J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1865/05/05/1865050550/justel

Titel
5 MEI 1865. - Wet betreffende de lening tegen intrest.
(NOTE : Consultation des versions antérieures ŕ partir du 23-10-2000 et mise ŕ jour au 16-06-2008)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-12-2006 en tekstbijwerking tot 16-06-2008)

Publicatie : 07-05-1865 nummer :   1865050550 bladzijde : 2281
Dossiernummer : 1865-05-05/30
Inwerkingtreding : 17-05-1865

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De contracterende partijen bedingen vrij het bedrag van de conventionele intrest.

  Art. 2.<W 2006-12-27/30, art. 87, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2007> (NOTA : vanaf 2013 wat betreft de wettelijke interestvoet, zie de uitvoeringbesluiten) § 1. Elk kalenderjaar wordt de wettelijke rentevoet zowel in burgerlijke als in handelszaken vastgesteld als volgt : het gemiddelde van de EURIBOR-rentevoet op 1 jaar tijdens de maand december van het voorafgaande jaar wordt afgerond naar het hoger gelegen kwart percent; de aldus bekomen rentevoet wordt verhoogd met 2 percent.
  De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën maakt in de maand januari de wettelijke intrestvoet die tijdens het lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad.
  
   (NOTA : De wettelijke rentevoet was :
  - tot 30 juni 1970 : 4,5% (burgerlijke zaken) en 5,5% (handelszaken) <KBN147 18 maart 1935, BS 20 maart 1935, bekrachtigd bij W 4 mei 1936, BS 7 mei 1936>);

  
  § 2. De wettelijke rentevoet in fiscale zaken wordt bepaald op 7 percent, zelfs indien de fiscale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de fiscale bepalingen wordt van afgeweken.
  Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden gewijzigd.
   (NOTA : De wettelijke rentevoet was :
  - vanaf 1 juli 1970 : 6,5% <W 30 juni 1970, BS 24 juli 1970>;
  - vanaf 1 november 1974 : 8,0% <KB 14 oktober 1974, BS 19 oktober 1974>;
  - vanaf 1 augustus 1981 : 12,0% <KB 28 juli 1981, BS 8 augustus 1981>;
  - vanaf 1 augustus 1985 : 10,0% <KB 17 juli 1985, BS 23 juli 1985>;
  - vanaf 1 augustus 1986 : 8,0% <KB 16 juli 1986, BS 30 juli 1986> (zie KB 1986-07-16/37>;
  - vanaf 1 september 1996 : 7,0% <KB 4 augustus 1996, BS 15 augustus 1996>(zie KB 1996-08-04/59 ).

  (§ 3. De wettelijke rentevoet in sociale zaken wordt bepaald op 7 pct., zelfs indien de sociale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de sociale bepalingen, onder meer in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt van afgeweken.
  Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden gewijzigd.) <W 2008-06-08/30, art. 42, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 3. De winst die voor de Nationale Bank voorvloeit uit het verschil van de wettelijke rentevoet en de door die instelling ontvangen rentevoet, wordt toebedeeld ann de Schatkist.

  Art. 4. Alle met deze wet strijdige bepalingen worden afgeschaft.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-08-1996 GEPUBL. OP 15-08-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-07-1986 GEPUBL. OP 30-07-1986
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-07-1985 GEPUBL. OP 23-07-1985

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 10 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie