J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/06/24/1955062402/justel

Titel
24 JUNI 1955. - Archiefwet.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-05-2009 en tekstbijwerking tot 19-05-2009)

Publicatie : 12-08-1955 nummer :   1955062402 bladzijde : 4900
Dossiernummer : 1955-06-24/30
Inwerkingtreding : 12-08-1955

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6, 6bis, 7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[2 Archiefdocumenten]2 meer dan [1 dertig jaar]1 oud, bewaard door de rechtbanken der rechterlijke macht, de Raad van State, de Rijksbesturen [1 de provincies en de openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen]1 worden, behoudens regelmatige vrijstelling, [1 in goede, geordende en toegankelijke staat]1 [1 naar het Rijksarchief]1 [1 overgebracht]1.
  [2 Archiefdocumenten]2 meer dan [1 dertig jaar]1 oud, bewaard door de gemeenten en de openbare instellingen [1 die aan hun controle of administratief toezicht zijn onderworpen]1, kunnen [1 naar het Rijksarchief]1 worden [1 overgebracht]1.
  [1 lid opgeheven]1
  [2 Archiefdocumenten]2 minder dan [1 dertig jaar]1 oud, die geen nut meer hebben voor de administratie, kunnen [1 naar het Rijksarchief]1 worden [1 overgebracht]1 op verzoek van de openbare overheden aan wie ze toebehoren.
  Archieven van [1 ...]1 personen [1 en privaatrechtelijke vennootschappen of verenigingen]1 kunnen, op verzoek van de betrokkenen, insgelijks naar het Rijksarchief worden overgebracht.
  De Koning bepaalt de modaliteiten van [1 ...]1 overbrenging en de voorwaarden waaronder de in lid I van dit artikel bedoelde overheden van [1 overbrenging]1 van hun archieven worden vrijgesteld.
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 126, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>
  (2)<W 2009-05-06/03, art. 130, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>
  

  Art. 2.De in het Rijksarchief [1 berustende]1 archiefstukken mogen niet worden vernietigd zonder toestemming van de verantwoordelijke overheid of van de private persoon [1 of de privaatrechtelijke vennootschap of vereniging]1 die de overbrenging verricht heeft.
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 127, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>

  Art. 3.De ingevolge het eerste artikel, lid 1, in het Rijksarchief [1 overgebrachte]1 stukken zijn openbaar. [1 De Koning bepaalt de regelen volgens welke zij aan het publiek ter inzage kunnen gegeven worden, met name de toegang tot en de werking van de leeszaal, de materiŽle voorwaarden die de toegang tot documenten beperken en de voorwaarden voor reproductie]1
  De expedities of uittreksels worden door de archiefbewaarders uitgereikt, door hen ondertekend en met het zegel van de bewaarplaats bekleed; zij zijn aldus bewijskrachtig in rechtszaken.
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 128, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>

  Art. 4.[1 De Koning bepaalt eveneens de voorwaarden waaronder de krachtens artikel 1, derde en vierde lid, in het Rijksarchief berustende stukken kunnen geraadpleegd worden, met name de toegang tot en de werking van de leeszaal, de materiŽle voorwaarden die de toegang tot documenten beperken en de voorwaarden voor reproductie.]1
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 129, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>

  Art. 5.De overheden, bedoeld in het eerste artikel, leden 1 en 2, mogen geen [1 archiefdocumenten]1 vernietigen zonder toestemming van de algemene rijksarchivaris of van diens gemachtigden.
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 130, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>

  Art. 6.De stukken, die bewaard worden door de in het eerste artikel, leden 1 en 2, bedoelde overheden, staan onder het toezicht van de algemene rijksarchivaris of van diens gemachtigden.
  [1 De Koning bepaalt de wijze waarop dit toezicht dient te worden uitgeoefend.]1
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 131, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>

  Art. 6bis. [1 De Koning bepaalt de duur van de overgangsperiode en de voorwaarden waaronder de overbrenging van documenten bedoeld in artikel 1, eerste lid, bij het in werking treden van deze wet in de tijd kan worden gespreid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2009-05-06/03, art. 132, 002; Inwerkingtreding : 29-05-2009>

  Art. 7. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
   Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 06-05-2009 GEPUBL. OP 19-05-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; NL1; NL5; 6; 6BIS)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1951-1952. SENAAT. Parl. st. - Ontwerp, nr 282. - Verslag, nr 530. Zitting 1952-1953. SENAAT. Parl. st. - Amendement, nr 48. Parl. Hand. - Bespreking en aanneming. - Vergaderingen van 26 en 27-11-1952. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parl. st. - Ontwerp overgemaakt door de Senaat, nr 31. Buitengewone zitting 1954. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parl. st. - Ontwerp overgemaakt door de Senaat, nr 84-1. - Verslag, nr 84-2. Zitting 1954-1955. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parl. Hand. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 22 en 23-6-1955.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie