrift) De wachters en sluiswachters worden door het bestuur benoemd, geschorst of uit hun ambt ontzet.
  Zij kunnen eveneens door de bestendige deputatie worden geschorst of uit hun ambt ontzet, het bestuur van de watering gehoord.
  Geen tuchtstraf wordt getroffen tenzij de belanghebbende vooraf gehoord is.
  (...) <KB 28-11-1969, art. 64, 18>

  Art. 61.(Zie NOTA'S onder opschrift) Om wachter of sluiswachter te zijn, moet men Belg zijn, meer dan 21 en minder dan 65 jaar oud. <Nota : zie de nota onder art. 51>
  
  Art. 61. (VLAAMSE GEWEST)
  <Opgeheven bij DVR 2014-02-28/11, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 04-04-2014>

  Art. 62. (Zie NOTA'S onder opschrift) De wachters en sluiswachters leggen de eed af vr de vrederechter van het kanton waarin de watering haar zetel heeft.

  Art. 63. (Zie NOTA'S onder opschrift) In processen-verbaal, die bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, stellen zij de overtredingen vast omschreven bij deze wet, bij de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en bij het politiereglement van de watering.
  In de wateringen waar geen wachter noch sluiswachter is, behoort die politiebevoegdheid aan de ontvanger-griffier.

  Art. 64. (Zie NOTA'S onder opschrift) Zij kunnen belast worden met de dienst van bode of dwangbeveldrager.

  TITEL III. - De belastingen ten behoeve van de wateringen.

  HOOFDSTUK I. - Het vestigen der belastingen.

  Art. 65. (Zie NOTA'S onder opschrift) Op al de erven binnen het gebied van de watering kan een belasting ten behoeve van de watering worden geheven op de grondslagen en volgens het onderscheid te bepalen bij het reglement.
  Dit reglement mag het aandeel in de belasting differentieel onder de verschillende categorien van erven vaststellen.
  De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

  Art. 66. (Zie NOTA'S onder opschrift) Voor de betaling van de belasting, van de intresten en de kosten heeft de watering een hoofdelijke rechtsvordering tegen de eigenaars, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers en houders van een recht van gebruik van eenzelfde erf.
  De mede-eigenaars van een erf zijn ook hoofdelijk gehouden.

  Art. 67. (Zie NOTA'S onder opschrift) Erfgenamen en erfopvolgers van een overleden schuldenaar zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.

  HOOFDSTUK II. - Wijze van invordering der belastingen.

  Art. 68. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het kohier van de belasting ten behoeve van de watering wordt elk jaar door de algemene vergadering opgemaakt en vastgesteld volgens de regelen bepaald door het reglement.
  Het wordt door de bestendige deputatie uitvoerbaar verklaard.
  Een aanvullend kohier kan door de algemene vergadering worden opgemaakt voor het heffen van buitengewone belastingen.
  Bezwaren worden vr de bestendige deputatie gebracht binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet, in de vormen en onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 22 Juni 1865 betreffende de bezwaren inzake directe belastingen.
  Tegen de beslissingen over deze bezwaren door de bestendige deputatie getroffen, mag men zich in verbreking voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 der wet van 22 Januari 1849.

  Art. 69. (Zie NOTA'S onder opschrift) De belasting moet betaald zijn binnen de termijnen door de algemene vergadering vastgesteld.
  Het reglement voorziet in de betaling van een verwijlinterest.
  De ontvanger-griffier is verantwoordelijk voor de belastingen die door zijn schuld niet binnen de gestelde tijd zijn gend. In afwachting van de inning, kan hij door de bestendige deputatie gedwongen worden persoonlijk het bedrag voor te schieten om de uitgaven van de watering te dekken, zonder uit dien hoofde op enige intrest aanspraak te hebben.

  Art. 70. (Zie NOTA'S onder opschrift) Buitengewone belastingen kunnen over verscheidene dienstjaren verdeeld worden, met goedkeuring van de bestendige deputatie.

  Art. 71. (Zie NOTA'S onder opschrift) De ontvanger-griffier volgt, voor de invordering van de belastingen, van de intresten en de kosten, de regelen vastgesteld voor de invordering der directe belastingen door de Staat.

  Art. 72. (Zie NOTA'S onder opschrift) De kosten van dwangbevel en tenuitvoerlegging worden vastgesteld zoals inzake directe belastingen.

  HOOFDSTUK III. - Waarborgen voor de invordering der belasting.

  Art. 73. (Zie NOTA'S onder opschrift) De schuldenaren van de belasting ten behoeve van de watering staan in met hun in het gebied van de watering gelegen onroerende goederen en met al hun roerende goederen.

  Art. 74. (Zie NOTA'S onder opschrift) De gewone en buitengewone belastingen ten behoeve van de watering, de intresten en de kosten zijn gewaarborgd door een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingsplichtige en door een wettelijke hypotheek op al de hem toebehorende goederen in het gebied van de watering gelegen en die daarvoor vatbaar zijn.

  Art. 75. (Zie NOTA'S onder opschrift) Het voorrecht neemt rang onmiddellijk na dat hetwelk ingesteld is ten voordele van de Openbare Schatkist voor de invordering der directe belastingen, (onverminderd artikel 13 van de wet van 5 Juli 1871 en artikel 4 van de wet van 11 April 1895). <W 03-06-1957, art. 1, 11>
  Het wordt uitgeoefend gedurende twee jaar te rekenen van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier.
  Bij beslag op de inkomsten of goederen vr het verstrijken van die termijn blijft het voorrecht behouden tot hun tegeldemaking.
  Wordt met beslag gelijkgesteld het verzoek van de ontvanger-griffier bij ter post aangetekend schrijven gedaan aan de pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters, notarissen, deurwaarders, griffiers, curators, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en schuldenaars van de inkomsten, sommen, waarden of roerende goederen om, op het bedrag van de fondsen of waarden die zij verschuldigd zijn of die zich in hun handen bevinden, ter ontlasting van de belastingplichtigen, te betalen tot beloop van al of een deel van de door de laatstgenoemden aan de watering verschuldigde belastingen.
  De uitwerking van dit verzoek strekt zich uit tot de voorwaardelijke schuldvorderingen of die op termijn, op welk tijdstip ook zij opeisbaar worden.

  Art. 76. (Zie NOTA'S onder opschrift) 1. De wettelijke hypotheek schaadt geenszins de vorige voorrechten en hypotheken.
   2. Zij neemt rang vanaf haar inschrijving.
  Behalve wanneer de rechten van de watering in gevaar verkeren, mag de inschrijving slechts worden genomen vanaf het verstrijken van een termijn van zes maanden, ingaande op de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier waarin de gewaarborgde belastingen zijn opgenomen.
   3. De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de ontvanger-griffier belast met de invordering. De inschrijving heeft plaats niettegenstaande verzet, betwisting of beroep op voorlegging van een door de ontvanger-griffier voor echt verklaard afschrift van het aanslagbiljet houdende vermelding van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier.
   4. Onverminderd de toepassing van artikel 87 van de wet van 16 December 1851, kan de inschrijving worden gevorderd voor een door de ontvanger-griffier in het borderel te bepalen bedrag dat de intresten en toebehoren, die vr de vereffening van de aan de watering verschuldigde belasting zouden kunnen verschuldigd zijn, vertegenwoordigt.
   5. De ontvanger-griffier verleent handlichting in de administratieve vorm, zonder dat hij tegenover de hypotheekbewaarder gehouden is de betaling der verschuldigde sommen te verantwoorden.
   6. Zo de betrokkenen, alvorens de bedragen vereffend te hebben die door de wettelijke hypotheek gewaarborgd zijn, wensen al of een deel van bezwaarde goederen vrij te maken van hypotheek, dienen zij daartoe een verzoek in bij de ontvanger-griffier. Dit verzoek wordt ingewilligd zo de watering reeds voldoende zekerheid bezit of zo deze haar wordt gegeven voor het bedrag van hetgeen haar verschuldigd is.
   7. De kosten der hypothecaire formaliteiten in verband met de wettelijke hypotheek zijn ten laste van de belastingplichtige.

  HOOFDSTUK IV. - De verjaringen.

  Art. 77. (Zie NOTA'S onder opschrift) Er is verjaring voor de invordering der belastingen, intresten en kosten na twee jaar te rekenen van de 1ste Januari die volgt op het jaar waarin de belasting moet worden betaald.

  Art. 78. (Zie NOTA'S onder opschrift) Onverminderd het bij artikel 68 ingestelde beroep vervalt de eis tot teruggave van elke ten onrechte gende som, van rechtswege, na twee jaar, te rekenen van de betaling.

  Art. 79. (Zie NOTA'S onder opschrift) De termijn bepaald in de artikelen 77 en 78 kan worden onderbroken op de wijze omschreven in artikel 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en door afstand te doen van het reeds verlopen gedeelte van de verjaringstermijn.
  In geval van stuiting van de verjaring is een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan gestuit worden, verkregen twee jaar na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring werd gestuit indien er geen geding aanhangig is bij het gerecht.

  TITEL IV. - De werken door de wateringen uit te voeren.

  Art. 80. (Zie NOTA'S onder opschrift) (De wateringen maken jaarlijks een staat op) van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings- droogleggings- en bevloeiingswerken en van de wegen van de watering. <W 03-06-1957, art. 1, 12>
  Deze staat bevat een raming van de uitgaven en maakt een onderscheid tussen de aanleg- en verbeteringswerken, enerzijds, en de onderhouds- en instandhoudingswerken, anderzijds.
  Hij wordt (vr 1 Februari) van het jaar waarin de werken moeten worden uitgevoerd, aan de bestendige deputatie overgelegd. <W 03-06-1957, art. 1, 12>

  Art. 81.(Zie NOTA'S onder opschrift) De wateringen mogen geen dijk, geen langsgracht, noch enig kunstwerk in de dijken aanleggen, doen verdwijnen of wijzigen, dan met toestemming van de Koning, op advies van de bestendige deputatie.
  Dit geldt eveneens voor de werken die het waterregime buiten het gebied van de watering kunnen wijzigen.
  
  Art. 81. (VLAAMSE GEWEST)
  <Opgeheven bij DVR 2012-03-23/18, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 30-04-2012>


  Art. 82.(Zie NOTA'S onder opschrift) De wateringen mogen geen andere aanleg- en verbeteringswerken uitvoeren dan met toestemming van de bestendige deputatie en onder de door haar gestelde voorwaarden.
  De bestendige deputatie beslist slechts over de aanvragen met dit doel ingediend, op advies van de door de Koning aangewezen bevoegde ambtenaar.
  Haar beslissingen worden met redenen omkleed.
  
  Art. 82. (VLAAMSE GEWEST)
  <Opgeheven bij DVR 2012-03-23/18, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 30-04-2012>


  Art. 83.(Zie NOTA'S onder opschrift) De wateringen mogen, zonder voorafgaande toestemming, alle werken uitvoeren die niet zonder gevaar of schade kunnen uitgesteld worden, mits onmiddellijk hiervan kennis te geven aan de bestendige deputatie en aan de door de Koning aangewezen bevoegde ambtenaren.
  Deze (ambtenaren) mogen voorlopig de schorsing of de wijziging van de werken bevelen in afwachting van de eindbeslissing door de Koning of de bestendige deputatie. <W 03-06-1957, art. 1, 13>
  (De beslissingen door de bestendige deputatie krachtens dit artikel getroffen, zijn met redenen omkleed.) <W 03-06-1957, art. 1, 13>
  
  Art. 83. (VLAAMSE GEWEST)
  <Opgeheven bij DVR 2012-03-23/18, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 30-04-2012>


  Art. 84.(Zie NOTA'S onder opschrift) De beslissingen door de bestendige deputatie getroffen krachtens de artikelen 82 en 83 kunnen door de Koning hervormd worden hetzij ambtshalve, hetzij op beroep van het bestuur van de watering of van de gouverneur van de provincie.
  Het beroep moet ingesteld worden binnen vijftien dagen. Deze termijn loopt ten aanzien van de gouverneur vanaf de datum der beslissing en ten aanzien van het bestuur van de watering vanaf de datum der betekening.
  Het beroep van het bestuur van de watering wordt gedaan bij verzoekschrift aan de Koning, overhandigd aan de gouverneur. Deze geeft er ontvangstbewijs van en zendt de stukken door aan de bevoegde Minister.
  
  Art. 84. (VLAAMSE GEWEST)
  <Opgeheven bij DVR 2012-03-23/18, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 30-04-2012>


  Art. 85.(Zie NOTA'S onder opschrift) <W 14-07-1976, art. 23> Het bestuur van de watering kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast; het stelt de procedure in en gunt de opdracht.
  Behoudens in de spoedeisende gevallen bedoeld in artikel 83, wordt het besluit tot gunning van de opdracht onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.
  De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend bij ontstentenis van betekening van een andersluidende beslissing binnen veertig dagen nadat het besluit op het provinciaal gouvernement is ingekomen.
  
  Art. 85. (VLAAMSE GEWEST)
  Het bestuur van de watering kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast; het stelt de procedure in en gunt de opdracht.
  [1 Het besluit tot gunning van de opdracht wordt onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.]1
  De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend bij ontstentenis van betekening van een andersluidende beslissing binnen veertig dagen nadat het besluit op het provinciaal gouvernement is ingekomen.

  ----------
  (1)<DVR 2012-03-23/18, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 30-04-2012>

  Art. 86. (Zie NOTA'S onder opschrift) De leden van het bestuur noch de ontvanger-griffier mogen, op straffe van afzetting en onverminderd de straffen gesteld bij artikel 245 van het Strafwetboek, enig belang, welk het ook zij, nemen of aanvaarden in de leveringen en werken die de watering aangaan.

  Art. 87. (Zie NOTA'S onder opschrift) De oplevering van de werken en materialen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
  De processen-verbaal van oplevering worden, tot staving, gevoegd bij de definitieve betalingsmandaten uitgereikt door de voorzitter.

  Art. 88.(Zie NOTA'S onder opschrift) (Om grond en ander materiaal uit te halen die nodig zijn voor de werken bedoeld in artikel 83, mag de watering, tegen een voorafgaande billijke vergoeding aan de betrokken eigenaars en exploitanten, uitgravingen doen binnen haar gebied.) <W 03-06-1957, art. 1, 14>
  Onverminderd het bij artikel 83 bepaalde, wijst de voorzitter, in overleg met de door de Koning aangewezen bevoegde ambtenaar, de plaats en de afmetingen aan van die uitgravingen derwijze dat ze geen schade kunnen doen aan het instandhouden van de verdedigingswerken.
  
  Art. 88. (VLAAMSE GEWEST)
  <Opgeheven bij DVR 2012-03-23/18, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 30-04-2012>


  TITEL V. - De toezichtsmaatregelen en ambtshalve uitgevoerde werken.

  Art. 89. (Zie NOTA'S onder opschrift) Onverminderd de bij artikel 41, c, opgelegde verplichtingen is het bestuur van de watering gehouden, ieder jaar in de loop van de maand Maart of April en van de maand September, de stand van onderhoud en bewaring van de verdedigingswerken, van de droogleggings- en van de beveiligingswerken van de watering grondig te onderzoeken.

  Art. 90. (Zie NOTA'S onder opschrift) Indien blijkt uit een verslag, opgemaakt door een ambtenaar van de bevoegde Rijksdienst en waarvan de gouverneur heeft kennis gegeven zowel aan het bestuur van de watering als aan de bestendige deputatie, dat voor het onderhoud en de veiligheid van de watering noodzakelijke werken verwaarloosd zijn, hoort de bestendige deputatie, hoogdringend, het bestuur van de watering in bijzijn van de bevoegde ambtenaar en stelt in voorkomend geval een termijn vast binnen welke de algemene vergadering tot de uitvoering van de werken moet beslissen.

  Art. 91. (Zie NOTA'S onder opschrift) Neemt de watering deze beslissing niet binnen de gestelde termijn, dan kan de bestendige deputatie de nodige maatregelen treffen, in naam en voor de rekening van de watering, bij toepassing van artikel 25.
  (De bestendige deputatie kan ook ambtshalve de uitvoering van de werken bevelen. In dit geval worden de nodige gelden door de Staat voorgeschoten. De bestendige deputatie mag een dergelijke beslissing slechts nemen met voorafgaande instemming van de bevoegde Minister, behalve indien het werken betreft waarvan de uitvoering niet zonder gevaar of schade kan worden uitgesteld.) <W 03-06-1957, art. 1, 15>

  Art. 92. (Zie NOTA'S onder opschrift) Alle werken worden uitgevoerd onder het toezicht van de door de Koning aangewezen bevoegde amtenaren.
  Deze ambtenaren zijn bovendien aanwezig bij de oplevering van de werken, behoudens wanneer het onderhouds- of instandhoudingswerken betreft.

  Art. 93. (Zie NOTA'S onder opschrift) Wanneer de bestendige deputatie verneemt dat een watering zonder de vereiste vergunningen of zonder inachtneming van de gestelde voorwaarden enig werk uitvoert of heeft uitgevoerd, en wanneer dit werk schadelijk blijkt voor het algemeen belang, voor de belangen van provincie of gemeente of voor de belangen van een polder of van een andere watering, hoort zij op tegenspraak de betrokken besturen en de bevoegde ambtenaren en beveelt zij, zo nodig, dat de zaken in hun vorige staat worden hersteld.
  Zo de watering nalaat de bevelen van de bestendige deputatie, uit te voeren mag deze te werk gaan overeenkomstig artikel 91.

  Art. 94. (Zie NOTA'S onder opschrift) (opgeheven) <W 03-06-1957, art. 1, 16>

  Art. 95. (Zie NOTA'S onder opschrift) De beslissingen door de bestendige deputatie (krachtens de artikelen 90, 91 en 93) getroffen, zijn met redenen omkleed. <W 03-06-1957, art. 1, 17>

  Art. 96. (Zie NOTA'S onder opschrift) Die beslissingen kunnen door de Koning hervormd worden, hetzij ambtshalve, hetzij op beroep van het bestuur van de watering of van de gouverneur van de provincie.
  Dit beroep moet ingesteld worden binnen vijftien dagen. Deze termijn loopt ten aanzien van de gouverneur vanaf de datum van de beslissing en ten aanzien van het bestuur van de watering vanaf de datum van de betekening.
  Het beroep van het bestuur van de watering geschiedt bij verzoekschrift aan de Koning, overhandigd aan de gouverneur. Deze geeft er ontvangstbewijs van en zendt de stukken door aan de bevoegde Minister.

  Art. 97. (Zie NOTA'S onder opschrift) Beroep op de Koning schorst de uitvoering van de beslissing der bestendige deputatie.
  Evenwel heeft het beroep van de watering geen schorsende werking indien de bestendige deputatie heeft bevolen dat haar beslissing ondanks het beroep zal uitgevoerd worden en deze beslissing ter zake speciaal met redenen heeft omkleed.
  In dat geval komt de eventuele teruggave ten laste van de Staat.

  Art. 98. (Zie NOTA'S onder opschrift) 1. Voor het invorderen van hetgeen hem verschuldigd is uit hoofde van de voorschotten die hij heeft verstrekt, van de intresten en van de kosten, beschikt de Staat tegen de watering over een burgerlijke rechtsvordering.
  Deze voorschotten, intresten en kosten zijn gewaarborgd door een algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van alle aard van de watering en door een wettelijke hypotheek op alle goederen van de watering die daarvoor vatbaar zijn.
   2. Het voorrecht neemt rang onmiddellijk na dat, hetwelk ten behoeve van de Openbare Schatkist ingesteld is voor de invordering van de directe belastingen.
  Het wordt uitgeoefend te rekenen van de dag waarop de in artikel 99 bedoelde termijn van drie maanden is verstreken.
  Dit voorrecht blijft bestaan totdat de schuld aan de Staat volledig is gedelgd.
  Bij beslag op de inkomsten of goederen vr dat tijdstip, blijft het voorrecht tot de tegeldemaking van die inkomsten of goederen gehandhaafd.
  Met beslag wordt gelijkgesteld het verzoek van de Minister of van de ambtenaar die hij daartoe machtigt, bij een ter post aangetekende brief gedaan aan de pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters, notarissen, deurwaarders, griffiers, curators, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en schuldenaars van de inkomsten, sommen, waarden of roerende goederen om, op het bedrag van de fondsen of waarden die zij verschuldigd zijn of die zich in hun handen bevinden, ter ontlasting van de watering te betalen tot het beloop van alle of van een deel der door de watering verschuldigde sommen.
  De uitwerking van dit verzoek strekt zich uit tot de voorwaardelijke schuldvorderingen of die op termijn, op welk tijdstip zij ook opeisbaar worden.
   3. De wettelijke hypotheek schaadt geenszins de vroegere voorrechten en hypotheken.
  Zij neemt rang vanaf haar inschrijving.
  De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de Minister of van de ambtenaar die hij daartoe machtigt, op overlegging van twee borderellen houdende, behalve vermelding van het betrokken ministerie of de betrokken watering, opgave van het bedrag waarvoor de inschrijving wordt gevorderd en speciale aanduiding van de aard en de ligging van elk der onroerende goederen waarop de hypotheek zal betrekking hebben.
  De Minister of de gemachtigde ambtenaar verleent handlichting in de administratieve vorm zonder dat hij, tegenover de hypotheekbewaarder, gehouden is de betaling der verschuldigde sommen te verantwoorden.
  De kosten van de hypotheekformaliteiten zijn ten laste van de watering.

  Art. 99. (Zie NOTA'S onder opschrift) Aan de watering wordt een termijn toegestaan om de voor de betaling nodige maatregelen te nemen. Deze termijn mag niet minder bedragen dan drie maanden ingaande op het tijdstip waarop de bestendige deputatie van de afrekening kennis geeft.
  De Minister van Financin kan, naar omstandigheden, termijnbetaling toestaan. Ook kan hij, indien de omstandigheden zulks wettigen en met goedvinden van de Ministerraad, een deel van de schuld kwijtschelden.

  Art. 100. (Zie NOTA'S onder opschrift) Indien de watering, binnen de termijn in het vorige artikel gesteld, de nodige maatregelen niet heeft getroffen om, volgens de voorgestelde modaliteiten, de betaling te verzekeren van de schuldvordering van de Staat, of indien later de watering aan haar verplichtingen te kort komt, heeft de Staat het recht de inning van zijn schuldvordering tegen de watering te vervolgen zoals in domeinzaken.

  Art. 101. (Zie NOTA'S onder opschrift) Zowel vr als na het instellen van de vervolgingen heeft de Staat het recht tegen de watering maatregelen van bewaring voor de inning van zijn schuldvordering te nemen overeenkomstig de rechtsregelen in burgerlijke zaken.

  Art. 102. (Zie NOTA'S onder opschrift) In gevallen als omschreven in artikel 100 mag de Staat, ook met het oog op de terugbetaling van zijn schuldvordering, bij de watering stappen doen om haar er toe te brengen gewone of buitengewone belastingen ten behoeve van de watering in te voeren.
  Blijft de watering in gebreke die belastingen in te voeren, dan kan de Staat de bestendige deputatie gelasten ze, overeenkomstig artikel 25, door een bijzondere commissaris te doen vestigen.
  Het innen van deze belastingen, intresten en kosten wordt door de ontvanger-griffier vervolgd.
  Zo nodig kan de Minister van Financin voor het innen van die belastingen een ontvanger der domeinen in de plaats stellen van de ontvanger-griffier.
  In dit geval vervult de ontvanger der domeinen alle formaliteiten in de plaats van de overheden van de watering. Hij boekt de gende bedragen als ontvangen, ter aflossing van de schuld van de watering.

  Art. 103. (Zie NOTA'S onder opschrift) Binnen de grenzen van de gebieden die onder de gelding van deze wet vallen kan de Koning elke maatregel voorschrijven en van ambtswege alle werken bevelen die voor het algemeen belang vereist zijn. Zulke werken worden door de Staat op zijn kosten uitgevoerd.
  Op voorstel van de algemene vergadering van de watering kan de Koning, na het advies van de betrokken gemeenteraad en van de bestendige deputatie te hebben ingewonnen, verordenen dat de wegen in het gebied van de watering naar het openbaar domein van de gemeente zullen overgebracht worden om van de gemeentewegen deel uit te maken.

  TITEL VI. - Verschillende bepalingen.

  Art. 104. (Zie NOTA'S onder opschrift) Indien het gebied van de watering zich uitstrekt over het grondgebied van meer dan een provincie, wijst de Koning de provinciale overheden aan, die bevoegd zijn om ter uitvoering van deze wet op te treden.

  Art. 105. (Zie NOTA'S onder opschrift) (opgeheven) <W 28-12-1967, art. 24>

  Art. 106. (Zie NOTA'S onder opschrift) Ten opzichte van de particuliere eigendommen die buiten hun gebied gelegen zijn, maken de besturen van de wateringen gebruik van de erfdienstbaarheden omschreven bij de artikelen 15 tot 21 van het Veldwetboek, volgens de bij die bepalingen gestelde regelen.

  Art. 107. (Zie NOTA'S onder opschrift) Ten opzichte van de eigendommen die deel uitmaken van hun gebied, beslissen de besturen van de wateringen over de noodzakelijkheid gebruikt te maken van deze erfdienstbaarheden, en de rechterlijke overheid, aangewezen in artikel 21 van het Veldwetboek, is slechts bevoegd uitspraak te doen over het bedrag der verschuldigde vergoedingen.

  Art. 108. (Zie NOTA'S onder opschrift) Wanneer een watering verplicht is gebruik te maken van het domein van een polder of van een andere watering voor doeleinden als omschreven bij de artikelen 15 tot 21 van het Veldwetboek, worden de ter zake getroffen overeenkomsten aan de goedkeuring van de bestendige deputatie onderworpen.
  Bij verschil van mening tussen de betrokken besturen doet de bestendige deputatie uitspraak zowel over de noodzaak van de overwogen maatregelen als over de voorwaarden van uitvoering, daarin begrepen de vergoedingen.

  Art. 109. (Zie NOTA'S onder opschrift) De Koning is bevoegd een algemeen politiereglement van de wateringen op te maken.
  Overtreding van het bepaalde in dat reglement wordt gestraft met gevangenisstraf van n dag tot zeven dagen en met geldboete van n frank tot vijf en twintig frank, of met een van die straffen alleen.

  Art. 110. (Zie NOTA'S onder opschrift) De Koning kan van de bepalingen van deze wet afwijken ten behoeve van wateringen waarvan het gebied zich gedeeltelijk over een naburig land uitstrekt.

  Art. 111. (Zie NOTA'S onder opschrift) Worden opgeheven :
  1 Artikel 4 van de wet van 18 Juni 1846 waarbij de regering gemachtigd wordt een kanaal te openen van Deinze naar Schipdonk en andere werken uit te voeren met het oog op de verbetering van het regime der Schelde- en Leievalleien;
  2 Het koninklijk besluit van 9 December 1847 betreffende het beheer van de wateringen;
  3 Het koninklijk besluit van 10 Augustus 1856 betreffende de wateringen;
  4 Het koninklijk besluit van 5 Augustus 1861 houdende aanvullende reglementaire bepalingen voor de verenigingen van wateringen:
  5 Het koninklijk besluit van 17 Oktober 1878 betreffende de eedaflegging van de dwangbeveldragers van de wateringen;
  6 Het koninklijk besluit van 20 Februari 1884 betreffende de eed van de beambten van de wateringen;
  7 Artikel 22 van de wet van 7 October 1886 houdende het Veldwetboek.
  8 Het koninklijk besluit van 6 Juni 1932 tot wijziging van het algemeen reglement betreffende de wateringen.
  Ten opzichte van elk der wateringen die op de dag van de inwerkingtreding van deze wet bestaan, zal de opheffing van de hierboven onder 2 tot 6 en onder 8 genoemde koninklijke besluiten eerst uitwerking hebben op de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring van het nieuwe reglement, genomen krachtens artikel 4 of artikel 5 van deze wet.

  Art. 112. (Zie NOTA'S onder opschrift) De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-01-1958 bij KB 1958-01-23/31, art. 1)

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 04-10-2018 GEPUBL. OP 05-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 28-02-2014 GEPUBL. OP 25-03-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 51; 61)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-03-2012 GEPUBL. OP 20-04-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 81; 82; 83; 84; 85; 88)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 27-05-2004 GEPUBL. OP 23-09-2004
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-07-2003 GEPUBL. OP 14-11-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1953-1954. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr. 199. Zittijd 1954-1955. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Amendement, nr. 147. Zittijd 1955-1956. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr. 97. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 8 en 9 Februari 1956. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgemaakt door de Senaat, nr. 447-1. - Amendementen nrs. 447-2, 3, 4, 6 en 7. - Verslag, nr. 447-5. Parlementaire Handelingen. - Vergadering van 28 Juni 1956.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies
  Franstalige versie