J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1933/05/31/1933053150/justel

Titel
31 MEI 1933. - [Koninklijk besluit betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen] <vervangen door W 1994-06-07-30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 18-07-1994>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-07-1994 en tekstbijwerking tot 24-02-2021)

Publicatie : 01-06-1933 nummer :   1933053150 bladzijde : 2813       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1933-05-31/01
Inwerkingtreding : 11-06-1933

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 2bis, 3-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 1994-06-07/30, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 18-07-1994> Elke verklaring afgelegd in verband met een aanvraag tot het bekomen of behouden van een subsidie, vergoeding of toelage, die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Staat, een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, van de Europese Gemeenschap of een andere internationale instelling is, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit openbare gelden, moet oprecht en volledig zijn.
  Hij die weet of moest weten dat hij geen recht meer heeft op het gehele bedrag van een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in het eerste lid, is verplicht dit te verklaren.

  Art. 2.<W 1994-06-07/30, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 18-07-1994> § 1. Hij die geen verklaring, bedoeld in artikel 1, tweede lid, heeft afgelegd en die een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in artikel 1, of een gedeelte daarvan, aanvaardt of behoudt, wetende dat hij daarop geen of slechts gedeeltelijk recht heeft, wordt gestraft met een gevangenisstraf [1 van zes maanden tot vier jaar]1 en een geldboete van zesentwintig frank tot vijftienduizend frank.
  § 2. Hij die wetens en willens een onjuiste of onvolledige verklaring aflegt in verband met een aanvraag, tot het bekomen of behouden van een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in artikel 1, wordt gestraft met een gevangenisstraf [1 van zes maanden tot vier jaar]1 en een geldboete van zesentwintig frank tot vijtigduizend frank.
  § 3. Hij die een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in artikel 1, aanwendt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werd bekomen, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig frank tot vijfenzeventigduizend frank.
  § 4. Hij die, ten gevolge van een verklaring, bedoeld in § 2, een subsidie, vergoeding of toelage, bedoeld in artikel 1, ontvangt of behoudt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend frank.
  § 5. De straffen gesteld in de vorige paragrafen worden verdubbeld indien een overtreding van één van die bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak van een vonnis of een arrest houdende veroordeling wegens één van die strafbare feiten dat in kracht van gewijsde is gegaan.
  ----------
  (1)<W 2021-02-17/04, art. 27, 004; Inwerkingtreding : 24-02-2021>

  Art. 2bis. <ingevoegd bij W 1994-06-07/30, art. 4, Inwerkingtreding : 18-07-1994> De natuurlijke- en rechtspersonen die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek burgerlijk verantwoordelijk zijn voor de schadevergoeding, de intresten en de kosten, zijn eveneens verantwoordelijk voor de betaling van de geldboeten.

  Art. 3. De teruggave van de ten onrechte betaalde sommen wordt ambtshalve bevolen door de rechtbank bij welke de vervolging aanhangig is gemaakt.
  [1 lid 2 opgeheven]1
  ----------
  (1)<W 2010-06-06/06, art. 109, 4°, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2011>

  Art. 4. Al de bepalingen van boek I van het Strafwetboek zijn van toepassing op de inbreuken beoogd in de voorgaande artikelen.
  (De bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42 van het Strafwetboek wordt evenwel altijd uitgesproken.) <W 1994-06-07/30, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 18-07-1994>
  Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 17 mei 1933, waarbij aan de regering bevoegdheid wordt toegekend om haar toe te laten zekere maatregelen te treffen met het oog op het financieel herstel en het verwezenlijken van het begrotingsevenwicht;
   Op de in Raad overlegde voordracht van Onze Ministers;
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 17-02-2021 GEPUBL. OP 24-02-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 06-06-2010 GEPUBL. OP 01-07-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • WET VAN 07-06-1994 GEPUBL. OP 08-07-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 2BIS; 4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie