J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/09/27/2009009704/justel

Titel
27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

Bron :
JUSTITIE.KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 12-10-2009 nummer :   2009009704 bladzijde : 67407       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-09-27/15
Inwerkingtreding : 22-10-2009

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2003009560       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de artikelen 3, § 4, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 september 2006, en 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, wordt het woord " tien " telkens vervangen door het woord " zeven ".

  Art. 2. Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 september 2009.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging,
  V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, artikelen 17, § 2, 37, § 2, en 53, § 2, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen;
   Gelet op het advies 46.794/2 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 april 2009;
   Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie