J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1946/05/14/1946051402/justel

Titel
14 MEI 1946. - BESLUITWET houdende verscherping van de controle der prijzen.

Publicatie : 16-05-1946 nummer :   1946051402 bladzijde : 4279
Dossiernummer : 1946-05-14/30
Inwerkingtreding : 16-05-1946

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Elke prijs, hij weze zelfs gelijk aan of lager dan de maxima voorzien bij de vigeerende strafregeling, is ongeoorloofd, indien hij voor de onderwerpelijke verrichting aanleiding geeft tot de verwezenlijking van een abnormale winst, onder meer ingevolge de te hooge raming van een der bestanddeelen der prijzen.

  Art. 2. De prijzen toegepast op 15 April 1946 in de gevallen en binnen de perken, zoals voorzien door de op dien datum vigeerende strafregeling mogen geenszins overtreden worden, behoudens beslissing van den Minister van Economische Zaken.

  Art. 3. Het wordt iedereen, ook tusschenpersonen of -bedrijven, verboden, misbruik makend van een toestand van schaarschte of nood :
  1° den verkoop of de levering van waren eener bepaalde soort of kwaliteit afhankelijk te maken van de verplichting tegelijkertijd waren van een andere soort of kwaliteit te moeten aankoopen, of wel den aankoop er van te moeten beloven;
  2° het uitvoeren van een bepaalde prestatie afhankelijk te maken van de verplichting tegelijkertijd een andere prestatie te moeten aanvaarden of het aanvaarden er van te moeten beloven.

  Art. 4. Wordt verboden, gedreven door een toestand van schaarschte of nood :
  1° de aankoop of wel de belofte van aankoop van waren van een bepaalde soort of kwaliteit om de verkoop of de levering van waren van een andere soort of kwaliteit te bekomen;
  2° het aanvaarden of de belofte van aanvaarden van een prestatie om het uitvoeren van een andere prestatie te bekomen.

  Art. 5. <Wijzigingsbepaling>

  Art. 6. <Wijzigingsbepaling>

  Art. 7. <Wijzigingsbepaling>

  Art. 8. Onverminderd de toepassing van artikel 279 van het Wetboek van strafvordering, zijn de beëedigde agenten der gemeentelijke politie, alsmede de leden der Rijkswacht, die geroepen zijn de akten op te maken, zoals bedoeld bij artikel 6, § 1, van de besluitwet van 22 Januari 1945, betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementering betreffende de bevoorrading van het land, enkel ten aanzien van bedoelde akten, onderworpen aan het toezicht van den procureur-generaal.

  Art. 9. <Wijzigingsbepaling>

  Art. 10. De overtredingen van artikel 1 tot 5 van deze besluitwet evenals de overtredingen van artikel 498 (en 499) van het Strafwetboek betreffende het bedrog in zake verkoop worden opgespeurd, vastgesteld, vervolgd en gestraft, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstukken II en III van de besluitwet van 22 Januari 1945 betreffende het beteugelen van elke inbreuk op de reglementeering betreffende de bevoorrading van het land. <W 14-07-1971, art. 75, § 2>
  Zijn eveneens van toepassing op deze overtredingen de bepalingen van de besluitwet van 14 April 1945 betreffende het sluiten van de bedrijven die de regeling in verband met 's lands bevoorrading overtreden en de bepalingen van de besluitwet van 14 Mei 1946 waarbij toegestaan wordt onder de administratie van den Dienst van het Sequester te stellen bedoelde bedrijven, alsmede die welke de regeling betreffende het bedrag der bezoldigingen overtreden.

  Art. 11. Deze besluitwet treedt in werking den dag waarop zij in het Staatsblad bekend gemaakt wordt.
  Een koninklijk besluit zal den datum vaststellen waarop voorgaande bepalingen of sommige ervan ophouden van kracht te zijn.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de samengeschakelde wetten van 7 September en 14 December 1944, waarbij aan den Koning bijzondere machten worden toegekend, en inzonderheid op artikel 1, 3°;
   Overwegende dat om het krediet te handhaven en 's lands economische en financieele belangen te verdedigen, het dringend noodig is onderstaande maatregelen te nemen;
   Op de voordracht van de in Raad vergaderde Ministers,
   .....
Erratum Tekst Begin

originele versie
1946051404
PUBLICATIE :
1946-05-23
bladzijde : 0

ERRATUMBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Franstalige versie