J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/02/08/2005022918/justel

Titel
8 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de wijze waarop een volledige blindheid, een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van de bovenste ledematen en een blijvende invaliditeit die rechtstreeks is toe te schrijven aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt, wordt vastgesteld.

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 17-02-2006 nummer :   2005022918 bladzijde : 08445       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2006-02-08/31
Inwerkingtreding : 27-02-2006

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Wordt beschouwd als een volledige blindheid, een volledige verlamming van de bovenste ledematen of amputatie van de bovenste ledematen en een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50 % bedraagt, de invaliditeit die door de dienst van de medische onderzoeken van de directie-generaal Personen met een handicap van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt vastgesteld, overeenkomstig de bijlage gevoegd bij dit besluit.

  Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 8 februari 2006.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE
  De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap,
  Mevr. G. MANDAILA

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage. Directie-generaal
  Personen met een handicap
  Medische Dienst
  I. KINDEREN (0 tot 21 jaar).
  Inleidende bemerking
  Deze handleiding gebruikt als referentiekader de Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit, goedgekeurd bij het besluit van de Regent van 12 februari 1946, hierna "OBSI" genaamd.
  Hierdoor wordt een zekere coherentie met de evaluatie van de handicap in het kader van de regeling van de verhoogde kinderbijslag, in de hand gewerkt.
  Volledige blindheid.
  Hoewel er specifieke tests bestaan ter evaluatie van het zicht, zijn alle artsen het erover eens dat de resultaten met grote voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden. Het gedetailleerde verslag van de oftalmoloog met vermelding van de diagnose blijft de voornaamste bron van informatie.
  Deze evaluatie moet uitgevoerd worden met optimale correctie.
  Een positieve beslissing wordt genomen als minstens :
  De gezichtsscherpte
  - Voor de leeftijd van 3 jaar : volgens art. 723 a) van de OBSI : verlies van de lichtperceptie.
  - Van 3 jaar tot < 6 jaar : volgens art. 723 b) van de OBSI : het kind kan de vingers niet tellen.
  - Vanaf de leeftijd van 6 jaar : volgens art. 723 c) van de OBSI : praktische blindheid : gezichtsscherpte < 1/20 voor elk oog.
  De gezichtsveldbeperkingen
  Vanaf 6 jaar, als de gezichtsveldbeperking 5° of minder bedraagt voor beide ogen.
  Verlamming van de bovenste ledematen.
  Een positieve beslissing wordt genomen als aan beide volgende voorwaarden voldaan is :
  1. de verlamming is bilateraal.
  2. de verlamming is volledig; een beweeglijkheid van hoogstens enkele graden in de schouder is toegestaan.
  Amputatie van de bovenste ledematen.
  Een positieve beslissing volgt als de amputatie bilateraal is en vanaf totale amputatie van de 10 vingers.
  Aandoening van de onderste ledematen
  1. Inleiding.
  In geval van multifocale aandoeningen wordt alleen met de afwijkingen die betrekking hebben op de onderste ledematen rekening gehouden voor de evaluatie van het " percentage onderste ledematen ".
  De aandoeningen van psychische oorsprong (zoals bv. bij hysterische conversie) komen niet in aanmerking voor de schaal.
  De aandoeningen van de onderste ledematen die beperkt zijn in de tijd (duur van minder dan 6 maanden) (vb : eenvoudige breuk, verstuiking) komen niet in aanmerking voor de evaluatie van het ongeschiktheidpercentage voor de onderste ledematen in het kader van de schaal.
  Elke referentie " Art. " verwijst naar de OBSI.
  Elke referentie " Art. OL " verwijst naar de lijst van 1991 (" oude lijst ").
  Elke referentie " Art. NL " verwijst naar de lijst van 2003 (" nieuwe lijst ").
  Meervoudige ongeschiktheden :
  1° In geval van meervoudige ongeschiktheden moet de totale handicap als volgt berekend worden. Als geen enkele van de partiële ongeschiktheden een totale ongeschiktheid veroorzaakt, worden de belangrijkste ongeschiktheden in dalende volgorde gerangschikt en het toe te passen percentage wordt berekend telkens op de bekomen restwaarde. Deze berekenwijze wordt enkel toegepast als de ongeschiktheden betrekking hebben op verschillende ledematen of verschillende functies.
  2° Een rationele raming wordt gebruikt in geval een lid of een functie aangetast is door verschillende letsels en de berekening volgens 1° leidt tot een percentage dat hoger is dan het totale verlies van het lidmaat of van de functie. Het ongeschiktheidpercentage mag nooit het percentage voorzien voor het totale verlies van het lidmaat of de functie overtreffen.
  3° De lijst of de schaal zijn bindend of indicatief naargelang ze een vast percentage aanduiden dan wel wat ruimte laten bij de evaluatie. Nochtans blijven zij in het laatste geval bindend voor minimale en maximale percentages.
  Indien de ongeschiktheid of de evaluatie van de gang niet op zekere wijze te voorzien is zal de medische evaluatie voor het bekomen van de fiscale voordelen voor BTW op voertuigen slechts uitgevoerd worden vanaf de leeftijd van drie jaar met niettemin een mogelijke retroactiviteit vanaf de geboorte.
  Voor volgende aandoeningen (waarvan de lijst niet volledig uitgewerkt is) :
  - myopathie,
  - myasthenie,
  - verlamming (paraparese, hemiparese, quadriparese),
  - cerebellair syndroom,
  - choreoathetose en athetose,
  - medullaire aandoeningen,
  zal, indien de OBSI geen juist percentage of een vork bepaalt, de GTS tabel bepalen of men 50 % behaalt voor de toekenning van de fiscale voordelen voor BTW op voertuigen (score <= 12 punten).
  Voor de kinderen die in de oude wetgeving van deze voordelen genoten blijven de verworven rechten van toepassing voor zover er geen gunstige evolutie is van de bestaande letsels aan de onderste ledematen.
  Gewijzigde Tinetti Schaal (GTS)

                               EVENWICHT                                Score
                                   -                                      -
  Gezeten op een harde stoel zonder leuningen
  1° Evenwicht zittend op de stoel
     onstabiele zit, zakt scheef of onderuit                              0
     zit stabiel                                                          1
       
  2° Rechtkomen
     onmogelijk zonder hulp                                               0
     mogelijk maar armen nodig                                            1
     mogelijk zonder armsteun                                             2
       
  3° Poging tot rechtkomen
     onmogelijk zonder hulp                                               0
     mogelijk, maar meerdere pogingen nodig                               1
     mogelijk zonder enige steun                                          2
       
  4° Evenwicht onmiddellijk na rechtkomen (eerste 5 seconden)
     onstabiel (wankelt, voet- en rompbewegingen)                         0
     stabiel met steun                                                    1
     stabiel zonder enige steun                                           2
       
       
                                DE GANG                                 Score
                                   -                                      -
  Het kind staat samen met de onderzoeker rechtop in de gang of in de kamer
  en stapt eerst aan een gewoon tempo, dan op de terugweg in een snellere
  maar veilige pas (het gebruikt eigen hulpmiddelen zoals orthopedische
  schoenen of orthesen maar zonder stok of kruk of looprek). Men laat het op
  en af een voetbankje of trede stappen.
       
  5° Inzetten van de gang (onmiddellijk na het startsein)
     aarzeling of verschillende pogingen om te starten                    0
     zonder aarzeling                                                     1
       
  6° Paslengte en -hoogte
     beweging Re voet
     Paslengte   Re voet komt niet voorbij de Li standvoet                0
                 Re voet komt wel voorbij de Li standvoet                 1
     Pashoogte   Re voet komt niet volledig los van de grond              0
                 Re voet komt goed los van de grond                       1
     beweging Li voet
     paslengte   Li voet komt niet voorbij de Re standvoet                0
                 Li voet komt wel voorbij de Re standvoet                 1
     Pashoogte   Li voet komt niet volledig los van de grond              0
                 Li voet komt goed los van de grond                       1
       
  7° Stappen
     onderbroken door steunname of halte                                  0
     aarzelend                                                            1
     de passen volgen regelmatig op elkaar                                2
       
  8° Afwijkingen van de gang (geevalueerd over een afstand van 3 m)
     duidelijk afwijkend op een rechte lijn                               0
     lichte afwijking of gebruik van een loophulp                         1
     geen afwijking                                                       2
       
  9° Perimeter
     gang onmogelijk                                                      0
     gang zeer moeilijk (enkele meters)                                   1
     gang moeilijk maar meer dan 10 meter                                 2
       
  10° Trappen/treden
      onmogelijk zelfs met max. ondersteuning van bovenste ledematen      0
       en leuning (spierkracht 0-1-2/5)
      mogelijk maar met bilaterale hulp der bovenste ledematen bij        1
       stijgen of dalen trede per trede (spierkracht 3/5)
      mogelijk zonder steun (spierkracht 4-5/5)                           2
  Totaal score : /20
  Een score van 12/20 of minder = 50 % OL
       
  Schaal van de spierkracht :
  0  Geen contractie van de spier
  1  Begin van spiercontractie
  2  Begin van een spontane beweging of een beweging met opheffing van de
     zwaartekracht (geassisteerde beweging).
  3  Beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in en zonder hulp.
  4  Beweging mogelijk tegen een zekere weerstand.
  5  Normale beweging met normale beweeglijkheid en normale kracht.


  2. Amputatie.
  2.1. Beide onderste ledematen.
  2.1.1. Volledig verlies van de beide onderste ledematen.
  Art. 309 : 100 %.
  2.1.2. Volledig verlies van één lidmaat en gedeeltelijk verlies van het andere.
  Art. 310 : 85 tot 100 %.
  2.1.3. Gedeeltelijk verlies
  2.1.3.1. Bilaterale amputatie ter hoogte van of boven de knie
  Art. 313 : 100 %.
  2.1.3.2. Bilaterale amputatie onder de knie
  Art. 314 : 70 tot 100 %.
  2.1.3.3. Verlies van beide voeten.
  Art. 312 : 50 tot 80 %.
  2.2. Eén onderste lidmaat.
  2.2.1. Totaal verlies.
  Totaal verlies van een onderste lidmaat door coxofemorale desarticulatie of door intratrochanterische amputatie of ook nog door subtrochanterische amputatie met een stomp, kleiner dan 4 cm, te meten vanaf het centrum van de kleine trochanter.
  Art. 216 : 90 %.
  2.2.2. Gedeeltelijk verlies.
  2.2.2.1. De dij.
  2.2.2.1.1. Amputatie t.h.v. de proximale femurhelft.
  Deze wordt gemeten vanaf 4 cm onder het centrum van de kleine trochanter tot een punt gelegen juist halfweg tussen de bovenrand van de grote trochanter en de gewrichtsspleet van de knie.
  a) Met coxofemorale ankylose.
  Art. 217 a) : 85 %.
  b) Zonder coxofemorale ankylose.
  Art. 217 b) : 75 %.
  2.2.2.1.2. Amputatie t.h.v. de distale femurhelft.
  Art. 218 : 70 %.
  2.2.2.1.3. Agenesie/Amputatie - gedeeltelijke of totale.
  Art. OL n° 6.
  Art. 210 tot 212bis
  Art. 249 tot 284.
  Art. NL n° 6
  Te evalueren volgens de OBSI
  Het dragen van een prothese evalueert men met Art. 321.
  2.2.2.2. De knie.
  Desarticulatie van de knie.
  Art. 219 : 70 %.
  2.2.2.3. Het onderbeen.
  2.2.2.3.1. Beenderige stomp van minder dan 10 cm.
  Art. 220 a) : 65 %.
  2.2.2.3.2. Beenderige stomp van 10 tot 12 cm.
  Art. 220 b) : 60 %.
  2.2.2.3.3. Beenderige stomp van meer dan 12 cm.
  Art. 220 c) : 50 %.
  2.2.2.3.4. Agenesie / Amputatie - gedeeltelijke of totale.
  Art. OL n° 6.
  Art. 249 tot 284
  Art. NL n° 6.
  Te evalueren volgens de OBSI.
  Het dragen van een prothese evalueert men met Art. 321.
  2.2.2.4. De voet.
  2.2.2.4.1. Totaal verlies.
  Tibiotarsale desarticulatie of supramalleolaire amputatie.
  Art. 221 : 50 %.
  2.2.2.4.2. Focomelie.
  Art. OL n° 10.
  Art. 221 of 297 volgens de functionele hinder.
  Art. NL n° 6.
  Te evalueren volgens de OBSI.
  Het dragen van een prothese evalueert men met Art. 321.
  2.2.2.4.3. Gedeeltelijk verlies.
  a) Posterieure transtarsale of subtalaire amputatie :
  Zonder mogelijkheid tot steunen zonder prothese.
  Art. 223 : 50 %.
  Met de mogelijkheid tot steunen zonder prothese.
  Art. 222 : 30 %.
  b) Mediotarsale desarticulatie volgens Chopart.
  Met goede stand en voldoende beweeglijkheid van de stomp.
  Art. 224 a) : 30 %.
  Met slechte stand door ombuigen van de stomp en gang op het uiteinde van de stomp.
  Art. 224 b) : 40 %.
  c) Amputatie t.h.v. de tarsus.
  Talectomie.
  Art. 225 : 20 tot 40 %.
  Calcanectomie.
  Volgens de uitgebreidheid van de resectie en de functionele weerslag.
  Art. 225 bis : 0 tot 40 %.
  d) Verlies van metatarsalia en tenen.
  Verlies der 5 metatarsalen :
  Tarsotarsale desarticulatie volgens Lisfranc.
  Art. 226 a) : 25 %.
  Transmetatarsale amputatie.
  Volgens het amputatieniveau.
  Art. 226 b) : 15 tot 20 %.
  Verlies van drie metatarsalen (III, IV en V) en hun tenen.
  Art. 227 : 20 %.
  Verlies van twee metatarsalen en hun tenen.
  Metatarsalen I en II.
  Art. 228 a) : 22 %.
  Metatarsalen IV en V.
  Art. 228 b) : 15 %.
  Verlies van één metatarsaal en zijn teen.
  De eerste metatarsaal en de grote teen.
  Art. 229 : 16 %.
  De tweede metatarsaal.
  Art. 230 : 6 %.
  De derde metatarsaal.
  Art. 231 : 5 %.
  De vierde metatarsaal.
  Art. 232 : 6 %.
  De vijfde metatarsaal.
  Art. 233 : 10 %.
  e) Verlies van de tenen.
  Verlies van de 5 tenen.
  Art. 234 : 12 %.
  Verlies van 4 tenen.
  Tenen II tot en met V.
  Art. 235 : 8 %.
  Tenen I tot IV.
  Art. 236 : 12 %.
  Verlies van 3 tenen.
  Tenen II tot V.
  Art. 237 : 6 %.
  Tenen I tot en met III.
  Art. 238 : 10 %.
  Tenen III tot en met V.
  Art. 239 : 7 %.
  Verlies van 2 tenen.
  Tenen I en II.
  Art. 240 : 8 %.
  Tenen II en III.
  Art. 241 : 2 %.
  Tenen III en IV.
  Art. 242 : 1 %.
  Tenen IV en V.
  Art. 243 : 2 %.
  Verlies van 1 teen.
  Grote teen.
  Totaal verlies.
  Art. 244 : 6 %.
  Verlies van 1 1/2 kootje van de grote teen.
  Art. 247 : 4 %.
  Verlies van eindkootje van de grote teen.
  Art. 246 : 3 %.
  Andere tenen.
  Totaal verlies.
  Teen II.
  Art. 245 a) : 1 %.
  Tenen III tot V.
  Art. 245 b), c), of d) : 0 %
  Gedeeltelijk verlies.
  Art. 248 : 0 %.
  3. Functioneel verlies van de bewegingen in het onderste lidmaat.
  Men evalueert de kinderen vanaf de leeftijd van 30 maand om de weerslag op de gang te beoordelen.
  3.1. Totaal functioneel verlies van de beide onderste ledematen.
  Art. 319 : 100 %.
  3.2. Gedeeltelijk functioneel verlies van de onderste ledematen.
  3.2.1. De heup.
  3.2.1.1. Ankylose.
  3.2.1.1.1. Bilateraal.
  Art. 211 : 100 %.
  3.2.1.1.2. Unilateraal.
  In slechte stand.
  Art. 210 b) : 40 tot 70 %.
  In goede stand.
  Art. 210 a) : 35 %.
  3.2.1.2. Gewrichtsstramheden.
  Art. 212 : Verlies van 10° flexie met abductiemogelijkheid tot 30° : 0 tot 5 %
  Verlies van 30° flexie met mogelijkheid van tot 20° abductie en matige aantasting van de inwendige rotatie : 5 tot 10 %
  Verlies van 30 tot 60° flexie : naargelang de beperking van de inwendige rotatie en abductie : 10 à 20 %
  Verlies van meer dan 60° flexie, naargelang het tekort aan flexie : 20 tot 30 %
  De vermeerdering voor een slechte houding in flexie of uitwendige rotatie kan gaan tot 10 %
  De vermeerdering voor een slechte houding in adductie, abductie of inwendige rotatie kan gaan tot : 10 tot 25 %
  Art. 212bis : De veranderingen in het coxofemorale gewricht kunnen, in geval van zware en pijnlijke artropathie, aanleiding geven tot een vermeerdering van het percentage voorzien voor de stijfheid van : 10 à 20 %.
  3.2.1.3. Congenitale heupluxatie.
  3.2.1.3.1. Bilateraal.
  Oude lijst (1991).
  Niet aangehaalde aandoening vanwaar toepassing van de OBSI.
  Art. 215 : 35 tot 65 %.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 4.
  Art. 210 b) : bilateraal of unilateraal maar gedurende meer dan 6 maand behandeld door immobilisatie in een rolstoel.
  3.2.1.3.2. Unilateraal.
  Oude lijst (1991).
  Niet aangehaalde aandoening vanwaar toepassing van de OBSI.
  Zonder musculaire atrofie maar met verkorting :
  Tot 5 cm.
  Art. 213 a) : 35 %.
  Tot 10 cm.
  Art. 213 b) : 35 tot 40 %.
  Tot 15 cm.
  Art. 213 c) : 40 tot 45 %.
  Met musculaire atrofie en met verkorting :
  Tot 5 cm.
  Art. 214 a) : 40 %.
  Tot 10 cm.
  Art. 214 b) : 40 tot 45 %.
  Tot 15 cm.
  Art. 214 c) : 45 tot 50 %.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 4.
  Art. 210 a) : unilateraal, behandeld met spalken of met een immobilisatie van minder dan 6 maand
  Art. 210 b) : bilateraal of unilateraal maar gedurende meer dan 6 maand behandeld met immobilisatie in een rolstoel.
  3.2.1.4. Ziekte van Legg-Calvé-Perthès (aseptische necrose van de femurkop)
  Art. OL n° 8 :
  Art. 210
  Art. 212bis.
  Art. NL n° 4 :
  Art. 210 a) : unilateraal, behandeld met spalken of door een immobilisatie van minder dan 6 maand.
  Art. 210 b) : bilateraal of unilateraal maar gedurende meer dan 6 maand behandeld met immobilisatie in een rolstoel.
  3.2.2. De dij.
  3.2.2.1. Fracturen van de femurdiafyse.
  Art. 252 : Rekening houden met de gevolgen in hun geheel (angulatie, asafwijking, circulatiestoornissen, spieratrofie, stijfheid, leeftijd van de gekwetste, verkorting) : evalueren volgens de art. 212, 212bis, 266, 267, 268, 269, 269bis en 277.
  3.2.2.2. Pseudarthrose van de femur.
  Inoperabel of met contra-indicatie tot operatie, volgens de graad van stabiliteit en gewrichtsstramheid.
  Art. 253 : 35 tot 70 %.
  3.2.2.3. Fracturen van het distale uiteinde van de femur.
  Te evalueren volgens de functionele weerslag op de knie.
  3.2.3. De knie.
  3.2.3.1. Fracturen van het distale uiteinde van de femur.
  Te evalueren volgens de functionele weerslag op de knie.
  3.2.2.2. De knieschijf of patella.
  3.2.3.2.1. Gevolgen van dwarse fracturen.
  Art. 254 : Lichte, middelmatige of zware gevolgen : cf. art. 263, 266 en 267 (functionele weerslag op de knie).
  3.2.3.2.2. Gevolgen van patellectomie.
  Art. 255 : cf. art. 263, 266, 267 en 342 (functionele weerslag op de knie).
  Vermeerdering, omgekeerd evenredig met de overblijvende beweeglijkheid : 0 à 5 %.
  3.2.3.3. Fracturen van de proximale epifyse van de tibia.
  3.2.3.3.1. Fracturen van het tibiaplateau.
  Art. 256 a) : cf. Art. 263, 266, 267, 268, 269 en 269 bis.
  3.2.3.3.2. Afrukking van de tuberositas tibiae.
  Met losscheuren van de patellapees, extensietekort, pijn bij het gaan, enz.
  Art. 256 b) : Te bepalen volgens de Art. 266 b) en 342.
  3.2.3.4. Ankylose.
  3.2.3.4.1. Verstijvingen in goede stand (van 0 tot 15°).
  Art. 259 : 35 %.
  3.2.3.4.2. Verstijvingen in hoekstand
  Hoekstand in flexie > 45°
  Art. 260 : 45 tot 55 %.
  Hoekstand in flexie van 45° tot 35°
  Art. 260 : 40 tot 45 %.
  Hoekstand in flexie van 35° tot 15°
  Art. 260 : 35 tot 40 %.
  3.2.3.5. Stramheid :
  3.2.3.5.1. Beperking van de flexie.
  Art. 266 a).
  - Beweeglijkheid behouden van 0 tot 15° : 30 %
  - Beweeglijkheid behouden van 0 tot 30° : 20 %
  - Beweeglijkheid behouden van 0 tot 45° : 10 %
  - Beweeglijkheid behouden van 0 tot 60° : 8 %
  - Beweeglijkheid behouden van 0 tot 100° : 4 %
  3.2.3.5.2. Beperking van de extensie met :
  Art. 266 b).
  - 10 ° : 5 %
  - 15 ° : 8 %
  - 20 ° : 20 %
  - 30 ° : 35 %
  - 45 ° : 50 %
  3.2.3.5.3. Simultane beperking van de flexie en van de extensie.
  Art. 267. Wanneer er beperking is van flexie en extensie, mag de som van beide waarden niet groter zijn dan het percentage voorzien voor de gunstigste overeenkomstige gewrichtsverstijving.
  3.2.3.6. Asafwijkingen
  3.2.3.6.1. Genu valgum :
  Art. 268 : 2 tot 20 %.
  3.2.3.6.2. Genu varum :
  Art. 269 : 4 tot 20 %.
  3.2.3.6.3. Genu recurvatum :
  Art. 269bis : 2 tot 20 %.
  3.2.3.7. Letsels van de weke delen.
  3.2.3.7.1. Ligamentaire letsels.
  Chronische hydrops.
  Volgens de graad; kan bij de waarde voorzien voor gewrichtsstramheid gevoegd worden.
  Art. 263 a) : 2 tot 20 %.
  Articulaire laxiteit.
  Volgens de graad; kan bij de waarde voorzien voor gewrichtsstramheid gevoegd worden.
  Art. 263 a) : 2 tot 20 %.
  De volledig labiele knie.
  Art. 263 b) : 35 tot 70 %.
  Vermindering volgens de hulpapparaten.
  3.2.3.7.2. Meniscale laesies.
  Niet geopereerde.
  Art. 264 a) : 0 tot 10 %.
  Sequellen na meniscusresectie.
  Art. 264 b) : 0 tot 10 %.
  3.2.3.7.3. Osteocartilagineuse letsels of intra-articulaire vreemde lichamen.
  Art. 265 : 0 tot 10 %.
  3.2.4. Het onderbeen.
  3.2.4.1. Tibiafracturen.
  3.2.4.1.1. Tibiaplateau of bovenste deel.
  Art. 256 a) : zie de art. 263, 266, 267, 268, 269 en 269 bis
  3.2.4.1.2. Diafyse.
  In geval van spieratrofie en asafwijking.
  Art. 274 a) : 5 tot 15 %.
  3.2.4.1.3. Tuberositas tibiae.
  Volgens de weerslag op de kniefunctie en quadricepsatrofie.
  Art. 274 b) zie art. 256
  3.2.4.1.4. Malleolus internus.
  Volgens de weerslag op de functie van de enkel.
  Art. 274 c) zie de art. 279, 280 en 281
  3.2.4.1.5. Supramalleolaire fractuur.
  Volgens de weerslag op de functie van de enkel.
  274 d). 3.2.4.2. Fibulafracturen.
  3.2.4.2.1. Fibulakop.
  Volgens de functionele hinder.
  Art. 275 a) : 0 à 5 %.
  3.2.4.2.2. Diafyse.
  Volgens de functionele hinder.
  275 a) : 0 à 5 %.
  3.2.4.2.3. Malleolus externus.
  Volgens de weerslag op de functie van de enkel.
  Art. 275 b). 3.2.4.3. Fracturen van tibia en fibula.
  Volgens asafwijking of rotatiemoeilijkheden, spieratrofie, trofische stoornissen en de leeftijd.
  Art. 276 : 5 à 45 %.
  3.2.4.4. Vermeerdering voor verkorting van het lidmaat.
  De verkorting wordt uitgedrukt in volledige cm (geen mm) en vanaf 2 cm verkorting.

   Art.    Verkorting in cm   Percentage
    -             -               -
  277 a)         2 cm              2
  277 b)         3 cm              4
  277 c)         4 cm              9
  277 d)         5 cm             15
  277 e)         6 cm             18
  277 f)     7 cm en meer     21 tot 30


  3.2.4.5. Pseudarthrose van 1 of beide beenderen van het onderbeen.
  Volgens de graad van stabiliteit en de functionele weerslag.
  Art. 278 : 20 tot 45 %.
  3.2.5. De enkel.
  3.2.5.1. Ankylose van de enkel.
  3.2.5.1.1. In goede stand met voldoende beweeglijkheid van het distale uiteinde van de voet.
  Art. 282 a) : 15 %.
  3.2.5.1.2. In goede stand met onvoldoende distale beweeglijkheid.
  Art. 282 b) : 20 tot 25 %.
  3.2.5.1.3. In slechte stand.
  Volgens de weerslag op de gang.
  Art. 283 : 20 tot 35 %.
  3.2.5.2. Enkelstramheid.
  3.2.5.2.1. Lichte enkelstramheid zonder weerslag op de gang.
  Art. 284 a) : 3 tot 8 %.
  3.2.5.2.2. Met belangrijke beperking van de dorsiflexie en/of van de plantaire extensie.
  Art. 284 b) : 10 tot 20 %.
  3.2.5.3. Fracturen en ligamentaire letsels van het enkelgewricht
  Sequellen te evalueren volgens de articulaire stramheid, de statiekafwijking, de instabiliteit, de asafwijkingen, de trofische en degeneratieve stoornissen.
  3.2.5.3.1. Lichte functionele gevolgen.
  Zonder statiekafwijking of instabiliteit.
  Art. 279 : 4 tot 8 %.
  3.2.5.3.2. Middelmatige functionele gevolgen.
  Gekenmerkt door een statiekafwijking of door een geobjectiveerde matige instabiliteit.
  Art. 280 : 10 tot 20 %.
  3.2.5.3.3. Ernstige functionele hinder.
  Gekenmerkt door een belangrijke weerslag op de statiek, een ernstige instabiliteit of door uitgesproken trofische en degeneratieve stoornissen.
  Art. 281 : 25 tot 40 %.
  3.2.6. De voet.
  3.2.6.1. Fracturen van de tarsus.
  3.2.6.1.1. De talus.
  Fractuur van de talus alleen.
  Evaluatie volgens de enkelstramheid.
  Art. 286 a) cf. art. 284 (cf. 3.2.5.2).
  Fractuur of luxatie van de talus met asafwijking en ernstige functionele hinder, pijn, enz..
  Art. 286 b) : 20 tot 40 %.
  Talectomie.
  Art. 287 : 20 tot 40 %. Fractuur van beide tali.
  De beide percentages samenvoegen zonder de berekening voor de meervoudige ongeschiktheden.
  Art. 291.
  3.2.6.1.2. Het calcaneum.
  Fractuur van het corpus calcanei.
  Lichte functionele hinder.
  Art. 288 a) : 5 tot 8 %.
  Middelmatige hinder : matige indeuking, asafwijking, stramheid.
  Art. 288 b) : 8 tot 20 %.
  Ernstige hinder.
  Complexe fracturen met verbrijzeling en botverlies, multipele gewrichtsklachten, doorzakking van het voetgewelf, belangrijke asafwijking.
  Art. 288 c) : 20 tot 40 %.
  Fractuur van het tuber calcanei.
  Volgens de weerslag op de achillespees of volgens de gevolgen t.h.v. het corpus calcanei.
  Art. 289 : zie 285 en 288.
  Fractuur van beide calcanei.
  De beide percentages samenvoegen zonder de berekening voor de meervoudige ongeschiktheden.
  Art. 290.
  3.2.6.1.3. Het os naviculare pedis (of scafoid).
  Solitaire fractuur van het scafoid.
  Volgens de verandering aan het voetgewelf.
  Art. 292 a) : 3 tot 10 %.
  Luxatie of fractuur-luxatie.
  Art. 292 b) : 5 tot 15 %.
  Complexe fracturen van de voorste of middenste tarsus.
  Volgens de stramheid en de statiekafwijking.
  Art. 293 : 5 tot 25 %.
  3.2.6.1.4. Het os cuboideum.
  Volgens de afwijkingen van de stand van de voet.
  Art. 294 : 0 tot 10 %.
  3.2.6.1.5. Het os cuneiforme.
  Fractuur van één of meer ossa cuneiformia.
  Volgens de afwijkingen van de stand van de voet.
  Art. 295 : 0 tot 10 %.
  3.2.6.2. Stoornissen van de stand en misvormingen.
  3.2.6.2.1. Doorzakking van het voetgewelf.
  Volgens de functionele hinder.
  Art. 296 : 3 tot 15 %.
  3.2.6.2.2. De klompvoet.
  Oude lijst (1991).
  Geen vermelding en dus OBSI-toepassing.
  Matige vervorming.
  Vervorming in talus of equinus, varus of valgus, in pronatie of in supinatie.
  Art. 297 : 20 tot 30 %.
  Belangrijke gefixeerde asafwijking.
  Art. 298 : 30 tot 50 %.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 5.
  Art. 300 : te evalueren volgens de kliniek en volgens de volgende Art. :
  - art. 297 voor een klompvoet welke conservatief behandeld wordt (gipsen, spalken, kinesitherapie, kinetec en/of percutane ingrepen).
  - art. 298 voor een ernstige en rigide klompvoet waarvoor verscheidene ingrepen nodig zijn naast de conservatieve behandeling.
  In het geval van bilaterale klompvoeten is een rationele aanpak nodig gebaseerd op het onderzoek van elke voet afzonderlijk en volgens de bovenstaande criteria.
  3.2.6.2.3. De holvoet (pes cavus).
  Art. 299 : 3 tot 15 %.
  3.2.6.3. Ankylose of arthrodese van de tarsus.
  3.2.6.3.1. In goede stand.
  Volgens de weerslag op de gang.
  Art. 301 a) : 8 tot 12 %.
  3.2.6.3.2. In slechte stand.
  Art. 301 b) : zie de art. over de statiekafwijkingen en misvormingen van de voet (Art. 286 tot 299).
  3.2.6.4. Fracturen van de metatarsalen.
  3.2.6.4.1. Metatarsaal I.
  Art. 302 a) : 0 tot 7 %.
  3.2.6.4.2 Metatarsaal V.
  Art. 302 b) : 0 tot 5 %.
  3.2.6.4.3. Metatarsaal II, III en IV.
  Eén metatarsaal.
  Art. 302 c) : 0 tot 5 %. Verscheidene metatarsalen.
  Art. 302 d) : 0 tot 10 %.
  3.2.6.5. Stramheid of metatarso-falangiale ankylose van de grote teen.
  3.2.6.5.1. Ankylose.
  In goede stand.
  Art. 303 a) : 0 tot 3 %.
  In slechte stand.
  Art. 303 b) : 5 tot 10 %.
  3.2.6.5.2. Stramheid.
  Volgens de graad van afwijking.
  Art. 303 c) : 0 tot 6 %.
  3.2.6.6. Ankylose van één of meer andere tenen.
  3.2.6.6.1. In goede stand.
  Art. 304 a) : 0 tot 2 %.
  3.2.6.6.2. In slechte stand.
  Art. 304 b) : 2 tot 8 %.
  3.2.6.7. Fracturen van de vijf basisfalangen van de tenen.
  3.2.6.7.1. In goede stand.
  Art. 305 a) : 0 %.
  3.2.6.7.2. In slechte stand.
  Art. 305 b) : 2 tot 10 %.
  4. Andere aandoeningen van het osteoarticulaire systeem.
  Voor deze aandoeningen mogen alleen die ongeschiktheden gebruikt worden die betrekking hebben op de onderste ledematen.
  4.1. Achondroplasie.
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 138.
  Art. 779/7 : invloed op de groei.
  Art. 783 : weerslag van eventuele osteoarticulaire afwijkingen.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 7.
  Art. 779/7 a) volgens de gestalte cf. NL n° 83.
  Art. 783 verwijzend naar, volgens de ernst der functionele stoornissen :
  - Art. 212 voor de aantasting van de heup.
  - Art. 268-269 voor de letsels van de knie.
  - Art. 296 voor de letsels van de voet.
  4.2. Arthrogrypose.
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 147.
  Art. 783 : Volgens de osteoarticulaire beperkingen der ledematen.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 8. Art. 783 : Volgens de belangrijkheid van de gewrichtsletsels.
  4.3. Ziekte van Lobstein (osteogenesis imperfecta).
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 12.
  Art. 341 : osteotendineuse retracties welke de mobiliteit aantasten.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 9.
  Te evalueren volgens het aantal en de aard van de breuken, de lokalisatie en het belang van de functionele gevolgen op grond van de overeenkomstige art. van de O.B.S.I.
  4.4. Vitamine-resistente rachitis.
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 9.
  Art. 212 : voor de aandoeningen van de heup.
  Art. 779/7 : gestalte onder 3e percentiel van de officiële Belgische groeicurve.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 10.
  Art. 212 : voor de aandoeningen van de heup.
  Art. 779/7 : ingeval van groeiachterstand cf. NL n° 83.
  4.5. Syndroom van Marfan.
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 11.
  Art. 341 : hyperlaxiteit van de ligamenten.
  Art. 366-367 : vasculaire letsels.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 97.
  Art. 341 : hyperlaxiteit van de ligamenten.
  Art. 366 : vasculaire letsels.
  4.6. Lupus erythematosus disseminatus.
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 25.
  Art. 362 b) : vasculaire letsels.
  Art. 783 : gewrichtsletsels.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 98.
  Art. 362 b) : vasculaire letsels.
  Art. 783 : gewrichtsletsels.
  4.7. Veralgemeende artritis.
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 146.
  Art. 783
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 117.
  Art. 783 : te evalueren volgens het aantal opstoten en de weerslag op de gewrichten en de algemene toestand.
  5. Aandoeningen van de spieren en aponeurosen.
  5.1. Scheuren van spieren en aponeurosen.
  5.1.1. Scheur van de m. quadriceps.
  5.1.1.1. Scheur van de quadricepspees.
  Volgens de functionele hinder en spieratrofie.
  Art. 257 : zie art. 266 b) (knie-extensie) en 342 (atrofie)
  5.1.1.2. Scheur van de m. quadriceps in zijn musculaire gedeelte.
  Art. 337 : 0 tot 10 %.
  5.1.2. Scheur van het ligamentum patellae.
  Volgens de functionele hinder en spieratrofie.
  Art. 258 : zie de art. 266 b) (knie-extensie) en 342 (atrofie)
  5.1.3. Scheur van de triceps surae.
  5.1.3.1. Scheur van de achillespees.
  Volgens de weerslag op de gang.
  Art. 285 : 0 tot 20 %.
  5.1.3.2. Scheur van de triceps in zijn musculair gedeelte.
  Art. 339 : 0 tot 20 %.
  5.2. Andere musculaire aandoeningen.
  5.2.1. Spieratrofie.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 14.
  Art. 342
  Art. 342bis : de evaluatie gebeurt volgens de analoge ongeschiktheden beschreven in de art. 545, 546 en 580 tot 605
  Nieuwe lijst (2003)
  Art. NL n° 11.
  Art. 342 - 342bis : de evaluatie gebeurt volgens de neurologische letsels beschreven in de art. 545, 546 en 580 tot 605
  5.2.2. Atrofie van één segment.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 15.
  Art. 342 : evaluatie volgens de ernst van de functionele letsels
  Nieuwe lijst (2003)
  Niet weerhouden.
  5.2.3. Myasthenie.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 16.
  Art. 342bis
  Art. 580 : de evaluatie gebeurt volgens de neurologische letsels beschreven in de art. 545, 546 en 580 tot 605
  Nieuwe lijst (2003)
  Niet weerhouden.
  Art. 342bis.
  5.2.4. Myopathie.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 17.
  Art. 342
  Art. 342bis : de evaluatie gebeurt volgens de neurologische letsels beschreven in de art. 545, 546 en 580 tot 605
  Nieuwe lijst (2003)
  Art. NL n° 12.
  Art. 342 - 342bis : de evaluatie gebeurt volgens de neurologische letsels beschreven in de art. 545, 546 en 580 tot 605
  6. Vasculaire aandoeningen.
  In het totale beeld van de verschillende aandoeningen komen alleen de letsels der onderste ledematen in aanmerking.
  6.1. Ziekten van de arteries en arteriolen.
  Letsels die weefselnecrose of amputatie veroorzaakt hebben.
  Art. 367bis c) : 20 tot 50 %.
  6.2. Ziekten van de venen.
  Letsels die ulceraties of gangreen veroorzaakt hebben.
  Art. 375ter c) : 20 tot 40 %.
  6.3. Ziekten van de lymfebanen.
  6.3.1. Elefantiasis en aanverwante aandoeningen.
  Elefantiasis, lymfangiopathia obliterans (syndroom van Kaindl).
  Art. 376 e) : 0 tot 40 %.
  6.3.2. Malformaties van de lymfewegen.
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 36.
  Art. 376 b) en e)
  Nieuwe lijst (2003)
  Niet weerhouden : verwijzing naar de OBSI.
  6.4. Andere vasculaire aandoeningen.
  6.4.1. Syndroom van Marfan.
  Zie 4.5.
  6.4.2. Lupus erythematosus disseminatus.
  Zie 4.6.
  6.4.3. Ziekte van Klippel- Trenaunay (hypertrofe hemiangiëctasie).
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 35.
  Art. 374 : arteriële letsels
  Art. 375.
  Art. 783 : articulaire letsels
  Nieuwe lijst (2003)
  Art. NL n° 100.
  Art. 374-375 : arteriële letsels
  Art. 783 : articulaire letsels
  6.4.4. Periarteritis nodosa.
  Oude lijst (1991)
  Art. OL n° 26.
  Art. 362 b) en 367 : vasculaire letsels
  Nieuwe lijst (2003)
  Art. NL n° 99.
  Art. 362 b) en 367 : vasculaire letsels
  7. Neurologische aandoeningen.
  7.1. Paralyse.
  7.1.1. Hemiplegie en hemiparese.
  Oude lijst (1991).
  Te interpreteren volgens de weerslag op het onderste lidmaat : cf. 7.1.2.
  7.1.2. Monoplegie en monoparese.
  Art. 546 c) : 10 tot 80 %.
  7.1.3. Paraplegie en paraparese.
  7.1.3.1. Paraplegie.
  Paraplegie die een bestendig verblijf in bed of zetel vergt.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Art. 547 c) : 100 %.
  7.1.3.2. Paraparese.
  Als de gang mogelijk is stabiel en zonder steun :
  Art. 547 a) : 20 tot 40 %. Als de gang moeilijk is of onstabiel : volgens GTS.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Art. 547 b) : 40 tot 80 %.
  7.1.4. Hersenletsels.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 87.
  Art. 545
  Art. 546
  Art. 547
  Art. 548
  Nieuwe lijst (2003).
  Niet weerhouden en dus verwijzing naar de OBSI.
  7.1.5. Meningocoele - myelomeningocoele - lipomyelomeningocoele
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 100.
  Art. 579, 580 : parese der onderste ledematen.
  Art. 586 tot 590 : sensiebele stoornissen of cauda equina syndroom.
  Te evalueren volgens de functionele weerslag.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 54.
  Art. 579-580 : volgens de parese der onderste ledematen.
  Art. 586 tot 588 : bij sensibele stoornissen.
  7.1.6. Spina bifida.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 101.
  Art. 579, 580 : volgens de paraplegie.
  Art. 586 tot 590 : zie meningocoele.
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 54.
  Art. 579-580 : volgens de parese der onderste ledematen.
  Art. 586 tot 588 : bij sensibele stoornissen.
  7.1.7. Poliomyelitis
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 102.
  Art. 596 : volgens de gevolgen.
  Nieuwe lijst (2003).
  Niet weerhouden aandoening en dus verwijzing naar de OBSI.
  Acute poliomyelitis.
  Art. 596 : verwijst naar medullaire spieratrofie en de andere rubrieken.
  Medullaire paraplegie.
  Zeer moeilijke gang.
  Art. 580 a) : 40 tot 100 %.
  Onmogelijke gang.
  Art. 580 b) : 100 %.
  Medullaire paraparese.
  Gang zonder steun
  Art. 579 a) : 15 tot 30 %.
  Gang met steun (stokken of krukken).
  (Bij het kind komt " gang met steun " overeen met " onstabiele gang ").
  Art. 579 b) : 30 tot 50 %. Letsels van het motorische neuron.
  Voet.
  Art. 584 a) : aantasting van de spieren van de voet, naar de graad en de functionele hinder : 0 tot 15 %
  Onderbeen.
  Art. 584 b) : aantasting van de anterolaterale streek van het been, naar de graad en de functionele hinder : 5 tot 20 %
  Art. 584 c) : diffuse aantasting van alle spieren van het been, naar de graad en de functionele hinder : 5 tot 30 %
  Voet en onderbeen.
  Art. 584 d) : aantasting van de spieren van de voet en van het been, naar de graad en de functionele hinder : 5 tot 30 %
  Dij.
  Art. 584 e) : aantasting van al de spieren van de voorzijde van de dij, naar graad en functionele hinder : 10 à 40 %
  Art. 584 f) : aantasting van alle spieren van de dij, naar graad en functionele hinder : 10 à 50 %
  Bekkengordel en sacrolumbale streek.
  Art. 584 g) : aantasting van de spieren van de bekkengordel of van de sacrolumbale streek : 20 tot 60 %
  Een volledig onderste lidmaat.
  Art. 584 h) : volledige aantasting met totaal functioneel verlies : 85 %
  De 2 onderste ledematen.
  Art. 584 i) : bilaterale volledige aantasting met totaal functioneel verlies : 100 %
  Multipele aantasting van één of meerdere ledematen.
  Art. 584 j) : indien er meerdere aantastingen zijn van één of meerdere ledematen, moet men deze niet optellen, maar de regel voor het berekenen van de veelvuldige lichaamsgebreken toepassen.
  Chronische poliomyelitis.
  Art. 597 : verwijst naar de medullaire aandoeningen (cfr. supra).
  7.1.8. Paralyse door letsel van de perifere zenuw.
  7.1.8.1. n. femoralis.
  Art. 622 a) : gedeeltelijke of totale eenzijdige aantasting : 10 tot 50 %
  Art. 622 b) : zonder aantasting van m. iliopsoas : 8 tot 40 %
  7.1.8.2. n. ischiadicus.
  Art. 623 a) : gedeeltelijke of totale aantasting van de n. ischiadicus : 5 tot 40 %
  Art. 623 b) : met causalgie. Verhogingspercentage (zie art. 620)
  Art. 620 : causalgie, dikwijls tijdelijk, naargelang de frequentie en hevigheid. Verhogingspercentage : 10 tot 30 %
  7.1.8.3. n. ischiadicus popliteus externus
  Art. 624 : Gedeeltelijke of totale verlamming van de n. fibularis Communis : 10 tot 25 %
  7.1.8.4. n. ischiadicus popliteus internus.
  Art. 625 a) : Gedeeltelijke of totale aantasting van de n. tibialis ZONDER causalgie : 5 tot 20 %
  Art. 625 b) : Gedeeltelijke of totale aantasting van de n. tibialis MET causalgie. Verhogingspercentage volgens Art. 620
  Art. 620 : Causalgie, dikwijls tijdelijk, volgens de frequentie ervan en de hevigheid. Verhogingspercentage : 10 tot 30 %
  7.1.8.5. nervus obturatorius.
  Art. 626 : Gedeeltelijke of totale aantasting van de n. obturatorius : 10 tot 20 %
  7.2. Cerebellaire syndromen.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 91.
  Art. 551
  Nieuwe lijst (2003).
  Niet weerhouden en dus verwijzing naar de OBSI.
  - Art. 551 a) : Eenzijdig cerebellair syndroom te vergelijken met de overeenkomstige graad van hemiparese :
  - Actieve zijde : 10 tot 80 %
  - Passieve zijde : 8 tot 70 %
  - Art. 551 b) : Bilateraal cerebellair syndroom : 30 tot 100 %
  - Art. 551 c) : vermis- of mediaan syndroom, gekenmerkt door evenwichtsstoornissen : 10 tot 20 %
  7.3. Onwillekeurige bewegingen.
  7.3.1. Chorea, athetose en chorea-athetose.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 92.
  Art. 554 d), f)
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 50.
  Art. 554 d), f) : chorea, athetose en chorea-athetose
  Art. 554 a),2,b) : convulsieve tics
  Het syndroom van Gilles de la Tourette moet benaderd worden volgens de complexiteit der tics en/of de aanwezigheid van gedachten en compulsieve bewegingen.
  7.3.2. Convulsieve tics.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 93.
  Art. 554 b)
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 50.
  Art. 554 d), f) : chorea, athetose en choreoathetose
  Art. 554 a), b) : convulsieve tics
  Art. 554 c) of d) : torticollis als gevolg van spasme
  Het syndroom van Gilles de la Tourette moet benaderd worden volgens de complexiteit der tics en/of de aanwezigheid van compulsieve gedachten en bewegingen.
  7.3.3. Hepato-lenticulaire degeneratie (Ziekte van Wilson).
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 57.
  Art. 554 : voor de neurologische letsels
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 103.
  Art. 554 : voor de neurologische letsels
  7.4. Andere neurologische aandoeningen.
  7.4.1. Porphyrie
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  Oude lijst (1991).
  Art. OL n° 59.
  Art. 628 tot 631 : voor de neurologische letsels
  Nieuwe lijst (2003).
  Art. NL n° 105.
  Art. 628 tot 631 : voor de neurologische letsels
  7.4.2. Syringomyelie.
  7.4.2.1. Fruste of trage vormen.
  Art. 602 a) : met lichte stoornissen van de gevoeligheid : 10 tot 30 %
  7.4.2.2. Meer progressieve vormen.
  Art. 602 b) : met beperkte amyotrofie en hinderende spastische en artropatische verschijnselen : 30 tot 60 %
  7.4.2.3. Ernstige amyotrofische vormen.
  Art. 602 c) : met ernstige stoornissen of met ernstige bulbaire verschijnselen : 60 tot 100 %
  7.4.3. Neuropathie en polyneuropathie.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  7.4.4. Radiculopathie en polyradiculopathie.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  7.4.5. Neuralgie en radiculaire pijn.
  GTS : <=12/20 = 50 % OL
  II. Volwassenen (vanaf 21 jaar).
  Voorafgaande bemerkingen :
  De attesten van onbepaalde duur die toegekend werden vóór het in voege treden van het voorliggend barema blijven geldig voor zover de toestand die aanleiding gaf tot het attest sindsdien niet verbeterd is.
  Letsels van tijdelijke duur (minder dan 6 maanden, zoals eenvoudige fracturen, verstuikingen e.d.) komen niet in aanmerking.
  Psychische aandoeningen (zoals bv. hysterische conversie) komen niet in aanmerking.
  Totale blindheid.
  Een gedetailleerd verslag van de oogarts met vermelding van de diagnose vormt de voornaamste bron van informatie.
  Deze evaluatie gebeurt met optimale correctie.
  Het BTW-voordeel wordt toegekend als aan één van de volgende voorwaarden voldaan is :
  Afwezige lichtperceptie aan beide ogen
  OF
  Gezichtsscherpte minder dan 1/20 aan beide ogen
  OF
  Concentrisch gezichtsveldbeperking tot 5° of minder aan beide ogen.
  Verlamming van de bovenste ledematen.
  Het BTW-voordeel wordt toegekend als aan beide volgende voorwaarden voldaan is :
  1) De verlamming is bilateraal
  2) De verlamming is volledig; een beweeglijkheid van hoogstens enkele graden in de schouder is toegestaan.
  Amputatie van de bovenste ledematen.
  Het BTW- voordeel wordt toegekend vanaf de totale amputatie van de tien vingers.
  Pathologie van de onderste ledematen.
  1. Inleiding.
  De weerhouden percentages zijn gebaseerd op de OBSI (Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de Graad van Invaliditeit) en op de publicaties van de professoren LUCAS en STEHMAN.
  In geval van meerdere letsels, worden de verschillende percentages bij elkaar opgeteld ongeacht de etiologie, tenzij anders gespecificeerd in de betreffende Regel. De som van de partiële percentages mag evenwel niet hoger zijn dan het percentage voorzien voor een totaal verlies of een totaal functioneel verlies van het lidmaat of desbetreffende gedeelte van een lidmaat.
  Als een verhogingspercentage voorzien is, wordt het bijgeteld bij het percentage toegekend voor pijn, verkorting en functioneel verlies.
  De pijn wordt éénmaal globaal in rekening gebracht, en de verkregen waarde wordt opgeteld bij deze toegekend voor de andere Regels (niet te combineren met de Test van Tinetti).
  De verkorting van een onderste lidmaat wordt geëvalueerd volgens de betrokken Regels ongeacht de etiologie; het weerhouden percentage wordt opgeteld bij dat toegekend voor pijn en functioneel verlies. Dit mag niet gecombineerd worden met Test van Tinetti.
  De spiertest mag uitsluitend gebruikt worden bij zenuw- of spieraandoeningen.
  Wanneer de Test van Tinetti gebruikt wordt (cf. hoofdstuk III), bepaalt de uitslag op zich alleen het al dan niet toekennen van de drempel van 50 %. Deze test mag niet gecombineerd worden met andere Regels; het gaat hier immers om een globale beoordeling van de gang en het evenwicht.
  Er wordt geen rekening gehouden met eventuele verbeteringen aangebracht door externe prothesen.
  2. Amputaties.
  2.1. Beide onderste ledematen.
  2.1.1. Totaal verlies van beide OL.
  Regel 1
  100 %
  2.1.2. Totaal verlies van 1 lidmaat en van een gedeelte van het andere.
  Regel 2
  85 tot 100 %
  2.1.3. Gedeeltelijk verlies van beide onderste ledematen.
  2.1.3.1. Verlies van beide ledematen doorheen of boven de knie.
  Regel 3
  100 %
  2.1.3.2. Verlies van beide onderbenen.
  Regel 4
  70 tot 100 %
  2.1.3.3. Volledig verlies van beide voeten.
  Regel 5
  70 %
  2.2. Eén onderste lidmaat.
  2.2.1. Totaal verlies.
  Door coxofemorale desarticulatie of door intertrochanterische of subtrochanterische amputatie, met een stomp van minder dan 4 cm lang, gemeten vanaf het centrum van de kleine trochanter.
  Regel 6
  80 %
  2.2.2. Gedeeltelijk verlies.
  2.2.2.1. De dij.
  2.2.2.1.1. T.h.v. het proximale deel van het femur.
  Deze zone gaat van 4 cm onder de kleine trochanter tot een punt gelegen halfweg tussen de bovenrand van de grote trochanter en de gewrichtsspleet van de knie.
  a) Met coxofemorale ankylose.
  Regel 7
  85 %
  b) Zonder coxofemorale ankylose.
  Regel 8
  75 %
  2.2.2.1.2. T.h.v. het distale deel van het femur.
  Regel 9
  70 %
  2.2.2.2. De knie.
  Desarticulatie van de knie.
  Regel 10
  70 %.
  2.2.2.3. Het onderbeen.
  2.2.2.3.1. Beenderige stomp van minder dan 10 cm lang.
  Regel 11
  65 %
  2.2.2.3.2. Beenderige stomp van 10 tot 12 cm lang.
  Regel 12
  60 %
  2.2.2.3.3. Beenderige stomp van meer dan 12 cm lang.
  Regel 13
  50 %
  2.2.2.4. De voet.
  2.2.2.4.1. Totaal verlies. Tibiotarsale desarticulatie of supramalleolaire amputatie.
  Regel 14
  50 %
  2.2.2.4.2. Gedeeltelijk verlies.
  a) Posterieure transtarsale of subtalaire amputatie.
  Steunen onmogelijk zonder prothese.
  Regel 15
  50 %
  Steunen mogelijk zonder prothese.
  Regel 16
  30 %
  b) Mediotarsale desarticulatie volgens Chopart.
  Met goede stand en goede beweeglijkheid van de stomp.
  Regel 17
  30 %
  Met slechte stand door ombuigen van de stomp en waarbij gegaan wordt op het uiteinde van de stomp.
  Regel 18
  40 %
  c) Amputatie t.h.v. de tarsus.
  Talectomie.
  Regel 19
  Te evalueren volgens de pijn en de weerslag op de functie van de enkel.
  Een verhogingspercentage van 10 % wordt toegekend.
  Calcanectomie.
  Regel 20
  Te evalueren volgens de pijn en de weerslag op de functie van de enkel.
  Een verhogingspercentage van 10 % wordt toegekend.
  d) Amputatie van metatarsalen.
  Verlies van de 5 metatarsalen.
  Tarsometatarsale desarticulatie volgens Lisfranc.
  Regel 21
  25 %
  Transmetatarsale amputatie.
  Volgens het niveau van de amputatie.
  Regel 22
  15 tot 20 %
  Verlies van drie metatarsalen (III, IV, en V) met hun tenen.
  Regel 23
  20 %
  Verlies van twee metatarsalen en hun tenen.
  Metatarsalen I en II.
  Regel 24
  22 %
  Metatarsalen IV en V.
  Regel 25
  15 %
  Verlies van één metatarsaal en zijn teen.
  Metatarsaal I.
  Regel 26
  16 %
  Metatarsaal II.
  Regel 27
  6 %
  Metatarsaal III.
  Regel 28
  5 %
  Metatarsaal IV.
  Regel 29
  6 %
  Metatarsaal V.
  Regel 30
  10 %
  e) Amputatie van tenen.
  Verlies van de 5 tenen.
  Regel 31
  12 %
  Verlies van 4 tenen.
  Tenen II tot V.
  Regel 32
  8 %
  Tenen I tot IV.
  Regel 33
  12 %
  Verlies van 3 tenen.
  Tenen II tot IV.
  Regel 34
  6 %
  Tenen I tot III.
  Regel 35
  10 %
  Tenen III tot V.
  Regel 36
  7 %
  Verlies van 2 tenen.
  Tenen I en II.
  Regel 37
  8 %
  Tenen II en III.
  Regel 38
  2 %
  Tenen III en IV.
  Regel 39
  1 %
  Tenen IV en V.
  Regel 40
  2 %
  Verlies van één teen.
  Teen I.
  Volledig verlies.
  Regel 41
  6 %
  Verlies van anderhalf kootje.
  Regel 42
  4 %
  Verlies van het eindkootje.
  Regel 43
  3 %
  Teen II.
  Regel 44
  1 %
  Tenen III, IV of V.
  Regel 45
  0 %
  3. Pijn aan de onderste ledematen.
  De pijn moet veroorzaakt worden door objectiveerbare organische pathologie.
  De pijn wordt volgens onderstaande tabel ingedeeld in 6 niveaus, gaande van P1 tot P6. De beperkingen opgenomen in de tabel moeten wel verband houden met de pijn (beperking van de gangperimeter, manken, nood aan externe steun en beperking van de monopodale stand). Aan ieder pijnniveau beantwoordt een Regel met percentinterval (regel 46-51).
  Men kent dit niveau toe waarbinnen het meest gescoord wordt. Wanneer op 2 niveaus telkens 2 maal gescoord wordt, dan neemt men het gemiddelde tussen deze 2 niveaus.

  Niv       Gang         Manken    Steunmiddel of extern   Monopodale stand
                                       orthopedisch
                                        hulpmiddel
   -         -             -                 -                     -
  P1   -               Als moe     Grote afstanden        Aanhoudend Stabiel
  P2   20 a 60 min     Duidelijk   Buitenshuis            Aanhoudend, maar
                                                           onstabiel
  P3   10 a 20 min     Ernstig     Permanent buitenshuis  5 sec
  P4   Max 10 min      Wankel      Stok binnenshuis       < 5 sec
  P5   Enkele stappen  Erg wankel  2 stokken of krukken   Onmogelijk
  P6   Onmogelijk      -           Rolstoel (*)           Onmogelijk
  (*) : permanent rolstoelgebruik vereist.


  Regel 46
  P1 = 0 tot 3 %
  Regel 47
  P2 = 3 tot 6 %
  Regel 48
  P3 = 6 tot 9 %
  Regel 49
  P4 = 9 tot 12 %
  Regel 50
  P5 = 12 tot 15 %
  Regel 51
  P6 = 15 tot 18 %
  4. Verkorting van een OL.
  Bij verkorting van een OL wordt een verhogingspercentage toegekend volgens de belangrijkheid ervan.
  De verkorting wordt uitgedrukt in cm; fracties van een cm worden niet aanvaard.
  Verkortingen van minder dan 2 cm komen niet in aanmerking.
  4.1. Verkorting van 2 cm.
  Regel 52
  2 %
  4.2. Verkorting van 3 cm.
  Regel 53
  4 %
  4.3. Verkorting van 4 cm.
  Regel 54
  8 %
  4.4. Verkorting van 5 cm.
  Regel 55
  12 %
  4.5. Verkorting van 6 cm.
  Regel 56
  16 %
  4.6. Verkorting van 7 cm en meer.
  Regel 57
  20 %
  5. Osteoarticulaire functionele beperkingen.
  5.1. De heup.
  5.1.1. Ankylose.
  5.1.1.1. Bilateraal.
  Regel 58
  100 %
  5.1.1.2. Unilateraal.
  In slechte stand.
  Regel 59
  50 %
  In goede stand.
  Goede stand betekent : flexie van 0 tot 15 ° en exorotatie van 15° (om de gang mogelijk te maken).
  Regel 60
  35 %
  5.1.2. Gewrichtsstramheid.
  Regel 61
  In functie van de maximale passieve flexie :
  100 ° : 0 %
  90 ° : 5 %
  70 ° : 10 %
  45 ° : 15 %
  30 ° : 20 %
  < 30 ° : 25 %
  5.1.3. Luxatie.
  5.1.3.1. Unilateraal.
  Regel 62
  Evaluatie volgens de pijn (regel 46 tot 51), de verkorting van het lidmaat (regel 52 tot 57), bepaald door radiografische meting (craniale verplaatsing van de femurkop) en de beperking van de beweeglijkheid. (regel 59 tot 61)
  Regel 63
  Recidiverende luxatie die het permanent dragen van een orthese noodzakelijk maakt.
  Verhoging van 10 %, toe te voegen aan het percentage bekomen voor regel 62.
  5.1.3.2. Bilateraal.
  Regel 64
  Men berekent de invaliditeit van elke heup afzonderlijk met Regel 62, zonder rekening te houden met de pijnfactor.
  Vervolgens telt men het percentage van de meest geïnvalideerde heup en de helft van het percentage van de minst geïnvalideerde heup samen.
  Tenslotte wordt het pijnpercentage erbij opgeteld.
  Voorbeeld :
  Rechts : maximaal 90° flexie en 5 cm verkorting
  Links : maximaal 100° flexie en 4 cm verkorting; pijnniveau P3.
  Percentage Re : 5 + 12 = 17 %
  Percentage Li : 0 + 8 = 8 %
  Pijnpercentage : 8 %
  Totaal : (17) + (8/2) + (8) = 29 %
  5.1.4. Endoprothese van de heup.
  Te evalueren volgens het functioneel resultaat : cf. articulaire stramheid (regel 61).
  5.2. De dij.
  5.2.1. Fractuur van de femurdiafyse.
  Te evalueren volgens de functionele weerslag op de heup (regel 61) en de knie (regel 69 en 70) en op de lengte van het lidmaat (regel 52 tot 57).
  5.2.2. Pseudarthrose van het femur.
  In geval van inoperabele pseudarthrose of contraindicatie voor operatie, kent men een verhogingspercentage toe bij het percentage voor pijn en functionele hinder.
  Regel 65
  20 %
  5.2.3. Fractuur van de distale epifyse van het femur.
  Te evalueren volgens de weerslag op de functie van de knie.
  5.3. De knie.
  5.3.1. Fractuur van de distale epifyse van het femur.
  Te evalueren volgens de weerslag op de functie van de knie.
  5.3.2. De patella.
  5.3.2.1. Gevolgen van fracturen.
  Te evalueren volgens de weerslag op de functie van de knie.
  5.3.2.2. Totale patellectomie.
  Te evalueren volgens de weerslag op de functie van de knie.
  Regel 66
  Verhoging voor patellectomie : 5 %
  5.3.3. Fractuur van de proximale epifyse van de tibia.
  Te evalueren volgens de weerslag op de functie van de knie.
  5.3.4. Ankylose.
  5.3.4.1. Ankylose in rechte stand (van 0 tot 15°).
  Regel 67
  25 %
  5.3.4.2. Ankylose in hoekstand.
  Regel 68
  Volgens de hoek van de ankylose :

  Hoek (°)   Percentage (%)
     -             -
  0 a 15°          25
    20°            27
    25°            27
    30°            30
    35°            30
    40°            35
    45°            40
    50°            45
   >50             50


  5.3.5. Stramheden.
  5.3.5.1. Beperking van de flexie.
  Regel 69
  Volgens de mogelijkheid van de flexie :

  Flexiemogelijkheid (°)   Percentage (%)
            -                    -
            0°                   25
           10°                   25
           15°                   25
           20°                   20
           30°                   20
           40°                   15
           50°                   10
           60°                    9
           70°                    8
           80°                    7
           90°                    5
       100° en meer               0


  5.3.5.2. Beperkingen van de extensie.
  Regel 70
  Volgens de beperking van de extensie :

  Extensiebeperking (°)   Percentage (%)
            -                   -
            5°                   0
           10°                   3
           15°                   5
           20°                  10
           25°                  15
           30°                  20
           35°                  25
           40°                  30
           45°                  35
       50° en meer              40


  5.3.6. Asafwijkingen.
  5.3.6.1. Genu valgum.
  Regel 71
  Volgens de hoek van de asafwijking :

  Hoek (°)   Percentage (%)
     -             -
    10°             5
    15°             7
    20°            10
  > 20°        10 tot 20


  5.3.6.2. Genu varum.
  Regel 72
  Volgens de hoek van de asafwijking :

  Hoek (°)   Percentage (%)
     -             -
    10°             5
    15°             7
    20°            10
  > 20°        10 tot 20


  5.3.6.3. Genu recurvatum.
  Volgens de pijn, de stabiliteit en de functionele weerslag.
  5.3.7. Letsels van de weke delen.
  5.3.7.1. Ligamentaire letsels.
  Laterale ligamenten.
  Evaluatie volgens de pijn en de functionele weerslag.
  Kruisbanden.
  Onderstaande percentages mogen bijgeteld worden bij die voor de pijn en de flexie-extensie beperkingen.
  Status na ligamentoplastie met gecorrigeerde laxiteit.
  Regel 73
  0 tot 5 %
  Laxiteit naar voor.
  Regel 74
  0 tot 8 %
  Laxiteit naar achter.
  Regel 75
  0 tot 10 %
  Volledig labiele knie (permanent orthese nodig).
  Regel 76
  50 %
  5.3.7.2. Meniscusletsels.
  Te evalueren volgens de pijn en de functionele weerslag.
  5.4. Het onderbeen.
  5.4.1. Tibiafracturen.
  5.4.1.1. Tibiaschotel (proximale epifyse).
  Te evalueren volgens de pijn (regel 46 tot 51) en de functionele weerslag op de knie (regel 67 tot 72).
  5.4.1.2. Diafyse van de tibia.
  Te evalueren volgens de verkorting (regel 52 tot 57), de pijn (regel 46 tot 51) en de functionele weerslag op de knie (regel 67 tot 72).
  5.4.1.3. Tuberositas tibiae.
  Te evalueren volgens de verkorting (regel 52 tot 57), de pijn (regel 46 tot 51), de functionele weerslag op de knie (regel 67 tot 72) en de m. quadriceps (regel 91).
  5.4.1.4. Mediale malleolus.
  Te evalueren volgens de pijn (art. 46 tot 51) en de functionele weerslag op de enkel (art. 78 en 79).
  5.4.1.5. Submalleolaire fractuur.
  Te evalueren volgens de pijn (regel 46 tot 51) en de functionele weerslag op de enkel (regel 78 en 79).
  5.4.2. Fractuur van de fibula.
  Te evalueren volgens de pijn (regel 46 tot 51) en de functionele weerslag op de enkel (regel 78 en 79).
  5.4.3. Fractuur van de tibia en fibula.
  Te evalueren volgens de pijn (regel 46 tot 51), en de functionele weerslag op de knie (regel 67 tot 72) en de enkel (regel 78 en 79).
  5.4.4. Pseudarthrose van de tibia.
  In geval van inoperabele pseudarthrose of heelkundige contraindicaties, wordt een verhogingspercentage toegekend, rekening houdend met de pijn en de functionele weerslag.
  Regel 77
  20 %
  5.4.5. Endoprothese van de knie.
  Te evalueren volgens het functioneel resultaat : cf. gewrichtsstramheid (regel 69 en 70) en asafwijkingen (regel 71 en 72).
  5.5. De enkel.
  5.5.1. Ankylose.
  5.5.1.1. In goede stand.
  Regel 78
  10 %
  5.5.1.2. In slechte stand.
  Cf. klompvoeten (regel 86).
  5.5.2. Stramheden.
  Regel 79
  Men houdt alleen rekening met de pijn en de stramheid van de enkel in plantaire en dorsale flexie. Evaluatie volgens onderstaande tabel :

    Hoek (°)     Percentage voor    Percentage voor
  van PF of DF   plantaire flexie   dorsale flexie
       -                -                  -
       0°              5 %                5 %
       5°              5 %                5 %
      10°              5 %                3 %
      15°              4 %                1 %
      20°              4 %                0 %
      25°              2 %
      30°              2 %
      35°              0 %


  5.6. De voet.
  5.6.1. Fracturen van de tarsus.
  5.6.1.1. Talus.
  Eenvoudige fractuur.
  Te evalueren volgens de pijn en de functionele weerslag op de enkel.
  Fractuur of luxatie met asafwijking en ernstige functionele weerslag.
  Te evalueren volgens de pijn en de functionele weerslag op de enkel.
  Verhogingspercentage :
  Regel 80
  5 tot 10 %
  Talectomie.
  Cf. Regel 19.
  5.6.1.2. Calcaneum.
  Fractuur van het corpus calcanei.
  Zonder weerslag op het voetgewelf.
  Evaluatie volgens de pijn en de functionele weerslag.
  Complexe fractuur met wijziging van het voetgewelf.
  Evaluatie volgens de pijn en de functionele weerslag.
  Verhogingspercentage :
  Regel 81
  5 tot 10 %
  5.6.1.3. Os naviculare pedis (scafoïd).
  Luxatie of fractuur-luxatie.
  Volgens de weerslag op het voetgewelf.
  Regel 82
  5 %
  5.6.1.4. Complexe fractuur van de voorste of middenste tarsus.
  Men evalueert de stramheid en de afwijking van de voetstatiek.
  Men evalueert de pijn (cf. regel 46 tot 51).
  Men mag de percentages optellen.
  Stramheid.
  Regel 83
  0 tot 3 %
  Afwijking van de voetstatiek.
  Regel 84
  0 tot 3 %
  5.6.2. Ankylose of arthrodese van de tarsus.
  5.6.2.1. In goede stand.
  Regel 85
  7 %
  5.6.2.2. In slechte stand.
  Cf. klompvoeten (regel 86)
  5.6.3. Statiekafwijkingen en misvormingen van de voet.
  5.6.3.1. Klompvoet.
  Regel 86
  Evaluatie volgens onderstaande tabel :

                             Betrokken gewrichten
  ---------------------------------------------------------------------------
                                                         Voorvoet
  Tibio-tars.      Subtalair      Midtarsaal      ---------------------   %
                                                  Tarso-meta      Tenen
  ---------------------------------------------------------------------------
           Ankylose                                 Soepel               17 %
  ---------------------------------------------------------------------------
                   Ankylose                                 Soepel       19 %
  ---------------------------------------------------------------------------
           Ankylose                         Verminderde Mobiliteit       20 %
  ---------------------------------------------------------------------------
                           Ankylose                              Soepel  23 %
  ---------------------------------------------------------------------------
                                  Ankylose                               25 %


  5.6.3.2. Holvoet.
  Volgens de functionele weerslag.
  Regel 87
  0 tot 10 %
  5.6.4. Fracturen van metatarsalen.
  Evaluatie volgens de pijn (regel 46 tot 51).
  5.6.5. Metatarsofalangeale ankylose van de 1e teen.
  5.6.5.1. In goede stand.
  Evaluatie volgens de pijn (regel 46 tot 51).
  5.6.5.2. In slechte stand.
  Verhoging bij ernstige asafwijking.
  Regel 88
  3 %
  5.6.6. Ankylose van meerdere tenen in slechte stand (uitgezonderd de grote teen).
  Regel 89
  1 tot 3 %
  6. Beenderige fistels.
  Evaluatie volgens de pijn en de functionele weerslag.
  Verhogingspercentage :
  Regel 90
  10 %
  7. Musculaire aandoeningen.
  7.1. Ruptuur van de m. quadriceps.
  Regel 91
  Cf. Regels 100 en 102
  7.2. Ruptuur van het ligamentum patellae of de kniepees.
  Regel 92
  Cf. Regel 102
  7.3. Ruptuur van de m. triceps surrae.
  Regel 93
  Cf. Regel 104
  7.4. Spieraandoeningen en -dystrofie.
  Te evalueren zoals de neurologische aandoeningen (zie punt 9).
  8. Vasculaire aandoeningen.
  8.1. Arteriële aandoeningen.
  8.1.1. Arteriële insufficiëntie.
  Regel 94
  Men evalueert volgens de pijn en het niveau van een eventuele amputatie.
  8.1.2. Plantair malus perforans.
  Regel 95
  30 tot 50 %.
  8.2. Huidulceraties van vasculaire oorsprong.
  Regel 96
  Evaluatie volgens onderstaande tabel :

        Bilateraal   Diameter >= 2 cm   Bestaand > 1 jaar
            -               -                   -
  NEE      3 %             3 %                 3 %
  JA       6 %             9 %                 6 %


  Voorbeeld :
  Unilateraal ulcus van 1,5 cm sinds 18 maanden.
  Bilateraal = NEE : 3 %
  Diameter >= 2 cm = NEE : 3 %
  Bestaand > 1 jaar = JA : 6 %
  Weerhouden percentage : 12 %
  8.3. Elefantiasis.
  Definitie : Wanstaltige onomkeerbare verdikking van zowel de huid als van de onderliggende weefsels door plaatselijke stoornissen.
  Te evalueren volgens de stramheid van knie en enkel (Regels 70, 71, 79 en 80), vermeerderd met een verhogingspercentage (Regel 97 of 98).
  8.3.1. Unilateraal.
  Regel 97
  Verhogingspercentage : 10 %
  8.3.2. Bilateraal.
  Regel 98
  Verhogingspercentage : 20 %
  9. Neurologische aandoeningen.
  9.1. Verlammingen.
  9.1.1. Hemiplegie en hemiparese.
  Te evalueren volgens regels 99 tot 107.
  9.1.2. Monoplegie van het OL.
  Regel 99
  80 %
  9.1.3. Paralyse van een onderdeel van het OL.
  9.1.3.1. Paralyse van de extensie en de flexie van de heup.
  Regel 100
  52 %
  9.1.3.2. Paralyse van gans het bovenbeen (extensie en flexie van de knie).
  Regel 101
  48 %
  9.1.3.3. Paralyse van de knie-extensie met normale flexie (m. quadriceps).
  Regel 102
  40 %
  9.1.3.4. Paralyse van de dorsieflexie van de voet (n. fibularis).
  Regel 103
  20 %
  9.1.3.5. Paralyse van de plantairflexie van de voet (n. tibialis).
  Regel 104
  16 %
  9.1.4. Paralyse van meerdere delen van het lidmaat.
  Regel 105
  Men past de Regels per aangetast deel toe en telt de bekomen percentages samen.
  De som mag niet groter zijn dan 80 %.
  De Regels 101 en 102 kunnen niet samen gebruikt worden.
  9.1.5. Parese van het lidmaat in zijn geheel of van een deel.
  Regel 106
  Men bepaalt de kracht van het ganse lidmaat of van de aangetaste onderdelen.
  De spierkracht wordt ingedeeld in graden gaande van 0 t.e.m. 5 volgens onderstaande tabel (spiertest) :

  0  Totale afwezigheid van enige spiercontractie.
  1  Begin van spiercontractie.
  2  Begin van beweging of mogelijke beweging na opheffing van de
     zwaartekracht (d.w.z een beweging met hulp).
  3  Beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in en zonder enige hulp.
  4  Beweging mogelijk tegen een zekere weerstand in.
  5  Normale kracht.
       
  Aan de hand van volgende vaststellingen kan men al een eerste indeling
   maken :
  Kan gaan zonder hulp                     Minstens 3/5
  Kan uit hurkzit rechtkomen zonder hulp   Minstens 4/5
  Teen- en hielgang mogelijk               Minstens 4/5
       
  Vervolgens past men de Regels voorzien voor paralyse toe volgens
   onderstaande tabel :
  Kracht                             Percentage
     -                                   -
  0, 1, 2   Men geeft het volledige percentage voorzien voor paralyse
     3      Men geeft de helft van het percentage voorzien voor paralyse
     4      Men geeft een vierde van het percentage voorzien voor paralyse


  In geval van een intermediaire spierkracht (2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-) kent men een intermediair percentage toe tussen de twee aangrenzende waarden.
  Vervolgens telt men de bekomen percentages samen.
  De som mag niet groter zijn dan 80 %.
  9.1.6 Ongelijke parese van meerdere delen van het lidmaat.
  Regel 107
  Men gaat te werk zoals beschreven onder Regel 106. Vervolgens klasseert men de bekomen percentages van hoog naar laag. Men behoudt het hoogste percentage en telt er de helft bij van het tweede en een vierde van het derde en eventueel vierde percentage. De som mag niet groter zijn dan 80 %.
  9.1.7. Paraplegie.
  Regel 108
  100 %
  9.1.8. Paraparese van beide benen in hun geheel of parese/plegie van afzonderlijk delen.
  Regel 109
  Men gaat te werk zoals bij de monoparese : men bepaalt voor elk lidmaat afzonderlijk de Regels van de aangetaste delen, kent het percentage toe volgens de spiertest en telt de percentages samen. Vervolgens telt men het percentage van het meest aangetaste lidmaat bij de helft van dat van het minst aangetaste lidmaat. De som mag niet groter zijn dan 100 %.
  Voorbeeld : een parese geschat op 40 % voor het rechter been en 30 % voor het linker komt dan op een globale invaliditeit van 40 + 15 = 55 %.
  9.2. Senso-motorische aandoeningen.
  Hier vindt men diverse etiologieën voor stoornissen van de gang :
  cerebellaire syndromen
  Parkinson syndromen
  onwillekeurige bewegingen
  spastische diplegie (ziekte van Little)
  Regel 110
  Toepassing van de score van Tinetti (cf. hoofdstuk III).
  Het gaat hier om een globale beoordeling met uitsluiting van de andere Regels.
  Score van Tinetti < 19 = 50 %.
  9.3. Neuropathie en polyneuropathie.
  Regel 111
  Evaluatie volgens de score van Tinetti (cf. hoofdstuk III) met uitsluiting van de andere Regels.
  Score van Tinetti < 19 = 50 %.
  9.4. Neuralgie en radiculaire pijn.
  Evaluatie volgens de Regels 46 tot 51.
  III. Test van Tinetti

                            EVENWICHT                            Score   /16
                                -                                  -      -
  De patient zit op een stoel zonder armleuningen
  1° Evenwicht zittend op de stoel
     zakt scheef of onderuit                                       0
     zit stabiel en veilig                                         1
  Men vraagt de patient op te staan, zo mogelijk zonder
   armsteun
  2° Rechtkomen
     onmogelijk zonder hulp                                        0
     mogelijk, maar armsteun nodig                                 1
     mogelijk zonder armsteun                                      2
  3° Poging tot rechtkomen
     onmogelijk zonder hulp                                        0
     mogelijk, maar meerdere pogingen nodig                        1
     mogelijk bij de eerste poging                                 2
  4° Evenwicht onmiddellijk na rechtkomen (eerste 5 seconden)
     onstabiel (wankelt, voet- en rompbewegingen)                  0
     stabiel met steun (rollator, stok of dergelijke)              1
     stabiel zonder enige steun                                    2
       
  Evenwichtstest in staande houding
  5° Het evenwicht staand met de voeten tegen elkaar
    (Romberg-like)
     onstabiel                                                     0
     stabiel, voetafstand > 10 cm of armsteun                      1
     stabiel, voeten samen                                         2
  6° Duwtje op het sternum, 3 X (voeten samen)
     begint te wankelen                                            0
     wankelt maar herstelt zich                                    1
     stabiel                                                       2
  7° Gesloten ogen voeten samen (Romberg)
     onstabiel                                                     0
     stabiel                                                       1
       
  De patient moet zich 360° omdraaien
  8° Continuiteit
     onregelmatige stapjes                                         0
     regelmatige stapjes                                           1
  9° Stabiliteit
     onstabiel (wankelt)                                           0
     stabiel                                                       1
       
  De patient moet gaan zitten op de stoel
  10° Gaan zitten
      onveilig, beoordeelt slecht de afstand, laat zich vallen     0
       in de stoel
      gebruikt zijn armen of de beweging verloopt niet vloeiend    1
      veilige en vloeiende beweging                                2
       
       
                             DE GANG                             Score   /12
                                -                                  -      -
  De patient moet minstens 3 meter vooruit gaan, dan rechtsomkeer maken en
  met snelle pas naar de stoel terugkomen. Hij moet zijn normaal steunmiddel
  gebruiken (stok of looprek) :
  11° Inzetten van de gang (onmiddellijk na het startsein)
      aarzeling of verschillende pogingen om te starten            0
      zonder aarzeling                                             1
       
  12° Paslengte en -hoogte
      beweging Re voet
      Paslengte Re voet komt niet voorbij de Li standvoet          0
                Re voet komt wel voorbij de Li standvoet           1
      Pashoogte Re voet komt niet volledig los van de grond        0
                Re voet komt goed los van de grond                 1
      beweging Li voet
      Paslengte Li voet komt niet voorbij de Re standvoet          0
                Li voet komt wel voorbij de Re standvoet           1
      Pashoogte Li voet komt niet volledig los van de grond        0
                Li voet komt goed los van de grond                 1
       
  13° Symmetrie van de paslengte
      rechter en linker paslengte zijn ongelijk                    0
      rechter en linker paslengte zijn gelijk                      1
       
  14° Continuiteit van het stapritme
      haltes of discontinuiteit tussen de passen                   0
      de passen volgen regelmatig op elkaar                        1
       
  15° Rechtlijnigheid van de gang (waargenomen over een afstand
      van 3 m)
      duidelijk afwijkend van een imaginaire rechte lijn           0
      lichte afwijking, of gebruik van een hulpmiddel              1
      geen afwijking en zonder hulpmiddel                          2
       
  16° Stabiliteit van de romp
      uitgesproken rompbeweging of gebruik van loophulp            0
      geen rompbeweging, maar flexie van knieen, rug of spreiding  1
       van armen
      rechtop zonder rompbeweging of loophulp                      2
       
  17° Voetafstand
      wijdbeens                                                    0
      de voeten raken elkaar bijna tijdens de gang                 1


  Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 februari 2006.
  De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
  R. DEMOTTE
  De Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap,
  Mevr. G. MANDAILA.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de artikel 108 van de Grondwet;
   Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op de artikelen 37, § 1, en 77, § 2;
   Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzonderheid op de bijlage, tabel A, XXII, afdeling I, § 1, 2°;
   Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, gegeven op 25 april 2005;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juli 2005;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 oktober 2005;
   Gelet op het advies 38.366/3 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie