J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1148 uitvoeringbesluiten 31 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1954/03/16/1954031601/justel

Titel
16 MAART 1954. - WET betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
(NOTA : opgeheven voor het bevoegdheidsgebied van de Vlaamse Overheid door DVR 2011-07-08/09, art. 69, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2012)
(NOTA : opgeheven in het Waalse Gewest wat betreft de aangelegenheden bedoeld in het decreet DWG 2011-12-15/11, art. 110, 026; Inwerkingtreding : 08-01-2016)
(NOTA: De artikelen 2 tot 7 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut zijn niet meer van toepassing op de administratieve openbare instellingen onderworpen aan de onderhavige wet. L 2003-05-22/41, art.126, Inwerkingtreding : 01-01-2012)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-04-2009 en tekstbijwerking tot 21-01-2020) Zie wijziging(en)

Publicatie : 24-03-1954 nummer :   1954031601 bladzijde : 2210       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1954-03-16/01
Inwerkingtreding : 03-04-1954

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6, 6bis, 7, 7bis, 8-11
Art. 11 WAALS GEWEST
Art. 11bis, 12
Art. 12 FRANSE GEMEENSCHAP
Art. 13-17
Overgangsbepalingen en diverse bepalingen.
Art. 18-26

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.<KB431 1986-08-05/34, art. 1, BS 21-08-1986>
  [Deze wet is van toepassing op de organismen, behorende tot één der volgende vier categorieën :
  
  CATEGORIE A
  
  Inwerkinggetreden:
  
  * [Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën;] <ORD 1993-04-08/32, art. 3, Inwerkingtreding : 22-05-1993>
  * [Brussels Instituut voor Milieubeheer;] <W 1989-06-16/30, art. 42, Inwerkingtreding : 17-06-1989>
  * [Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp.] <ORD 1990-07-19/35, art. 3 § 2, Inwerkingtreding : 31-12-1991>
  * [Brussels Planningsbureau;] <ORD 2015-07-29/05, art. 12, 021; Inwerkingtreding : 01-10-2016 (BESL 2016-10-06/01, art. 1)>
  * [Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest;] <W 1987-08-21/32, art. 27, §3, ED ; 06-10-1987>
  * [Commissariaat generaal bij de internationale betrekkingen;] <DFG 1982-07-01/31, Inwerkingtreding : 31-08-1982>
  * [Commissariaat-generaal voor Toerisme;] <DWG 2004-05-27/01, art. 52, Inwerkingtreding : 01-07-2008>
  * [Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalig Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;] <CN 1997-07-25/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  * [Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap;] <DFG 1997-12-01/39, art. 11, Inwerkingtreding : 01-04-1997> <DFG 2018-10-25/13, art. 20, § 1, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  * [Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest;] <DWG 1999-05-06/47, art. 1, Inwerkingtreding : 11-06-1999>
  * [Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)]
  * [Federaal Agentschap van de Schuld - Belgian Debt Agency]<W 2016-10-25/02, art. 11, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  * [Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers;] <W 2001-07-19/38, art. 61, Inwerkingtreding : onbepaald>
  * [Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;] <W 2000-02-04/31, art. 12, Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  * [Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten] <W 2006-07-20/78, art. 3, Inwerkingtreding : 08-09-2006>
  * [Federaal Planbureau;] <W 1994-12-21/31, art. 125, Inwerkingtreding : 02-01-1995>
  * [Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven;] <DVR 2000-12-22/48, art. 2, Inwerkingtreding : 31-12-2000>
  * [Fonds voor de financiering van het waterbeleid;] <ORD 2001-06-28/59, art. 10, Inwerkingtreding : 07-12-2001>
  * [Fonds wallon des calamités naturelles (Waals natuurrampenfonds);] <DWG 2014-12-12/02, art. 7, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  * [Herplaatsingsfonds;] <DVR 1999-05-18/82, art. 2, § 2, Inwerkingtreding : 04-10-1999>
  * [Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel;] <ORD 2003-06-26/45, art. 14, Inwerkingtreding : 29-07-2003>
  * [Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden] <wordt geïntegreerd in het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid door W 2002-08-02/45, art. 103, Inwerkingtreding : 29-08-2002>
  * [Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid]; <ORD 1990-07-19/34, art. 3, § 2, Inwerkingtreding : 31-12-1991>
  * [Pensioendienst voor de overheidssector]; <W 2006-01-12/45, art. 32, Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  * [Regie der gebouwen]; <W 1971-04-01/30, art. 22, Inwerkingtreding : 27-05-1971>
  * [Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]; <ORD 2002-01-10/47, art. 2 en 9, Inwerkingtreding : 21-12-2001>
  * [Rubiconfonds]; <DVR 2003-06-27/49, art. 28, Inwerkingtreding : 01-07-2003>
  * [Vlaams Egalisatie Rente fonds]; <DVG 1997-12-16/35, art. 14 § 1, Inwerkingtreding : 31-12-1997>
  * [Vlaams Financieringsfonds tot herstel van de gemeentefinanciën]; <DVR 20-12-1989, BS : 22-02-1990>
  * [Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden]; <DVR 2006-06-02/66, art. 30, Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  * [Vlaams milieumaatschappij]; <DVR 2004-05-07/63, art. 37, Inwerkingtreding : 01-04-2006>
  * [Vlaams zorgfonds]; <DVR 2001-05-18/48, art. 25, Inwerkingtreding : 18-05-2001
  * [Waals agentschap voor de bevordering van een kwaliteitslandbouw]; <DWG 2002-12-19/71, art. 5, Inwerkingtreding : 01-03-2003> <DWG 2014-03-27/65, art. D.411, 016; Inwerkingtreding : 15-06-2014>
  * [Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek;] <DWG 2014-03-27/65, art. D.411, 016; Inwerkingtreding : 15-06-2014>
  * [Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek]. <DWG 2003-12-04/38, art. 8, Inwerkingtreding : 31-12-2003>
  
  Opgeheven:
  
  * Bureau voor Aids-preventie, door DFG 1997-12-22/49, art. 4, Inwerkingtreding : 31-12-1997
  * Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, door W 2003-01-17/30, art. 43, Inwerkingtreding : 23-04-3003
  * Dienst voor regeling der binnenvaart, door KB 1999-12-15/40, art. 1, Inwerkingtreding : 31-12-1999
  * Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen, door W 2002-01-14/39, art. 116, Inwerkingtreding : 22-02-2002
  * Fonds voor de egalisatie van de begrotingen en voor de schuldafbouw van de Franse Gemeenschap, door DFG 2004-12-21/43, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2005
  * Fonds voor de financiering van de leningen aan vreemde staten, door W 1993-12-24/33, art. 56 en 57, Inwerkingtreding : 10-01-1994
  * Franstalige Brussels Fonds voor de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces, door DEC 1996-07-18/47, art. 3, Inwerkingtreding : 01-09-1998
  * Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten, door KB 1996-12-19/33, art. 1, Inwerkingtreding : 25-12-1996
  * Institut du patrimoine wallon (IPW), door DWG 2017-07-12/14, art. 7, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2018
  * Instituut voor hygiëne en epidemiologie door W 2018-02-25/02, art. 64, 030; Inwerkingtreding : 01-04-2018
  * Instituut voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, door W 1991-07-20/31, art. 128, Inwerkingtreding : 11-08-1991
  * Instituut voor veterinaire keuring, door W 2003-12-22/42, art. 177, Inwerkingtreding : 10-01-2001.
  * Nationale Landmaatschappij, door W 1991-03-13/37, art. 2, § 1, 2°, c, Inwerkingtreding : 29-04-1991
  * Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, door DVR 2004-05-07/63, art. 13, 1°, 032; Inwerkingtreding : 01-04-2006
  * Regie der Belgische Rijkskoel- en vriesdiensten, door KB429 1986-08-05/38, art. 4, Inwerkingtreding : 31-08-1986
  * Regie der Luchtwegen geschrapt, door KB 1998-08-25/33, art. 1, Inwerkingtreding : 02-10-1998
  * Regie der Posterijen, door KB 1992-09-14/37, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1997
  * Regie van telegraaf en telefoon, door KB 1992-08-19/43, art. 2, Inwerkingtreding : 14-09-1992
  * Regie voor maritiem transport wordt opgeheven van categorie A, door KB 1997-02-18/30, art. 10, Inwerkingtreding : 26-02-1997
  * Vlaams fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen, door DVR 1994-02-23/35, art. 15, Inwerkingtreding : 01-07-1994
  * Waals Fonds voor voorschotten voor de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater, door DWG 2011-12-15/31, art. 147, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2012
  * Waals Fonds voor voorschotten voor de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater, door DWG 2012-12-19/18, art. 156, 012; Inwerkingtreding : 01-01-2013
  * Waals Fonds voor voorschotten voor de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater, door DWG 2013-12-11/12, art. 157, 015; Inwerkingtreding : 01-01-2014
  * Waals Fonds voor voorschotten voor de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater, door DWG 2014-12-12/02, art. 98, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2015
  * Waalse Dienst voor Plattelandsontwikkeling door DWG 2003-12-18/68, art. 50, Inwerkingtreding : 01-01-2004
  * Wegenfonds afgeschaft door 1991-03-13/37, art. 20, Inwerkingtreding : 03-07-1990.
  
  CATEGORIE B
  
  Inwerkinggetreden :
  
  * [Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)] <DFG 2014-04-11/33, art. 91, 017; Inwerkingtreding : 21-08-2014>
  * [Actiris] <ORD 2016-12-08/07, art. 12, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  * [Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten] <W 2004-07-09/30, art. 204, Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  * [Autonome Haven " du Centre et de l'Ouest "] <BWG 1999-04-01/56, art. 2,lid 3, Inwerkingtreding : 18-06-1999>
  * [Autonome haven van Charleroi] <W 1971-02-12/30>
  * Autonome haven van Luik
  * [Autonome haven van Namen] <W 1978-06-20/30>
  * [Belgisch Interventie- en Restitutiebureau] <KB 1995-02-03/35%ù, art. 2, § 1, Inwerkingtreding : 01-01-1994>
  * [Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij] <ORD 2003-07-17/48, art. 176> <ORD 2004-04-01/54, art. 3, Inwerkingtreding : 09-05-2004>
  * [Centrale Dienst voor sociale en culturele actie [van het Ministerie van Landsverdediging]] <W 1973-04-10/31, art. 1> <W 2002-08-02/45, art. 138, Inwerkingtreding : 29-08-2002>
  * ["Ecole d'administration publique" (Bestuursschool) voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest] <DWG 2012-01-26/01, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 31-01-2012>
  * [Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg] <W 2002-12-24/31, art.260, Inwerkingtreding : 31/12/2002>
  * [Fonds Ecureuil de la Communauté française] <DFG 2002-06-20/51, art. 24, Inwerkingtreding : 01-09-2002>
  * [Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel] <ORD 1992-12-03/35>
  * [Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle] <DFG 1994-03-17/33, art. 2, Inwerkingtreding : 17-03-1994>
  * [Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises] <DFG 1991-07-03/36, art. 50, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * [Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen] <W 2002-12-16/35, art. 2, Inwerkingtreding : 31-03-2003>
  * [Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan] <DFG 2002-07-11/56, art. 58, Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  * Koninklijk Instituut voor aarde- en ruimtewetenschappen
  * Koninklijk Instituut voor nationale wetenschappelijke en culturele instellingen
  * [Koninklijke Muntschouwburg] <W 1963-04-19/30>
  * [Nationaal Geografisch Instituut] <W 1976-06-08/30>
  * [Nationaal Orkest van België] <W 1958-04-22/34>
  * [Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)] <DFG 2002-07-17/30, art. 28, Inwerkingtreding : 01-08-2002>
  * ["Office francophone de la Formation en alternance" (OFFA)] <2008-10-24/66, art. 4, Inwerkingtreding : 01-09-2009>
  * [Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)] <DWG 1999-05-06/80, art. 57, Inwerkingtreding : 18-07-1999>
  * [Paleis voor schone kunsten] <W 1999-05-07/68, art. 4>
  * [School voor overheidsbestuur van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap] <DFG 2011-12-20/12, art. 3, 011; Inwerkingtreding : 31-01-2012>
  * [Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening] <DVR 1983-06-28/34, art. 2, Inwerkingtreding : 11-12-1983>
  * [Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen] <DWG 1995-04-06/73, art. 12, Inwerkingtreding : 01-07-1995
  * [Waarborgfonds van de Duitstalige Gemeenschap voor Schoolgebouwen] <DDG 1990-06-27/69>
  * [War Heritage Institute] <W 2017-04-28/05, art. 33, 024; Inwerkingtreding : 01-05-2017>
  * [Zilverfonds] <W 2001-09-05/30, art. 36, Inwerkingtreding : 14-09-2001>
  
  Opgeheven :
  
  * Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting <KB 2007-04-21/86, art. 1, Inwerkingtreding : 01-06-2007>
  * Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft <DDG 2009-05-25/21, art. 129, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  * Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Autonome Hogeschool van de Duitstalige Gemeenschap) <DDG 2009-05-25/21, art. 129, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  * Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw <KB 1995-02-03/35, art. 2, § 2>
  * Belgische Dienst voor buitenlandse handel
  * Belgisch Instituut voor normalisatie <W 2003-04-03/68, art. 33, Inwerkingtreding : 01-12-2006>
  * BRT - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen <DVR 1991-03-27/38, art. 26, Inwerkingtreding : 01-02-1991>
  * Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum für deutschsprachige Sendungen <DDG 2009-05-25/21, art. 129, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  * Dienst voor de Scheepvaart <DWG 1994-11-24/36, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-1995>
  * Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung] <DDG 2009-05-25/21, art. 129, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  * Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française <DFG 2018-10-25/13, art. 20, §2, 029; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  * Fonds voor de Medische Ongevallen] <W 2013-03-19/03, art. 39, 013; Inwerkingtreding : 01-04-2013>
  * Fonds voor Spoorweginfrastructuur <KB 2008-09-28/33, art. 17, Inwerkingtreding : 02-10-2008>
  * Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und den kleinen und mittleren Unternehmen <DDG 2009-05-25/21, art. 129, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  * Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (wordt afgeschaft op de datum voorzien door de Koning via W 1993-08-06/30, art.74 §4)
  * Instituut voor verbetering van de arbeidsomstandigheden <W 1991-07-20/31, art. 128, Inwerkingtreding : 11-08-1991 >
  * Koninklijke Muntschouwburg <W 1963-04-19/30>
  * Maatschappij der Brugse zeevaartinrichtingen <DVG 1999-03-02/37, art. 38 § 4, Inwerkingtreding : 18-04-1999>
  * Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel <KB 1994-12-23/47>
  * Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven <KB 1991-06-06/36>
  * Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers <W 2017-04-28/05, art. 33, 024; Inwerkingtreding : 01-05-2017>
  * Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen <W 1991-03-13/37, art. 2, § 1, 2°, d) en art. 2 § 2>
  * Nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten
  * Nationaal Werk voor kinderwelzijn* Nationale Zuiveldienst
  * Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen <KB 1991-07-19/32, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1991>
  * Rijksinstituut voor grondmechanica ontbonden door KB 1991-05-24/32, art.1, Inwerkingtreding : 01-01-1991 en KB 1992-01-03/
  * Waalse Maatschappij voor Watervoorzieningen <DWG 2001-03-07/32, art. 46, Inwerkingtreding : 17-03-2001>
  * Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen <BVR 2000-06-30/42, art. 3D15 (DEEL XV), 4°, Inwerkingtreding : 01-10-2000>
  
  CATEGORIE C
  
  Inwerkinggetreden :
  
  * [Bureau voor Normalisatie] <W 2003-04-03/68, art. 32, Inwerkingtreding : 01-10-2004>
  * [Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden] <W 1990-08-06/35, art. 49, Inwerkingtreding : 01-01-1991 en W 2000-08-12/62, art. 157, ED 11-09-2000>
  * [de proefbank voor vuurwapens] <W 2018-07-08/04, art. 18, 028; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  * [Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle] <W 1994-04-15/36, art. 2, Inwerkingtreding : 14-03-1997>
  * [Nationale Delcrederedienst] <W 1991-06-17/31>
  * [Participatiefonds] <W 1992-07-28/30, art. 73, Inwerkingtreding : 01-12-1992>
  
  Opgeheven :
  
  * Algemene Spaar- en Lijfrentekas <W 1991-06-17/30, art. 270, 1°, BS : 09-07-1991>
  * Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten <KB 2011-03-03/01, art. 347, 006; Inwerkingtreding : 01-04-2011>
  * Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet <W 1991-06-17/30, art. 270, 1°, BS : 09-07-1991>
  * Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet <W 1991-06-17/30, art. 270, 1°, BS : 09-07-1991>
  * Nationale Kas voor Beroepskrediet <W 1991-06-17/30, art. 270, 1°, BS : 09-07-1991>
  * Nationale Loterij <W 2002-04-19/35, art. 42, 004; Inwerkingtreding : 16-07-2002>
  
  CATEGORIE D
  
  Inwerkinggetreden :
  
  * [Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail] <KB 2013-12-11/02, art. 61, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2014>
  * Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers
  * Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen
  
  Opgeheven voor:
  
  * Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid <W 1999-01-25/32, art. 33, Inwerkingtreding : 01-01-1998>
  * Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart <W 2016-05-16/01, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 30-09-2016>
  * Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten") <W 2015-07-20/13, art. 43, 019; Inwerkingtreding : 31-08-2015>
  * Dienst voor de overzeese sociale zekerheid <KB 2004-01-23/44, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  * Fonds voor arbeidsongevallen <KB 2002-04-08/62, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Fonds voor beroepsziekten door KB 2003-10-09/39, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  * Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden <KB 2003-10-07/31, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  * Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen <KB 2003-07-11/01, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  * Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering <KB 2003-10-02/42, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  * Kruispuntbank voor de sociale zekerheid <KB 2002-04-08/53, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Pool van de zeelieden ter koopvaardij <W 2009-06-17/01, art. 41, Inwerkingtreding : 01-07-2009>
  * Rijksdienst voor arbeidsvoorziening <KB 2002-04-29/34, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie <KB 2002-04-08/55, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers <KB 2002-04-08/54, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Rijksdienst voor pensioenen <KB 2002-04-08/60, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Rijksdienst voor sociale zekerheid <KB 2002-04-08/61, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002
  * Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten <KB 2002-04-23/39, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen <KB 2002-12-10/34, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  * Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering <KB 2002-04-08/52, art. 3, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Art. 2. <KB4 18-04-1967, art. 1, BS 20-04-1967> Voor elk van de in artikel 1 bedoelde organismen wordt een jaarlijkse begroting opgemaakt, met opgave van alle ontvangsten en alle uitgaven, welke de herkomst en de oorzaak ervan ook mogen zijn.
  Voor de organismen van [categorie C] wordt deze begroting evenwel beperkt tot de beheersontvangsten en -uitgaven. Bedoelde organismen voegen bij hun ontwerp van begroting een programma van de verrichtingen die tot hun eigen doelstelling behoren. <KB88 11-11-1967, art. 1, § 2, BS 14-11-1967>
  Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar. De comptabiliteit wordt gevoerd volgens het stelsel van beheer.
  Met de instemming van de minister van wie het organisme afhangt en van de Minister van Financiën, kan de begroting niet limitatieve kredieten omvatten.

  Art. 3. <KB4 18-04-1967, art. 2, BS 20-04-1967> § 1. Het ontwerp van begroting van organismen van categorie A wordt opgemaakt door de minister van wie zij afhangen, en door hem overgemaakt aan de Minister van Financiën.
  [Het wordt toegevoegd aan het ontwerp van algemene uitgavenbegroting, bedoeld in artikel 9 van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. De begrotingen van deze instellingen worden door de [Kamer van volksvertegenwoordigers] goedgekeurd. <W 1996-07-19/37, art. 26, Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  Deze goedkeuring geschiedt door de goedkeuring van de desbetreffende bepalingen in de wet tot vaststelling van de algemene uitgavenbegroting.] <W 28-06-1989, art.9, a, BS 18-07-1989>
  § 2. Het ontwerp van begroting van de organismen van de [categorieën B en C], wordt opgemaakt door de organen van beheer en goedgekeurd door de minister, van wie het organisme afhangt, en door de Minister van Financiën. <KB88 11-11-1967, art. 1, §2, BS 14-11-1967>
  [De begroting van de instellingen van categorie B wordt aan de [Kamer van volksvertegenwoordigers] medegedeeld als [bijlage bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting]; zolang de begroting nog niet is goedgekeurd door de betrokken Ministers, wordt het ontwerp van deze begroting aan de [Kamer van volksvertegenwoordigers] medegedeeld. <W 1996-07-19/37, art. 26, Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  Evenwel wanneer het houden van een comptabiliteit der vastleggingen wordt ingericht in een instelling van categorie B bij toepassing van artikel 6bis, § 1, van onderhavige wet, wordt het maximumbedrag der vastleggingen inzake investeringen bepaald door een bijzondere beschikking in de algemene uitgavenbegroting.] <W 28-06-1989, art. 9, b, BS 18-07-1989>
  § 3. [Het ontwerp van begroting van de instellingen van categorie D wordt door de beheersorganen opgemaakt. Het wordt goedgekeurd door de Minister onder wie de instelling ressorteert, mits de Minister van Financiën een gelijkluidend advies geeft; bij gebreke aan dit advies binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de overmaking aan de Minister van Financiën van het ontwerp van begroting, wordt de begroting geacht te zijn goedgekeurd.
  [Synoptische tabellen van de verrichtingen van die instellingen zijn als bijlage gevoegd bij de [verantwoording van de algemene uitgavenbegroting].] Deze tabellen hergroeperen, eendeels de budgettaire uitgaven en inkomsten, anderdeels de kosten en de opbrengsten van deze organismen. Deze documenten, die volgens een type-programmastructuur worden voorgesteld, verschaffen, in deze twee domeinen, inlichtingen over :
  - de vooruitzichten voor het volgende jaar;
  - de vooruitzichten voor het lopende jaar;
  - de gekende realisaties van het voorgaande jaar. <W 28-06-1989, art. 9, c, BS 18-07-1989> <W 1996-07-19/37, art. 28, Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  Gelijkaardige synoptische tabellen over heel de sociale zekerheid en hun repartitie per tak zijn bij de Algemene toelichting op de Begroting gevoegd. Bedoelde dokumenten, die een schatting zijn, worden opgemaakt aan de hand van deze ministeriële tabellen.] <KB431 1986-08-05/34, art. 2, 1°>
  [§ 4.] Op de voordracht van de Minister van Financiën stelt de Koning de datum vast, waarop de ontwerpen van begroting worden opgemaakt, en regelt Hij de mededeling hiervan aan de bevoegde overheden. <KB4 18-04-1967, art. 3, BS 20-04-1967> <KB431 1986-08-05/34, art. 2, 2°>
  [§ 5.] [De Ministerraad of het door de Koning aangewezen Ministerieel Comité waakt erover dat de instellingen bedoeld bij artikel 1 hun ontvangsten en uitgaven in overeenstemming brengen met het economische, sociale en financiële beleid van de Staat. <KB431 1986-08-05/34, art. 2, 2°>
  Te dien einde worden de begrotingen van de betrokken instellingen bij het Comité bedoeld in alinea 1 aanhangig gemaakt, onder de voorwaarden die het bepaalt, hetzij om, vóór hun goedkeuring, de algemene inhoud ervan vast te leggen, hetzij om richtlijnen vast te stellen voor hun uitvoering.
  De instellingen zullen, met het oog op dit onderzoek, uitgenodigd worden hun activiteitsvooruitzichten voor te stellen alsmede de hiermede verbonden budgettaire gevolgen voor een periode van verschillende jaren.
  Hetzelfde Comité zal periodiek het verslag betreffende de uitvoering van deze begrotingen aanhoren.] <W 1977-12-22/06, art. 182 et 184, Inwerkingtreding : 04-01-1978>
  [§ 6.] [De beslissingen getroffen door de Ministerraad of het Ministerieel comité, in uitvoering van § 4, worden ter kennis gebracht van de instelling, door de Voogdijminister en door de Minister die de begroting in zijn bevoegdheid heeft. De instelling is er toe gehouden zich er naar te schikken.] <W 1977-12-22/06, art.184, § 2, Inwerkingtreding : 04-01-1978> <KB431 1986-08-05/34, art. 2, 2°>
  [§ 7. De ontstentenis van overmaking door een instelling van haar ontwerp van begroting en de bijkomende bijlagen heeft als gevolg de blokkering van de eventuele stortingen van de Rijkstussenkomsten in het voordeel van deze instelling, overeenkomstig door de Koning vast te stellen modaliteiten.] <KB431 1986-08-05/34, art. 2, 3°>

  Art. 4. <KB4 18-04-1967, art. 3, BS 20-04-1967> Indien op de eerste dag van het begrotingsjaar geen goedkeuring is gegeven, belet zulks niet de aanwending van kredieten, die op het ontwerp van begroting der organismen zijn geplaatst, tenzij het principieel nieuwe uitgaven betreft, waartoe geen machtiging is verleend bij de begroting van het vorig jaar.

  Art. 5. <KB4 18-04-1967, art. 4, BS 20-04-1967> Overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting van de organismes moeten, vóór enige tenuitvoerlegging worden toegestaan door de minister, van wie het organisme afhangt, op eensluidend advies van de Minister van Financiën of diens gemachtigde.
  Zo de kredietoverschrijdingen een hogere financiële Staatstussenkomst kunnen medebrengen dan de [algemene uitgavenbegroting] voorziet, moeten zij vooraf door de aanneming van een overeenstemmend krediet in de [algemene uitgavenbegroting] worden goedgekeurd. <W 28-06-1989, art. 10, BS 18-07-1989>

  Art. 6. <KB4 18-04-1967, art. 5, BS 20-04-1967> § 1. De in artikel 1 vermelde organismen leggen aan de minister, van wie zij afhangen, en aan de Minister van Financiën periodieke toestandsopgaven over, alsmede een jaarverslag over hun werkzaamheden. Zij verstrekken aan voornoemde ministers alle andere inlichtingen, die hun door hen worden gevraagd.
  § 2. Zij maken, uiterlijk op [30 april], de jaarlijkse uitvoeringsrekening op van hun begroting, alsmede een toestandsopgave van het actief en passief op 31 december van het betrokken jaar. <KB431 1986-08-05/34, art. 3, 1°>
  Voor de instellingen die door de wet of door hun statuten tot het opmaken van een jaarbalans worden verplicht, komt die balans, samen met een resultatenrekening, in de plaats van de in het eerste lid voorgeschreven toestandsopgave.
  [In afwijking van het eerste lid, wordt de termijn voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgesteld op 31 december.] <W 1999-12-24/36, art. 94, 1°, Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  § 3. De rekeningen van de organismen van categorie A worden opgemaakt onder het gezag van de minister, van wie zij afhangen. De Minister van Financiën legt ze, uiterlijk op [31 mei] van het jaar na dat van het beheer voor toezicht voor aan het Rekenhof. Deze rekeningen maken het voorwerp uit van een ontwerp van wet houdende regeling van de begroting, dat aan de [Kamer van volksvertegenwoordigers] wordt voorgelegd uiterlijk in de maand augustus van hetzelfde jaar. <KB431 1986-08-05/34, art. 3, 3°> <L 1996-07-19/37, art; 29, Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  § 4. De rekeningen van de organismen van [categorieën B en D] worden opgemaakt door de beheersorganen en goedgekeurd door de minister, van wie het organisme afhangt. <KB431 1986-08-05/34, art. 3, 3°>
  De rekeningen van de organismen van [categorie C] worden afgesloten door de beheersorganen en overgemaakt aan de minister, van wie het organisme afhangt. <KB88 11-11-1967, art. 1, § 2, BS 14-11-1967>
  De ministers zenden de rekeningen van de instellingen van de [categorieën B, C en D] aan de Minister van Financiën. Deze doet ze voor toezicht aan het Rekenhof geworden, uiterlijk op [31 mei] van het jaar na dat van het beheer. <KB431 1986-08-05/34, art. 3, 3°> <W 1999-12-24/36, art. 94, 2°, Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  § 5. De overheden, die de uitvoeringsrekeningen van de begroting goedkeuren of afsluiten, doen dat binnen dezelfde termijn ook voor de toestandsopgaven van het actief en het passief, voor de balansen en voor de resultatenrekeningen.
  § 6. Het Rekenhof kan een toezicht ter plaatse inrichten op de comptabiliteit en de verrichtingen van de in artikel 1 vermelde organismen.
  [...] <KB88 11-11-1967, art. 8, 1°, BS 14-11-1967>
  Het Rekenhof kan de rekeningen in zijn Opmerkingenboek bekendmaken.

  Art. 6bis. <W 28-12-1973, art. 53, BS 29-12-1973> § 1. De Koning kan het voeren van een comptabiliteit der vastgelegde uitgaven voorschrijven in de onder artikel 1 opgesomde instellingen. Hij stelt de regeling daarvan vast, eventueel met inachtneming van de eigen behoeften van iedere instelling.
  § 2. De Koning mag beslissen dat de bepalingen van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, die betrekking hebben op de controle van de vastlegging van de uitgaven, eveneens van toepassing zullen zijn op de instellingen van categorie A.

  Art. 7. Op de voordracht van de ministers van wie de organismen afhangen en van de Minister van Financiën, kan de Koning de algemene en bijzondere regelen bepalen betreffende :
  1° vorm en inhoud van de begrotingen;
  2° de comptabiliteit;
  3° de overlegging van de rekeningen;
  4° de periodieke toestandsopgaven en -verslagen.
  De comptabiliteit van de organismen die overeenkomstig hun statuten een commerciële, financiële of industriële activiteit aan de dag leggen, wordt volgens handelsmethodes ingericht.
  [Het statuut van het organisme bepaalt de wijze waarop de nettowinsten aangewend worden, alsook de belangrijkheid van de bedragen die kunnen worden weerhouden op deze winsten om te worden overgedragen naar de reserve zonder bepaalde aanwending. Het bepaalt eveneens het maximum bedrag van deze reserve.
  Behoudens andersluidende bepalingen van de organieke wet of van het statuut waaronder het valt, maakt ieder organisme van openbaar nut, met de goedkeuring van de minister van wie het afhangt en van de Minister van Financiën, de regels op in zake :
  1° de vaststelling der winsten;
  2° de wijze van schatting der bestanddelen van het vermogen;
  3° de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag :
  a) van de afschrijvingen;
  b) van de dotaties voor de vernieuwingsfondsen;
  c) van de speciale reserves en andere provisies die noodzakelijk zijn wegens de aard der werkzaamheden van het organisme.] <KB 18-12-1957, art. 6, BS 25-12-1957>

  Art. 7bis.<W 1998-02-22/43, art. 141, Inwerkingtreding : 13-03-1998> De artikelen 2 tot 7, met uitzondering van artikel 6, § 1, alsook artikel 13, zijn niet van toepassing op de [1 Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail]1. <KB 2004-10-18/32, art. 38, Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  ----------
  (1)<KB 2013-12-11/02, art. 61, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Art. 8. <KB88 11-11-1967, art. 3, BS 14-11-1967> De organismen van categorie A zijn onderworpen aan het gezag van de minister van wie ze afhangen; aan deze minister wordt de beheersbevoegdheid verleend.
  De Minister van Financiën oefent op deze organismen een controlebevoegdheid uit voor alle beslissingen die een financiële en budgettaire terugslag hebben. Hij wordt bijgestaan door de inspecteurs van financiën overeenkomstig de regels welke de Koning bepaalt.

  Art. 9. <KM88 11-11-1967, art. 4, BS 14-11-1967> § 1. De organismen [van de categorieën B, C en D] staan onder de controlebevoegdheid van de minister of de ministers, van wie ze afhangen. <KB431 1986-08-05/34, art. 4>
  Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van één of meer regeringscommissarissen die de Koning, op de voordracht van de bevoegde minister, benoemt.
  § 2. De regeringscommissaris woont, met raadgevende stem, de vergaderingen van de beheers- en controleorganen bij. De regeringscommissaris beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste macht.
  § 3. Iedere regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep instellen tegen elke beslissing die hij met de wet, met de statuten of met het algemeen belang strijdig acht. Het beroep is opschortend.
  Deze termijn gaat in de dag van de vergadering, waarop de beslissing genomen werd, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, in het tegenovergesteld geval, de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.
  § 4. Werd op de voordracht van de Minister van Financiën bij de organismen [van de categorieën B, C en D] geen regeringscommissaris aangewezen, dan oefent een gemachtigde van die minister, onder de in §§ 2 en 3 gestelde voorwaarden, dezelfde functie uit als de regeringscommissaris inzake alle beslissingen met een budgettaire of financiële terugslag. <KB431 1986-08-05/34, art. 4>
  § 5. Een plaatsvervanger kan door elke belanghebbende minister worden aangesteld voor het geval de commissaris of de afgevaardigde verhinderd is.
  § 6. De Koning regelt de uitoefening van de opdrachten van de commissarissen en gemachtigden.

  Art. 10. <W 28-12-1973, art. 10, BS 29-12-1973> § 1. Voor deze commissarissen en afgevaardigden staat beroep open bij de minister die hen heeft voorgedragen of aangewezen.
  § 2. Heeft de minister, bij wie het beroep werd ingesteld, binnen een, termijn van twintig vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in artikel 9, § 3 bedoelde termijn, de nietigverklaring niet uitgesproken, na het advies van de andere betrokken ministers te hebben ingewonnen, dan wordt de beslissing definitief.
  § 3. De termijn van twintig vrije dagen wordt voor de organismen van de categorie C herleid tot acht vrije dagen, spijts elke andere termijn die in hun organieke wet of hun statuut zou zijn voorzien.
  § 4. Bij aan het beheersorgaan van het organisme betekende beslissing van de minister, kan elke van de in de vorige paragraaf bepaalde termijnen met tien dagen worden verlengd.
  § 5. De nietigverklaring van de beslissing wordt aan het beheersorgaan betekend door de minister die ze heeft uitgesproken.

  Art. 11.§ 1. [[De Koning stelt de personeelsformatie en het statuut van het personeel der in artikel 1 vermelde instellingen vast, op de voordracht van de minister of van de ministers onder wie zij ressorteren, en met akkoord van de minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren.] <W 2002-12-24/31, art. 445, 1°, Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  Voor de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut is, in afwijking van het eerste lid, de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft als enige bevoegd om aan de Koning voor te stellen het genoemde besluit te wijzigen of aan te vullen.
  Voor de in het tweede lid bedoelde instellingen van openbaar nut zijn, in afwijking van het eerste lid, de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort als enige bevoegd om aan de Koning voor te stellen het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut te wijzigen of aan te vullen.] <W 1993-07-22/33, art. 17, Inwerkingtreding : 14-08-1993>
  § 2. [Elke instelling opgesomd in artikel 1, krijgt, naargelang het geval, een personeelsformatie, een personeelsplan of eender welke gelijkwaardige maatregel die als doel heeft de behoeften inzake personeel van de instelling te bepalen.
  Voor de instellingen bedoeld in § 1, tweede lid, wordt een personeelsplan opgesteld, dat bepaald wordt:
  1° door de minister of de ministers waaronder de instelling ressorteert, mits de Inspecteur van Financiën een gunstig advies heeft gegeven, indien de instelling behoort tot categorie A;
  2° door het beheersorgaan van de instelling, mits de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Financiën, naargelang het geval, een gunstig advies heeft gegeven indien de instelling behoort tot de categorieën B, C of D.
  Bij gebrek aan een gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, van de regeringscommissaris of van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, verzoeken de minister of de ministers waaronder de instelling ressorteert het akkoord van de Ministers tot wiens bevoegdheid de Begroting en Ambtenarenzaken behoren.
  Bij gebrek aan instemming van één van deze laatsten, kunnen zij het personeelsplan aan de Ministerraad voorleggen.
  Voor de instellingen die niet bedoeld zijn in § 1, tweede lid, wordt een personeelsformatie, een personeelsplan of elke gelijkwaardige maatregel opgesteld, dat bepaald wordt:
  1° door de minister of de ministers waaronder de instelling ressorteert, indien het gaat om een instelling van categorie A, mits de Inspecteur van Financiën een gunstig advies heeft gegeven;
  2° door het beheersorgaan van de instelling die ressorteert onder de categorieën B, C of D, mits de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Financiën, naargelang het geval, een gunstig advies heeft gegeven.
  [Bij gebrek aan een gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Financiën, wordt een beroep ingesteld bij de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort. Indien er geen akkoord is van deze laatste kunnen de minister of de ministers waaronder de instelling ressorteert de personeelsformatie, het personeelsplan of elke gelijkwaardige maatregel aan de Ministerraad voorleggen.] <W 2002-12-24/31, art. 445, 2°, Inwerkingtreding : 10-01-2003>
  § 3. De aan deze wet onderworpen organismen zijn gehouden niet alleen aan de minister onder wie de instelling ressorteert maar ook aan de Minister van Financiën, en aan de [Minister die de Ambtenarenzaken in zijn bevoegdheid heeft], alle door een van hen in verband met de administratieve en geldelijke toestand van hun personeel gevraagde inlichtingen rechtstreeks te verstrekken. Wanneer de inlichtingen worden gevraagd door de Minister van Financiën of door de [Minister die de Ambtenarenzaken in zijn bevoegdheid heeft], verstrekt de instelling ze terzelfdertijd aan de minister onder wie ze ressorteert en aan de minister die er om vraagt.] <KB4 18-04-1967, art. 9, BS 20-04-1967>
  § 4. [De bepalingen van §§ 1 tot 3 van onderhavig artikel zijn niet toepasselijk op de instellingen van de categorie C, die een financiële activiteit uitoefenen [...]. <W 2002-04-19/35, art. 43, Inwerkingtreding : 16-07-2002>
  Het kader en het statuut van het personeel van deze organismen worden vastgesteld door de beheersorganen en goedgekeurd door de Minister waaronder zij ressorteren en door de Minister die het openbaar krediet in zijn bevoegdheid heeft.
  Deze organismen verstrekken aan voornoemde Ministers alle inlichtingen met betrekking tot de administratieve en geldelijke toestand van hun personeel, die door een dezer Ministers gevraagd worden.] <W 1975-06-30/30, art. 88, Inwerkingtreding : 30-04-1976>
  § 5. [...]<W 1991-06-17/30, art. 270, Inwerkingtreding : 01-11-1992>
  [§ 6. [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2018-07-30/47, art. 56, 027; Inwerkingtreding : 15-09-2018>

  Art. 11_WAALS_GEWEST.
  Art. 11. (Waalse Gewest)
  <opgeheven bij BWG 22-01-1998, art. 4, BS 04-02-1998>
  


  Art. 11bis. <Ingevoegd door W 1999-03-22/47, art. 2, Inwerkingtreding : 30-04-1999> De Minister tot wiens bevoegdheid Begroting behoort en de Minister tot wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken behoren kunnen, ieder wat hem betreft, voor bepaalde aangelegenheden beslissen dat het gunstig advies van de inspecteur van financiën, van de regeringscommissaris of van de afgevaardigde van de Minister van Financiën hen vrijstelt van hun voorafgaande akkoordbevinding.

  Art. 12. <KB4 18-04-1967, art. 11, BS 20-04-1967> § 1. De leningen voor meer dan tien dagen welke de in artikel één vermelde organismen, binnen de perken in hun statuten gesteld, mogen aangaan, worden aan de minister van wie ze afhangen en aan de Minister van Financiën ter machtiging voorgelegd.
  § 2. De in artikel 1 beoogde instellingen gebruiken hun tegoeden en beschikbare gelden slechts om de in hun organieke wet en hun statuten bepaalde verrichtingen en beleggingen te verwezenlijken.
  Wanneer de beleggingswijze door de wet of door de statuten niet is geregeld, moeten de beschikbare gelden worden belegd in de door de Staat uitgegeven of gewaarborgde effecten of in openbare fondsen waarvan de Koning de lijst vaststelt.
  Voor de belegging op zicht of op korte termijn van een gedeelte van de beschikbare gelden, kan de Minister van Financiën nochtans andere modaliteiten vaststellen.
  De Minister van Financiën kan, in gemeen overleg met de minister van wie het organisme afhangt, het gedeelte van de beschikbare fondsen bepalen, dat, jaarlijks, bij voorrang, moet worden besteed aan door hem aangeduide beleggingen, gekozen uit die, welke het organisme gemachtigd is te verwezenlijken.
  § 3. De in artikel 1 bedoelde organismen maken aan de minister van wie ze afhangen en aan de Minister van Financiën volledige inlichtingen over betreffende :
  1° De leningen van alle aard die ze aangaan;
  2° Het beleggen van hun tegoeden en hun beschikbare gelden.
  Deze inlichtingen worden verschaft volgens de modaliteiten die vastgesteld worden door de minister van wie het organisme afhangt en de Minister van Financiën.

  Art. 12_FRANSE_GEMEENSCHAP.
   <KB4 18-04-1967, art. 11, BS 20-04-1967> § 1. De leningen voor meer dan tien dagen welke de in artikel één vermelde organismen, binnen de perken in hun statuten gesteld, mogen aangaan, worden aan de minister van wie ze afhangen en aan de Minister van Financiën ter machtiging voorgelegd.
  § 2. De in artikel 1 beoogde instellingen gebruiken hun tegoeden en beschikbare gelden slechts om de in hun organieke wet en hun statuten bepaalde verrichtingen en beleggingen te verwezenlijken.
  Wanneer de beleggingswijze door de wet of door de statuten niet is geregeld, moeten de beschikbare gelden worden belegd in de door de Staat uitgegeven of gewaarborgde effecten of in openbare fondsen waarvan de Koning de lijst vaststelt.
  Voor de belegging op zicht of op korte termijn van een gedeelte van de beschikbare gelden, kan de Minister van Financiën nochtans andere modaliteiten vaststellen.
  De Minister van Financiën kan, in gemeen overleg met de minister van wie het organisme afhangt, het gedeelte van de beschikbare fondsen bepalen, dat, jaarlijks, bij voorrang, moet worden besteed aan door hem aangeduide beleggingen, gekozen uit die, welke het organisme gemachtigd is te verwezenlijken.
  § 3. De in artikel 1 bedoelde organismen maken aan de minister van wie ze afhangen en aan de Minister van Financiën volledige inlichtingen over betreffende :
  1° De leningen van alle aard die ze aangaan;
  2° Het beleggen van hun tegoeden en hun beschikbare gelden.
  Deze inlichtingen worden verschaft volgens de modaliteiten die vastgesteld worden door de minister van wie het organisme afhangt en de Minister van Financiën.
  [1 § 4. [2 Onverminderd andere toepasselijke wets- of verordeningsbepalingen kan de Regering de instellingen van de Franse Gemeenschap, waarvan het financiële, budgettaire en boekhoudkundige beheer door deze wet wordt geregeld ertoe verplichten hun financiële activa te deponeren op rekeningen die op hun naam zijn geopend bij de kredietinstelling die het ambt van kassier van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap vervult, zoals bedoeld in het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.
   In dit geval :
   - vertrouwen zij alle financiële rekeningen met inbegrip van hun beleggingsrekeningen, aan de kassier van de Franse Gemeenschap toe, met uitzondering van de technische overschrijvingsrekeningen. Die technische rekeningen worden gedefinieerd als rekeningen die open zijn bij een andere bankinstelling dan de kassier, met het oog op het tijdelijk storten van de geldstroom voortvloeiend uit specifieke financiële verrichtingen gemaakt door hen. Ze beschikken over hun financiële rekeningen, waarbij zijn autonomie wordt gewaarborgd;
   - vertrouwen ze de kassier de materiële uitvoering van hun ontvangsten- en uitgavenverrichtingen toe.
   - De kassier bepaalt de globale staat, dit is de netto thesauriestaat die wordt bepaald op grond van het geheel van de saldi van alle rekeningen van de Franse Gemeenschap en van alle organen waarop de regering deze paragraaf verplicht van toepassing maakt.
   - De financiële rekeningen opgenomen in de globale staat van de Franse Gemeenschap brengen geen credit- en/of debetrente op ten gunste of ten laste van de organen die deze rekeningen in hun bezit hebben.
   Verrichtingen met een looptijd van meer dan een maand moeten vooraf aan het Agentschap van de Schuld worden gemeld.
   De verplichting tot deponering en de principes van centralisering bedoeld in het eerste en tweede lid worden ambtshalve van toepassing op WBE, de instelling bedoeld in artikel 2 § 1 van het bijzonder decreet van 7 februari 2019 tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, zonder de tussenkomst van de regering bedoeld in het eerste lid.]2]1

  ----------
  (1)<DFG 2019-05-03/38, art. 170, 031; Inwerkingtreding : 03-05-2019>
  (2)<DFG 2019-12-18/15, art. 61, 032; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 13. § 1. [De betrokken minister en de Minister van Financiën kunnen, in onderlinge overeenstemming, bij de in artikel 1 opgesomde organismen één of meer revisoren aanwijzen; bedoelde revisoren worden onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren gekozen.] <KB4 18-04-1967, art. 11, BS 20-04-1967>
  § 2. De revisoren zijn gelast op de geschriften controle uit te oefenen en ze juist en echt te verklaren.
  Zij kunnen kennis nemen, zonder verplaatsing, van de boekhouding en de comptabiliteitsbescheiden, de briefwisseling, de notulen, de periodieke toestandsopgaven en, over het algemeen, van alle geschriften. Zij zien de samenstelling na van de goederen en van de waarden die aan de organismen toebehoren of waarvan deze het gebruik hebben of waarover zij het beheer voeren.
  Zij mogen zich niet met het beheer van de organismen bemoeien.
  §3. Zij sturen ten minste éénmaal 's jaars ter gelegenheid van het opmaken van de balans en van de verlies- en winstrekening of van de jaarlijkse rekening, aan de betrokken minister, aan de Minister van Financiën en aan de organen van bestuur van de instelling, een verslag over het actief en het passief, evenals over de bedrijfsuitkomsten. Zij wijzen hen onverwijld op elk verzuim, op elke onregelmatigheid en, in het algemeen, op elke toestand die de solvabiliteit en de liquiditeit van het organisme in het gedrang kan brengen.
  § 4. [...] <W 1991-06-17/30, art. 270, Inwerkingtreding : 01-11-1992>

  Art. 14. De in het eerste artikel bedoelde organismen betalen de uit de controle van hun verrichtingen voortvloeiende uitgaven aan de Schatkist terug.

  Art. 15. <KB 18-12-1957, art. 13, BS 25-12-1957> Bij ontstentenis van een door het personeelsstatuut van de organismen vermeld in artikel 1 bepaalde leeftijdsgrens, is het koninklijk besluit van 14 oktober 1937, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor elk persoon bij koninklijk of ministerieel besluit benoemd in de inrichtingen, organismen of actiënvennootschappen van het moederland of de Kolonie, die bij de wet of een koninklijk besluit werden tot stand gebracht of opgericht, of waarin Rijk of Kolonie vertegenwoordigd zijn krachtens een wet, een koninklijk besluit, een concessie, een overeenkomst of statuten, getroffen in toepassing van de wet van 10 juni 1937, gewijzigd en bekrachtigd door de wet van 16 juni 1947, eveneens toepasselijk :
  1° Op ieder persoon die effectief of waarnemend een mandaat of eender welke functie uitoefent, inzonderheid die van voorzitter, ondervoorzitter, lid, secretaris, adjunkt-secretaris, griffier of schatbewaarder :
  a) in de organen zoals raden, comités, commissies, colleges, belast met de administratie, het beheer of de controle in de organismen aangeduid door artikel 1;
  b) in de organen speciaal opgericht in of bij deze organismen, zoals raden, comités, commissies, colleges en die bevoegdheid hebben inzake beslissing of advies;
  c) in de organen speciaal opgericht in of bij deze organismen, zoals raden, comités, commissies die belast zijn te beslissen in geschillen betreffende zaken die onder de bevoegdheid van deze organismen vallen.
  2° Op ieder persoon, belast met de controle van de geschriften van deze instellingen en ze juist en echt te verklaren.
  Op voorstel van de in Raad vergaderde ministers, kan de Koning de personen, bedoeld onder het hierboven aangehaald 1°, die effectief of waarnemend een mandaat of eender welke functie uitoefenen in de organen zoals raden, comités, commissies, colleges die een eenvoudige bevoegdheid hebben inzake advies, ontstaan van de toepassing der bepalingen van het koninklijk besluit van 14 oktober 1937.
  De bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit van 14 oktober 1937 zijn niet van toepassing op de personen benoemd door de Kamers. Zij zijn eveneens niet van toepassing op het Nationaal Bureau voor de Voltooiing der Noord-Zuidverbinding, het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en het Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers.

  Art. 16. De artikelen 1 tot 10 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1933 tot regeling van de controle over de uitgaven der Staatsbedrijven en der organismen gesubsidieerd door de Staat of waarin de schatkist geldelijk belang heeft worden opgeheven.

  Art. 17. <KB4 18-04-1967, art. 12, BS 20-04-1967> De bepalingen van de statuten der in artikel 1 vermelde organismen, die met de bepalingen van deze wet in strijd zijn of daarmee niet overeenstemmen, houden op uitwerking te hebben.
  De Koning kan in de statuten van deze organismen de nodige wijzigingen aanbrengen om ze in overeenstemming te brengen met deze wet.
  Bij voorkomend geval, worden de gehandhaafde of gewijzigde bepalingen, alsmede de nieuwe bepalingen omgewerkt in koninklijke besluiten, die de vroegere bepalingen zullen opheffen.

  Overgangsbepalingen en diverse bepalingen.

  Art. 18. [...] <KB431 1986-08-05/54, art. 5>

  Art. 19. Het bepaalde in artikel 14 van deze wet is mede van toepassing op het Herdisconterings- en waarborginstituut.

  Art. 20. [...] <KB 11-11-1967, art. 8, BS 14-11-1967>

  Art. 21. [...] <W 1991-06-17/30, art. 270, Inwerkingtreding : 01-11-1992>

  Art. 22. <KB4 18-04-1967, art. 14, BS 20-04-1967> De bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht kunnen, onder de voorwaarden bepaald in hun organiek statuut, gelast worden hun respectieve opdracht in de bij artikel 1 vermelde instellingen uit te oefenen, op verzoek van :
  1° een minister, onder wie de instelling ressorteert;
  2° de Minister van Financiën of de [Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft], voor wat op grond van deze wet onder hun bevoegdheid valt. <W 1993-07-22/33, art. 35, Inwerkingtreding : 14-08-1993>

  Art. 23. <KB4 18-04-1967, art. 15, BS 20-04-1967> Wanneer het algemeen belang of de naleving van de wet of de reglementen het eist, kan de betrokken minister of, in voorkomend geval, de daartoe gemachtigde regeringscommissaris het beheersorgaan van de instellingen der [categorieën B, C en D] verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid. <KB88 11-11-1967, art. 1, §2, BS 14-11-1967> <KB431 08-08-1986, art. 6>
  Heeft het beheersorgaan, bij het verstrijken van deze termijn, geen beslissing genomen of stemt de betrokken minister met de door dit orgaan genomen beslissing niet in, dan kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de beslissing nemen in de plaats van het beheersorgaan. Van zijn besluit wordt onmiddellijk een afschrift overgemaakt aan de [Kamer van volksvertegenwoordigers]. <W 1996-07-19/37, art. 30, Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  [Dit artikel is van toepassing op de maatschappijen voor intercommunaal vervoer.] <KB140 1982-12-30/80, art. 9>
  
  Art. 23. (Vlaamse Gewest)
  <Opgeheven bij DVR 2003-07-18/45, art. 37, 3°, Inwerkingtreding : 01-09-2003>

  Art. 24. <KB88 11-11-1967, art. 6, BS 14-11-1967> Op de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de [Nationale Landmaatschappij] erkende maatschappijen wordt een controle uitgeoefend door toedoen van een commissaris, benoemd door de minister of de ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteert. Die commissaris oefent zijn opdracht uit zoals bepaald is in artikel 9, § 2 en 3. Hij zendt een afschrift van zijn beroep aan de ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteert. <W 1970-07-22/30, art. 55, Inwerkingtreding : 14-09-1970>
  Heeft de raad van beheer van de Nationale Maatschappij waarbij het beroep aanhangig is, binnen twintig vrije dagen ingaande op dezelfde dag als de in artikel 9, § 3, bedoelde termijn, geen vernietiging uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief.
  
  Art. 24 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  <opgeheven bij ORD 09-09-1993, art. 35, BS 31-12-1993>

  Art. 25. [...] <W 1976-07-14/30, art. 31, Inwerkingtreding : 01-01-1978>

  Art. 26. <KB88 11-11-1967, art. 6, BS 14-11-1967> De Bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht kunnen, in de door hun organiek statuut bepaalde voorwaarden, gelast worden hun respectieve opdracht uit te oefenen in de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en door de [Nationale Landmaatschappij] erkende maatschappijen, op verzoek :
  1° hetzij van een minister, van wie deze nationale maatschappijen afhangen;
  2° hetzij van de minister van Financiën. <W 1970-07-22/30, art. 55, Inwerkingtreding : 14-09-1970>

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 17-06-2021 GEPUBL. OP 30-07-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 04-02-2021 GEPUBL. OP 19-03-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 1-26)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 18-12-2019 GEPUBL. OP 21-01-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 03-05-2019 GEPUBL. OP 01-07-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 25-10-2018 GEPUBL. OP 16-11-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 05-09-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • originele versie
 • WET VAN 08-07-2018 GEPUBL. OP 17-07-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • WET VAN 25-02-2018 GEPUBL. OP 21-03-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 12-07-2017 GEPUBL. OP 11-09-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2017 GEPUBL. OP 16-05-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 08-12-2016 GEPUBL. OP 20-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 25-10-2016 GEPUBL. OP 16-11-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 16-05-2016 GEPUBL. OP 23-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 29-07-2015 GEPUBL. OP 12-08-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 12-12-2014 GEPUBL. OP 29-12-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 11-04-2014 GEPUBL. OP 11-08-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WAALSE LANDBOUWWETBOEK (DECREET) VAN 27-03-2014 GEPUBL. OP 05-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 11-12-2013 GEPUBL. OP 10-02-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 7bis)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-2013 GEPUBL. OP 29-03-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 19-12-2012 GEPUBL. OP 08-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 20-12-2011 GEPUBL. OP 10-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 26-01-2012 GEPUBL. OP 02-02-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 15-12-2011 GEPUBL. OP 27-01-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 15-12-2011 GEPUBL. OP 29-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-2011 GEPUBL. OP 05-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 22-12-2010 GEPUBL. OP 10-02-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 31-03-2010 GEPUBL. OP 02-04-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 10-12-2009 GEPUBL. OP 08-03-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 25-05-2009 GEPUBL. OP 14-07-2009
 • originele versie
 • WET VAN 17-06-2009 GEPUBL. OP 26-06-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 18-12-2008 GEPUBL. OP 09-04-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • SAMENWERKINGSAKKOORD (NATIONAAL) VAN 24-10-2008 GEPUBL. OP 05-03-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1,B)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-09-2008 GEPUBL. OP 02-10-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 08-09-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 12-01-2006 GEPUBL. OP 03-02-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 27-05-2004 GEPUBL. OP 24-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-2004 GEPUBL. OP 15-07-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 30-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-01-2004 GEPUBL. OP 02-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 01-04-2004 GEPUBL. OP 29-04-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-10-2003 GEPUBL. OP 17-02-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-10-2003 GEPUBL. OP 02-02-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-10-2003 GEPUBL. OP 09-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-07-2003 GEPUBL. OP 06-11-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BRUSSELSE HUISVESTINGSCODE (ORDONNANTIE) VAN 17-07-2003 GEPUBL. OP 09-09-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-07-2003 GEPUBL. OP 22-08-2003
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 26-06-2003 GEPUBL. OP 29-07-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 03-04-2003 GEPUBL. OP 27-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-12-2002 GEPUBL. OP 10-01-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 11)
 • originele versie
 • WET VAN 16-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 11-07-2002 GEPUBL. OP 31-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 17-07-2002 GEPUBL. OP 02-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 20-06-2002 GEPUBL. OP 19-07-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 10-01-2002 GEPUBL. OP 14-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-04-2002 GEPUBL. OP 08-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-04-2002 GEPUBL. OP 04-06-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 27-03-2002 GEPUBL. OP 17-05-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2002 GEPUBL. OP 04-05-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 11)
 • originele versie
 • WET VAN 14-01-2002 GEPUBL. OP 22-02-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 28-06-2001 GEPUBL. OP 13-11-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 05-09-2001 GEPUBL. OP 14-09-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-04-2001 GEPUBL. OP 21-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 23)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-2001 GEPUBL. OP 28-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 19-07-2001 GEPUBL. OP 28-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 07-03-2001 GEPUBL. OP 17-03-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 17-01-2000 GEPUBL. OP 24-03-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 04-02-2000 GEPUBL. OP 18-02-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-1999 GEPUBL. OP 31-12-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 61)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 06-05-1999 GEPUBL. OP 08-07-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 01-04-1999 GEPUBL. OP 22-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 22-03-1999 GEPUBL. OP 30-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 11BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 25-01-1999 GEPUBL. OP 06-02-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-08-1998 GEPUBL. OP 01-09-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 29-06-1998 GEPUBL. OP 18-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 22-02-1998 GEPUBL. OP 03-03-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 7BIS)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 01-12-1997 GEPUBL. OP 21-02-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 22-01-1998 GEPUBL. OP 04-02-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 22-12-1997 GEPUBL. OP 31-12-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 14-07-1997 GEPUBL. OP 28-08-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • VLAAMSE WOONCODE (DECREET) VAN 15-07-1997 GEPUBL. OP 19-08-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 24)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-1997 GEPUBL. OP 25-07-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • 1997014030; 1997-02-26
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-02-1997 GEPUBL. OP 26-02-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 1148 uitvoeringbesluiten 31 gearchiveerde versies
  Franstalige versie