J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1851/12/31/1851123151/justel

Titel
31 DECEMBER 1851. - Wet op de loterijen. (Officieuze vertaling)

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 07-01-1852 nummer :   1851123151 bladzijde : 888888       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1851-12-31/30
Inwerkingtreding : 17-01-1852

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De loterijen zijn verboden.

  Art. 2. (Impliciet opgeheven) (SW, art. 56, 85 en 301 tot 304)

  Art. 3. (Impliciet opgeheven) (SW, art. 56, 85 en 301 tot 304)

  Art. 4. (Impliciet opgeheven) (SW, art. 56, 85 en 301 tot 304)

  Art. 5. (Impliciet opgeheven) (SW, art. 56, 85 en 301 tot 304)

  Art. 6. (Impliciet opgeheven) (SW, art. 56, 85 en 301 tot 304)

  Art. 7. Buiten deze wet vallen de loterijen uitsluitend bestemd tot godvruchtige of liefdadige werken, tot bevordering van nijverheid en kunst of tot elk ander doel van algemeen nut, wanneer ze toegelaten zijn :
  Door het College van Burgemeester en Schepenen, indien de uitgifte van de loten alleen in de gemeente gedaan en aangekondigd wordt en slechts wordt gepubliceerd in de kranten die er worden gedrukt;
  Door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, indien de uitgifte der loten gedaan en aangekondigd wordt in verscheidene gemeenten van de provincie of wordt gepubliceerd in de kranten die er gedrukt worden;
  Door de Regering, indien de uitgifte der loten in meer dan ťťn provincie gedaan en aangekondigd of gepubliceerd wordt.

  Art. 8. Uitgezonderd worden ook :
  1į (De financiŽle verrichtingen der vreemde machten, met premies gedaan of terugbetaalbaar bij wege van het lot, wanneer de uitgifte van de desbetreffende titels door de Regering toegelaten is); <W 30-12-1867, art. 2>
  2į De financiŽle verrichtingen van gelijke aard, gedaan door de provincies en gemeenten van het Rijk, alsook de verrichtingen der naamloze en tontine-vennootschappen die bovendien overgaan tot terugbetalingen met premies bij wege van het lot, wanneer die verrichtingen door de Regering toegelaten zijn.

  Art. 9. De uitzonderingen in voorgaande artikels gesteld, houden op gevolg te hebben als de loterijen zich verder uitstrekken dan de perken waarbinnen ze toegelaten zijn.
  De overtreders zullen, naar gelang van het geval, worden gestraft met de straffen bij deze wet bepaald.

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie