J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/02/17/2011031104/justel

Titel
17 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor [EPB-wooneenheden]. (opschrift gewijzigd door BESL 2017-01-26/37, art. 31, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2017)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-03-2011 en tekstbijwerking tot 03-08-2018)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 01-03-2011 nummer :   2011031104 bladzijde : 14163       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-02-17/03
Inwerkingtreding :
01-05-2011
01-11-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen
Art. 1, 1bis
HOOFDSTUK 2. - Over [1 de vorm, de inhoud, de herroeping en de bijwerking]1 van het EPB-certificaat
Art. 2
Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT
Art. 3-5
HOOFDSTUK 3. - Bekendmaking [1 en informatie]1
Art. 6-7
HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen
Art. 8-9
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :
  1° Ordonnantie : [2 de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing]2;
  2° [2 Eisenbesluit : besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen]2;
  3° Residentieel certificateur : erkend certificateur krachtens artikel [2 2.5.1, § 1]2 van de ordonnantie om het EPB-certificaat voor wooneenheden op te stellen;
  4° [3 ...]3
  5° [2 EPB-eenheid die beantwoordt aan de definitie bedoeld in punt 1.1° van bijlage 1 van Eisenbesluit]2;
  6° [2 Minister : de Minister van het Brusselse hoofdstedelijke gewest die het energiebeleid tot zijn/haar bevoegdheden telt]2;
  7° [1 [2 ...]2 ;]1
  8° Energiekenmerken : de inwendige en uitwendige kenmerken van een wooneenheid die een invloed hebben op de energieprestatie.
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-24/A4, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<BESL 2016-10-06/14, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (3)<BESL 2017-01-26/37, art. 32, 005; Inwerkingtreding : 01-07-2017>

  Art. 1bis. [1 Voor de wooneenheden worden de indicatoren van energie prestatie berekend in overeenstemming met de bepalingen van bijlage 1 van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2016-10-06/14, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  

  HOOFDSTUK 2. - Over [1 de vorm, de inhoud, de herroeping en de bijwerking]1 van het EPB-certificaat
  ----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 2. De vorm en de inhoud van het EPB-certificaat worden vastgesteld overeenkomstig het model opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.
  In het EPB-certificaat wordt de energieprestatie uitgedrukt in energetische klassen zoals vastgesteld in bijlage 2 bij dit besluit.

  Art. 2 TOEKOMSTIG RECHT.


   [1 Het EPB-certificaat wordt opgesteld met behulp van de software zoals bepaald in artikel 1, 6° van het Erkenningenbesluit. Het is in overeenstemming met het door de minister vastgestelde model en bevat minstens de volgende elementen :
   1°. de energieprestatie uitgedrukt in indicatoren en een energetische klasse zoals vastgesteld in bijlage 2 bij dit besluit.
   2°. rendabele aanbevelingen gerangschikt volgens hun relevantie, die op zo'n manier worden geformuleerd dat ze zo volledig mogelijke informatie verstrekken aan de begunstigde van het EPB-certificaat aangaande de vereiste maatregelen in twee verschillende situaties :
   a) bij een ingrijpende renovatie van de bouwschil of van de technische systemen van de EPB-eenheid of van het gebouw waarin die eenheid zich bevindt;
   b) bij werken aan individuele elementen van de bouwschil of de technische systemen van de EPB-eenheid of van het gebouw waarin die eenheid zich bevindt, die geen ingrijpende renovatie inhouden.]1

----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 5, 004; Inwerkingtreding : onbepaald>
  

  Art. 3.[1 en EPB-certificaat heeft betrekking op een enkele wooneenheid. De aangrenzende lokalen die een bestemming hebben zoals wordt bedoeld onder punt 1.2 tot 1.10 van bijlage 1 van het Eisenbesluit, en waarvan de oppervlakte kleiner is dan vijfenzeventig vierkante meter en dan die van de wooneenheid, worden in het EPB-certificaat in aanmerking genomen.]1
  ----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij BESL 2016-10-06/14, art. 7, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 5.[1 § 1. Het EPB-certificaat blijft geldig op voorwaarde dat het einde van zijn geldigheid of zijn herroeping niet door het Instituut wordt betekend.
   § 2. Het einde van de geldigheid van het EPB-certificaat wordt door het Instituut aan de Residentiële certificateur betekend als wordt vastgesteld dat het EPB-certificaat de huidige energiekenmerken van de wooneenheid niet meer weergeeft ten gevolge van wijzigingen die zijn aangebracht na het bezoek van de Residentiële certificateur aan de site.
   § 3. De herroeping van het EPB-certificaat wordt door het Instituut aan de Residentiële certificateur [3 via de software zoals bepaald in artikel 1, 6° van het Erkenningenbesluit]3 betekend als wordt vastgesteld dat het EPB-certificaat [2 niet in overeenstemming werd gesteld met de verplichtingen van de certificateur bedoeld in artikel 6, 1° van het Erkenningenbesluit]2.
   De resultaten van de krachtens artikel [2 2.5.4]2 van de ordonnantie georganiseerde kwaliteitscontrole kunnen door het Instituut worden gebruikt om het EPB-certificaat te herroepen.
   [2 ...]2
   § 4. [2 ...]2 .]1
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-24/A4, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<BESL 2016-10-06/14, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (3)<BESL 2018-06-21/15, art. 7.2.3,§1, 006; Inwerkingtreding : 13-08-2018>

  HOOFDSTUK 3. - Bekendmaking [1 en informatie]1
  ----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 6.§ 1. [2 In de bekendmaking zoals bedoeld in artikel 2.2.14 § 1, 1° van de ordonnantie wordt de energieprestatie vermeld, uitgedrukt door middel van de energetische klasse van de wooneenheid, die uit het EPB-certificaat [3 of het tussentijds rapport]3 wordt overgenomen.]2
  § 2. De informatie betreffende het EPB-certificaat die vermeld wordt in de akte van de transactie [2 bedoelde]2 in artikel [2 2.2.13, § 2]2 van de ordonnantie, is de volgende :
  [2 1° de energieprestatie van de wooneenheid;
   2° het nummer van het EPB-certificaat en de datum waarop het verstrijkt;
   3° de verklaring volgens dewelke de partijen die betrokken zijn bij de transactie elk een kopie van het EPB-certificaat hebben ontvangen waarvan de gegevens worden vermeld in punt 2°.]2
  [2 § 3. De kopie van het EPB-certificaat wordt gevoegd bij het bestek in het geval van een openbare verkoop.";]2
  [2 § 4. De lijst met de EPB-certificaten wordt online gepubliceerd op de portaalsite van het Instituut : deze vermelden mogelijk het nummer van het EPB-certificaat, de datum van uitgifte, de einddatum van de geldigheid, zijn statuut (geldig, niet-geldig of herroepen), de reden van de niet-geldigheid of van de herroeping, het erkenningsnummer van de certificateur die het EPB-certificaat heeft uitgegeven, het adres van de wooneenheid, en de indicator van energie prestatie.]2
  ----------
  (1)<BESL 2014-04-24/A4, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<BESL 2016-10-06/14, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  (3)<BESL 2018-06-21/15, art. 7.2.3,§1, 006; Inwerkingtreding : 13-08-2018>

  Art. 7.[1 1 De notaris belast met het opmaken van de authentieke akte betreffende een van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2.2.13 § 2 brengt het Instituut ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van die authentieke akte ervan op de hoogte :
   1°. dat op het moment van de onderhandse akte die aan deze authentieke akte voorafging geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meer wooneenheden vermeld in de authentieke akte;
   2° dat op de datum van de authentieke akte geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meer betrokken wooneenheden.
   § 2. De notaris deelt de gegevens mee die nodig zijn om de wooneenheden te identificeren waarvan hij het Instituut overeenkomstig § 1 op de hoogte brengt.]1
  ----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

  Art. 8.Dit besluit en de artikelen 18, §§ 2, 4 en 5 en 25 van de ordonnantie [1 van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen]1 treden in werking op 1 mei 2011 voor het te koop stellen van wooneenheden, en op 1 november 2011 voor de andere transacties bedoeld in artikel 18, § 2 van de [1 voornoemde]1 ordonnantie.
  ----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. 9.De Minister [1 ...]1 is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  ----------
  (1)<BESL 2016-10-06/14, art. 13, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  BIJLAGEN.

  Art. N1.Bijlage 1. - Model van het EPB-certificaat
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 01-03-2011, p. 14170-14172)
  
  Vervangen door :
  
  <BESL 2014-04-24/A4, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  <BESL 2016-10-06/14, art. 14, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>

  Art. N2.Bijlage 2.- Energetische klassen
  (Niet beschikbaar in tekst formaat.
  Vervangen door :
  <BESL 2016-10-06/14, art. 15, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
    Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister voor Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, artikel 5, § 1, artikel 17, §§ 3 en 4, gewijzigd bij de ordonnantie van 14 mei 2009, artikel 18, § 5, artikel 25, § 2, ingevoegd bij de ordonnantie van 14 mei 2009, en artikel 41;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 13 september 2010;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 september 2010;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 juli 2010;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2010;
   Gelet op het advies 48.979/3 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2010 in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 21-06-2018 GEPUBL. OP 03-08-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-01-2017 GEPUBL. OP 06-03-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 3)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 06-10-2016 GEPUBL. OP 31-10-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1bis; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; N1; N2)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 06-10-2016 GEPUBL. OP 31-10-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 24-04-2014 GEPUBL. OP 16-09-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 5; 6; 7; N1; N2)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 05-05-2011 GEPUBL. OP 14-09-2011
  (GEWIJZIGD ART. : N2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie