J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1880/05/03/1880050350/justel

Titel
3 MEI 1880. - Wet op het parlementair onderzoek.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-02-2010 en tekstbijwerking tot 31-01-2014)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 05-05-1880 nummer :   1880050350 bladzijde : 1681
Dossiernummer : 1880-05-03/30
Inwerkingtreding : 15-05-1880

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-13

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.<W 1996-06-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 1996-07-26> [1 De Kamer van volksvertegenwoordigers oefent]1 oefenen het bij artikel 56 van de Grondwet toegekende recht van onderzoek uit overeenkomstig de volgende regels.
  De door de [1 Kamer van volksvertegenwoordigers]1 ingestelde onderzoeken treden niet in de plaats van de onderzoeken van de rechterlijke macht; ze kunnen daarmee samenlopen maar mogen het verloop ervan niet hinderen.
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/62, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

  Art. 2.(Binnen het kader van de opdracht die ze omschrijft, verricht [1 de]1 Kamer zelf het onderzoek) of stelt daartoe uit haar midden een commissie aan. <W 1996-06-30/34, art. 3, Inwerkingtreding : 1996-07-26>
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/62, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

  Art. 3.<W 1996-06-30/34, art. 4, Inwerkingtreding : 1996-07-26> De commissie wordt samengesteld en beraadslaagt met inachtneming van de regels die de Kamer bepaalt.
  Ieder lid van de Kamer heeft het recht om het onderzoek van de commissie bij te wonen, tenzij de Kamer of de commissie anders beslist.
  De commissievergaderingen zijn openbaar. De commissie kan echter op ieder tijdstip anders beslissen.
  De leden van de Kamer zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot de informatie verkregen naar aanleiding van de niet-openbare commissievergaderingen. Schending van die geheimhouding wordt gestraft met de sanctie bepaald in het reglement van de Kamer [1 ...]1.
  De commissie kan de geheimhoudingsplicht opheffen tenzij zij zich uitdrukkelijk heeft verbonden om de geheimhouding in acht te nemen.
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/62, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>

  Art. 4.<W 1996-06-30/34, art. 5, Inwerkingtreding : 1996-07-26> § 1. De Kamer of de commissie, alsook hun voorzitters voorzover die daartoe gemachtigd worden, kunnen alle in het Wetboek van Strafvordering omschreven onderzoeksmaatregelen nemen.
  § 2. Voor het uitvoeren van onderzoeksverrichtingen die vooraf bepaald moeten worden, kan de Kamer of de commissie een verzoek richten tot de eerste voorzitter van het hof van beroep die één of meer raadsheren in het hof van beroep of één of meer rechters in de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de onderzoeksverrichtingen moeten geschieden, aanstelt.
  Voor de uitvoering van deze onderzoeksverrichtingen staat de aangestelde magistraat onder leiding van de voorzitter van de commissie. Hij stelt een schriftelijk verslag op waarin de resultaten van zijn onderzoek worden opgetekend.
  De aangestelde magistraat kan buiten zijn ambtsgebied optreden en zijn onderzoek tot heel het Rijk uitbreiden.
  § 3. De commissie kan eveneens, overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, aan de Vaste Comités P en I opdracht geven om de nodige onderzoeken te doen.
  § 4. Wanneer de onderzoeksmaatregelen een beperking inhouden van de bewegingsvrijheid, een inbeslagneming van materiële goederen, een huiszoeking of het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé- communicatie en -telecommunicatie, is het optreden van de overeenkomstig § 2 aangestelde magistraat verplicht.
  De artikelen 35 tot en met 39 en 90ter tot en met 90novies van het Wetboek van Strafvordering betreffende de inbeslagneming van materiële goederen en het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé- communicatie en -telecommunicatie worden toegepast door de in het vorige lid bedoelde magistraat.
  § 5. Wanneer inlichtingen moeten worden opgevraagd in criminele, correctionele, politie- en tuchtzaken, richt de commissie tot de procureur-generaal bij het hof van beroep of de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof een schriftelijk verzoek tot het lichten van een door haar onontbeerlijk geacht afschrift van de onderzoeksverrichtingen en de proceshandelingen.
  Zo deze magistraat bij gemotiveerde beslissing meent niet te kunnen ingaan op dit verzoek, kunnen de Kamer, de commissie of hun voorzitters hiertegen in beroep gaan bij een college dat bestaat uit de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, de voorzitter van het [1 Grondwettelijk Hof]1 en de eerste voorzitter van de Raad van State. Dit college houdt zitting met gesloten deuren en regelt de procedure. Het kan de voorzitter van de commissie en de betrokken magistraat op zeer korte termijn boren. Het beslecht het geschil definitief en bij gemotiveerde beslissing uitgesproken in openbare vergadering, met inachtneming van de aan de orde gestelde belangen en, in het bijzonder, met eerbiediging van de rechten van verdediging.
  § 6. Wanneer inlichtingen moeten worden op gevraagd in bestuurszaken, richt de commissie een schriftelijk verzoek tot de bevoegde minister of staatssecretaris, die aan dat verzoek onmiddellijk gevolg geeft.
  ----------
  (1)<W 2010-02-21/02, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 08-03-2010>

  Art. 5. Dagvaardingen worden door een (gerechtsdeurwaarder) gedaan op verzoek, al naar het geval, van de voorzitter der Kamer, van de voorzitter der commissie of van de aangestelde magistraat; de termijn is ten minste twee dagen, behalve in spoedeisende gevallen. <W 05-07-1963, art. 48, §4, BS 27-07-1963>

  Art. 6. De voorzitter van de Kamer of de voorzitter van de commissie handhaaft de orde in de vergadering.
  Te dien einde heeft hij dezelfde bevoegdheden als de voorzitters van de hoven en rechtbanken.

  Art. 7. Smaad en geweld tegen de leden van de Kamer die het onderzoek verrichten of bijwonen, worden gestraft overeenkomstig hetgeen in boek II, Titel V, hoofdstuk II, van het Strafwetboek bepaald is betreffende smaad en geweld tegen leden van de Wetgevende Kamers.

  Art. 8. <W 1996-06-30/34, art. 6, Inwerkingtreding : 1996-07-26> Andere personen dan leden van de Kamer die, in welke hoedanigheid ook, de niet-openbare commissievergaderingen bijwonen of eraan deelnemen, zijn gehouden vooraf onder ede te verklaren het geheime karakter van de werkzaamheden te zullen naleven. Schending van die geheimhouding wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van artikel 458 van het Strafwetboek.
  Getuigen, tolken en deskundigen hebben tegen over de Kamer, de commissie of de aangestelde magistraat dezelfde verplichtingen als tegenover de onderzoeksrechter.
  Een ieder kan als getuige worden opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk en, zo nodig, bij dagvaarding.
  Alvorens te worden gehoord, vertonen de getuigen de uitnodiging of de dagvaarding waarbij zij worden opgeroepen om te getuigen; daarvan wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. Vóór zijn verhoor doet de getuige opgave van zijn naam, voornamen, beroep, plaats en datum van geboorte en woonplaats.
  De getuigen en de deskundigen leggen vervolgens de eed af dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen zeggen.
  De deskundigen bevestigen hun mondelinge dan wel schriftelijke verslagen met de als volgt gestelde eed : " Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. "
  Het proces-verbaal van de getuigenissen wordt getekend, hetzij onmiddellijk, hetzij uiterlijk vijftien dagen na de beëindiging van het verhoor, door de voorzitter en de getuige, nadat deze daarvan voorlezing heeft gekregen en verklaard heeft te volharden bij zijn verklaringen. Er mag niet tussen de regels worden geschreven; doorhalingen en verwijzingen worden door de voorzitter en de getuige goedgekeurd en geparafeerd.
  Indien de getuige weigert zijn getuigenis te tekenen, wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal.
  Hij die gedagvaard wordt om als getuige te worden gehoord, is gehouden te verschijnen en aan de dagvaarding te voldoen, op straffe van gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en geldboete van vijfhonderd frank tot tienduizend frank. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing.
  Onverminderd het inroepen van het beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek, kan iedere getuige aanvoeren dat hij, door naar waarheid een verklaring af te leggen, zich zou kunnen blootstellen aan strafvervolging en derhalve getuigenis weigeren.

  Art. 9. Hij die schuldig is aan valse getuigenis, de tolk en de deskundige die schuldig zijn aan valse verklaringen en hij die schuldig is aan verleiding van getuigen, deskundigen of tolken, worden gestraft met gevangenisstraf van twee maanden tot drie jaar en worden voor een termijn van ten minste vijf jaar en ten hoogste tien jaar ontzet van het recht om te kiezen en gekozen te worden.
  Heeft de valse getuige, de deskundige of de tolk geld, een beloning of een belofte aangenomen, dan wordt hij bovendien veroordeeld tot geldboete van vijftig frank tot drieduizend frank.
  Dezelfde straf wordt toegepast op de verleider, onverminderd de andere straffen.
  Valse getuigenis is voltooid, wanneer de getuige zijn getuigenis heeft afgelegd en verklaard heeft daarbij te volharden.
  Wordt de getuige opgeroepen om opnieuw te worden gehoord, dan is het valse getuigenis eerst voltooid met de laatste verklaring van de getuige dat bij zijn getuigenis volhardt.

  Art. 10. (De processen-verbaal waarin wordt vastgesteld dat er aanwijzigingen of vermoedens zijn van strafbare feiten, worden gezonden aan de procureur-generaal bij het hof van beroep opdat daaraan gevolg wordt gegeven als naar recht.)
  (...)<W 1996-06-30/34, art. 7, Inwerkingtreding : 1996-07-16>

  Art. 11. De vergoedingen verschuldigd aan de personen wier medewerking bij het onderzoek is gevorderd, worden uitgekeerd overeenkomstig het tarief van gerechtskosten in burgerlijke zaken.

  Art. 12. <W 1996-06-30/34, art. 8, Inwerkingtreding : 1996-07-26> Overeenkomstig haar reglement stelt de Kamer onverwijld de middelen ter beschikking van de commissie die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van haar opdracht.

  Art. 13.(De commissie maakt van haar werkzaamheden een verslag, dat openbaar is. Zij vermeldt haar conclusies en formuleert, in voorkomend geval, opmerkingen over de verantwoordelijkheden die door het onderzoek aan het licht zijn gebracht, en voorstellen over een wijziging van de wetgeving.) <W 1996-06-30/34, art. 9, Inwerkingtreding : 1996-07-26>
  De bevoegdheid van de commissie vervalt door de ontbinding van de Kamer [1 ...]1.
  Haar werkzaamheden worden geschorst door de sluiting van de zitting, tenzij de Kamer anders beslist.
  ----------
  (1)<W 2014-01-06/62, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 25-05-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 13)
 • originele versie
 • WET VAN 21-02-2010 GEPUBL. OP 26-02-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • WET VAN 30-06-1996 GEPUBL. OP 16-07-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 4; 8; 10; 12; 13)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie