J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1913/02/25/1913022550/justel

Titel
25 FEBRUARI 1913. - Wet tot het verbieden van den handel in Levantsche bessen.

Publicatie : 07-03-1913 nummer :   1913022550 bladzijde : 1573       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1913-02-25/30
Inwerkingtreding : 17-03-1913

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het is verboden de Levantsche bes uit te stallen voor den verkoop in 't klein en deze zelfstandigheid te verkoopen in kleinere hoeveelheid dan 50 kilogram, behalve aan apothekers met apotheek.
  Het is eveneens verboden aan al degenen die geen apothekers zijn met apotheek, de Levantsche bes in kleinere hoeveelheid dan hierboven is aangeduid te koopen of te houden.
  Is nog verboden het leuren en zelfs het dragen en vervoeren van zulke hoeveelheden van deze zelfstandigheid, ten ware deze aan een apotheker verkocht en geleverd wordt en van een rekening van den verkooper vergezeld weze.

  Art. 2. Het is den apothekers verboden de picrotoxine en andere artsenijkundige bereidingen der Levantsche bes anders dan op voorschrift van een geneesheer te verkoopen.

  Art. 3. De inbreuken op de hierboven uitgevaardigde beschikkingen worden gestraft met een geldboet van 26 tot 300 frank.
  De boet zal verdubbeld worden bij hervalling binnen de vijf jaren na de veroordeeling voor een inbreuk op huidige wet.
  Buiten de hervalling, voorzien onder vorig lid, is artikel 85 van het Strafwetboek op deze inbreuken toepasselijk.

  Art. 4. <W 10-10-1967, art. 3-89> De politierechtbank zal, onder voorbehoud van beroep, over de inbreuken op de beschikkingen van deze wet uitspraak doen.

  Art. 5. Benevens de officieren van gerechterlijke politie, belast met het opzoeken der misdaden en misdrijven van gemeen recht, is de Regeering er toe gemachtigd aan andere agenten het recht op te dragen de inbreuken op deze wet op te zoeken en deze vast te stellen door processen-verbaal, geloofwaardig tot bewijs van het tegendeel.
  Deze agenten, die den door het decreet van 20 Juli 1831 voorgeschreven eed niet zouden afgelegd hebben, zijn verplicht dien voor den vrederechter van het kanton hunner verblijfplaats af te leggen.
  Een afschrift van het proces-verbaal zal den overtreder, binnen de vier en twintig uren na de vaststelling der inbreuk, moeten behandigd worden.
  Deze officieren en agenten zullen de in strijd met deze wet te koop uitgestalde, verkochte, gehouden, uitgevente, gedragen of vervoerde Levantsche bessen aanslaan. De aangeslagen zelfstandigheden zullen verbeurd en buiten gebruik gesteld worden.

  Art. 6. Een koninklijk besluit zal de wijze bepalen, waarop het aanslaan moet geschieden.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zittijd 1912-1913. Kamer der volksvertegenwoordigers. Kamerbescheiden. - Memorie van toelichting en tekst van het wetsontwerp, vergadering van 20 December 1912, nr 94. - Verslag, vergadering van 17 Januari 1913, nr 108. Handelingen der Kamer. - Bespreking en aanneming, vergaderingen van 12 en 13 Februari 1913, bl. 604 en 608. Senaat. Handelingen van den Senaat. - Verslag, vergadering van 18 Februari 1913, blz. 154. - Bespreking en aanneming, vergadering van 19 Februari 1913, blz. 189.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie