J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1969/11/25/1969112501/justel

Titel
25 NOVEMBER 1969. - Koninklijk besluit betreffende de oprichting van de raden van de Orde der geneesheren.

Publicatie : 14-02-1970 nummer :   1969112501 bladzijde : 1505
Dossiernummer : 1969-11-25/30
Inwerkingtreding : 24-02-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De voorzitter van de Hoge Raad van de Orde der geneesheren maakt de voorzitters van de provinciale raden de uiterste datum bekend, waarop de leden van de nieuwe raden, hun dagelijks bestuur moeten hebben samengesteld en de gewone en de plaatsvervangende leden van de raden van beroep en van de nationale raad moeten hebben verkozen.

  Art. 2. Met het oog op de in artikel 1 bepaalde verrichtingen, roepen de voorzitters van de uittredende provinciale raden, tegelijk met de leden van hun dagelijks bestuur, de nieuw gekozenen samen evenals de bijzitter die werd benoemd ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren.
  Zij bepalen datum, plaats en onderwerp van de vergadering.

  Art. 3.
  § 1. Op de vastgestelde dag vergaderen de leden van de nieuwe raad in aanwezigheid van het uittredend dagelijks bestuur teneinde de leden-geneesheren en de aanvullende leden van het dagelijks bestuur te verkiezen op de wijze die is bepaald door de artikelen 32, 33 en 34 van het koninklik besluit van 1 april 1969 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, van de raden van beroep en van de nationale raad van de Orde der geneesheren.
  § 2. De op deze wijze samengestelde raad verkiest dan de werkende en plaatsvervangende leden van de raden van beroep en van de nationale raad overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12, § 1, 1° en 14, § 1, 1° en § 3 van voormeld koninklijk besluit van 10 november 1967 evenals van de artikelen 33 en 34 van voormeld koninklijk besluit van 1 april 1969.
  De resultaten van die verkiezingen worden onmiddellijk bekendgemaakt aan de voorzitter van de Hoge Raad van de Orde, die de Minister van Volksgezondheid daarover inlicht.

  Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren;
   Gelet op de wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie