J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/12/26/2016024006/justel

Titel
26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 20-01-2016 nummer :   2016024006 bladzijde : 2742       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2015-12-26/38
Inwerkingtreding : 01-01-2016

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1951031903       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Verkiezingsbureaus
Art. 1-3
HOOFDSTUK 2. - Datum van de verkiezingen
Art. 4
HOOFDSTUK 3. - Kiesdistrict
Art. 5
HOOFDSTUK 4. - Aantal te verkiezen leden
Art. 6
HOOFDSTUK 5. - Kiezerskorps
Art. 7
HOOFDSTUK 6. - Kandidaturen
Art. 8-13
HOOFDSTUK 7. - Stemming en stembiljetten
Art. 14-23
HOOFDSTUK 8. - Stemopneming
Art. 24-33
HOOFDSTUK 9. - Beroep
Art. 34-36
HOOFDSTUK 10. - Verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
Art. 37-42
HOOFDSTUK 11. - Slotbepalingen
Art. 43-45

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Verkiezingsbureaus

  Artikel 1. De gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen, bijgestaan door de magistraat assessor, neemt de kiesverrichtingen waar. Hij kan zich laten bijstaan door de administratief secretarissen en door de plaatsvervangende magistraat-assessor.

  Art. 2. De telling van de stemmen geschiedt op de zetel van elke gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen.

  Art. 3. Enkel de dierenartsen die op de lijst van de Orde van de Dierenartsen ingeschreven zijn, mogen bij deze verrichtingen aanwezig zijn.

  HOOFDSTUK 2. - Datum van de verkiezingen

  Art. 4. De verkiezingen geschieden ten minste twee maanden vr het vervallen van het mandaat van de leden van de raad.
  Dag en uur ervan worden door de Hoge Raad vastgesteld.

  HOOFDSTUK 3. - Kiesdistrict

  Art. 5. Met het oog op de kiesverrichtingen maakt elke taalstreek, gevormd zoals voorzien in artikel 4 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde van de Dierenartsen, hierna de wet, een district uit.

  HOOFDSTUK 4. - Aantal te verkiezen leden

  Art. 6. Elke gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen bestaat uit negen werkende leden en uit evenveel plaatsvervangende leden, allen verkozen voor zes jaar overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen. De gewestelijke raden hernieuwen zich, overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van dezelfde wet, elke drie jaar, afwisselend door vier werkende leden wanneer de verkiezingen plaats vinden in een even jaar, en door vijf werkende leden wanneer de verkiezingenplaats vinden in een oneven jaar. De plaatsvervangende leden worden gerangschikt in functie van het tijdens hun verkiezing aantal behaalde stemmen overeenkomstig artikel 7, zesde lid, van dezelfde wet.
  Het ontslagnemend werkend lid dat definitief is verhinderd, uit zijn ambt is ontzet of overleden is, wordt vervangen door de plaatsvervanger van dezelfde verkiezing als dit werkend lid met het meest aantal stemmen.
  Overeenkomstig artikel 12 van dezelfde wet, bestaat elke gemengde raad van beroep uit magistraten benoemd door de Koning, drie effectieve en plaatsvervangende dierenartsen. De dierenartsen-leden van de gemengde raad van beroep zijn verkozen voor drie jaar. De plaatsvervangers worden geklasseerd in functie van het behaalde aantal stemmen. Het effectief lid dat ontslag neemt, definitief verhinderd is, ontzet wordt uit zijn functie of overleden is, wordt vervangen door de plaatsvervanger die de meeste stemmen behaald heeft.

  HOOFDSTUK 5. - Kiezerskorps

  Art. 7. Alle natuurlijke personen die minimum drie maanden voor de datum van de verkiezingen ingeschreven zijn op de lijst van de dierenartsen zoals voorzien in artikel 5 van de wet, zijn kiesgerechtigd.

  HOOFDSTUK 6. - Kandidaturen

  Art. 8. De kandidaturen moeten minstens twee maanden vr de voor de verkiezingen vastgestelde datum door minstens twintig leden bij de voorzitter van de raad voorgedragen worden; na deze termijn zullen zij niet meer aanvaard worden.

  Art. 9. Om geldig voorgedragen te zijn, moet de kandidaat ingeschreven zijn op de lijst van dierenartsen zoals bepaald in artikel 5 van de wet en, op de dag van de verkiezing, aan de in dezelfde wet bepaalde voorwaarden van de verkiesbaarheid voldoen.

  Art. 10. De voordrachtlijst van elke kandidaat moet zijn naam, voornamen, nummer van de inschrijving bij de Orde van de Dierenartsen en het adres van de administratieve beroepsverblijfplaats vermelden.
  De kandidaat preciseert of zijn kandidatuur de gewestelijke raad betreft of de gemengde raad van beroep. Hij kan slechts als kandidaat voorkomen op n enkele voordrachtlijst.
  Elke voordrachtlijst wordt getekend door de leden bepaald in artikel 8, op dezelfde wijze gedentificeerd als de kandidaat en wordt overgemaakt aan de voorzitter van de gewestelijke raad, hetzij rechtstreeks tegen ontvangstbewijs, hetzij bij een ter post aangetekend schrijven.

  Art. 11. Ten minste n maand vr de verkiezing deelt de voorzitter van de gewestelijke raad de kandidaturen aan de kiezers mede, door het zenden van de stembiljetten, die eveneens het aantal te verkiezen leden aanduidt van de gewestelijke raad en de gemengde raad van beroep.

  Art. 12. De aldus aan de kiezer overgemaakte stembiljetten vermelden alfabetisch de namen, de voornamen en het adres van de administratieve beroepsverblijfplaats van al de regelmatig voorgedragen kandidaten.

  Art. 13. Als het aantal door de kiezers voorgedragen kandidaten kleiner is dan het vereiste aantal, dan kan de voorzitter van de gewestelijke raad deze lijsten aanvullen door beroep te doen op de leden gekozen onder de oudste ingeschreven op de lijsten die geen lid zijn van deze raden.

  HOOFDSTUK 7. - Stemming en stembiljetten

  Art. 14. De stembiljetten, de daartoe benodigde omslagen en de frankeerzegels worden door de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen geleverd.

  Art. 15. De voorzitter van de raad van de Orde van de Dierenartsen zendt aan het wettelijk adres bij een ter post aangetekend schrijven een stembiljet voor elke verkiezing aan elke kiezer binnen de termijn vastgesteld bij artikel 11.
  Elk stembiljet, op voorhand op de keerzijde bekleed met de zegel van de raad, wordt rechthoekig in vieren gevouwen, met de stempel langs buiten.

  Art. 16. De stembiljetten worden in een eerste omslag gestoken, die opengelaten wordt en het volgende opschrift draagt:
  "Gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen en gemengde raad van beroep.
  Verkiezingen van ........ ".

  Art. 17. Een tweede omslag, die ook opengelaten doch gefrankeerd wordt, wordt bij de zending gevoegd en draagt het adres van de voorzitter ten zetel van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen, evenals de vermelding "afzender"; onder deze vermelding moet de kiezer in leesbare hoofdletters zijn naam, voornamen en wettelijke woonplaats aangeven.

  Art. 18. Dit alles wordt gesloten in een derde omslag, voorzien van de naam, voornamen en de administratieve beroepsverblijfplaats van de kiezer.

  Art. 19. De stembiljetten van de verkiezingen van de gemengde raad van beroep en de gewestelijke raad zijn verschillend van kleur en dragen de hoofding van de betreffende raad. Op elk biljet, kruist de kiezer het vakje aan tegenover de naam van de kandida(a)t(en) die hij verkiest.

  Art. 20. De kiezer mag op elk biljet niet meer namen aankruisen dan er zetels te begeven zijn. Deze bepaling staat afgedrukt op de keerzijde van het aan de kiezer gezonden biljet.

  Art. 21. De kiezer steekt het biljet, gevouwen zoals bij artikel 15 is voorgeschreven, opnieuw in de eerste omslag, die dan gesloten wordt en in de omslag met het adres van de voorzitter van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen gestoken. Op deze laatste omslag plaatst de kiezer zijn handtekening onder zijn naam, geschreven zoals bij artikel 17 is bepaald.

  Art. 22. De stembiljetten worden ingediend bij of gericht aan de zetel van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen.

  Art. 23. Op straf van weigering moet de omslag die de stembiljetten bevat, uiterlijk de dag en het uur van de verkiezing aanwezig zijn, om het even of hij per post verzonden, door een bode gebracht of door de kiezer zelf afgegeven wordt.

  HOOFDSTUK 8. - Stemopneming

  Art. 24. Op de voor de verkiezing vastgestelde dag en uur overhandigt de voorzitter van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen de omslagen die hij ontvangen heeft aan de raad.
  De voorzitter van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen sluit de lijst af die heeft gediend voor het verzenden van de stembiljetten en waarop de naam van elke dierenarts die heeft gestemd, is op aangeduid en stelt deze voor.
  De buitenomslagen worden vervolgens geopend en de binnen- omslagen, die de stembiljetten bevatten, worden in een stembus gestoken.

  Art. 25. Wanneer al de stembiljetten in de stembus gestoken zijn, worden de buitenomslagen onmiddellijk vernietigd en wordt er overgegaan tot de stemopneming.

  Art. 26. Om tot de stemopneming over te gaan, worden de omslagen die de stembiljetten bevatten uit de stembus genomen en geopend. De stembiljetten worden er uitgehaald, gerangschikt en geteld voor elke raad en hun aantal wordt in het proces-verbaal opgetekend.

  Art. 27. Indien een omslag meer dan n stembiljet per raad bevat, zijn al deze stembiljetten ongeldig en hun aantal wordt in het proces-verbaal opgetekend.

  Art. 28. De stemopneming wordt uitgevoerd door de in artikel 1 bedoelde personen.

  Art. 29. Zijn ongeldig: de blanco biljetten, de biljetten waarop de kiezer voor meer kandidaten gestemd heeft dan er zetels te begeven zijn, de biljetten die, hetzij een aanwijzing bevatten welke toelaat de kiezer te identificeren, hetzij een andere aanwijzing dan het aanvinken zoals voorzien bij artikel 19.

  Art. 30. De ongeldige biljetten worden van het totaal van de stembiljetten afgetrokken.

  Art. 31. De kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben, worden tot werkend lid verkozen; bij staking van stemmen wordt de langst op de lijst van de Orde van de Dierenartsen ingeschreven dierenarts gekozen.
  De leden die niet als werkend lid verkozen werden, zijn plaatsvervangende leden, in de volgorde van het aantal behaalde stemmen.

  Art. 32. De uitslag van de verkiezingen wordt onmiddellijk door de voorzitter van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen geproclameerd en gepubliceerd en de voorzitter van de Hoge Raad van de Orde wordt daarvan kennis gegeven.

  Art. 33. Het proces-verbaal van de verrichtingen wordt in dubbel opgemaakt.
  Onmiddellijk na het einde van de verrichtingen wordt n van de exemplaren aan de gemengde raad van beroep gezonden, het andere wordt bewaard in het archief van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen, samen met de aangestipte kiezerslijst, en al de stembiljetten samengebracht in vier gesloten, gelakte en met de zegel van de gewestelijke raad beklede pakken. Twee van deze pakken bevatten de geldige biljetten, n voor de gewestelijke raad en een ander voor de gemengde raad van beroep, en de twee overige bevatten de ongeldige biljetten van elke raad.

  HOOFDSTUK 9. - Beroep

  Art. 34. Elke kiezer beschikt over een periode van acht werkdagen na de publicatie van de resultaten om beroep aan te tekenen. Dit beroep moet bij een ter post aangetekend schrijven gericht worden aan de voorzitter van de gemengde raad van beroep, in de taal en aan de zetel van de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen.

  Art. 35. De gemengde raad doet, in laatste aanleg, binnen vijftien dagen uitspraak over het beroep.

  Art. 36. Als de stemming geheel of gedeeltelijk wordt nietig verklaard, stelt de Hoge Raad de datum vast waarop de gewestelijke raad van de Orde van de Dierenartsen tot nieuwe verkiezingen moet overgaan.

  HOOFDSTUK 10. - Verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris

  Art. 37. Bij het verstrijken van de termijn bepaald bij artikel 35 betreffende het beroep tegen de verkiezingen van de raden, en ten minste acht werkdagen vr het einde van het mandaat van het uittredend bureau, vergadert de nieuwe raad op initiatief en onder het voorzitterschap van de aftredende voorzitter.

  Art. 38. Op deze vergadering kiest de nieuwe raad in zijn schoot de drie leden van zijn bureau: eerst de voorzitter, daarna de ondervoorzitter en ten slotte de secretaris.
  Bij afzonderlijke stemmingen gaat hij daarna over tot de verkiezing van elk van de vijf leden van de Hoge Raad van de Orde van de Dierenartsen, die geroepen zijn om in de schoot van deze raad de vijf provincies die de omschrijving van de gewestelijke raad vormen, te vertegenwoordigen.
  Indien het onmogelijk is om onder de verkozen kandidaten (effectief of plaatsvervangend) van de gewestelijke raden een vertegenwoordiger van een provincie te benoemen, zal er oproep tot kandidaatstelling worden gedaan onder de leden van de lijst van de Orde van de Dierenartsen van deze provincie en zal er worden overgegaan tot verkiezing van deze afgevaardigde door de leden van de bevoegde gewestelijke raad.

  Art. 39. Deze verkiezingen hebben plaats bij afzonderlijke stemming en met de volstrekte meerderheid van het aantal geldige stemmen.
  De stemming is geheim; op straf van ongeldigheid mag ieder stembiljet slechts een enkele naam vermelden.

  Art. 40. Onmiddellijk na elke stemming gaan de twee jongste raadsleden over tot de stemopneming. De uitslagen worden onverwijld bekendgemaakt.

  Art. 41. Wanneer geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, gaat men over tot een stemming tussen de twee kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht.

  Art. 42. Bij staking van stemmen wordt de voorkeur gegeven aan de praktiserende dierenarts en, in de tweede plaats, aan de langst gediplomeerde.

  HOOFDSTUK 11. - Slotbepalingen

  Art. 43. Het koninklijk besluit van 19 maart 1951 tot regeling van de toepassing van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen wordt opgeheven.

  Art. 44. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

  Art. 45. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Maggie DE BLOCK
De Minister van Landbouw,
Willy BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 108 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen, de artikelen 7, tweede lid, 8, tweede lid, vervangen bij de wet van 19 maart 2014, 10, vervangen bij de wet van 19 maart 2014, 11, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 19 maart 2014 en 24, vervangen bij de wet van 19 maart 2014;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 1951 tot regeling van de toepassing van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen, gegeven op 18 februari 2015;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financin, gegeven op 13 mei 2015;
   Gelet op het advies 58.180/3 van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie