J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/05/15/2007011344/justel

Titel
15 MEI 2007. - Wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-07-2007 en tekstbijwerking tot 28-12-2015)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-07-2007 nummer :   2007011344 bladzijde : 38734       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2007-05-15/59
Inwerkingtreding : 01-10-2007

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1879040150        1969063007        1994009587        1996003643        1998009789        1994009586       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de Verordening (EG) nr. 1383/2003.
Afdeling 1. - Definities.
Art. 2
Afdeling 2. - Optreden van de douaneautoriteiten.
Art. 3-4
Afdeling 3. - Vervolging van de inbreuken op de douanewetgeving en strafsancties.
Art. 5-7
HOOFDSTUK III. - Sancties van inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten.
Afdeling 1. - Strafbepalingen.
Art. 8-13, 13/1, 14-15
Afdeling 2.
Art. 16
Afdeling 3.
Art. 17
HOOFDSTUK IV.
Art. 18-21
HOOFDSTUK V.
Art. 22-27
HOOFDSTUK VI.
Afdeling 1.
Art. 28-29
Afdeling 2.
Art. 30-31
Afdeling 3.
Art. 32-33
Afdeling 4.
Art. 34
HOOFDSTUK VII.
Art. 35

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling.

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - Ongeoorloofde handel van goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de Verordening (EG) nr. 1383/2003.

  Afdeling 1. - Definities.

  Art. 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
  1° de verordening : de Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten;
  2° het communautair douanewetboek : de Verordening (EG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek;
  3° de algemene wet inzake douane- en accijnzen : de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 18 juli 1977, bekrachtigd door de wet van 6 juli 1978.

  Afdeling 2. - Optreden van de douaneautoriteiten.

  Art. 3. De douaneautoriteit die bevoegd is om het verzoek te ontvangen en te behandelen waarvan sprake is in artikel 5, § 1, van de verordening, is de door de Koning aangewezen ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiėn.

  Art. 4. Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 14, § 1, van de verordening is het bedrag van de door de aangever, de eigenaar, de importeur, de houder of de geadresseerde van de goederen te stellen zekerheid gelijk aan driemaal de douanewaarde of de statistiekwaarde van de betreffende goederen, naargelang het niet-communautaire of communautaire goederen betreft.
  De modaliteiten van de zekerheidstelling bedoeld in het eerste lid worden door de Koning vastgesteld.

  Afdeling 3. - Vervolging van de inbreuken op de douanewetgeving en strafsancties.

  Art. 5. § 1. Inbreuk of poging tot inbreuk op het verbod bepaald in artikel 16 van de verordening, wordt bestraft overeenkomstig artikel 231, § 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen.
  De gevangenisstraf bedraagt evenwel van drie maanden tot drie jaar en de boete van 500 tot 500.000 euro.
  § 2. In geval van herhaling binnen vijf jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk, worden de straffen verdubbeld.
  § 3. Inbreuk of poging tot inbreuk op het in artikel 16 van de verordening bepaalde verbod, wordt vervolgd volgens de procedure bepaald in de artikelen 226, 249 tot 253 en 263 tot 284 van de algemene wet inzake douane en accijnzen.

  Art. 6. § 1. De rechtbank kan, in alle gevallen, de vernietiging of de verwijdering uit het handelsverkeer van de verbeurd verklaarde goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht bevelen, op kosten van de overtreder, van de persoon die de goederen bij de douane heeft aangeboden, van de eigenaar, de bezitter, de houder of de geadresseerde van de goederen of, in voorkomend geval, van de houder van het recht, die overeenkomstig artikel 5, § 1, van de verordening om het optreden van de douaneautoriteiten heeft verzocht.
  § 2. De Administratie van douane en accijnzen kan, in overeenstemming met de termijnen en voorwaarden als bepaald in artikel 11, § 1, van de verordening, op kosten en onder verantwoordelijkheid van de houder van het recht overgaan tot de vernietiging van de goederen die vermoedelijk inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, na het nemen van monsters en met de voorafgaande en schriftelijke instemming van de aangever, de houder of de eigenaar van deze goederen dat de goederen voor vernietiging worden afgestaan. Deze toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven wanneer de aangever, de houder of de eigenaar van de goederen zich binnen de termijn bepaald bij voornoemd artikel 11 niet uitdrukkelijk tegen de vernietiging heeft verzet.

  Art. 7. De rechtbank kan bevelen dat het vonnis moet worden aangeplakt, voor de duur die zij bepaalt, zowel binnen als buiten de gebouwen van de overtreder en op diens kosten, of dat het vonnis op kosten van de overtreder geheel of gedeeltelijk via de pers of op enige andere wijze moet worden bekendgemaakt.
  Zij kan bovendien de verbeurdverklaring bevelen van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf bepaald in artikel 5, § 1, zijn verkregen, van de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit de belegde voordelen.

  HOOFDSTUK III. - Sancties van inbreuken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten.

  Afdeling 1. - Strafbepalingen.

  Art. 8.
  <Opgeheven bij KB 2015-12-18/15, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2015>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 11.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 12.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 13.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 13/1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 15.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 16.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 17.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK IV.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 18.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 19.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 20.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 21.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK V.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 22.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 23.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 24.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 25.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 26.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 27.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK VI.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 1.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 28.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 29.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 2.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 30.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 31.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 3.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 32.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 33.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Afdeling 4.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 34.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  HOOFDSTUK VII.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 35.
  <Opgeheven bij W 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekengemaakt.
Gegeven te Brussel, 15 mei 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Financiėn,
D. REYNDERS
De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : "

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 28-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-2014 GEPUBL. OP 12-06-2014
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2011 GEPUBL. OP 25-02-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 8) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2010 GEPUBL. OP 10-05-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 13; 13/1; 16; 18; 19)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 51-2852/1. - Verslag van de Commissie, nr 51-2852/2. - Tekst verbeterd door de Commissie, nr. 51-2852/3. - Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2852/4. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 8 en 15 maart 2007. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp geėvoceerd door de Senaat, nr. 3-2126/1. nr. 3. - Verslag namens de Commissie, nr. 3-2126/2. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 3-2126/3. Handelingen van de Senaat. - 19 april 2007.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie