J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1926/07/19/1926071950/justel

Titel
19 JULI 1926. - Koninklijk besluit houdende maatregelen bestemd om de berichten of tijdingen die uiteraard 's Lands krediet kunnen ondermijnen, te beteugelen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE
Publicatie : 19-07-1926 nummer :   1926071950 bladzijde : 3794
Dossiernummer : 1926-07-19/30
Inwerkingtreding : 19-07-1926

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Hij die opzettelijk en vrijwillig eenig bericht of eenige tijding verspreidt die uiteraard 's Lands krediet kunnen ondermijnen, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot tien duizend frank of met een van die straffen alleen.
  (Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die eenige onjuiste tijding of eenig onjuist bericht verspreidt, in verband met het muntstatuut of van dien aard dat het vertrouwen in den frank geschokt zou kunnen worden.) <KB 36 03-12-1934, art. 1>
  Het minimum van die straffen wordt verdubbeld wanneer de schuldige heeft gehandeld uit winstbejag of om aan een ander voordeel te verschaffen.

  Art. 2. Al de bepalingen van boek I van het Wetboek van Strafrecht zijn van toepassing op de bij dit besluit voorziene misdrijven.

  Art. 3. Van die misdrijven nemen de correctioneele rechtbanken kennis onder voorbehoud van de toepassing van titel I der wet van 15 Juni 1899.

  Art. 4. Dit besluit wordt van kracht op den dag zijner bekendmaking.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gezien de wet van 16 Juli 1926, betreffende sommige maatregelen die te nemen zijn ter verbetering van den financieelen toestand;
   Overwegende dat zonder inbreuk te maken op de beginselen die zijn vastgelegd in artikel 98 der Grondwet, waarbij de jury wordt ingesteld voor al de politieke misdrijven en persmisdrijven er termen zijn om de berichten en tijdingen, die uiteraard 's Lands krediet kunnen ondermijnen, te beteugelen;
   Op voorstel van Onze in Raad vereenigde Ministers,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie