J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/02/03/2014024064/justel

Titel
3 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-03-2014 en tekstbijwerking tot 19-06-2020)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU.FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
Publicatie : 11-03-2014 nummer :   2014024064 bladzijde : 20784       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2014-02-03/19
Inwerkingtreding : 21-03-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1961042503        1977012001        1977031609        1977052302        1982000444        1983016067        1988016077        1991016047        1991016101        1998016019        1924012500        1959040101        1953100501        1930062850        1883091550        1883092050        2006023238        2005022397       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6, 6/1, 7-12
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Dit besluit implementeert bepalingen van richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierenziekten in de gemeenschap. De ziekten die in deze richtlijn zijn opgenomen zijn in de bijlage I aangeduid met een (*).
  Dit besluit implementeert tevens de aangifteplicht van bepaalde zoönoseverwekkers als voorzien bij Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad.
  § 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° Minister : de Minister bevoegd voor Landbouw en de Minister bevoegd voor Volksgezondheid;
  2° De aangifteplicht : het aangeven van elk vermoeden, elk uitbreken, elk voorteken van het uitbreken of elke diagnose van een bij dit besluit bedoelde dierenziekte bij levende of gestorven dieren, op basis van het onderzoek op dieren of op biologische monsters van dieren;
  3° Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

  Art. 2. § 1. De dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 zijn opgenomen in de bijlage I bij dit besluit.
  § 2. Voor de ziekten opgenomen in bijlage I, 1°, vastgesteld in het kader van een laboratoriumonderzoek, geldt de aangifteplicht voor de verantwoordelijken van een laboratorium overeenkomstig de in artikel 3, beschreven procedure.
  § 3. Voor de ziekten opgenomen in bijlage I, 2°, en volgende, geldt de aangifteplicht :
  - voor de verantwoordelijke of de dierenarts, overeenkomstig de in artikel 4, § 1, beschreven procedure;
  - voor de verantwoordelijken van een laboratorium overeenkomstig de in artikel 3 beschreven procedure.

  Art. 3. Het uitvoeren van de in artikel 2, § 2, en § 3, bedoelde aangifteplicht door de verantwoordelijke van een laboratorium dient te gebeuren overeenkomstig de procedure als beschreven in artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

  Art. 4. § 1. Het uitvoeren van de in artikel 2, § 3, bedoelde aangifteplicht door de verantwoordelijke of de dierenarts dient te gebeuren als volgt :
  1° de persoon die de aangifte doet, brengt de in zijn provincie gevestigde controle-eenheid (PCE) van het Agentschap telefonisch op de hoogte;
  2° de persoon die de aangifte doet bevestigt gelijktijdig de informatie door het in de bijlage II opgenomen aangifteformulier, vervolledigd met de reeds beschikbare gegevens, toe te zenden aan dezelfde PCE. De verantwoordelijke moet zich laten bijstaan door zijn dierenarts die het genoemde formulier mede ondertekent;
  3° Het aangifteformulier bedoeld onder punt 2 wordt gefaxt of elektronisch verzonden. De telefoonnummers, faxnummers en de elektronische adressen zijn met een bericht in het Belgisch Staatsblad meegedeeld en bevinden zich op de site : http://www.favv.be
  § 2. In afwijking op paragraaf 1, wanneer het een abortus bij herkauwers betreft, geldt de aangifteplicht pas indien bij de differentiaaldiagnose in een laboratorium een ziekte wordt vastgesteld die opgenomen staat in bijlage I. De aangifte gebeurt in dit geval steeds door het laboratorium overeenkomstig artikel 3.

  Art. 5. De verantwoordelijke en de dierenarts werken samen met het Agentschap aan maatregelen om risico's, verbonden aan de dierenziekte, te vermijden of te beperken en zij :
  - zenden onmiddellijk naar het Agentschap alle door haar noodzakelijk geachte, beschikbare gegevens toe;
  - nemen op verzoek van het Agentschap deel aan de overlegvergaderingen.

  Art. 6. In het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis wordt artikel 5, § 1, vervangen als volgt :
  "Art. 5. § 1. In afwijking op artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht, geldt de aangifteplicht voor IBR slechts nadat de verdenking wordt bevestigd door de resultaten van virologisch onderzoek. Het Agentschap verklaart de geografische entiteit tot haard en bepaalt er de grenzen van.".

  Art. 6/1. [1 In afwijking van artikel 2, § 3, geldt de aangifteplicht wat betreft boviene virale diarree
   - noch voor de veehouder en noch voor de bedrijfsdierenarts;
   - voor de verantwoordelijken van een laboratorium overeenkomstig artikel 22, § 3, van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-06-18/06, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  Art. 7. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers, wordt het enig lid aangevuld met de woorden "en zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht.".

  Art. 8. In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Onverminderd de bepalingen inzake de aangifteplicht van zoönotische ziekten, vermeld in het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht, zijn de laboratoria gehouden tot diezelfde aangifteplicht bij diagnose en identificatie van elke andere zoönoseverwekker, bedoeld bij dit besluit.".

  Art. 9. In bijlage IV van hetzelfde besluit wordt onder punt A, het punt e), vervangen als volgt :
  "e) geldende aangifteplicht".

  Art. 10. De artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 en de paragrafen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 van het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie, worden opgeheven.

  Art. 11. Worden opgeheven :
  1° Het koninklijk besluit van 15 september 1883. - betreffende "Police sanitaire des animaux domestiques - Application de l'article 319 du Code pénal";
  2° Het koninklijk besluit van 31 december 1921 houdende wat betreft de dourine maatregelen betreffende de diergeneeskundige politie;
  3° Het koninklijk besluit van 25 januari 1924 - Gezondheidspolitie der huisdieren - Dourine;
  4° Het koninklijk besluit van 28 juni 1930 tot wijziging het reglement op de diergeneeskundige politie wat betreft de vergoedingen voor op bevel der overheid afgemaakte dieren;
  5° Het koninklijk besluit van 5 oktober 1953 houdende maatregelen van veeartsenijkundige politie betreffende de myxomatose;
  6° Het koninklijk besluit van 1 april 1959 betreffende de bestrijding van de runderhorzel;
  7° Het koninklijk besluit van 25 april 1961 tot schorsing van de toepassing van het koninklijk besluit van 1 april 1959 betreffende de bestrijding van de runderhorzel;
  8° Het koninklijk besluit van 20 januari 1977 houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de besmettelijke laryngo-trachéitis bij het pluimvee;
  9° Het koninklijk besluit van 23 mei 1977 houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de vogelcholera;
  10° Het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest;
  11° Het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
  12° Het koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie inzake het Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) bij varkens en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
  13° Het ministerieel besluit van 25 september 1883. vervoer van dieren verdacht aangetast te zijn van longontsteking;
  14° Het ministerieel besluit van 16 maart 1977 houdende tijdelijke maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de besmettelijke laryngo-trachéitis van het pluimvee;
  15° Het ministerieel besluit van 22 maart 1983 houdende maatregelen voor het opsporen van dragers van het virus van de klassieke varkenspest;
  16° Het ministerieel besluit van 15 juli 1991 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het viraal hemorragisch syndroom bij konijnen (RHD);
  17° Het ministerieel besluit van 19 januari 1998 houdende maatregelen met het oog op de opsporing van infectieuse boviene rhinotracheïtis en van paratuberculose in de runderbeslagen.

  Art. 12. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1.[1 Bijlage 1. - Dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987.
   1° Zoönotische ziekten ongeacht de soort :
   a) Virale zoönoses :
   - zoönose verwekt door Norovirus;
   - zoönose verwekt door hepatitis A-virus;
   - zoönose verwekt door Influenza virus;
   - zoönosen verwekt door virussen overgedragen door arthropoden;
   - (*) rabiës;
   - virale enzootische encephalitiden;
   - Nipah virus;.
   - Hendra virus;
  [3 - besmetting met SARS-CoV-2.]3
   b) Bacteriële zoönoses :
   - borreliose;
   - botulisme;
   - brucellose;
   - campylobacteriose;
   - leptospirose;
   - listeriose;
   - psittacose;
   - salmonellose;
   - tuberculose;
   - vibriose;
   - yersiniose;
   - Q koorts;
   - zoönose verwekt door verocytotoxine-producerende Escherichia coli.
   c) Parasitaire zoönoses :
   - anisakiase;
   - cryptosporidiose;
   - cysticercose;
   - echinococcose;
   - toxoplasmose;
   - trichinellose.
   2° Bij alle zoogdieren :
   - (*) miltvuur (bacillus anthracis);
   - (*) rabiës;
   - Aujeszky ziekte;
  [3 - besmetting met SARS-CoV-2.]3
   3° Bij de paardachtigen :
   - (*) infectieuze anemie;
   - (*) dourine;
   - epizoötische lymphangitis;
   - (*) venezolaanse paardenencephalomyelitis (V.E.E.);
   - (*) oosterse paardenencephalomyelitis (EEE);
   - (*) westerse paardenencephalomyelitis (WEE);
   - (*) malleus ( kwade droes);
   - (*) paardenpest;
   - vesiculaire stomatitis;
   - (*) Westnijlkoorts;
   - (*) Japanse encefalitis;
   - Hendra virus.
   4° Bij de herkauwers en de tylopoda (familie camelidae) :
   - (*) mond- en klauwzeer;
   - (*) blauwtong (Bluetongue);
   - (*) runderpest;
   - (*) pest bij de kleine herkauwers;
   - (*) Rift valley fever;
   - Q-koorts.
   5° Bij de runderen :
   - (*) runderbrucellose (ongeacht de soort Brucella binnen het genus Brucella);
   - (*) nodulaire dermatose;
   - (*) enzoötische runderleucose;
   - (*) besmettelijke pleuropneumonie;
   - (*) vesiculaire stomatitis;
   - (*) tuberculose;
   - (*) bovine spongiforme encephalopathie (BSE);
   - infectieuze bovine rhinotracheitis/infectieuse pustuleuse vulvovaginitis;
   - epizoötische hemorragische ziekte;
   - (*) runderpest;
   - botulisme;
   - boviene virale diarree.
   6° Bij de schapen en geiten :
   - brucellose (B. abortus);
   - (*) brucellose (B. melitensis);
   - brucellose (B. ovis);
   - (*) schapen- en geitenpokken;
   - scrapie.
   7° Bij de hertachtigen :
   - epizoötische hemorragische ziekte bij herten;
   - chronic wasting disease.
   8° Bij de varkens :
   - (*) mond- en klauwzeer;
   - (*) vesiculaire varkensziekte;
   - (*) Afrikaanse varkenspest;
   - (*) klassieke varkenspest;
   - trichinose;
   - varkensbrucellose (B. suis);
   - (*) vesiculeuze stomatitis;
   - Nipah virus;
   - (*) Japanse encephalitis;
   - enzootische encephalomyelitis (ziekte van Teschen).
   9° Bij de konijnen, hazen en knaagdieren :
   - tularemie.
   10° Bij de nertsen :
   - virale enteritis bij de nertsen.
   11° Bij het pluimvee en vogels :
   - (*) aviaire influenza (HPAI) en H5H7 (LPAI);
   - (*) ziekte van Newcastle;
   - besmetting met Mycoplasma Gallisepticum bij kippen en kalkoenen (chronische ademhalingsziekte bij pluimvee);
   - besmetting met Mycoplasma Meleagridis bij kalkoenen;
   - besmetting met Salmonella Pullorum-Gallinarum en Salmonella Arizonae (pullorose/typhose);
   - vogel cholera;
  [2 - Laag pathogene influenza wanneer de normen van artikel 3, punt 7 van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza, overschreden worden.]2
   12° Bij de bijen :
   - acariose;
   - Americaans vuilbroed;
   - Europees vuilbroed;
   - (*) kleine bijenkastkever (aethina tumida);
   - (*) tropilaelapsmijt.
   13° Bij de vissen :
   - (*) infectieuze hematopoïetische necrose;
   - (*) infectieuze zalmanemie;
   - (*) virale hemorragische septicemie;
   - (*) epizoötische hematopoïetische necrose;
   - (*) koïkarper herpesvirus.
   14° Bij de weekdieren :
   - (*) besmetting met Bonamia ostreae;
   - (*) besmetting met Bonamia exitiosa;
   - (*) besmetting met Marteilia refringens;
   - (*) besmetting met Perkinsus marinus;
   - (*) besmetting met Microcytos mackini.
   15° Bij schaaldieren :
   - (*) Taura syndroom;
   - (*) yellowhead disease;
   - (*) besmetting met het wittevlekkenvirus.
   16° Bij de amfibieën :
   - besmetting met Batrachochytrium dendrobatidis;
   - besmetting met Batrachochytrium salamandrivorans;
   - besmetting met ranavirus.
   17° bij de niet humane primaten :
   - ebola virus;
   - apenpokken.
   (*) ziekten opgenomen in richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierenziekten in de Gemeenschap.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-06-03/02, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 06-07-2019>
  (2)<KB 2019-07-04/01, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 11-07-2019>
  (3)<KB 2020-06-11/23, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 29-06-2020>

  Art. N2. Bijlage 2. - Aangifteformulier voor de verantwoordelijken van de sector van de primaire dierlijke productie
  IN TE VULLEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE SECTOR VAN DE PRIMAIRE DIERLIJKE PRODUCTIE EN/OF DE DIERENARTS
  

  
ALGEMENE INFORMATIE
01 :HET BEDRIJF DAT DE AANGIFTE DOET :
  (schrappen wat niet van toepassing is)
  
VERANTWOORDELIJKE/
  DIERENARTS
02 :VERANTWOORDELIJKE VAN HET BEDRIJF :
  (NAAM, ADRES, TEL, FAX, E-MAIL, GSM) :
  BESLAG N° (BE + 12 cijfers) :
  
 
03 :DIERENARTS (NAAM, ADRES, TEL, FAX, E-MAIL, GSM) :
  NUMMER VAN DE ORDE :
  
 
04 :DATUM EN UUR VAN AANGIFTE :
  
 
PRODUCT
05 :BETROKKEN DIEREN :
  - DIERSOORT
  - AANTAL PER DIERSOORT
  - SANITELNUMMERS (oornummers)
  
 
GEVAAR
06 :AARD VAN HET GEVAAR (naam dierenziekte of de omschrijving van het probleem) :
  
 
07 :DATUM BEMONSTERING (indien van toepassing) :
  
 
08 :MONSTERS OPGESTUURD NAAR LABO EN DE COORDINATEN VAN DAT LABO :
  
 
09 :RESULTATEN VAN DE ANALYSES (indien van toepassing) :
  
 
GETROFFEN MAATREGELEN
10 :REEDS ONDERNOMEN MAATREGELEN :
  
 
ANDERE INFORMATIE
11 :BIJ FAVV GECONTACTEERD PERSOON :
  
 
12 :ANDERE INFORMATIE :

PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE VERZENDING VAN DE AANGIFTE :
  VERANTWOORDELIJKE/DIERENARTS
  (schrappen wat niet van toepassing is)
  Handtekening verantwoordelijke van de primaire dierlijke productie :
  Handtekening dierenarts :
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 3 februari 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, artikel 108;
   Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, de artikelen 6, § 1, en 7;
   Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1, 2, 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003 en 6, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2001 en aangevuld bij de wet van 9 juli 2004, en artikel 5, tweede lid, 13° gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001, artikel 4, § 3, tweede lid ingevoegd bij de wet van 23 december 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, d);
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1883. - betreffende "Police sanitaire des animaux domestiques. - Application de l'article 319 du Code pénal";
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1921 houdende wat betreft de dourine maatregelen betreffende de diergeneeskundige politie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 1924 - Gezondheidspolitie der huisdieren - Dourine;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1930 tot wijziging van het reglement op de diergeneeskundige politie wat betreft de vergoedingen voor op bevel der overheid afgemaakte dieren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 1953 houdende maatregelen van veeartsenijkundige politie betreffende de myxomatose;
   Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 1959 betreffende de bestrijding van de runderhorzel;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1961 tot schorsing van de toepassing van het koninklijk besluit van 1 april 1959 betreffende de bestrijding van de runderhorzel;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 januari 1977 houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de besmettelijke laryngo-trachéitis bij het pluimvee;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 1977 houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de vogelcholera;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie inzake het Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) bij varkens en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot <aanwijzing> van de <dierenziekten> die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis;
   Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 1883. vervoer van dieren verdacht aangetast te zijn van longontsteking;
   Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 1977 houdende tijdelijke maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de besmettelijke laryngo-trachéitis van het pluimvee;
   Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 1983 houdende maatregelen voor het opsporen van dragers van het virus van de klassieke varkenspest;
   Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 1991 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het viraal hemoragisch syndroom bij konijnen (RHD);
   Gelet op het ministerieel besluit van 19 januari 1998 houdende maatregelen met het oog op de opsporing van infectieuse boviene rhinotracheïtis en van paratuberculose in de runderbeslagen;
   Gelet op het advies van de Raad van het begrotingsfonds voor dierengezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 27 juni 2012;
   Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 9 april 2013;
   Gelet op het advies 12-2013 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 april 2013;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2013;
   Gelet op advies 54.119/3 van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw;
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-06-2020 GEPUBL. OP 19-06-2020
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-07-2019 GEPUBL. OP 11-07-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-06-2019 GEPUBL. OP 26-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-04-2016 GEPUBL. OP 28-04-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-06-2014 GEPUBL. OP 30-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 6/1; N1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie