J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 25 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2002/07/05/2002036103/justel

Titel
5 JULI 2002. - Decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-08-2002 en tekstbijwerking tot 09-01-2020)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 31-08-2002 nummer :   2002036103 bladzijde : 38780       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2002-07-05/38
Inwerkingtreding : 01-01-2003

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1990030514        1990030032        1991035507        1996035615       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-5
HOOFDSTUK II. - Berekening van de aandelen.
Art. 6-11
HOOFDSTUK III. - Vereffening van de aandelen.
Art. 12-19
HOOFDSTUK Illbis. [1 - Bijzondere bepalingen inzake de vaststelling en verdeling van de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks]1
Art. 19bis, 19ter, 19quater, 19quinquies
HOOFDSTUK IIIter. [1 - Bijzondere bepalingen met betrekking tot de gemeenten die een grensoverschrijdende leasingoperatie voor hun rioolstelsel hebben aangegaan, waaraan de Vlaamse Regering waarborg heeft verleend]1
Art. 19sexies, 19septies, 19octies
HOOFDSTUK IIIquater. [1 - Bijzondere bepalingen over de vaststelling van de aanvullende dotatie]1
Art. 19novies, 19decies, 19undecies, 19duodecies
HOOFDSTUK IIIquinquies. [1 - Bijzondere bepalingen over de vaststelling van de aanvullende dotatie voor de centrumsteden Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout]1
Art. 19terdecies, 19quaterdecies, 19quinquiesdecies, 19sexiesdecies
HOOFDSTUK IIIsexies. [1 - Bijzondere bepalingen over de vaststelling van de bedragen voor sommige gemeenten ten gevolge van de overname van provinciale instellingen]1
Art. 19septies decies, 19duodevicies, 19undevicies
HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en overgangsbepalingen.
Art. 20-25
HOOFDSTUK V. - Slotbepaling.
Art. 26
BIJLAGE
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 39, 127, 128 en 129 van de Grondwet.

  Art. 2. De jaarlijkse dotatie aan het Vlaams Gemeentefonds wordt uitgetrokken op de begroting van het Vlaamse Gewest.

  Art. 3.§ 1. Elk jaar wordt de dotatie van het Vlaams Gemeentefonds vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een in § 2 bedoeld evolutiepercentage.
  § 2. (Vanaf het begrotingsjaar 2005 bedraagt het evolutiepercentage 3,5 %.) <DVR 2004-12-24/31, art. 57, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  § 3. In afwijking van § 1 bedraagt de dotatie voor 2003 1.542.979.000 euro.
  [1 § 3/1. In afwijking van paragraaf 1 wordt de krachtens paragraaf 1 en paragraaf 2 berekende dotatie in 2013 verminderd met 261.000 euro, in 2014 verminderd met 522.000 euro, in 2015 verminderd met 783.000 euro en in 2016 verminderd met 1.044.000 euro. [2 Vanaf 2017 bedraagt de vermindering 470.000 euro.]2 De in mindering gebrachte bedragen worden telkens als structurele cofinanciering toegevoegd aan de kredieten die voor de financiering van de externe audit van de lokale overheden worden ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.]1
  § 4. De berekende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal.
  ----------
  (1)<DVR 2012-12-21/01, art. 61, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<DVR 2017-06-30/02, art. 7, 015; Inwerkingtreding : 13-07-2017>

  Art. 4. De dotatie aan het Vlaams Gemeentefonds wordt elk jaar verdeeld over alle gemeenten en OCMW's van het Vlaamse Gewest, voor hun algemene financiering, volgens de regels bepaald in dit decreet. Op eenvoudig verzoek worden de gemeenten en OCMW's in kennis gesteld van de wijze waarop hun aandeel is berekend.

  Art. 5. Alle bedragen die berekend zijn met toepassing van dit decreet, worden afgerond op de euro.

  HOOFDSTUK II. - Berekening van de aandelen.

  Art. 6.§ 1. [1 Het Gemeentefonds wordt op grond van de volgende maatstaven onder de gemeenten verdeeld:
   1° 40,9641 % voor de bijzondere financiering van de centrumsteden en de kustgemeenten:
   a) 29,9168% volgens het aantal inwoners in de steden Antwerpen en Gent;
   b) 1,5956 % voor de stad Brugge;
   c) 1,1167 % voor de stad Leuven;
   d) 5,3433 % volgens het aantal inwoners in de volgende steden: Turnhout, Roeselare, Genk, Oostende, Hasselt, Sint-Niklaas, Kortrijk, Mechelen en Aalst;
   e) 1,9945 % volgens het aantal inwoners in de volgende steden: Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, leper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem;
   f) 0,9972 % volgens het aantal inwoners in de gemeenten waarvan het grondgebied grenst aan de zee;
   2° 7,9778 % voor de centrumfunctie:
   a) 3,9889 % volgens de actieve bevolking, tewerkgesteld in de gemeente;
   b) 3,9889 % volgens het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente;
   3° 30,1163 % voor de fiscale armoede:
   a) 18,9474 % op de omgekeerde evenredigheid van de totale opbrengst van de personenbelasting van de inwoners in de gemeente, exclusief de aanvullende belasting op de personenbelasting;
   b) 11,1689 % op de omgekeerde evenredigheid van het totale belastbare kadastrale inkomen op het grondgebied van de gemeente;
   4° 5,9834 % voor open ruimten op basis van de oppervlakte bos, tuinen en parken, woeste gronden, gekadastreerde wateren, akkerland, grasland, recreatiegebieden en boomgaarden;
   5° 14,9584 % voor sociale maatstaven:
   a) 0,9972 % volgens het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, exclusief leefloners;
   b) 3,9889 % volgens het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag;
   c) 2,9917 % volgens het gemiddelde aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar;
   d) 2,9917 % volgens het aantal sociale huurappartementen;
   e) 3,9889 % volgens het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar.]1
  § 2. De basisgetallen zijn voor alle maatstaven, met uitzondering van de maatstaven van de fiscale armoede, gelijk aan de eenheid waarop de maatstaf is gebaseerd. In § 1, 1° a, b, c, d en e, 2°, a en b , 5° a, b, d en e , is die eenheid : personen; in 4° : hectaren en in 5°, c : aantal geboorten.
  Voor de maatstaven van de fiscale armoede, bedoeld in § 1, 3°, a) en b) , worden de basisgetallen berekend aan de hand van de volgende formules :
  1° basisgetal personenbelasting = inwoners2/totale inkohiering personenbelasting, exclusief de aanvullende belasting op de personenbelasting, van de inwoners van de gemeente;
  2° basisgetal kadastraal inkomen = inwoners2/totale belastbare kadastrale inkomen op het grondgebied van de gemeente.
  § 3. Voor elke maatstaf, bedoeld in § 1, 2° tot 5°, wordt het aandeel van de gemeenten vastgesteld in verhouding tot de relatieve waarde van het basisgetal van elke gemeente ten opzichte van de som van de basisgetallen van alle gemeenten.
  ----------
  (1)<DVR 2016-12-02/10, art. 2, 014; Inwerkingtreding : 01-02-2017>

  Art. 7. De actieve bevolking, werkzaam in de gemeente, bedoeld in artikel 6, § 1, 2°, a, bestaat uit :
  1° arbeiders en bedienden, inclusief het onderwijzend personeel dat niet door de overheid wordt bezoldigd;
  2° de zelfstandigen, inclusief de helpers van zelfstandigen;
  3° het personeel in dienst van de overheid, inclusief het onderwijzend personeel.

  Art. 8.§ 1. [1 Het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de gemeente, vermeld in artikel 6, § 1, 2°, b), bestaat uit :
   1° de regelmatige leerlingen in het voltijds secundair onderwijs;
   2° de inschrijvingen in een opleiding in het hoger onderwijs met een diplomacontract;
   3° de helft van het aantal financierbare leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs;
   4° de helft van het aantal hoofdelijk financierbare cursisten van de centra voor volwassenenonderwijs.]1
  § 2. De bepalende factor voor het vaststellen van het aantal leerlingen, is de gemeente waar de campus gelegen is en niet de zetel van de onderwijsinrichting.
  ----------
  (1)<DVR 2011-12-23/12, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 26-01-2012>

  Art. 9. Voor elke maatstaf worden de recentste waarden in aanmerking genomen waarover de regering beschikt. De gegevens van elke maatstaf moeten voor alle gemeenten op hetzelfde tijdstip of op dezelfde periode betrekking hebben. De gegevens worden uitsluitend ingewonnen bij overheidsdiensten en - instellingen waaronder de Vlaamse overheid, het Kadaster, het Nationaal Instituut voor de Statistiek, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de Federale Overheidsdienst Financiën.

  Art. 10.1. De toepassing van dit decreet mag er niet toe leiden dat een gemeente minder ontvangt dan de som van :
  1° het aandeel uit het Gemeentefonds 2002, exclusief een eventueel uitzonderlijk aanvullend aandeel;
  2° het toegekend trekkingsrecht uit het Investeringsfonds 2002, exclusief een eventueel uitzonderlijk aanvullend trekkingsrecht;
  3° het voor 2002 gewaarborgde aandeel uit het Sociaal Impulsfonds;
  4° het gedeelte boven de waarborg uit het Sociaal Impulsfonds 2002 voor de gemeenten die in 2002 een aandeel ontvingen dat hoger lag dan het voor 2002 gewaarborgde aandeel, en die niet behoren tot de groep van de centrumsteden volgens artikel 6, § 1, 1°, a, b en c , van dit decreet.
  [1 § 1/1. De toepassing van dit decreet mag er, ingeval van een samenvoeging van gemeenten, niet toe leiden dat de nieuwe gemeenten minder ontvangen dan de som van de aandelen van de samen te voegen gemeenten of delen van gemeenten in het jaar dat voorafgaat aan de samenvoeging. Als de samenvoeging gepaard gaat met de opsplitsing van een of meer gemeenten, dan wordt voor de berekening van de gewaarborgde ontvangst van de nieuwe gemeenten het aandeel van de op te splitsen gemeenten in het jaar dat voorafgaat aan de samenvoeging eveneens opgesplitst, in dezelfde verhouding als de inwonersaantallen van de opgesplitste delen.
   De in het eerste lid gewaarborgde ontvangst voor de nieuwe gemeenten wordt, met ingang van het jaar van de samenvoeging, elk jaar geïndexeerd. De indexatie is cumulatief.
   De overeenkomstig het tweede lid toe te passen index is gedurende elk jaar van de eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeenten gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de percentages waarmee de aandelen van de samen te voegen gemeenten wijzigen in het laatste jaar voorafgaand aan de samenvoeging ten opzichte van het voorlaatste jaar voorafgaand aan de samenvoeging.
   Vanaf het eerste jaar van de tweede bestuursperiode is de toe te passen index gelijk aan de in het derde lid vermelde index, met als maximum het evolutiepercentage van de dotatie, vermeld in artikel 3.]1
  § 2. De berekende aandelen van de gemeenten die lager liggen [1 dan de in paragraaf 1 en in paragraaf 1/1 gewaarborgde ontvangst]1, worden verhoogd door afneming van de daarvoor noodzakelijke bedragen op de aandelen van de gemeenten die hoger liggen dan de gewaarborgde ontvangst. De afneming gebeurt in verhouding tot de bedragen waarmee de aandelen van die gemeenten de gewaarborgde ontvangst overstijgen.
  ----------
  (1)<DVR 2016-06-24/12, art. 65, 013; Inwerkingtreding : 29-08-2016>

  Art. 11.§ 1. Het berekende gemeentelijk aandeel, na de toepassing van de waarborgregeling, bedoeld in artikel 10 van dit decreet, wordt verminderd als de aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing van die gemeente, in het jaar dat aan de berekening voorafgaat, lager zijn dan de respectieve drempelwaarden van 5 % en [1 441]1 opcentiemen. Die vermindering bedraagt respectievelijk 0,5 % voor elk tiende van een procent en vijfentwintig [1 vierhonderdeenenveertigste]1 procent voor elke opcentiem onder de drempelwaarde.
  § 2. De som van de bedragen die in mindering wordt gebracht van de gemeenten bedoeld in § 1, wordt evenredig verdeeld onder de overige gemeenten, behalve onder de gemeenten van wie de aandelen overeenkomstig de bepalingen in artikel 10, verhoogd werden tot de gewaarborgde ontvangst.
  § 3. De vermindering van de aandelen op basis van de fiscale aanslagvoeten wordt gradueel ingevoerd vanaf het jaar 2004. Voor 2004 wordt slechts een derde van de berekende vermindering afgehouden van het gemeentelijk aandeel. Voor 2005 is dat twee derden, voor 2006 en volgende jaren 100 %.
  ----------
  (1)<DVR 2018-07-06/20, art. 22, 017; Inwerkingtreding : 09-09-2018>

  HOOFDSTUK III. - Vereffening van de aandelen.

  Art. 12. § 1. Elke gemeente kan vragen een deel van het aandeel rechtstreeks te storten op de rekening van het OCMW. De beslissing moet uitgaan van de OCMW-raad en de gemeenteraad en moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat de verdeling voorafgaat, toekomen op de administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Het OCMW-aandeel wordt uitgedrukt in hele procenten van het totale aandeel of in een bedrag, afgerond op duizend euro.
  § 2. Een meegedeeld percentage of bedrag wordt het daaropvolgende jaar behouden, tenzij de beslissing vóór de in § 1 bedoelde datum door de gemeenteraad en de OCMW-raad wordt gewijzigd.
  § 3. Bij ontstentenis van een dergelijke beslissing of als die beslissing te laat aankomt, wordt 8 % van het gemeentelijk aandeel binnen het Vlaams Gemeentefonds rechtstreeks op de rekening van het OCMW gestort.

  Art. 13.Op het einde van de eerste maand van elk kwartaal wordt, onverminderd de bepalingen van artikel 21, aan elke gemeente en aan elk OCMW een voorschot uitbetaald dat gelijk is aan één vierde van hun aandeel, volgens de verhouding bepaald in artikel 12 [1 en zonder de jaarlijkse inhouding bepaald in artikel 19sexies, § 1, en de vermindering bepaald in artikel 19septies]1, van het laatste jaar waarvoor de Vlaamse regering de definitieve verdeling heeft bepaald.
  ----------
  (1)<DVR 2009-12-18/27, art. 38, 008; Inwerkingtreding : 22-03-2009>

  Art. 14. De definitieve vaststelling van de aandelen gebeurt door de Vlaamse regering.

  Art. 15. Als het definitieve aandeel kleiner is dan de som van de toegekende voorschotten, wordt het negatieve eindsaldo ambtshalve afgenomen van de rekeningen van de gemeente en van het OCMW, volgens de verhouding die bepaald werd overeenkomstig artikel 12 van dit decreet.

  Art. 16. Als een vergissing werd gemaakt bij de definitieve vaststelling van de aandelen, kan de Vlaamse regering de vaststelling van de aandelen herzien. Ze bepaalt de voorwaarden van de regularisatie, die eventueel gespreid wordt over meerdere jaren.

  Art. 17. Een eventueel negatief saldo of een ambtshalve afname ten gevolge van een vergissing, kan pas van de rekening van de gemeente en van het OCMW afgenomen worden na het verstrijken van een termijn van dertig dagen, nadat het besluit ter kennis van de gemeente en het OCMW is gebracht.

  Art. 18. De Vlaamse regering bepaalt de modaliteiten voor de uitbetaling van de voorschotten en de eindsaldi en voor de ambtshalve afnames, bedoeld in de artikels 13, 15, 16 en 17 van dit decreet.

  Art. 19. Onverminderd de regels bepaald in de artikelen 41 en 50 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, worden de aan de gemeenten en OCMW's toegekende voorschotten en eindsaldi in het kader van dit decreet vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof. Het Rekenhof kan een controle a posteriori verrichten met betrekking tot de toepassing van dit decreet.

  HOOFDSTUK Illbis. [1 - Bijzondere bepalingen inzake de vaststelling en verdeling van de aanvullende dotatie ter compensatie van de afschaffing van de Eliataks]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2007-12-21/35, art. 53, 006; Inwerkingtreding : 31-10-2007>

  Art. 19bis.[1 § 1. Vanaf het begrotingsjaar 2008 wordt op de begroting van het Vlaamse Gewest een aanvullende dotatie aan het Vlaams Gemeentefonds ingeschreven. De aanvullende dotatie bedraagt 83.000.000 euro in het jaar 2008 en wordt vanaf het begrotingsjaar 2009 jaarlijks [2 vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar]2.
   § 2. De berekende aanvullende dotatie wordt afgerond op het hogere duizendtal.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2007-12-21/35, art. 53, 006; Inwerkingtreding : 31-10-2007>
  (2)<DVR 2009-12-18/27, art. 34, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Art. 19ter.[1 § 1. De aanvullende dotatie aan het Vlaams Gemeentefonds waarvan sprake in artikel 19bis, wordt [2 voor het begrotingsjaar 2008]2 onder de gemeenten van het Vlaamse Gewest verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag voor het jaar 2006 van de federale bijdrage tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, ingesteld door artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
  [3 Vanaf het begrotingsjaar 2009 wordt de aanvullende dotatie waarvan sprake in artikel 19bis verdeeld volgens dezelfde procentuele verhouding als de verdeling onder de gemeenten van het bedrag voor het jaar 2007 van de in het eerste lid van deze paragraaf genoemde federale bijdrage.]3
   § 2. De Vlaamse Regering stelt de in § 1 van dit artikel bedoelde procentuele verhouding voor elke gemeente vast.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2007-12-21/35, art. 53, 006; Inwerkingtreding : 31-10-2007>
  (2)<DVR 2008-11-21/48, art. 38, 007; Inwerkingtreding : 27-01-2009>
  (3)<DVR 2008-11-21/48, art. 39, 007; Inwerkingtreding : 27-01-2009>

  Art. 19quater.[1 De gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie waarvan sprake in artikel 19bis en berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 19ter, worden voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal.]1
  [2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen de gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie voor het jaar 2009 voor het volledige bedrag betaald worden in het jaar 2008.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2007-12-21/35, art. 53, 006; Inwerkingtreding : 31-10-2007>
  (2)<DVR 2008-11-21/48, art. 40, 007; Inwerkingtreding : 27-01-2009>

  Art. 19quinquies. [1 De bepalingen vermeld in de artikelen 6 tot en met 15 van dit decreet zijn niet van toepassing op de aanvullende dotatie, bedoeld in artikel 19bis van dit decreet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2007-12-21/35, art. 53, 006; Inwerkingtreding : 31-10-2007>

  HOOFDSTUK IIIter. [1 - Bijzondere bepalingen met betrekking tot de gemeenten die een grensoverschrijdende leasingoperatie voor hun rioolstelsel hebben aangegaan, waaraan de Vlaamse Regering waarborg heeft verleend]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-12-18/27, art. 37, 008; Inwerkingtreding : 22-03-2009>

  Art. 19sexies. [1 § 1. Onder de voorwaarde bepaald in artikel 19sexies, § 2, wordt het aandeel van Sint-Niklaas, Dendermonde en Hamme jaarlijks verminderd met een bedrag, dat de Vlaamse Regering vaststelt.
   Die jaarlijkse inhouding wordt voor elk van de besturen beperkt tot 10 % van hun aandeel, bepaald voor het jaar 2010 en berekend overeenkomstig artikel 6 tot en met artikel 11 van dit decreet en na toepassing van de waarborgregeling, bedoeld in artikel 10 van dit decreet, en zonder het OCMW-aandeel, berekend overeenkomstig artikel 12 van dit decreet.
   § 2. De inhouding geschiedt wanneer de waarborg, verleend aan elk van de besturen voor de dekking van de grensoverschrijdende leasingoperatie met betrekking tot hun rioolstelsel, geheel of gedeeltelijk wordt uitgewonnen, conform de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2009 houdende toekenning van 3 gewestwaarborgen.
   § 3. Indien het uitgewonnen bedrag per gemeente hoger ligt dan het maximum, bepaald in artikel 19 sexies , § 1, tweede lid, wordt het verschil overgedragen naar het volgende jaar.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-12-18/27, art. 37, 008; Inwerkingtreding : 22-03-2009>

  Art. 19septies. [1 Vóór de jaarlijkse inhouding bepaald in artikel 19sexies, § 1, tweede lid, wordt het aandeel verminderd met een bedrag van 3.743.677,28 euro bij Sint-Niklaas, 2.387.859,14 euro bij Dendermonde en 1.274.873,48 euro bij Hamme.
   Indien het conform het eerste lid uitgewonnen bedrag per gemeente hoger ligt dan het aandeel, wordt het verschil overgedragen naar het volgende jaar.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-12-18/27, art. 37, 008; Inwerkingtreding : 22-03-2009>

  Art. 19octies. [1 De inhouding zoals bepaald in artikel 19 sexies, § 1, en de vermindering van artikel 19septies worden gelijkmatig verrekend op de vier kwartaalvoorschotten op het aandeel van elk van de genoemde besturen voor het daaropvolgende jaar.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2009-12-18/27, art. 37, 008; Inwerkingtreding : 22-03-2009>

  HOOFDSTUK IIIquater. [1 - Bijzondere bepalingen over de vaststelling van de aanvullende dotatie]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/08, art. 46, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 19novies.[1 Vanaf het begrotingsjaar 2018 wordt op de begroting van het Vlaamse Gewest een aanvullende dotatie met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds ingeschreven. De aanvullende dotatie bedraagt 131.009.724,20 euro voor het begrotingsjaar 2018 en wordt niet geïndexeerd.]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/08, art. 47, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 19decies.[1 De lijst met gemeenten en hun aandelen in de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19novies, waarop ze vanaf het begrotingsjaar 2018 recht hebben, wordt bepaald in bijlage 1, die bij dit decreet is gevoegd.]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/08, art. 48, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 19undecies.[1 De gemeentelijke aandelen in de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19decies, worden aan de gemeenten uitbetaald voor 50% op het einde van april van het begrotingsjaar, voor 25% op het einde van oktober van het begrotingsjaar en voor 25% op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar.]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/08, art. 49, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 19duodecies.[1 De bepalingen, vermeld in artikel 6 tot en met 15, zijn niet van toepassing op de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19novies.]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/08, art. 50, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  HOOFDSTUK IIIquinquies. [1 - Bijzondere bepalingen over de vaststelling van de aanvullende dotatie voor de centrumsteden Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-12-02/10, art. 3, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 19terdecies.[1 Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een aanvullende dotatie met betrekking tot het Vlaams Gemeentefonds ingeschreven voor de centrumsteden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De aanvullende dotatie wordt vanaf het begrotingsjaar 2018 jaarlijks geïndexeerd met een evolutiepercentage van 3,5 %.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-12-02/10, art. 4, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 19quaterdecies.[1 De aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19ter decies, wordt voor drie vierde gereserveerd voor de centrumsteden Antwerpen en Gent. De resterende middelen zijn bestemd voor de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De middelen worden proportioneel verdeeld op basis van de recentste bevolkingsaantallen.
   De waarborgregeling uit het Sociaal Impulsfonds 2002 is van toepassing op de aandelen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-12-02/10, art. 5, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 19quinquiesdecies.[1 De aandelen in de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19quater decies, worden aan de centrumsteden Antwerpen, Gent, Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout uitbetaald in vier gelijke delen, telkens op het einde van de eerste maand van elk kwartaal.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-12-02/10, art. 6, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 19sexiesdecies.[1 De bepalingen, vermeld in artikel 6 tot en met 13 en artikel 15, zijn niet van toepassing op de aanvullende dotatie, vermeld in artikel 19ter decies.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2016-12-02/10, art. 7, 014; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  HOOFDSTUK IIIsexies. [1 - Bijzondere bepalingen over de vaststelling van de bedragen voor sommige gemeenten ten gevolge van de overname van provinciale instellingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2017-12-22/08, art. 52, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 19septies decies.[1 Vanaf het begrotingsjaar 2018 worden aan de volgende gemeenten de volgende bedragen toegekend [3 ...]3:
   1° Antwerpen: 12.578.500,00 euro;
   2° Gent: 853.000,00 euro;
   3° Hasselt: 4.953.000,00 euro;
   4° Kortrijk: [2 [3 1.064.000 euro]3]2;
   5° Waregem: 325.000 euro;
   6° Moerbeke: 5700,00 euro;
   7° Tongeren: 4.040.000,00 euro.
   [4 De bedragen die aan de gemeenten, vermeld in het eerste lid, worden toegekend,]4 worden vanaf het begrotingsjaar 2019 elk jaar aangepast met een evolutiepercentage. Dat percentage is gelijk aan de procentuele verhouding, berekend tot op een honderdste van de eenheid, tussen het gezondheidsindexcijfer van de maand maart van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat met dat van de maand maart van het daaraan voorafgaande jaar.]1
  [5 Vanaf het begrotingsjaar 2019 wordt het bedrag voor de stad Kortrijk, vermeld in het eerste lid, na toepassing van het evolutiepercentage, vermeld in het tweede lid, verhoogd met 100.000 euro. Het evolutiepercentage, vermeld in het tweede lid, is vanaf het begrotingsjaar 2020 van toepassing op dit aanvullende bedrag.]5
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2017-12-22/08, art. 53, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  (2)<DVR 2018-12-21/04, art. 10, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (3)<DVR 2019-12-13/05, art. 3, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (4)<DVR 2019-12-13/05, art. 4, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (5)<DVR 2019-12-13/05, art. 5, 026; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 19duodevicies. [1 De bedragen vermeld in artikel 19septies decies, worden aan de gemeenten uitbetaald in vier gelijke delen, telkens op het einde van de eerste maand van elk kwartaal.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2017-12-22/08, art. 54, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  Art. 19undevicies. [1 De bepalingen, vermeld in artikel 6 tot en met 15, zijn niet van toepassing op de bedragen, vermeld in artikel 19septies decies.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DVR 2017-12-22/08, art. 55, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

  HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en overgangsbepalingen.

  Art. 20. De volgende decreten worden opgeheven :
  1° het decreet van 31 juli 1990 tot instelling van het Vlaams Gemeentefonds en tot regeling van een bijzondere dotatie voor sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994, 14 mei 1996 en 22 december 1999, en het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2001;
  2° het decreet van 7 november 1990 tot vaststelling van de regelen inzake de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, gewijzigd bij de decreten van 6 juli 1994, 17 november 1998 en 22 december 1999, en het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2001;
  3° het decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan, gewijzigd bij de decreten van 25 juni 1992, 6 juli 1994, 6 juli 1994, 21 december 1994, 17 november 1998 en 19 december 1998, en het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2001;
  4° het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking van het Sociaal Impulsfonds, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 8 juli 1997, 19 december 1997, 8 december 1998, 19 december 1998, 18 mei 1999, 22 december 1999 en 30 juni 2000, het besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2001, en het decreet van 21 december 2001.

  Art. 21. <Hersteld bij DVR 2003-04-04/64, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2003> De kwartaalvoorschotten, uitbetaald in het begrotingsjaar 2003, worden in afwijking van artikel 13 van dit decreet berekend op basis van de raming van het Gemeentefonds 2003. Die raming gebeurt overeenkomstig de bepalingen van dit decreet.

  Art. 22.§ 1. Vanaf het begrotingsjaar 2003 worden geen trekkingsrechten of toelagen meer toegekend in het kader van het Investeringsfonds, zoals bepaald in het decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan.
  § 2. De gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie blijven evenwel tot 31 december 2005 alle rechten behouden met betrekking tot de in het verleden toegekende trekkingsrechten of toelagen. Voor de procedure voor de machtiging, het gebruik van trekkingsrechten en toelagen en de uitbetaling, blijven de bepalingen van het in § 1 vermeld decreet, het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 1991 tot uitvoering, behalve wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, van het decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan en het besluit van de Vlaamse regering van 20 maart 1991 tot uitvoering van artikel 3, § 1, van het decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan, van toepassing, onverminderd de bepalingen in § 3 tot § 6 van dit artikel.
  § 3. Trekkingsrechten en toelagen waarvoor op 1 januari 2006 door de provinciegouverneur of de Vlaamse minister geen machtiging tot gebruik werd verleend, vervallen.
  § 4. Trekkingsrechten en toelagen waarvoor uiterlijk op 31 december 2005 machtiging tot gebruik werd verleend, kunnen tot uiterlijk [3 30 september 2011]3 worden omgezet in geldvoorschotten en in een eindsaldo overeenkomstig de bepalingen van het in § 2 vermelde decreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Gemachtigde trekkingsrechten en toelagen waarvoor op 31 oktober 2007 niet de vereiste verantwoordingsstukken voor het verkrijgen van geldvoorschotten of eindsaldi ter beschikking werden gesteld van de provinciegouverneur of de Vlaamse minister, worden niet meer uitbetaald.
  § 5. Overeenkomstig artikel 55 tot en met artikel 58 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991, zijn de gemeenten, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie verplicht een eindafrekening in te dienen. Bij ontstentenis van een eindafrekening op 31 december [3 2012]3 moet het gedeelte van de reeds uitbetaalde voorschotten dat niet werd verantwoord, integraal teruggestort worden op de rekening van de Vlaamse overheid.
  § 6. Als uit de eindafrekening, ingediend na 31 december [3 2011]3, blijkt dat het factuurbedrag lager is dan het bedrag van de reeds ontvangen voorschotten en het verschil groter is dan 2.500 euro, moet het verschil integraal terugbetaald worden aan de Vlaamse Overheid. Saldi van 2.500 euro of minder mogen door de gemeente als verworven beschouwd worden.
  [1 § 6bis. De in § 4 bepaalde limietdatum voor het indienen van verantwoordingsstukken voor het verkrijgen van geldvoorschotten of eindsaldi en de in §§ 5 en 6 vermelde termijnen met betrekking tot de eindafrekeningen, zijn niet van toepassing op de met trekkingsrechten gefinancierde investeringsprojecten waarvoor op 30 september 2007 gerechtelijke procedures lopen en die aan de Vlaamse overheid ter kennis worden gebracht voor [2 30 september 2009]2.]1
  [§ 7. Het vierde kwartaalvoorschot wordt, in afwijking van artikel 13, in 2003 berekend op de dotatie van 2003, verminderd met 131 miljoen euro. In 2004 wordt het vierde kwartaalvoorschot berekend op de dotatie van het voorgaande jaar verminderd met 104,8 miljoen euro, in 2005 bedraagt de vermindering 78,6 miljoen euro, in 2006 52,4 miljoen euro en in 2007 26,2 miljoen euro. Het saldo wordt samen met het eerste kwartaalvoorschot van het volgende jaar uitbetaald.] <DVR 2002-12-20/42, art. 49, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  [4 § 7/1. In afwijking van artikel 13 wordt het vierde kwartaalvoorschot in 2013, 2014, 2015 en 2016 berekend op de dotatie van het laatste jaar waarvoor de Vlaamse Regering de definitieve verdeling heeft bepaald en verminderd met de bedragen bestemd voor de structurele cofinanciering van de externe audit voor de lokale overheden, zoals vermeld in artikel 3, § 3/1. In 2013 bedraagt de vermindering van het vierde kwartaalvoorschot 261.000 euro, in 2014 522.000 euro, in 2015 783.000 euro en in 2016 1.044.000 euro. Het saldo wordt samen met het eerste kwartaalvoorschot van het volgende jaar uitbetaald.]4
  [§ 8. In afwijking van artikel 3, § 2, bedraagt het evolutiepercentage voor 2004 : 3,26 %.] <DVR 2003-12-19/39, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  ---------
  (1)<DVR 2007-12-21/35, art. 55, 006; Inwerkingtreding : 31-10-2007>
  (2)<DVR 2008-11-21/48, art. 41, 007; Inwerkingtreding : 30-09-2008>
  (3)<DVR 2009-12-18/27, art. 22, 008; Inwerkingtreding : 29-01-2010>
  (4)<DVR 2013-07-05/07, art. 37, 011; Inwerkingtreding : 09-08-2013>

  Art. 23. Het gedeelte van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds van het convenant 2000-2002 van de gemeenten en OCMW's dat op 31 december 2002 niet vastgelegd werd in het convenant, wordt aan het Gemeentefonds van 2003 toegevoegd en verdeeld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet. De uitbetalingen met betrekking tot de convenanten 2000-2002 kunnen gebeuren tot uiterlijk 31 december 2003. Uitbetalingen met betrekking tot investeringen kunnen gebeuren tot uiterlijk 31 december 2004.
  Dit artikel is niet van toepassing op de gemeenten die behoren tot de groep van de centrumsteden volgens artikel 6, § 1,1°, a , b en c , van dit decreet.

  Art. 24. § 1. Aanvragen in het kader van de toekenning van uitzonderlijke aanvullende aandelen uit het Vlaams Gemeentefonds, zoals bepaald in artikel 2bis van het decreet van 7 november 1990 tot vaststelling van de regelen inzake de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, en van uitzonderlijke aanvullende trekkingsrechten uit het Vlaams Investeringsfonds, zoals bepaald in artikel 2bis van het decreet van 20 maart 1991 betreffende het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan, die uiterlijk op 31 december 2002 werden ingediend, worden behandeld volgens de regelen die op dat tijdstip van kracht waren.
  § 2. De toekenning van de uitzonderlijke aanvullende aandelen en de uitzonderlijk aanvullende trekkingsrechten kunnen, in afwijking van artikel 22, § 1, gebeuren tot uiterlijk 31 december 2004. De gemeenten bezorgen ten laatste op 30 juni 2004 de nodige verantwoordingsdocumenten aan de Vlaamse regering.
  § 3. De uitzonderlijk aanvullende aandelen worden voorafgenomen van de totale dotatie.

  Art. 25. In afwijking van artikel 12, § 1 moet de beslissing voor het bepalen van het aandeel dat rechtstreeks gestort wordt op de rekening van het OCMW met betrekking tot de verdeling voor 2003, uiterlijk op 1 december 2002 toekomen op de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.

  HOOFDSTUK V. - Slotbepaling.

  Art. 26. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2003.
  

  BIJLAGE

  Art. N1.[1 Bijlage 1
  

  
GemeenteTotaal%
AALST2.048.588,461,5637 %
[7 AALTER439 748,570,3357 %]7
AARSCHOT652.107,120,4978 %
AARTSELAAR256.707,160,1959 %
AFFLIGEM198.715,390,1517 %
ALKEN197.154,770,1505 %
ALVERINGEM106.642,130,0814 %
ANTWERPEN11.704.922,778,9344 %
ANZEGEM247.601,290,1890 %
ARDOOIE122.044,850,0932 %
ARENDONK224.465,980,1713 %
AS122.514,940,0935 %
ASSE811.055,610,6191 %
ASSENEDE211.210,060,1612 %
AVELGEM152.406,280,1163 %
BAARLE-HERTOG151.130,910,1154 %
BALEN349.659,780,2669 %
BEERNEM243.678,060,1860 %
BEERSE287.710,800,2196 %
BEERSEL604.940,960,4618 %
BEGIJNENDIJK92.948,870,0709 %
BEKKEVOORT78.618,190,0600 %
BERINGEN988.512,720,7545 %
BERLAAR115.365,690,0881 %
BERLARE239.662,330,1829 %
BERTEM96.029,450,0733 %
BEVER4.947,110,0038 %
BEVEREN888.870,100,6785 %
BIERBEEK307.558,290,2348 %
BILZEN637.566,990,4867 %
BLANKENBERGE485.769,060,3708 %
BOCHOLT214.060,110,1634 %
BOECHOUT216.935,190,1656 %
BONHEIDEN265.228,030,2024 %
BOOM623.728,190,4761 %
BOORTMEERBEEK169.730,270,1296 %
BORGLOON239.116,380,1825 %
BORNEM638.306,510,4872 %
BORSBEEK235.873,110,1800 %
BOUTERSEM120.126,630,0917 %
BRAKEL149.229,300,1139 %
BRASSCHAAT744.628,250,5684 %
BRECHT378.970,200,2893 %
BREDENE270.601,910,2066 %
BREE353.057,970,2695 %
BRUGGE2.601.463,441,9857 %
BUGGENHOUT217.886,160,1663 %
DAMME177.507,390,1355 %
DE HAAN217.947,470,1664 %
DE PANNE216.534,400,1653 %
DE PINTE194.898,150,1488 %
DEERLIJK184.038,740,1405 %
[6 DEINZE754 273,610,5757 %]6
DENDERLEEUW392.213,840,2994 %
DENDERMONDE769.636,350,5875 %
DENTERGEM89.255,520,0681 %
DESSEL127.880,950,0976 %
DESTELBERGEN281.772,040,2151 %
DIEPENBEEK265.776,280,2029 %
DIEST667.289,300,5093 %
DIKSMUIDE386.845,860,2953 %
DILBEEK1.191.747,640,9097 %
DILSEN-STOKKEM461.441,570,3522 %
DROGENBOS25.000,000,0191 %
DUFFEL288.298,500,2201 %
EDEGEM405.411,040,3095 %
EEKLO589.950,130,4503 %
ERPE-MERE202.881,570,1549 %
ESSEN309.684,610,2364 %
EVERGEM615.686,960,4700 %
GALMAARDEN128.851,590,0984 %
GAVERE198.478,610,1515 %
GEEL977.530,390,7462 %
GEETBETS77.559,630,0592 %
GENK2.190.402,341,6719 %
GENT5.665.852,454,3248 %
GERAARDSBERGEN737.424,200,5629 %
GINGELOM87.670,010,0669 %
GISTEL191.923,850,1465 %
GLABBEEK142.633,370,1089 %
GOOIK132.211,950,1009 %
GRIMBERGEN1.093.776,030,8349 %
GROBBENDONK180.843,550,1380 %
HAACHT223.317,700,1705 %
HAALTERT255.619,010,1951 %
HALEN128.629,100,0982 %
HALLE858.149,470,6550 %
HAM227.369,670,1736 %
HAMME355.349,870,2712 %
HAMONT-ACHEL217.915,850,1663 %
HARELBEKE481.178,850,3673 %
HASSELT2.199.566,361,6789 %
HECHTEL-EKSEL198.828,080,1518 %
HEERS140.947,600,1076 %
HEIST-OP-DEN-BERG814.046,700,6214 %
HEMIKSEM191.640,870,1463 %
HERENT361.508,870,2759 %
HERENTALS732.438,300,5591 %
HERENTHOUT124.872,950,0953 %
HERK-DE-STAD221.583,670,1691 %
HERNE114.338,250,0873 %
HERSELT217.564,260,1661 %
HERSTAPPE0,000,0000 %
HERZELE269.662,470,2058 %
HEUSDEN-ZOLDER993.048,480,7580 %
HEUVELLAND121.094,070,0924 %
HOEGAARDEN115.561,780,0882 %
HOEILAART207.133,080,1581 %
HOESELT169.071,520,1291 %
HOLSBEEK136.799,470,1044 %
HOOGLEDE191.307,340,1460 %
HOOGSTRATEN455.704,750,3478 %
HOREBEKE3.675,060,0028 %
HOUTHALEN-HELCHTEREN823.172,630,6283 %
HOUTHULST167.454,840,1278 %
HOVE146.747,650,1120 %
HULDENBERG131.577,880,1004 %
HULSHOUT158.279,830,1208 %
ICHTEGEM226.035,860,1725 %
IEPER820.643,200,6264 %
INGELMUNSTER177.721,550,1357 %
IZEGEM513.405,340,3919 %
JABBEKE213.661,060,1631 %
KALMTHOUT271.579,280,2073 %
KAMPENHOUT186.186,440,1421 %
KAPELLEN428.699,260,3272 %
KAPELLE-OP-DEN-BOS133.637,270,1020 %
KAPRIJKE112.465,540,0858 %
KASTERLEE264.592,190,2020 %
KEERBERGEN201.218,450,1536 %
KINROOI195.655,080,1493 %
KLUISBERGEN113.793,910,0869 %
[7 ...]7  
KNOKKE-HEIST658.045,960,5023 %
KOEKELARE87.977,760,0672 %
KOKSIJDE456.176,110,3482 %
KONTICH295.938,840,2259 %
KORTEMARK203.573,150,1554 %
KORTENAKEN124.522,460,0950 %
KORTENBERG290.208,390,2215 %
KORTESSEM123.531,800,0943 %
KORTRIJK2.212.743,491,6890 %
KRAAINEM0,000,0000 %
KRUIBEKE240.037,460,1832 %
[2 KRUISEM241 711,660,1845 %]2
KUURNE227.600,490,1737 %
LAAKDAL244.442,540,1866 %
LAARNE221.932,750,1694 %
LANAKEN359.610,310,2745 %
LANDEN307.775,480,2349 %
LANGEMARK-POELKAPELLE123.853,650,0945 %
LEBBEKE264.702,110,2020 %
LEDE259.148,820,1978 %
LEDEGEM130.741,410,0998 %
LENDELEDE108.708,190,0830 %
LENNIK130.833,090,0999 %
LEOPOLDSBURG511.912,580,3907 %
LEUVEN2.321.954,231,7724 %
LICHTERVELDE123.453,440,0942 %
LIEDEKERKE330.199,120,2520 %
LIER925.016,720,7061 %
LIERDE113.568,680,0867 %
[4 LIEVEGEM399 165,530,3047 %]4
LILLE173.520,020,1324 %
LINKEBEEK56.583,800,0432 %
LINT181.513,900,1385 %
LINTER99.736,900,0761 %
LOCHRISTI305.168,490,2329 %
LOKEREN982.362,630,7498 %
LOMMEL737.879,550,5632 %
LONDERZEEL266.238,200,2032 %
LO-RENINGE14.406,560,0110 %
[4 ...]4  
LUBBEEK213.165,800,1627 %
LUMMEN218.272,890,1666 %
MAARKEDAL112.957,960,0862 %
MAASEIK527.200,200,4024 %
MAASMECHELEN1.049.736,500,8013 %
MACHELEN418.475,910,3194 %
MALDEGEM359.881,220,2747 %
MALLE267.487,800,2042 %
MECHELEN2.313.638,951,7660 %
MEERHOUT144.981,650,1107 %
[3 ...]3  
MEISE280.365,150,2140 %
MELLE181.383,630,1385 %
MENEN923.764,760,7051 %
MERCHTEM262.667,980,2005 %
MERELBEKE386.697,180,2952 %
MERKSPLAS126.660,370,0967 %
MESEN110.081,920,0840 %
MEULEBEKE182.253,790,1391 %
MIDDELKERKE340.281,430,2597 %
MOERBEKE79.275,430,0605 %
MOL933.946,170,7129 %
MOORSLEDE179.923,040,1373 %
MORTSEL573.140,190,4375 %
NAZARETH213.048,220,1626 %
[5 ...]5  
[6 ...]6  
NIEL136.258,340,1040 %
NIEUWERKERKEN60.002,490,0458 %
NIEUWPOORT224.856,720,1716 %
NIJLEN306.440,760,2339 %
NINOVE797.977,990,6091 %
OLEN204.597,670,1562 %
OOSTENDE1.836.124,091,4015 %
OOSTERZELE177.235,990,1353 %
OOSTKAMP372.226,060,2841 %
OOSTROZEBEKE120.541,800,0920 %
[3 ...]3  
OPWIJK233.196,730,1780 %
OUDENAARDE411.023,610,3137 %
OUDENBURG91.672,100,0700 %
[3 OUDSBERGEN403 910,530,3083 %]3
OUD-HEVERLEE197.709,650,1509 %
OUD-TURNHOUT216.458,630,1652 %
OVERIJSE558.309,420,4262 %
[5 ...]5  
PEER268.903,560,2053 %
[5 PELT646 956,870,4938 %]5
PEPINGEN107.531,360,0821 %
PITTEM82.430,930,0629 %
POPERINGE311.624,620,2379 %
PUTTE257.712,810,1967 %
[1 PUURS-SINT-AMAND430 195,000,3284%]1
RANST268.249,140,2048 %
RAVELS235.337,140,1796 %
RETIE178.863,100,1365 %
RIEMST239.652,220,1829 %
RIJKEVORSEL186.356,220,1422 %
ROESELARE1.970.633,081,5042 %
RONSE773.090,050,5901 %
ROOSDAAL188.798,450,1441 %
ROTSELAAR242.443,920,1851 %
RUISELEDE53.624,150,0409 %
RUMST225.399,220,1720 %
SCHELLE136.615,280,1043 %
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM320.384,120,2445 %
SCHILDE289.661,970,2211 %
SCHOTEN625.232,970,4772 %
[1 ...]1  
SINT-GENESIUS-RODE204.255,840,1559 %
SINT-GILLIS-WAAS273.585,860,2088 %
SINT-KATELIJNE-WAVER339.771,830,2593 %
SINT-LAUREINS114.124,850,0871 %
SINT-LIEVENS-HOUTEM161.568,750,1233 %
SINT-MARTENS-LATEM123.107,630,0940 %
SINT-NIKLAAS2.105.713,251,6073 %
SINT-PIETERS-LEEUW624.518,290,4767 %
SINT-TRUIDEN1.054.660,920,8050 %
SPIERE-HELKIJN38.035,490,0290 %
STABROEK262.372,740,2003 %
STADEN182.342,560,1392 %
STEENOKKERZEEL193.144,610,1474 %
STEKENE256.410,050,1957 %
TEMSE717.595,440,5477 %
TERNAT431.797,160,3296 %
TERVUREN503.641,060,3844 %
TESSENDERLO383.547,330,2928 %
TIELT530.237,350,4047 %
TIELT-WINGE193.078,970,1474 %
TIENEN798.982,530,6099 %
TONGEREN714.902,840,5457 %
TORHOUT407.871,650,3113 %
TREMELO153.037,010,1168 %
TURNHOUT1.536.104,411,1725 %
VEURNE222.791,340,1701 %
VILVOORDE1.045.124,660,7977 %
VLETEREN45.819,970,0350 %
VOEREN61.260,210,0468 %
VORSELAAR147.606,960,1127 %
VOSSELAAR175.896,030,1343 %
[4 ...]4  
WAASMUNSTER217.259,420,1658 %
WACHTEBEKE117.606,780,0898 %
WAREGEM871.888,820,6655 %
WELLEN83.274,150,0636 %
WEMMEL305.117,810,2329 %
WERVIK327.384,700,2499 %
WESTERLO394.520,940,3011 %
WETTEREN617.106,700,4710 %
WEVELGEM625.633,520,4775 %
WEZEMBEEK-OPPEM26.369,760,0201 %
WICHELEN183.273,410,1399 %
WIELSBEKE129.854,420,0991 %
WIJNEGEM140.704,180,1074 %
WILLEBROEK550.882,890,4205 %
WINGENE228.094,870,1741 %
WOMMELGEM131.485,510,1004 %
WORTEGEM-PETEGEM80.224,980,0612 %
WUUSTWEZEL282.908,750,2159 %
ZANDHOVEN196.834,780,1502 %
ZAVENTEM767.790,230,5861 %
ZEDELGEM314.275,530,2399 %
ZELE406.614,870,3104 %
ZELZATE246.891,690,1885 %
ZEMST407.461,780,3110 %
[2 ...]2  
ZOERSEL348.356,180,2659 %
[4 ...]4  
ZONHOVEN307.755,250,2349 %
ZONNEBEKE198.222,200,1513 %
ZOTTEGEM379.916,930,2900 %
ZOUTLEEUW126.712,890,0967 %
ZUIENKERKE5.014,440,0038 %
ZULTE230.258,050,1758 %
ZUTENDAAL126.918,530,0969 %
ZWALM122.180,160,0933 %
ZWEVEGEM376.999,500,2878 %
ZWIJNDRECHT343.621,820,2623 %
Totaal131.009.724,20100,0000 %
(1)<DVR 2018-05-04/14, art. 7, 018; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(2)<DVR 2018-05-04/15, art. 7, 019; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(3)<DVR 2018-05-04/16, art. 7, 020; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(4)<DVR 2018-05-04/17, art. 7, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(5)<DVR 2018-05-04/18, art. 7, 022; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(6)<DVR 2018-05-04/19, art. 7, 023; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
(7)<DVR 2018-05-04/20, art. 7, 024; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

]1
  ----------
  (1)<DVR 2017-12-22/08, art. 51, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 5 juli 2002.
De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-12-2019 GEPUBL. OP 09-01-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 19septiesdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2018 GEPUBL. OP 28-12-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 19septiesdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 06-07-2018 GEPUBL. OP 30-08-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2018 GEPUBL. OP 01-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2017 GEPUBL. OP 29-12-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 19novies; 19decies; 19undecies; 19duodecies; N1; 19septiesdecies; 19duodevicies; 19undevicies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-06-2017 GEPUBL. OP 03-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 02-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 6)
  (GEWIJZIGDE ART. : 19terdecies; 19quaterdecies; 19quinquiesdecies; 19sexiesdecies)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-06-2016 GEPUBL. OP 19-08-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 03-07-2015 GEPUBL. OP 24-07-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 19novies; 19decies; 19undecies; 19duodecies; N1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 05-07-2013 GEPUBL. OP 30-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2011 GEPUBL. OP 16-01-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 8)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2009 GEPUBL. OP 29-01-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
  (GEWIJZIGD ART. : 19bis)
  (GEWIJZIGDE ART. : 19sexies-19octies; 13; )
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-11-2008 GEPUBL. OP 27-01-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 19TER; 19QUATER; 22)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 31-12-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 19BIS-19QUINQUIES; 22)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-04-2003 GEPUBL. OP 06-05-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 22)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 2001-2002 : Stukken. - Ontwerp van decreet, 1148 - Nr. 1. - Verslag over gedachtenwisseling, 1148 - Nr. 2. - Amendementen, 1148 - Nrs. 3 en 4. - Verslag, 1148 - Nr. 5. - Amendementen, 1148 - Nr. 6. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1148 - Nr. 7. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 26 juni 2002.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 25 gearchiveerde versies
  Franstalige versie