J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1999/05/03/1999022518/justel

Titel
3 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het Algemeen Medisch Dossier.

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 17-07-1999 nummer :   1999022518 bladzijde : 27422       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1999-05-03/89
Inwerkingtreding : 17-07-1999

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Onder " Algemeen Medisch Dossier " (AMD) wordt in de zin van dit besluit verstaan : een functionele en selectieve verzameling van relevante medische, sociale en administratieve gegevens m.b.t. een patiënt, die het voorwerp uitmaken van een manuele of geïnformatiseerde verwerking.
  Het algemeen medisch dossier heeft als doel de kwaliteit van de zorgverstrekking te optimaliseren en onnodig dubbel gebruik van handelingen te vermijden.
  § 2. Het " Algemeen Medisch Dossier " omvat de volgende gegevens : de socio-administratieve gegevens m.b.t. de patiënt, ziektegeschiedenis en antecedenten (doorgestane ziekten, operaties, vaccinatiestatus), een lijst van de problemen (allergieën, medicatie), de verslagen van geneesheren-specialisten en van andere zorgverstrekkers, alsmede de laboratoriumonderzoeken, een deel dat meer specifiek bestemd is voor de huisarts, en in voorkomend geval, dossiers voor specifieke rubrieken.
  § 3. De Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort kan, op voorstel van de " Hoge Raad voor de Gezondheidsberoepen - Afdeling Artsen " bedoeld in artikel 35terdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, aanbevelingen formuleren ter precisering van de structuur en de werking van het " Algemeen Medisch Dossier ".
  § 4. Onder " Globaal Medisch Dossier ", zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt verstaan, het " Algemeen Medisch Dossier ", zoals gedefinieerd bij onderhavig besluit, genomen in uitvoering van artikel 35duodecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996, vervangen bij de wet van 10 december 1997 en gewijzigd bij de wet van 16 april 1998.

  Art. 2. Er is één " Algemeen Medisch Dossier " per patiënt. Het wordt beheerd door een huisarts.

  Art. 3. § 1. Een patiënt kan vrij de huisarts kiezen die zijn " Algemeen Medisch Dossier " beheert; hij kan zijn keuze wijzigen.
  In dit geval, zijn de bepalingen van artikel 13, § 1, van het voormeld koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, van toepassing op alle gegevens van het Algemeen Medisch Dossier zoals bepaald in artikel 1, § 2, met uitzondering van het deel dat meer specifiek bestemd is voor de huisarts.
  § 2. De betrokken patiënt maakt zijn keuze kenbaar aan de verzekeringsinstelling waarbij hij is aangesloten. Deze verzekeringsinstelling deelt aan de Directie Geneeskundepraktijk van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, via het R.I.Z.I.V., het aantal patiënten mee waarvoor iedere huisarts een Algemeen Medisch Dossier beheert per geneesheer.
  § 3. De uitvoeringsmodaliteiten van de regels bepaald in §§ 1 en 2 van dit artikel worden na overleg in het " Overlegcomité " bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juni 1998 houdende oprichting van een Overlegcomité tussen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken, de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekeringsinstellingen, door de Ministers tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid en Sociale Zaken behoren, nader bepaald.

  Art. 4. § 1. De huisartsbeheerder van een " AMD " deelt, met toestemming van de patiënt, aan collega's huisartsen of geneesheren-specialisten die de betrokken patiënt behandelen alle nodige en nuttige gegevens mee.
  § 2. Bij behandeling van een patiënt, vragen de huisartsen of de geneesheren-specialisten naar de eventuele huisartsbeheerder van een AMD en delen aan deze laatste de nodige en nuttige gegevens mee. De patiënt kan zich hiertegen verzetten.
  § 3. De uitvoeringsmodaliteiten van de regels bepaald in de §§ 1 en 2 van dit artikel, worden na overleg in het " Overlegcomité " bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juni 1998 houdende oprichting van een Overlegcomité tussen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken, de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekeringsinstellingen, door de Ministers tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid en Sociale Zaken behoren, nader bepaald.

  Art. 5. Dit besluit treedt in de dag van zijn publikatie in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 6. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 3 mei 1999.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
  M. COLLA
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. M. DE GALAN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 35duodecies, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996, vervangen bij de wet van 10 december 1997 en gewijzigd bij de wet van 16 april 1998;
   Gelet op het advies van het Overlegcomité bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juni 1998 houdende oprichting van een Overlegcomité tussen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Sociale Zaken, de beroepsverenigingen van de artsen en de verzekeringsinstellingen, gegeven op 7 september 1998;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 januari 1997;
   Gelet op het besluit van de Ministerraad van 11 september 1998 over het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van een maand;
   Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 12 januari 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie