J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1923/07/24/1923072450/justel

Titel
24 JULI 1923. - WET ter bescherming van de militaire duiven en ter beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 23-02-2005).

Publicatie : 09-08-1923 nummer :   1923072450 bladzijde : 3841
Dossiernummer : 1923-07-24/30
Inwerkingtreding : 01-01-1924

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Alwie en hok voor reisduiven wenscht op te stellen of in stand te houden ofwel reisduiven te houden, moet daartoe door den burgemeester zijner gemeente vooraf gemachtigd worden.
  Deze machtiging kan slechts worden verleend aan hen, die lid zijn van eene duivenmaatschappij, aangesloten bij den nationalen Duivenliefhebbersbond, (toegelaten door de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid). <W 2005-02-13/31, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 2. Bij de aanvraag tot machtiging moet gevoegd zijn een bewijsschrift afgeleverd door den toegelaten bond, waaruit blijkt dat de belanghebbende lid is van dezen bond.
  De burgemeester beslist binnen dertig dagen na ontvangst der aanvraag. Hij mag de regelmatig aangevraagde machtiging enkel weigeren aan de personen, wien het, krachtens de bepalingen dezer wet, verboden is reisduiven te houden.

  Art. 3. (Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 4. De rechtbanken, die eene veroordeeling uitspreken wegens overtreding van deze wet of van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, kunnen, in geval van zwaarwichtige overtreding of bij herhaling, het verbod een duivenhok te bezitten en reisduiven te houden, voor een bepaalden tijd of voorgoed uitspreken.

  Art. 5. Elke reisduif moet voorzien zijn van een ring naar het officieel model, afgeleverd door den toegelaten nationalen bond.

  Art. 6. (Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 7. (Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 8. De invoer en de doorvoer van reisduiven worden bij Koninklijk besluit geregeld.

  Art. 9. Bij elk vervoer van reisduiven buiten het land moet gevoegd zijn een bewijsschrift afgeleverd door den toegelaten Nationale Bond, waaruit blijkt dat de duiven regelmatig geringd zijn en dat hunne eigenaars aan de vereischten dezer wet voldoen.

  Art. 10. Elke overtreder van de bepalingen dezer wet of van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, wordt gestraft met eene geldboete van 50 tot 1,000 frank, onverminderd de toepassing van zwaardere straffen, door het Strafwetboek voorzien.
  (Tweede lid opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 11. (Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 12. De in een duivenhoek bevonden duiven, die niet toebehooren aan den eigenaar van dit hok, worden in beslag genomen en aan den toegelaten bond overgegeven om aan den eigenaar der duiven teruggeven te worden. (...). <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 13. (Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 14. (Opgeheven) <W 2005-02-13/31, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 05-03-2005>

  Art. 15. Deze wet treedt in werking op 1 Januari 1924.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 13-02-2005 GEPUBL. OP 23-02-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zittijd 1922-1923. KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parlementaire bescheiden. - Memorie van toelichting en inhoud van het wetsontwerp, nr. 27. Zitting van 5 December 1922. - Verslag, nr. 278. Zitting van 2 Mei 1923. Parlementaire handelingen. - Bespreking en stemming. Zitting van 7 Juni 1923. SENAAT. Parlementaire bescheiden. - Verslag, nr. 169. Zitting van 13 Juni 1923. Parlementaire handelingen. - Bespreking en goedkeuring. Zitting van 19 Juli 1923.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie