J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 108 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1962/09/11/1962091103/justel

Titel
11 SEPTEMBER 1962. - [Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie.] <W 1992-08-03/30, art. 1, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> Zie wijziging(en)

Publicatie : 27-10-1962 nummer :   1962091103 bladzijde : 9491
Dossiernummer : 1962-09-11/01
Inwerkingtreding : 06-11-1962

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9, 9bis, 10, 10bis, 11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <W 1992-08-03/30, art. 2, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> Voor de toepassing van onderhavige wet dient verstaan :
  a) Onder goederen : al hetgeen voor de toepassing van de douanereglementering als dusdanig wordt beschouwd, alsook de daaraan verbonden technologie met uitzondering van :
  1. wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik ontworpen, materieel en de daaraan verbonden technologie, zoals voorzien in artikel 1 van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie;
  2. metaal- en papieren geld met wettelijke koers in BelgiŽ of in het buitenland, alsmede van om het even welke waarden, Belgische of buitenlandse, publieke of private, met de hoedanigheid van stukken of effecten aan toonder;
  b) Onder technologie : alle specifieke informatie noodzakelijk voor de ontwikkeling, de produktie of het gebruik van goederen, inbegrepen die welke een handeling van dienstverlening uitmaakt;
  c) Onder invoer, uitvoer of doorvoer : de verrichtingen als zodanig beschouwd voor de toepassing van de douanereglementering;
  d) Onder voorafgaande machtiging : een vergunning, een machtiging, een toelating of elke andere overheidshandeling met een gelijkaardige strekking.

  Art. 2. De Koning kan, bij in de Ministerraad overgelegd besluit, de in-, uit- en doorvoer van goederen (en van technologie) reglementeren, onder meer door een stelsel (van voorafgaande machtigingen), door de heffing van bijzondere rechten, (door toezichtsmaatregelen) of door de invoering van formaliteiten zoals het oorsprongcertificaat : <W 1992-08-03/30, art. 3, 003; Inwerkingtreding : onbepaald>
  ofwel, ter beveiliging van de levensbelangen van een economische sector of van de volkshuishouding in haar geheel beschouwd;
  ofwel tot vrijwaring van de inwendige of uitwendige veiligheid van het land;
  ofwel ter uitvoering van verdragen, overeenkomsten, of afspraken met een economisch doel of verband houdend met de veiligheid en van beslissingen of aanbevelingen van internationale of supranationale organisaties;
  (ofwel om bij te dragen tot de naleving van de algemene beginselen van het recht en van de menselijke samenleving die door de beschaafde naties worden erkend.) <W 19-07-1968, art. 1>

  Art. 3. <W 1992-08-03/30, art. 4, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> De Koning kan de Ministers die Hij aanwijst, ertoe machtigen de in-, uit- en doorvoer van bepaalde goederen of technologie aan een voorafgaande machtiging te onder werpen.

  Art. 4. <W 1992-08-03/30, art. 4, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> De Koning bepaalt de algemene toekennings- en gebruiksvoorwaarden der voorafgaande machtigingen en van de documenten waarvan de afgifte voorgeschreven is in toepassing van toezichtsmaatregelen of van de formaliteiten bedoeld bij artikel 2.

  Art. 5. <W 1992-08-03/30, art. 4, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> De Koning kan het indienen der aanvragen of de afgifte van de formulieren van voorafgaande machtiging, alsook het opmaken of de behandeling van documenten voorgeschreven in toepassing van de toezichtsmaatregelen en de formaliteiten voorzien in artikel 2, aan de betaling van een administratieve vergoeding onderwerpen.

  Art. 6. <W 1992-08-03/30, art. 4, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> Onverminderd de door de Koning vastgestelde algemene voorwaarden kunnen de bevoegde Ministers, samen, ten laatste op het ogenblik van de aflevering van de voorafgaande machtigingen inzake toekenning en gebruik ervan bijzondere voorwaarden opleggen, hetzij bij wege van verordeningen, hetzij bij wege van onderrichtingen voor de met het afleveren van vergunningen belaste diensten. Deze bijzondere voorwaarden kunnen de verplichting inhouden de voorafgaande machtigingen in een bepaalde mate te benuttigen.

  Art. 7. <W 1992-08-03/30, art. 4, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> Wanneer bijzondere omstandigheden zulks wettigen, kunnen de bevoegde Ministers, samen, bij gemotiveerd besluit de geldigheid van lopende voorafgaande machtigingen schorsen of de intrekking ervan bevelen. Indien uitzonderlijke omstandigheden dringende maatregelen vereisen, kan iedere betrokken Minister evenwel de geldigheid van de voorafgaande machtigingen voor een periode van maximum zestig dagen schorsen via onderrichtingen aan de met afgifte van vergunningen belaste diensten.
  De in het eerste lid bedoelde besluiten en onderrichtingen kunnen speciale maatregelen bevatten, inzonderheid voor de goederen die in aanmaak of onderweg zijn.

  Art. 8. De Koning bepaalt voor welke goederen de in- of uitvoer aan bijzondere rechten is onderworpen.
  Hij stelt de voorwaarden inzake heffing en teruggave van die rechten.
  Hij kan de door hem aangewezen Minister of Ministers ermede belasten het bedrag of de berekeningswijze van die rechten en de regelen voor de toepassing ervan vast te stellen.
  Het geheel der besluiten, bij toepassing van onderhavig artikel genomen in de loop van een jaar, worden ter bekrachtiging aan de Wetgevende Kamers voorgelegd in de loop van het daaropvolgend jaar, behoudens ingeval deze besluiten de uitvoering betreffen van door internationale of door supranationale organen getroffen beslissingen.

  Art. 9. De koninklijke besluiten, vastgesteld krachtens de artikelen 3, 4, 5 en 8, worden in Ministerraad overlegd.

  Art. 9bis. <Ingevoegd bij W 1992-08-03/30, art. 5, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> Elke invoerder, uitvoerder of doorvoerder evenals het personeel van hun onderneming en alle andere personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn of zouden kunnen zijn bij de in-, uit- of doorvoer van goederen en technologieŽn waarvoor in uitvoering van deze wet maatregelen zijn genomen, zijn ertoe gehouden alle nuttige inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen van documenten, correspondentie en alle andere stukken, onder welke vorm dan ook, die moeten toelaten na te gaan of de krachtens deze wet uitgevaardigde bepalingen worden nageleefd.

  Art. 10. Overtreding en poging tot overtreding van krachtens deze wet uitgevaardigde bepalingen worden gestraft overeenkomstig (artikelen 231, 249 tot 253, en 263 tot 284 van de algemene wet inzake douane en accijnzen). <W 06-07-1978, art. 2, ß 21>
  Met poging tot overtreding als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld het verzenden, vervoeren of voorhanden hebben van goederen met het kennelijk doel ze in-, uit- of door te voeren onder omstandigheden die strijdig zijn met krachtens deze wet uitgevaardigde bepalingen.
  (Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie en van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen, zijn de ambtenaren van de Economische Algemene Inspectie alsook de daartoe door de bevoegde Minister aangestelde ambtenaren bevoegd om, zelfs alleen optredend, overtredingen van krachtens, deze wet uitgevaardigde bepalingen op te sporen en vast te stellen.
  De ambtenaren bedoeld in het voorgaande lid hebben het recht afschrift te nemen van de in artikel 9bis vermelde stukken; ze hebben het recht ze te behouden, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, wanneer ze een inbreuk op deze wet aantonen of tot het bewijs ervan bijdragen.) <W 1992-08-03/30, art. 6, 003; Inwerkingtreding : onbepaald>

  Art. 10bis. <Ingeoegd bij W 1992-08-03/30, art. 7, 003; Inwerkingtreding : onbepaald> De voorafgaande in-, uit- of doorvoermachtiging kan, volgens de door de Koning bij in de Ministerraad overlegd besluit vastgestelde regels, voor een periode van ťťn tot zes maanden worden geweigerd ten aanzien van iedere natuurlijke of rechtspersoon die :
  1į zonder geldige voorafgaande machtiging goederen of technologieŽn, die onderworpen zijn aan de bepalingen genomen krachtens deze wet, heeft in-, uit- of doorgevoerd of heeft getracht in-, uit- of door te voeren;
  2į zich heeft geleend tot of heeft meegewerkt aan een ombuiging van het handelsverkeer in goederen of technologieŽn, die onderworpen zijn aan de bepalingen genomen krachtens deze wet;
  3į onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekt heeft met het oog op het bekomen van voorafgaande in-, uit- of doorvoermachtigingen voor goederen of technologieŽn, die onderworpen zijn aan de bepalingen genomen krachtens deze wet;
  4į zich onthoudt van het verstrekken van inlichtingen en documenten, bedoeld in artikel 9bis van deze wet, of deze inlichtingen en deze documenten onder een onjuiste of onvolledige vorm verstrekt.

  Art. 11. De wet van 30 juni 1931 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1934, wordt opgeheven.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
 • WET VAN 03-08-1992 GEPUBL. OP 26-08-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3-7; 9BIS; 10)
  (GEWIJZIGD ART. : 10BIS)
 • WET VAN 02-01-1991 GEPUBL. OP 25-01-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1961-1962. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 366-1. - Amendementen, nr. 366-2. - Verslag, nr. 366-3. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 12 en 19 juli 1962. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nr. 343. Parlementaire Handelingen. - Vergadering van 25 juli 1962.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 108 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie