J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1948/08/23/1948082310/justel

Titel
23 AUGUSTUS 1948. - Besluit van de Regent tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de Raad van State.

Publicatie : 23-08-1948 nummer :   1948082310 bladzijde : 6845       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1948-08-23/31
Inwerkingtreding : 02-09-1948

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Behoudens de hierna vermelde afwijkingen, zijn de vormen en termijnen geldende voor de cassatie procedure in burgerlijke zaken van toepassing op de cassatieberoepen die, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 23 december 1946, tegen de arresten van de Raad van State worden ingesteld.
  a) De termijn bepaald bij artikel 1 van de wet van 25 februari 1925 wordt gebracht op dertig dagen. Deze termijn gaat in te rekenen van de dag waarop het arrest van de Raad van State aan de belanghebbende partijen schriftelijk ter kennis gebracht werd. In geval van overlijden van diegene die het recht heeft in verbreking te gaan, wordt deze termijn met dertig dagen verlengd.
  b) De termijnverlenging vermeld in artikel 3 van de wet van 25 februari 1925 wordt verleend aan de personen die in Belgisch-Congo en in het gebied Ruanda-Urundi verblijf houden.
  c) Het betekend afschrift, bedoeld bij artikel 10 van de wet van 25 Februari 1925 wordt vervangen door het afschrift dat, bij toepassing van artikel 19 van de wet van 23 december 1946, schriftelijk ter kennis wordt gebracht.
  d) De termijn bepaald bij artikel 16 van de wet van 25 Februari 1925 wordt gebracht op dertig dagen.
  e) De termijn bepaald bij artikel 17 van de wet van 25 februari 1925 wordt gebracht op vijftien dagen.
  f) De in onderhavig besluit voorziene termijnen zijn geschorst gedurende de gerechtelijke vakantie.
  g) Bij de ontvangst van het cassatieverzoek, wordt het dossier door de hoofdgriffier van het Hof van Verbreking gevorderd van de griffier van de Raad van State; het dossier wordt neergelegd ter griffie van het Hof van Verbreking en maakt deel uit van de rechtspleging zoals de stukken die, overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van de wet van 25 Februari 1925, aan deze griffie werden overgemaakt.
  h) Wanneer het Hof van Verbreking uitspraak heeft gedaan, maakt de hoofdgriffier een expeditie van het arrest over aan de griffier van de Raad van State en stuurt terzelfdertijd het dossier terug.
  i) De griffier van de Raad van State schrijft het arrest dat de verbreking uitspreekt, in zijn register over en vermeldt het in de rand van het verbroken arrest.

  Art. 2. De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   KAREL, Prins van BelgiŽ, Regent van het Koninkrijk,
   Aan allen, tegenwoordigen en toekomende, HEIL.
   Gelet op artikel 20 van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Justitie en van de Minister van Binnenlandse Zaken en op advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Wij hebben besloten en Wij besluiten :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie