J U S T E L     -     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Fin Version française
 
belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/03/15/2006009968/justel

Titre
15 MAART 2007. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor het sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

Source :
JUSTITIE
Publication : 30-03-2007 numéro :   2006009968 page : 18445       PDF :   version originale    
Dossier numéro : 2007-03-15/34
Entrée en vigueur : 30-03-2007

Table des matières Texte Début
Art. 1-2

Texte Table des matières Début
Artikel 1. De vuurwapens ontworpen voor het sportschieten bedoeld in artikel 12, 1ste lid, 2°, van de Wapenwet zijn, voorzover de sportschutterslicentie voorziet in hun gebruik, de volgende :
  1° de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladlooprepeteervuurwapens met een looplengte van minder dan 60 cm en van de vuurwapens met pompactie;
  2° de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm;
  3° de enkelschotsvuurwapens met gladde loop;
  4° de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 cm;
  5° de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm;
  6° de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber.22;
  7° de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 15 maart 2007.
  Mevr. L. ONKELINX.

Préambule Texte Table des matières Début
   De Minister van Justitie,
   Gelet op artikel 12, 1e lid, 2°, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 november 2006;
   Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 3 januari 2007;
   Gelet op advies 45.275/2 van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
   Besluit :

Début Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Version française