J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1951/12/22/1951122205/justel

Titel
22 DECEMBER 1951. - Wet waarbij het toepassingsgebied van de wetgeving houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur wordt uitgebreid tot sommige categorieŽn van handelshuurovereenkomsten betreffende onroerende goederen met gering inkomen.

Publicatie : 26-12-1951 nummer :   1951122205 bladzijde : 9723
Dossiernummer : 1951-12-22/30
Inwerkingtreding : 26-12-1951

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Vallen onder de bepalingen van de wetgeving houdende uitzonderingsbepalingen in zake huishuur, de handelshuurovereenkomsten als bepaald in artikel 1 der wet van 30 April 1951 die, slaande op onroerende goederen met gering inkomen of gedeelten van die onroerende goederen, krachtens artikel 2, 4į, van de wet van 30 April 1951, buiten het toepassingsgebied van deze wet vallen.

  Art. 2. <Overgangsbepaling>

  Art. 3. <Overgangsbepaling>

  Art. 4. <Overgangsbepaling>

  Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zittijd 1951-1952. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr 21, van 21 November 1951. Verslag, nr 40, van 11 December 1951, van de heer Ancot. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 13 December 1951. - Aanneming. Vergadering van 19 December 1951. Gewone zittijd 1951-1952. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr 121, van 19 December 1951. Verslag, nr 127, van 19 December 1951, van de heer Humblet. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 19 December 1951. - Aanneming. Vergadering van 20 December 1951.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie