J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1954/02/16/1954021604/justel

Titel
16 FEBRUARI 1954. - Wet betreffende de bescherming van de blindenstok.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 15-12-2006).

Publicatie : 21-03-1954 nummer :   1954021604 bladzijde : 2157
Dossiernummer : 1954-02-16/30
Inwerkingtreding : 31-03-1954

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 2006-11-26/42, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 25-12-2006> Het gebruik van de witte stok, bestemd voor de personen met een visuele handicap, is voorbehouden aan de personen de hetzij voor minstens zestig percent visueel gehandicapt zijn volgens de officiŽle Belgische schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit, hetzij hiervoor een voorschrift krijgen van een geneesheer-specialist in de oftalmologie die tevens erkend is als geneesheer-specialist in de functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap, overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 maart 1968 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van erkenning van de geneesheren-specialisten in de revalidatie, inzake sociale reclassering van de mindervaliden.

  Art. 2. De overtredingen van de bepalingen van deze wet worden gestraft met geldboete van 1 tot 25 frank.
  Evenwel, indien de overtredingen gepleegd worden om de liefdadigheid op te wekken, zullen die gestraft worden met geldboete van 26 tot 500 frank en gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden of met ťťn dezer straffen alleen, onverminderd de straffen betreffende het misbruik van vertrouwen en de oplichting.
  De bepalingen van hoofdstuk VII, van Boek I, alsmede van artikel 85 van het Strafwetboek vinden toepassing ten aanzien van de bij vorig lid bedoelde overtredingen.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 26-11-2006 GEPUBL. OP 15-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 13-02-2005 GEPUBL. OP 23-02-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1951-1952. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp, nr 198. - Verslag, nr 262. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 26 en 27 Maart 1952. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr 324. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 12 en 17 Juni 1952. Zitting 1953-1954. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Aanvullend verslag, nr 25. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 14 en 21 Januari 1954. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp gewijzigd door de Senaat, nr 203. - Verslag. nr 216. Parlementaire Handelingen. - Vergaderingen van 10 en 11 Februari 1954.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie