J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1911/08/12/1911081250/justel

Titel
12 AUGUSTUS 1911. - Wet tot het behoud van de schoonheid der landschappen.

Publicatie : 19-08-1911 nummer :   1911081250 bladzijde : 4787
Dossiernummer : 1911-08-12/30
Inwerkingtreding : 29-08-1911

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Elke ontginner van mijnen, graverijen of groeven, elke concessionnaris van openbare werken is, in de mate van het mogelijke, gehouden aan den grond zijn uiterlijk terug te geven door de uithollingen, weggravingen of aanaardingen, die moeten blijven, te bebosschen of van gewas te voorzien.
  De beplantingen moeten geschieden naarmate van de gedeeltelijke voltooiing der werken.

  Art. 2. Onderwerpt hij zich niet aan het vorig artikel, dan kan hij daartoe in rechten gedwongen worden. De eisch wordt, op vordering van den procureur des Konings, gebracht vůůr de rechtbank van eersten aanleg binnen welker gebied de verwoeste plaats is gelegen; hij kan insgelijks worden ingesteld door elken Belgischen burger.
  Bij gebrek van uitvoering binnen den tijd, door de rechtbank te bepalen, worden de werken ambtshalve verricht op kosten van den ontginner of van den concessionnaris, door de zorgen van het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken.

  Art. 3. Deze wet is van toepassing op den Staat, op de provinciŽn en op de gemeenten, alsmede op de private ondernemingen.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer der volksvertegenwoordigers. Bescheiden. - Ontwikkeling en tekst van het wetsontwerp. Zitting van 30 Juni 1905, nr 234. Zittijd 1909-1910. Kamer der volksvertegenwoordigers. Bescheiden. - Verslag. Zitting van 26 October 1909, nr 258. Zittijd 1910-1911. Kamer der volksvertegenwoordigers. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Zitting van 17 Juli 1911, blzz. 1964 tot 1966. Tweede stemming. Zitting van 19 Juli 1911, blz. 2043. Senaat. Bescheiden. - Verslag. Zitting van 28 Juli 1911, nr 128. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Zitting van 3 Augustus 1911, blzz. 565, 566.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie