J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/05/14/1955051401/justel

Titel
14 MEI 1955. - Wet betreffende de erfpachten.

Publicatie : 18-05-1955 nummer :   1955051401 bladzijde : 3294
Dossiernummer : 1955-05-14/31
Inwerkingtreding : 28-05-1955

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W. 2 juli 1974, Enig artikel> De pachtprijs verschuldigd voor de erfpachtovereenkomsten en, zo er een werd bepaald, voor de opstalovereenkomsten gesloten vůůr 1 januari 1956, wordt met ingang van de eerste vervaldag volgend op het van kracht worden van de wet verhoogd als volgt:
  voor de overeenkomsten gesloten vůůr 1 januari 1915, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 40;
  voor de overeenkomsten gesloten in de jaren 1915 tot 1918, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 25;
  voor de overeenkomsten gesloten in 1919, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 15;
  voor de overeenkomsten gesloten in de jaren 1920 tot 1925, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 10;
  voor de overeenkomsten gesloten in de jaren 1926 tot 1940, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 6;
  voor de overeenkomsten gesloten in de jaren 1941 tot 1945, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 4;
  voor de overeenkomsten gesloten in de jaren 1946 tot 1950, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 2;
  voor de overeenkomsten gesloten in de jaren 1951 tot 1955, wordt het oorspronkelijk bedrag vermenigvuldigd met 1,5.
  Deze bepalingen hebben geen uitwerking wanneer de veranderlijkheid van de oorspronkelijke pachtprijs tussen de contracterende partijen werd geregeld op basis van de evolutie van de economische of financiŽle conjunctuur.

  Art. 2. In geval van niet-betaling van de bij artikel 1 bepaalde verhoging, kan de erfpachter of de opstaller van zijn recht vervallen worden verklaard.
  Ingevolge dat verval, worden de schuldvorderingen gewaarborgd door een hypotheek op het erfpachtrecht of op het opstalrecht onmiddellijk eisbaar.
  In dat geval wordt het recht van de hypothecaire schuldeisers overgedragen op de sommen eventueel door de eigenaar aan de erfpachter of aan de opstaller verschuldigd voor de overname van de gebouwen en beplantingen.

  Art. 3. De vordering tot verval, ingesteld bij toepassing van artikel 2, is slechts ontvankelijk voor zover zij betekend werd aan de houders van de zakelijke rechten, waarvan de titel in de daartoe bestemde registers werd overgeschreven. Een dertigjarige staat van het onroerend goed, alsmede de exploten van betekening worden aan het origineel van de dagvaarding gehecht.

  Art. 4. Derden die een zakelijk recht, gevestigd door de erfpachter of de opstaller voor de duur van zijn genot of voor een duur die verder reikt dan het eventueel verval, hebben verworven, kunnen dit verval voorkomen door, ter ontlasting van de erfpachter of de opstaller, de verhoging van de pachtprijs bepaald bij artikel 1 te betalen.

  Art. 5. Het verval uitgesproken bij toepassing van artikel 2 doet geen afbreuk aan de verhalen of rechten op schadevergoeding van de houders van zakelijke rechten tegen de erfpachter of de opstaller die ze gevestigd heeft.

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie