J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1967/10/10/1967101064/justel

Titel
10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek. - ACHTSTE DEEL : Collaboratieve onderhandelingen (art. 1738 tot en met 1747)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-07-2018 en tekstbijwerking tot 02-07-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 02-07-2018 nummer :   1967101064 bladzijde : 53525
Dossiernummer : 1967-10-10/52
Inwerkingtreding : 01-01-2019

Inhoudstafel Tekst Begin
ACHTSTE DEEL - [1 Collaboratieve onderhandelingen]1
Art. 1738-1747

Tekst Inhoudstafel Begin
ACHTSTE DEEL - [1 Collaboratieve onderhandelingen]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 227, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1738.[1 Indien de partijen worden bijgestaan door een collaboratieve advocaat bedoeld in artikel 1739 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de geschillen bedoeld in artikel 1724 van hetzelfde Wetboek het voorwerp uitmaken van een collaboratieve onderhandelingsprocedure, dat wil zeggen een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling, waarbij conflicterende partijen en hun respectieve advocaten betrokken zijn en laatstgenoemden optreden in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 228, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1739.[1 1. Enkel collaboratieve advocaten mogen collaboratieve onderhandelingen voeren.
   2. De collaboratieve advocaat is een advocaat die staat ingeschreven op de lijst van collaboratieve advocaten opgesteld door de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des barreaux francophones et germanophone.
   Alleen advocaten die een bijzondere opleiding hebben genoten, de vereiste erkenning van collaboratieve advocaat hebben toegekend gekregen en het reglement voor collaboratieve advocaten hebben onderschreven, kunnen opgenomen worden in deze lijst.
   De Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone, richten een gezamenlijke paritaire commissie op die de voorwaarden bepaalt voor de bijzondere opleiding, de permanente vorming, de vereiste erkenning, de waarborgen op het gebied van collaboratieve onderhandeling en het toepasselijke reglement voor advocaten.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 229, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1740.[1 In elke stand van het geding, alsook in kort geding, behalve voor het Hof van Cassatie en voor de arrondissementsrechtbank, kan de rechter voor wie een zaak hangende is, op gezamenlijk verzoek van de partijen en na hen gehoord te hebben over de beoogde maatregel, zolang de zaak niet in beraad is genomen bevelen hun geschil door een collaboratieve onderhandeling trachten op te lossen. Artikel 1734, 1, eerste lid, is van overeenkomstige van toepassing.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 230, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1741.[1 1. Het collaboratief onderhandelingsprotocol bevat naast de gegevens bedoeld in artikel 1731, 2, uitgezonderd de bepalingen onder 2 en 6 :
   1 de namen, voornamen en volledige gegevens van de collaboratieve advocaten;
   2 het principe dat partijen in het kader van de collaboratieve onderhandeling alle documenten en informatie moeten meedelen die nuttig kunnen zijn voor de oplossing van het geschil en het principe dat partijen op loyale wijze dienen mee te werken aan de collaboratieve onderhandeling;
   3 de verbintenis van partijen om tijdens de collaboratieve onderhandeling geen geding op te starten of voort te zetten;
   4 het voorschot die partijen stellen voor de kosten verbonden aan de collaboratieve onderhandeling, met uitsluiting van de erelonen en kosten van de collaboratieve advocaten;
   5 de verplichte terugtrekking van de collaboratieve advocaten ingeval de onderhandelingen mislukken.
   2. De ondertekening van het collaboratief onderhandelingsprotocol schorst de verjaringstermijn voor de duur van de collaboratieve onderhandeling.
   3. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen eindigt de schorsing van n maand na kennisgeving :
   - door de collaboratieve advocaat van de wil van zijn clint om een einde te maken aan de collaboratieve onderhandeling;
   - door de collaboratieve advocaat van zijn wil om een einde te stellen aan zijn tussenkomst;
   - door de partij van haar wil om een einde te stellen aan de tussenkomst van haar collaboratieve advocaat.
   De kennisgeving gebeurt bij aangetekende zending, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen en collaboratieve advocaten.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 231, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1742.[1 1. Elke partij kan te allen tijde een einde maken aan de collaboratieve onderhandeling, zonder dat dit tot haar nadeel kan strekken. De partij stelt haar collaboratieve advocaat hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis. De collaboratieve advocaat meldt dit onverwijld aan de collaboratieve advocaten van de overige betrokken partijen.
   2. Indien een van de partijen de bijstand door haar collaboratieve advocaat tijdens de procedure wenst stop te zetten en zich wenst te beroepen op de bijstand door een andere collaboratieve advocaat, verwittigt ze onmiddellijk en schriftelijk de andere partij. Een bijlage bij het collaboratief onderhandelingsprotocol wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de terugtrekking door de vorige collaboratieve advocaat ondertekend door de nieuwe collaboratieve advocaat bij gebreke waaraan de andere partij de procedure als beindigd mag beschouwen.
   3. Indien een van de collaboratieve advocaten zich terugtrekt uit de procedure, verwittigt hij onmiddellijk schriftelijk zijn clint en de collaboratieve advocaat van de andere partij. Indien de partij wiens collaboratieve advocaat zich heeft teruggetrokken beslist om de procedure verder te zetten, deelt zij haar intentie mee aan de andere partij bij monde van haar nieuwe collaboratieve advocaat. De nieuwe collaboratieve advocaat tekent zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de terugtrekking door de vorige collaboratieve advocaat een bijlage bij het collaboratief onderhandelingsprotocol bij gebreke waaraan de andere partij de procedure als beindigd mag beschouwen.
   4. De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de toepassing van artikel 1741, 3.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 232, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1743.[1 1. Een collaboratieve advocaat kan een of meerdere partijen bijstaan in het kader van een bepaalde collaboratieve onderhandeling zolang dit geen aanleiding geeft tot een belangenconflict.
   2. De collaboratieve advocaat ontvangt van zijn clint een exclusief en geschreven mandaat, dat beperkt is tot het bijstaan en raadgeven tijdens de collaboratieve onderhandeling met het oog op het bereiken van een onderhandeld akkoord.
   3. Indien een van de partijen zich terugtrekt uit de collaboratieve onderhandeling of indien de collaboratieve onderhandeling eindigt, met of zonder akkoord, zijn de collaboratieve advocaten ertoe gehouden hun tussenkomst te beindigen en mogen zij niet meer tussenkomen in een geding tussen dezelfde partijen in het kader van een geschil dat het voorwerp heeft uitgemaakt van de collaboratieve onderhandelingen. Hetzelfde geldt voor iedere advocaat die van hun advocatenkantoor deel uitmaakt, inclusief de interne of externe medewerkers en stagiairs.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 233, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1744.[1 1. Desgewenst kan er in het kader van een collaboratieve onderhandeling een beroep worden gedaan op een of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Het advies van de deskundige is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige beslist in geen geval over het geschil dat het voorwerp uitmaakt van de collaboratieve onderhandeling.
   2. Indien er beroep wordt gedaan op een deskundige, wordt er een bijlage bij het collaboratief onderhandelingsprotocol opgemaakt. Deze bijlage bevat :
   1 de naam, de hoedanigheid en het adres van de deskundige;
   2 een beknopt overzicht van het geschil en de omschrijving van de vragen waaromtrent de deskundige gevraagd wordt advies te verlenen;
   3 het principe dat de deskundige gebonden is door vertrouwelijkheid, neutraliteit en onafhankelijkheid;
   4 de provisie die partijen stellen voor het ereloon en de kosten van de deskundige;
   5 de datum;
   6 de ondertekening door de deskundige, de partijen en de collaboratieve advocaten.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 234, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1745.[1 1. De partijen delen alle documenten en informatie mee die nuttig kunnen zijn voor de oplossing van het geschil en werken op een loyale manier mee aan de collaboratieve onderhandeling.
   2. De partijen kunnen de wijze waarop deze verplichting zal worden uitgevoerd nader bepalen in het collaboratief onderhandelingsprotocol.
   3. Artikel 1728 is van overeenkomstige toepassing.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 235, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1746.[1 1. Wanneer de partijen voor het gehele geschil of een deel ervan, voorlopig of definitief tot een oplossing komen via een collaboratieve onderhandeling, dan wordt de oplossing schriftelijk door de collaboratieve advocaten vastgelegd in het collaboratief onderhandeld akkoord.
   2. Het collaboratief onderhandeld akkoord bevat:
   1 de naam en de woonplaats van de partijen en de naam en het kantooradres van hun collaboratieve advocaten;
   2 de precieze verbintenissen van elk van de partijen die werden overeengekomen op basis van de collaboratieve onderhandeling ter oplossing van het gehele geschil of een gedeelte van het geschil;
   3 de datum;
   4 de ondertekening door de partijen en de collaboratieve advocaten.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 236, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 1747.[1 1. De kosten verbonden aan het voeren van een collaboratieve onderhandeling en het ereloon en de kosten van de deskundige komen gelijkelijk ten laste van de partijen, tenzij die daar anders over beslissen.
   2. Elke partij draagt zelf de erelonen en de kosten van haar collaboratieve advocaat, behoudens andersluidende overeenkomst.]1
  ----------
  (1)<ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 237, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • WET VAN 18-06-2018 GEPUBL. OP 02-07-2018
    (GEWIJZIGDE ART. : 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie