J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 21 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/06/19/1997022451/justel

Titel
19 JUNI 1997. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure.
(NOTA : opgeheven voor het Brusselse Gewest bij BESL 2019-05-23/08, art. 16, 005; Inwerkingtreding : 22-06-2019)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-06-1997 en tekstbijwerking tot 10-01-2020)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 28-06-1997 nummer :   1997022451 bladzijde : 17374       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1997-06-19/36
Inwerkingtreding : 08-07-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
Art. 1 VLAAMS GEWEST
Art. 1bis
Art. 1bis VLAAMS GEWEST
Art. 2
Art. 2 VLAAMS GEWEST
Art. 3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.<KB 2001-10-04/50, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001> § 1. Per erkend samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg, wordt, op jaarbasis, een subsidie toegekend aan (spilindex (105,20) - basis 1996) : <Erratum, B.S. 10-01-2002, p. 679>
  - voor de functie van coördinator : 35.944,56 EUR per voltijds equivalent verhoudingsgewijs berekend tussen het aantal inwoners in het gebied dat het samenwerkingsverband bestrijkt en 300 000. In afwijking hierop, daar waar een samenwerkingsverband een gebied bestrijkt met minder dan 300 000 inwoners en de enige is in haar provincie of gemeenschap, wordt het subsidiebedrag berekend op een volledige schijf van 300 000 inwoners; (Nota : voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001, geldt in de plaats van het bedrag " 35.944,56 EUR " , vermeld in artikel 1, het bedrag " 1 450 000 BEF " <KB 2001-10-04/50, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001)
  - voor de functie van klinisch psycholoog : 21.070,95 EUR per halftijds equivalent per samenwerkingsverband. In afwijking hierop, daar waar een samenwerkingsverband een gebied bestrijkt met meer dan 300 000 inwoners en de enige is in haar gemeenschap of regio, wordt het subsidiebedrag berekend op basis van halftijds equivalent per volledige schijf van 300 000 inwoners in de bestreken zone. (Nota : voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001, geldt in de plaats van het bedrag " 21.070,95 EUR " , vermeld in artikel 1, het bedrag " 850 000 BEF ". KB 2001-10-04/50, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001)
  § 2. De bedragen, vastgesteld in § 1, worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
   <KB 2001-10-04/50, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001> § 1. Per erkend samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg, wordt, op jaarbasis, een subsidie toegekend [2 ...]2 :
  - voor de functie van coördinator : [2 46.382,00]2 EUR per voltijds equivalent verhoudingsgewijs berekend tussen het aantal inwoners in het gebied dat het samenwerkingsverband bestrijkt en 300 000. [1 ...]1; (Nota : voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001, geldt in de plaats van het bedrag " 35.944,56 EUR " , vermeld in artikel 1, het bedrag " 1 450 000 BEF " <KB 2001-10-04/50, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001)
  - voor de functie van klinisch psycholoog : [2 27.189,82]2 EUR per halftijds equivalent per samenwerkingsverband. [1 Als het samenwerkingsverband het enige samenwerkingsverband in de provincie of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is, wordt het subsidiebedrag in afwijking daarvan, berekend op basis van een halftijds equivalent per volledige schijf van 300.000 inwoners in de provincie in kwestie of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.]1. (Nota : voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001, geldt in de plaats van het bedrag " 21.070,95 EUR " , vermeld in artikel 1, het bedrag " 850 000 BEF ". KB 2001-10-04/50, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001)
  § 2. De bedragen, vastgesteld in § 1, worden geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

  ----------
  (1)<BVR 2015-02-06/02, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  (2)<BVR 2019-12-28/01, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2020>

  Art. 1bis.<Ingevoegd bij KB 1999-04-19/66, art. 3; Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. De betaling van de subsidie of het saldo, in geval van voorschot verleend overeenkomstig § 2 hieronder, gebeurd nadat het begunstigde platform voor palliatieve zorg heeft voorgelegd :
  - de bewijzen waaruit blijkt dat het globaal percentage van de subsidies toegekend door de diverse machten of tussenkomende instellingen niet meer bedraagt dan 100 % van de totale lasten gedekt door deze subsidies;
  - de kopijen van de aanwervingscontracten van het gesubsidieerde personeel voor het aantal voltijds equivalenten dat overeenstemt met de toegekende subsidie, (overeenkomstig artikel 1). <KB 2001-10-04/50, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001>
  De toegekende subsidie kan worden verminderd rekening houdend met de voorgelegde bewijzen.
  § 2. Een voorschot ten bedrag van 60 % van de toegekende subsidie kan worden verleend. Daartoe, dient het samenwerkingsverband een aanvraag in, binnen de maand na kennisgeving van de toekenning van de subsidie, bij het Bestuur van de Gezondheidszorg - Dienst Boekhouding en Beheer der ziekenhuizen - Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

  Art. 1bis_VLAAMS_GEWEST.
  <Ingevoegd bij KB 1999-04-19/66, art. 3; Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. De betaling van de subsidie of het saldo, in geval van voorschot verleend overeenkomstig § 2 hieronder, gebeurd nadat het begunstigde platform voor palliatieve zorg heeft voorgelegd :
  - de bewijzen waaruit blijkt dat het globaal percentage van de subsidies toegekend door de diverse machten of tussenkomende instellingen niet meer bedraagt dan 100 % van de totale lasten gedekt door deze subsidies;
  - de kopijen van de aanwervingscontracten van het gesubsidieerde personeel voor het aantal voltijds equivalenten dat overeenstemt met de toegekende subsidie, (overeenkomstig artikel 1). <KB 2001-10-04/50, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2001>
  De toegekende subsidie kan worden verminderd rekening houdend met de voorgelegde bewijzen.
  § 2. [1 Er kan een voorschot worden verleend van 60 % van de subsidie die toegekend is. Daarvoor dient het samenwerkingsverband inzake palliatieve verzorging een aanvraag in bij het Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid.]1

  ----------
  (1)<BVR 2015-02-06/02, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  

  Art. 2.Om voor financiering in aanmerking te komen, dient de inrichtende macht van het samenwerkingsverband een afschrift van het besluit van erkenning over te maken aan de Minister die de vaststelling van het budget van financiële middelen voor het samenwerkingsverband inzake palliatieve verzorging onder zijn bevoegdheid heeft.
  Indien de overheid die de erkenning heeft verleend deze beslissing overmaakt, dan is de inrichtende macht hiervan vrijgesteld.
  § 2. Het samenwerkingsverband dient aan de Dienst Boekhouding en Beheer der ziekenhuizen van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu het rekeningnummer op te geven op hetwelke bedoelde subsidie dient gestort te worden.

  Art. 2_VLAAMS_GEWEST.
  <Opgeheven door BVR 2015-02-06/02, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2015>

  

  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 juni 1997.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN
De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 9bis, ingevoegd bij de wet van 30 december 1994 en gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;
   Gelet op de wet van 24 november 1995 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1996, dat het budgettair artikel nr. 53-1.2.3439.93 voorziet;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juni 1997;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het koninklijk besluit van 19 juni 1997 de erkenningsnormen vaststelt waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet beantwoorden;
   Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de nodige maatregelen inzake subsidie te treffen, opdat bedoeld samenwerkingsverband zijn taak naar behoren zou kunnen vervullen;
   Overwegende dat de rechtszekerheid gebiedt dat de beheerders van bedoelde samenwerkingsverbanden zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de subsidies waarover ze kunnen beschikken;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 28-12-2019 GEPUBL. OP 10-01-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 23-05-2019 GEPUBL. OP 12-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 06-02-2015 GEPUBL. OP 27-02-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1bis; 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-10-2001 GEPUBL. OP 04-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-04-1999 GEPUBL. OP 09-07-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 21 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie