J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1935/02/14/1935021450/justel

Titel
14 FEBRUARI 1935. - Wet tot invoering van de erfdienstbaarheid van opruiming van struikgewas op de langs de spoorwegen gelegen gronden.

Publicatie : 24-02-1935 nummer :   1935021450 bladzijde : 1040
Dossiernummer : 1935-02-14/30
Inwerkingtreding : 06-03-1935

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Wanneer bosschen, wouden of boschachtige gronden, heide-, braak- of moddergronden zich bevinden op minder dan 20 meter van de sporen, horizontaal gemeten te rekenen van de buitenrail, heeft de exploitant van een door titel I der wet van 25 Juli 1891 beheerschten spoorweg of van een buurtspoorweg het recht, onder voorbehoud van toepassing van artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek en na den eigenaar of, in voorkomend geval, den vruchtgebruiker of den gebruiker ten minste tien dagen op voorhand bij ter post aangeteekenden brief te hebben verwittigd, het struikgewas op te ruimen in een langs den spoorweg gelegen strook van 20 meter breedte, horizontaal gemeten te rekenen van de buitenrail.

  Art. 2. Behoudens andersluidende overeenkomst met den eigenaar, den vruchtgebruiker of den gebruiker mag enkel worden opgeruimd het onnut hout en de drooge kruiden, met uitsluiting van alle boschhoutsoorten of van alle nuttige of sierhoutsoorten.

  Art. 3. De op te ruimen struikgewassen worden door den exploitant in hoopen gezet; zij worden ter beschikking gelaten van den eigenaar, den vruchtgebruiker of den gebruiker. Ingeval deze ze niet weghaalt binnen de vijftien dagen na de hem door den exploitant bij ter post aangeteekenden brief gezonden kennisgeving, is deze laatste met de verwijdering belast.

  Art. 4. Al de betwistingen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding geeft, worden gebracht vr den vrederechter van het kanton waarin het goed gelegen is.
  Ligt dit laatste in meer dan n kanton, dan kan de eischer dagvaarden vr den rechter van een dier kantons.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zittijd 1933-1934. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr 74. Vergadering van 6 Februari 1934. - Verslag, nr 129. Vergadering van 24 Mei 1934. Zittijd 1934-1935. Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 11 December 1934. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp, nr 24. Vergadering van 12 December 1934. - Verslag, nr 53. Vergadering van 31 Januari 1935. Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergadering van 6 Februari 1935. - Aanneming. Vergadering van 7 Februari 1935.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie