J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1972/10/19/1972101903/justel

Titel
19 OKTOBER 1972. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-01-1995 en tekstbijwerking tot 24-09-2019)

Publicatie : 24-11-1972 nummer :   1972101903 bladzijde : 13075       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1972-10-19/30
Inwerkingtreding : 01-01-1973

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
Bijlagen.
Art. N1-N5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <MB 1995-01-12/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1995> De loting bedoeld in artikel 220 van het Gerechtelijk Wetboek heeft eenmaal plaats in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik.
  Zij heeft tweemaal plaats in de provincies Henegouwen, Limburg, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
  De lotingen geschieden op de in dat artikel bepaalde wijze door middel van in een bus geborgen in vieren gevouwen bladen met de cijfers van (1 tot 0). <MB 1995-05-02/35, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1995>

  Art. 2.<MB 1995-01-12/30, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1995> Het formulier dat de kiezers overeenkomstig artikel 223 van hetzelfde Wetboek dienen in te vullen, wordt opgesteld :
  - overeenkomstig bijlage 1 van dit besluit : in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant;
  - overeenkomstig bijlage 2 van dit besluit : in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant;
  - overeenkomstig bijlage 3 van dit besluit : in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad;
  - overeenkomstig bijlage 4 van dit besluit : [1 het gerechtelijk arrondissement Eupen [2 ,de kantons Limburg, Spa en de twee kantons Verviers]2]1.
  ----------
  (1)<MB 2016-12-30/01, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
  (2)<MB 2019-09-19/01, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-12-2019>

  Art. 3.[1 De in artikel 227 van hetzelfde Wetboek bedoelde gemeentelijke lijsten van gezworenen worden opgesteld volgens de bij dit besluit gevoegde bijlage 5, zoals dit ter beschikking wordt gesteld op de website van de Fod Justitie. Deze lijsten worden samen met de formulieren die bij toepassing van artikel 223 zijn ingezameld schriftelijk overgemaakt aan de bestendige deputatie of de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naargelang het geval. De gemeentelijke lijst opgesteld volgens de bij dit besluit gevoegde bijlage 5 wordt eveneens via elektronische weg overgemaakt aan de bestendige deputatie of de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naargelang het geval.]1
  (In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt de kiezer die verklaart in staat te zijn de debatten in het Nederlands en in het Frans te volgen, zonder aan te duiden welke taal hij verkiest, op de twee lijsten van gezworenen bedoeld in artikel 226 van dat Wetboek ingeschreven.) <MB 1995-01-12/30, art. 3, § 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1995>
  (In [1 het gerechtelijk arrondissement Eupen [2 de kantons Limburg, Spa en de twee kantons Verviers]2]1 wordt de kiezer die verklaart in staat te zijn de debatten in het Frans en in het Duits te volgen, zonder aan te duiden welke taal hij verkiest, op de twee lijsten van gezworenen bedoeld in artikel 226 van dat Wetboek ingeschreven.) <MB 1995-01-12/30, art. 3, § 2, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1995>
  ----------
  (1)<MB 2016-12-30/01, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
  (2)<MB 2019-09-19/01, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-12-2019>

  Art. 4. Het ministerieel besluit van 9 december 1968 betreffende de uitvoering van de artikelen 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek, en het ministerieel besluit van 25 februari 1969 betreffende de uitvoering van de artikelen 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek in de gemeenten vermeld in artikel 8, 1° en 2°, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken zijn opgeheven.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1973.

  Bijlagen.

  Art. N1. Bijlage 1. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 24-11-1972, p. 13076>
  
  Gewijzigd bij :
  <MB 2012-08-17/04, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 15-10-2012>
  <MB 2016-12-30/01, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>

  Art. N2. Bijlage 2. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 24-11-1972, p. 13078>
  
  Gewijzigd bij :
  <MB 2012-08-17/04, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 15-10-2012>
  <MB 2016-12-30/01, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>

  Art. N3. Bijlage 3. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 24-11-1972, p. 13080> <Gewijzigd bij MB 1995-01-12/30, art. 4; Inwerkingtreding : 01-01-1995>
  
  Gewijzigd bij :
  <MB 2012-08-17/04, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 15-10-2012>
  <MB 2016-12-30/01, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>

  Art. N4. Bijlage 4. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 24-11-1972, p. 13086>
  
  Gewijzigd bij :
  <MB 10-12-1980, art. 3>
  <MB 2012-08-17/04, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 15-10-2012>
  <MB 2016-12-30/01, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>

  Art. N5. Bijlage 5. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 24-11-1972, p. 13088>
  
  Gewijzigd bij :
  <MB 2016-12-30/01, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 30-12-2016>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Justitie,
   Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 221, 223, tweede lid, en 227, tweede lid, van dit Wetboek;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1968 betreffende de inwerkingtreding van de bepalingen van die wet over de Hoven van assisen;
   Gelet op artikel 2, tweede lid, van de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-09-2019 GEPUBL. OP 24-09-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; N1-N5)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17-08-2012 GEPUBL. OP 15-10-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : N1; N2; N3; N4)
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 02-05-1995 GEPUBL. OP 14-06-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12-01-1995 GEPUBL. OP 24-01-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; BIJL.3; BIJL.4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie