J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1945/09/01/1945090104/justel

Titel
1 SEPTEMBER 1945. - Gezondheidswet.
(NOTA: voor wat het Waalse Gewest betreft werd deze wet gedeeltelijk opgeheven bij DCW 1985-10-07/32, art. 70, § 1.)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-2014 en tekstbijwerking tot 30-04-2014)

Publicatie : 10-10-1945 nummer :   1945090104 bladzijde : 6638
Dossiernummer : 1945-09-01/30
Inwerkingtreding : 20-10-1945

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4, 4/1, 5-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Koning is er toe gemachtigd om, bij algemeene reglementen en na het advies ingewonnen te hebben van den hoogen gezondheidsraad, de noodige maatregelen van voorbehoeding en assaineering, alsook alle inrichtings- en contrôlemaatregelen voor te schrijven:
  1° Om de besmettelijke ziekten te voorkomen of te bestrijden, welke een algemeen gevaar opleveren en waarvan een lijst zal opgemaakt worden, op het eensluidend advies van den hoogen gezondheidsraad;
  2° Om de salubriteit van de wegen, van alle lokalen die tot woning dienen en van hun aanhoorigheden te verzekeren, inzonderheid wat betreft hun drinkwatervoorziening en het afvoeren van vuilnis en vuil water;
  3° Om het droogleggen en dempen van vijvers en poelen te verzekeren, waarvan het stilstaande water een ongezonden toestand zou kunnen veroorzaken.
  Voormelde bepalingen doen geenszins afbreuk aan de rechten, welke de van kracht zijnde wetten aan de gemeenteoverheden verleenen. Nochtans mogen de gemeentereglementen niet strijdig zijn met de reglementen van algemeen bestuur.

  Art. 2. De Koning mag elke gemeente verplichten op haar kosten assaineeringswerken of werken voor gezondheidsinstallaties uit te voeren, wanneer de noodzakelijkheid dezer werken gebleken is, ingevolge een onderzoek door een bijzondere commissie.
  Een koninklijk besluit zal de samenstelling en de werking van voornoemde commissie bepalen.
  Indien de gemeenteraad, na verloop van een jaar, geen enkelen maatregel genomen heeft met het oog op de uitvoering van de werken, mag de Koning, na een nieuw onderzoek door de bijzondere commissie, de bestendige deputatie gehoord, er toe besluiten de werken van ambtswege te doen uitvoeren. De bestendige deputatie is belast met de maatregelen van uitvoering; zij laat het ontwerp opmaken en keurt het goed, zij regelt de leiding van en het toezicht over de werken, en trekt van ambtswege het noodige krediet uit op de begrooting, overeenkomstig artikel 133 der gemeentewet. Zij beveelt de betaling der werken onder de voorwaarden bepaald bij artikel 147 van dezelfde wet. Indien de werken verschillende gemeenten aanbelangen, bepaalt zij in welke verhouding de uitgaven ten laste vallen van elke gemeente, daarbij steunend hetzij op het belang dat elk harer heeft bij de uitvoering van de werken, hetzij op de verantwoordelijkheid die zij dragen in de oorzaak van den ongezonden toestand, die moet verholpen worden; de belanghebbende gemeenten kunnen in beroep gaan bij den Koning. Indien de gemeenten, die belang hebben bij de uitvoering van een zelfde werk tot verschillende provincies behooren, regelt de Koning rechtstreeks de verdeeling van de uitgave.
  De bestendige deputatie mag bovendien, mits goedkeuring door den Koning, leeningen aangaan in naam van de bij de uitvoering der werken betrokken gemeenten.
  De Koning stelt de uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel vast, inzonderheid wat betreft de te volgen procedure, wanneer de werken zich uitstrekken over verschillende gemeenten, al dan niet in verschillende provinciën gelegen, en waaronder er zijn die instemmen met de uitvoering der werken, terwijl andere er zich tegen verzetten.

  Art. 3. Bij epidemieën mag de Koning, op het eensluidend advies van den hoogen gezondheidsraad, de maatregelen, welke de gemeenten zouden verwaarloozen te nemen om de door een besmettelijke ziekte aangetaste zieken af te zonderen in een daartoe bijzonder bestemd lokaal, van ambtswege doen uitvoeren, waarbij in de eerste plaats moet worden gestreefd naar overeenkomsten met ziekenhuizen die in de gemeente zelve of in de omgeving zijn. De bestendige deputatie is belast met de maatregelen van uitvoering, zooals voorzien in lid 3 van vorig artikel.

  Art. 4. De inspecteurs hebben het recht, mits naleving van de voorwaarden en beperkingen van het organiek reglement op de inspectie, binnen te gaan:
  A. Gedurende den dag:
  1° In alle verplegingsinrichtingen en inrichtingen voor geneeskundigen bijstand, alsook in de inrichtingen, fabrieken en sanitaire installaties, die van de gemeenten of van intercommunale vereenigingen afhangen;
  2° In de woningen, schepen, booten en sloepen, waar een geval van besmettelijke ziekte werd vastgesteld.
  B. Dag en nacht, in de nachtasilen en logementhuizen.
  Zij zullen de inbreuken op de wetten en op de algemeene en plaatselijke reglement betreffende de openbare hygiëne en salubriteit vaststellen, door middel van processen-verbaal, die geloofwaardig zijn tot het tegendeel bewezen is.
  Een afschrift van het proces-verbaal zal, op zijn laatst binnen de acht en veertig uren na de vaststelling van de inbreuk, aan den overtreder overgemaakt worden.

  Art. 4/1. [1 De Koning bepaalt het bedrag van de retributies die mogen gevraagd worden voor de uitvoering van de controle- en inspectie-activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de gezondheidsinspectie van de schepen en luchtvaartuigen, evenals de termijnen en de nadere regels van hun inning.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-04-10/23, art. 163, 002; Inwerkingtreding : 10-05-2014>

  Art. 5. De inbreuken op de bepalingen van deze wet en op de reglementen, uitgevaardigd om de uitvoering er van te verzekeren, worden gestraft met een geldboete van 26 tot 100 frank en met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand, of met een van deze straffen.
  Bij hervalling binnen de twee jaren na de laatste veroordeeling, kunnen deze straffen tot het dubbel worden opgevoerd.

  Art. 6. Zij die het toezicht van de inspecteurs belemmeren, zich tegen hun bezoeken verzetten of zich hiertoe niet willen leenen, worden gestraft met een geldboete van 26 tot 100 frank onverminderd, zoo noodig, de toepassing van de straffen vastgesteld bij de artikelen 269 tot 274 van het Wetboek van Strafrecht.
  Bij hervalling binnen de twee jaren na de laatste veroordeling, kan de rechtbank de geldboete tot op 500 frank verhoogen en een gevangenisstraf van acht dagen tot twee maanden uitspreken.

  Art. 7. Artikel 85 van het Wetboek van Strafrecht is toepasselijk op de inbreuken, welke bij voorgaande artikelen gestraft worden.

  Art. 8. Het decreet van 11-19 September 1792 betreffende het dempen van moerassige vijvers wordt opgeheven.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 30-04-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 4/1)
 • DECREET WAALSE GEWEST VAN 07-10-1985 GEPUBL. OP 10-01-1986

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     2e buitengewone zittijd 1939. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr 13. Zittijd 1944-1945. Verslag nr 100. - Wijziging nr 107. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. - Zittingen van 29 Mei en 5 Juni 1945. Zittijd 1944-1945. SENAAT. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr 53. - Verslag nr 68. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. - Zitting van 21 Augustus 1945.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie