J U S T E L     -     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Fin Version française
 
belgiquelex . be     -     Banque Carrefour de la législation
Conseil d'Etat
ELI - Système de navigation par identifiant européen de la législation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/10/24/2011014228/justel

Titre
24 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen

Source :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publication : 03-11-2011 numéro :   2011014228 page : 65800       PDF :   version originale    
Dossier numéro : 2011-10-24/02
Entrée en vigueur : 13-11-2011

Ce texte modifie le texte suivant :2010014111       

Table des matières Texte Début
Art. 1-6

Texte Table des matières Début
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° artikel 2 wordt aangevuld met de bepalingen onder 12° en 13°, luidende :
  " 12° landbouwvoertuig : elk voertuig of sleep van twee voertuigen, bedoeld in artikel 1, § 2, 59 tot 61 en 76 van het Technisch Reglement, en uitsluitend gebruikt in het kader van een landbouwactiviteit;
  13° waarschuwingsvoertuig : elke personenauto, auto voor dubbel gebruik of lichte vrachtauto, zoals bepaald in artikel 1 van het Technisch Reglement, dat een landbouwvoertuig, bedoeld in artikel 34/3, signaleert. ";
  2° in artikel 2, § 1, 10° van hetzelfde besluit wordt het woord " , waarschuwings- " ingevoegd tussen het woord " begeleidings- " en het woord " of ".

  Art. 2. In artikel 29, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden " of signaleringsvoorwaarden " ingevoegd tussen de woorden " de andere begeleidingsvoorwaarden " en de woorden " voorzien in dit besluit ".

  Art. 3. In artikel 30 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 6 ingevoegd, luidende :
  " § 6. De paragrafen 2 en 3 zijn niet van toepassing op de landbouwvoertuigen. "

  Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 7/1 ingevoegd die de artikelen 34/1 tot 34/6 bevat, luidende :
  " HOOFDSTUK 7/1. - Specifieke voorschriften voor landbouwvoertuigen
  Afdeling 1. - Toepassingsgebied
  Art. 34/1. In dit hoofdstuk worden landbouwvoertuigen bedoeld die ook uitzonderlijke voertuigen zijn zoals bedoeld in artikel 3, en die voldoen aan de volgende voorwaarden :
  a) de lengte is kleiner dan of gelijk aan 27,00 meter;
  b) de breedte is kleiner dan of gelijk aan 4,25 meter;
  c) de hoogte en de massa's voldoen aan de Wegcode en aan het Technisch Reglement;
  d) zich verplaatsen binnen een straal van maximum 25 kilometer rond de exploitatiezetel of het erf.
  Afdeling 2. - Voorschriften met betrekking tot de lading
  Art. 34/2. De lading van een getrokken landbouwvoertuig bestaat uitsluitend uit een landbouwmachine of uit landbouwmaterieel.
  Afdeling 3. - Voorschriften met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen
  Art. 34/3. In afwijking van de artikelen 20 tot 28, met uitzondering van artikel 20, § 2, 5° tot 7°, mag een landbouwvoertuig met een breedte van meer dan 3,50 meter en minder dan of gelijk aan 4,25 meter alleen door een waarschuwingsvoertuig worden aangekondigd.
  Art. 34/4. Het waarschuwingsvoertuig is ten minste voorzien van één paneel dat voldoet aan de bijlage bij dit besluit en zichtbaar is naar voor en naar achter.
  Art. 34/5. Als het waarschuwingsvoertuig niet is uitgerust met dagrijlichten bedoeld in artikel 28 van het Technisch Reglement, gebruikt het altijd de dimlichten.
  Het waarschuwingsvoertuig gebruikt minstens één oranjegeel knipperlicht op het dak. Dit licht is rondom zichtbaar.
  Het paneel en het knipperlicht worden verwijderd van zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de functie van waarschuwingsvoertuig.
  Afdeling 4. - Voorschriften met betrekking tot het verkeer van waarschuwingsvoertuigen
  Art. 34/6. Het waarschuwingsvoertuig rijdt vooraan het konvooi.
  Echter, als het landbouwvoertuig op een weg rijdt verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, rijdt het waarschuwingsvoertuig achteraan.
  In uitzonderlijke omstandigheden mag er van het eerste en het tweede lid worden afgeweken, teneinde de verplaatsing van het konvooi zonder gevaar voor dit konvooi of voor de andere weggebruikers te laten verlopen. ".

  Art. 5. In de bijlage van hetzelfde besluit worden de woorden " of op het waarschuwingsvoertuig " ingevoegd tussen de woorden " op de begeleidingsvoertuigen " en de woorden " is een rechthoekige plaat ".

  Art. 6. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de Minister bevoegd voor Wegverkeer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 24 oktober 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. A. TURTELBOOM
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op advies 49.384/4 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Eerste Minister, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Début Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Version française