J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/04/24/1997009240/justel

Titel
24 APRIL 1997. - [Koninklijk besluit tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben [, het vervoer] en het verzamelen van vuurwapens [, munitie of laders].] (KB 2009-04-14/21, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009) (KB 2019-10-01/05, art. 6, 004; Inwerkingtreding : 19-10-2019)
(NOTA : art. N1 gewijzigd in de toekomst door KB 2019-10-01/05, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 09-04-2020)
(NOTA : art. 15/1 gewijzigd in de toekomst door KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-07-2020)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-05-1997 en tekstbijwerking tot 09-10-2019)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE
Publicatie : 16-05-1997 nummer :   1997009240 bladzijde : 12109       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1997-04-24/30
Inwerkingtreding : 16-05-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - [1 Definities]1
Art. 1, 1/1
HOOFDSTUK 2. - [1 Veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan en het verzamelen van vergunningsplichtige <wapens> of munitie ervoor]1
Art. 2-9
HOOFDSTUK 3. - [1 Veiligheidsvoorwaarden bij het voorhanden hebben en tentoonstellen op de verblijfplaats [2 ...]2 vergunningsplichtige <wapens> of munitie ervoor door particulieren]1
Art. 10-14
HOOFDSTUK 3bis. [1 - Veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van vuurwapens, munitie en laders]1
Art. 15, 15/1
Art. 15/1 TOEKOMSTIG RECHT
HOOFDSTUK 4. - [1 Slotbepalingen]1
Art. 16-17
BIJLAGE.
Art. N1.Bijlage, N1 Bijlage

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - [1 Definities]1
  ----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
  1° (...) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  2° (...) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  3° "gebouw", alle lokalen waarin de erkende of vergunde betrokkene zijn activiteit uitoefent en alle andere lokalen waarover hij beschikt, die een ononderbroken geheel vormen binnen hetzelfde pand;
  4° "raam", alle ramen en openingen op de gelijkvloerse verdieping, ook deze in deuren en ongeacht of ze kunnen geopend worden grenzend aan de lokalen waarin de betrokkene zijn activiteit uitoefent. Behoudens de uitstalramen, worden de ramen die te klein zijn voor een persoon, zelfs een kind, om zich er doorheen te begeven hier niet in begrepen;
  5° "uitstalraam", alle buitenramen van het gebouw ongeacht of ze kunnen geopend worden, waarachter voorwerpen die deel uitmaken van de handelsactiviteit tentoongesteld worden;
  6° "opslagruimte", lokaal of lokalen, gescheiden van de voor het publiek toegankelijke ruimten waar in het kader van de activiteit van de betrokkene vuurwapens of munitie worden bewaard;
  7° "losse onderdelen", de losse onderdelen van (vergunningsplichtige vuurwapens) die aan de wettelijk voorgeschreven proef zijn onderworpen; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  8° "registers", de registers bedoeld in artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie.
  [1 9° " particulier ", niet-erkend persoon die wettig een of meer vergunningsplichtige <wapens> of munitie ervoor voorhanden heeft of erkend verzamelaar die maximum 30 vergunningsplichtige <wapens> of munitie ervoor voorhanden heeft;
   10° " ongeladen wapen ", wapen waarvan de kulas, de kamer en de lader die erop is bevestigd of er is ingebracht, noch een voortstuwend element, noch een projectiel, noch een patroon bevatten, dat het zou kunnen afvuren;
   11° " veiligheidsslot ", mechanisme dat enerzijds niet kan worden geopend of gedeblokkeerd dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning, en dat anderzijds, eens het op een wapen is bevestigd, het afvuren ervan belet;]1
  [2 12° "compartiment", "slotvaste, raamloze en van de bestuurderscabine afgescheiden ruimte van een voertuig".]2
  ----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>
  (2)<KB 2019-10-01/05, art. 8, 004; Inwerkingtreding : 19-10-2019>

  Art. 1/1. [1 Met uitzondering van de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 11, § 2, zijn de veiligheidsmaatregelen die overeenkomstig dit besluit worden opgelegd niet van toepassing op de <wapens> die niet langer vrij verkrijgbaar zijn na toepassing van het koninklijk besluit van 8 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, opgeheven en vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juli 2015.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-10-01/05, art. 9, 004; Inwerkingtreding : 19-10-2019>
  

  HOOFDSTUK 2. - [1 Veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan en het verzamelen van vergunningsplichtige <wapens> of munitie ervoor]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 2.Dit [1 hoofdstuk]1 is van toepassing op :
  1° de activiteiten (van wapenhandelaars); <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  2° privé-verzamelingen van <wapens> bedoeld in (artikel 6, § 1) van de wapenwet, met uitsluiting van de musea (...); <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  3° opslagplaatsen van vuurwapens of munitie (...), onverminderd de toepassing van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, en met uitsluiting van de wapenkamers (van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten). <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  ----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 3. De technische normen, typevoorschriften en goedkeuringen bedoeld in de bijlage bij dit besluit zijn van toepassing zolang zij niet zijn vervangen door technische specificaties geconcretiseerd ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen (89/106/EEG) van 21 december 1988, betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de voor de bouw bestemde producten. Wanneer, gedurende diezelfde periode, met de nodige documenten wordt bewezen dat een product voldoet aan de eisen van onderhavig besluit, overeenkomstig met gelijkwaardige normen in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, wordt dit product geacht te voldoen aan de technische specificaties vastgelegd in dit besluit.

  Art. 4.[1 De erkende personen en de particulieren]1 die de activiteiten bedoeld in artikel 2 uitoefenen, zijn gehouden de veiligheidsmaatregelen opgesomd in de bijlage bij dit besluit te nemen, overeenkomstig de klasse waartoe hun activiteit behoort.
  Wanneer de uitgeoefende activiteiten, weliswaar binnen het kader van de erkenning (...), de klasse te buiten gaan waarin ze waren gerangschikt op het ogenblik van de laatste controle bedoeld in de artikelen 7 [1 en 9]1, zijn de personen die ze uitoefenen gehouden de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te nemen en om een nieuwe controle te verzoeken zoals bedoeld in artikel 7 van dit besluit. <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  [1 In afwijking van het eerste lid, mogen ook andere veiligheidsmaatregelen worden genomen die als gelijkwaardig worden beschouwd. De gelijkwaardigheid van deze veiligheidsmaatregelen wordt bij controle door de in artikel 7 van dit besluit bedoelde bevoegde personen beoordeeld.
   De in het voorgaande lid bedoelde beoordeling kan tevens vooraf geschieden op basis van technische documentatie die de gelijkwaardigheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen aantoont.]1
  ----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 5. De klasse waartoe een activiteit behoort, wordt als volgt bepaald :
  1° Klasse A : handel in :
  a) (vrij verkrijgbare <wapens>); <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  b) (...) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  c) munitie voor de onder a) (...) bedoelde <wapens>; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  2° (Klasse B : naast de <wapens> en munitie bedoeld in klasse A, handel in :
  lange vuurwapens met één schot per loop en lange repeteerwapens met randontsteking;
  lange halfautomatische <wapens> ontworpen voor de jacht;
  munitie voor de onder a) en b) bedoelde <wapens>.) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  3° Klasse C : naast de <wapens> en munitie bedoeld in klasse B, handel in (korte vuurwapens en andere lange repeteervuurwapens) en bijhorende munitie; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  4° Klasse D : naast de <wapens> en munitie bedoeld in klasse C, handel in (alle andere vuurwapens) en bijhorende munitie; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  5° Klasse E1 : commerciële en industriële activiteiten die plaatsvinden in ruimten die alleen toegankelijk zijn voor (wapenhandelaars) en hun aangestelden, in het bijzonder activiteiten van groothandel en invoer;
   6° Klasse E2 : activiteiten bedoeld in klasse E1, wanneer er meer dan 1500 vuurwapens bedoeld in de klassen C of D zijn opgeslagen; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  7° Klassen FA tot FD : herstellen, verbronzen, versieren en graveren van vuurwapens en vervaardigen van losse onderdelen, respectievelijk onder de klassen A tot D gerangschikt;
  8° Klasse G : privé-verzamelingen van <wapens> en opslagplaatsen van vuurwapens of munitie, bestaande uit meer dan 30 (vergunningsplichtige vuurwapens). <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 6. De bevoegde overheid onderzoekt of de aanvraag om erkenning (...) zoals bedoeld in de artikelen 2 tot 8 (...) van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet, voldoet aan alle door de wapenwet en de voor haar uitvoering genomen besluiten bepaalde voorwaarden. <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  Wanneer de beslissing gunstig is, nodigt ze de aanvrager uit de door dit besluit voorgeschreven veiligheidsmaatregelen te nemen.
  De afgifte van de betrokken erkenning (...) gebeurt slechts nadat de aanvrager heeft bewezen dat de verplichte veiligheidsmaatregelen zijn genomen en nadat overeenkomstig artikel 7 een controle is uitgevoerd. <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 7. Onverminderd (artikel 29) van de wapenwet, wijst de gouverneur voor zijn provincie de diensten aan, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde veiligheidsmaatregelen. Jaarlijks wordt hiervan een lijst bekendgemaakt in het Provinciaal Bestuursmemoriaal. <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  Deze controles worden kosteloos uitgevoerd op vraag van de Minister van Justitie of van de gouverneur.
  Na de eerste controle wordt er om de drie jaar een controle uitgevoerd.
  Indien de in het eerste lid bedoelde diensten vaststellen dat de vereiste veiligheidsmaatregelen niet zijn genomen, lichten zij de gouverneur hierover in. Deze maant de betrokkene aan de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen binnen een redelijke termijn die hij bepaalt, maar die niet langer mag zijn dan vier maanden. Bij het verstrijken van deze termijn wordt een nieuwe controle uitgevoerd.
  Wanneer de gouverneur op basis van deze nieuwe controle vaststelt dat de door dit besluit voorgeschreven veiligheidsmaatregelen niet genomen zijn, schorst hij de erkenning (...), of trekt hij ze in overeenkomstig de bepalingen van de wapenwet. <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 8.Onverminderd artikel 300 van het hierboven genoemde koninklijk besluit van 23 september 1958, dient ieder persoon bedoeld in [1 artikel 4]1, die het slachtoffer is van diefstal van vuurwapens, losse onderdelen, munitie, registers of documenten met betrekking daartoe, hiervan onverwijld aangifte te doen bij een politiedienst en deze binnen 48 uur precieze gegevens te verstrekken over de aard van de gestolen zaken.
  Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal.
  ----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 9. <KB 1998-05-18/30 art. 2, Inwerkingtreding : 27-05-1998> Een ieder die bij de inwerkingtreding van dit besluit houder is van een erkenning of een vergunning zoals bedoeld in de artikelen 2 tot 8 en 19 tot 21 van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet, beschikt vanaf deze inwerkingtreding over een termijn van een jaar om de vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen, behalve voor wat betreft de maatregelen 1°, 11°, 17° en 20° a) bedoeld in de bijlage bij dit besluit, waarvoor deze termijn wordt verlengd met vier maanden. Na afloop van deze bijkomende termijn moeten de betrokkenen om de controle bedoeld in artikel 7 verzoeken. De maatregelen 3° tot 8°, 12° en 16° moeten evenwel binnen de twee maanden worden genomen, zonder dat daarna reeds om een controle moet worden verzocht.

  HOOFDSTUK 3. - [1 Veiligheidsvoorwaarden bij het voorhanden hebben en tentoonstellen op de verblijfplaats [2 ...]2 vergunningsplichtige <wapens> of munitie ervoor door particulieren]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>
  (2)<KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-12-2019>

  Art. 10.[1 Dit hoofdstuk is van toepassing op particulieren. Zij moeten de in dit hoofdstuk bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen voor de erin bedoelde activiteiten met vergunningsplichtige <wapens>.
  In afwijking van het eerste lid, mogen ook andere veiligheidsmaatregelen worden genomen die als gelijkwaardig worden beschouwd. De gelijkwaardigheid van deze veiligheidsmaatregelen wordt bij controle door de in artikel 7 van dit besluit bedoelde bevoegde personen beoordeeld.
  De in het voorgaande lid bedoelde beoordeling kan tevens vooraf geschieden op basis van technische documentatie die de gelijkwaardigheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen aantoont.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 11.[1 § 1. Vergunningsplichtige <wapens> en de munitie ervoor worden op de verblijfplaats bewaard met inachtneming van de in § 2 bedoelde algemene veiligheidsmaatregelen. Daarnaast worden in functie van het aantal op de verblijfplaats bewaarde <wapens> de in § 3 tot § 5 bedoelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. De particulier die bijkomende <wapens> verwerft zodat hij in een hogere klasse terechtkomt, neemt de veiligheidsmaatregelen van die hogere klasse voor alle <wapens> en munitie die hij bewaart.
  § 2. De volgende veiligheidsmaatregelen worden altijd genomen :
  1° de <wapens> zijn ongeladen;
  2° de <wapens> en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard;
  3° de <wapens> en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;
  4° de <wapens> en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;
  5° [2 ...]2
  Het 1° is niet van toepassing op de <wapens> die werden vergund krachtens artikel 11, § 3, 9°, d), van de Wapenwet.
  § 3. Particulieren die één tot en met vijf vergunningsplichtige <wapens> opslaan, nemen minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen :
  1° het aanbrengen van een veiligheidsslot;
  2° het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel;
  3° het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.
  § 4. Particulieren die zes tot en met tien vergunningsplichtige <wapens> opslaan, bewaren die in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.
  § 5. Particulieren die elf tot en met dertig vergunningsplichtige <wapens> opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.
  § 6. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die voldoet aan de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.
  § 7. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die zijn <wapens> bewaart in een lokaal of in lokalen waarvan de toegangen voldoen aan de normen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>
  (2)<KB 2019-10-01/05, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 19-10-2019>

  Art. 12.[1 In afwijking van artikel 11, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige <wapens> toegestaan voor de jacht tentoonstellen. De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd :
  1° de <wapens> zijn ongeladen;
  2° ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel;
  3° ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen;
  4° ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 13.[1 Tijdens zijn onderhoud wordt een vuurwapen binnen de volgende veiligheidsvoorwaarden gehanteerd :
  1° het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting gehouden;
  2° het magazijn of de lader wordt leeggemaakt;
  3° de trekker wordt alleen overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 14.[1 Artikel 8 van dit besluit is van toepassing op particulieren.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 8, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  HOOFDSTUK 3bis. [1 - Veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van vuurwapens, munitie en laders]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-12-2019>
  

  Art. 15.[1 § 1. De houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen en de personen bedoeld in artikel 12 van de wapenwet, evenals de vervoerders van vrij verkrijgbare vuurwapens mogen de betrokken <wapens>, munitie en laders slechts vervoeren indien zij daarvoor over een wettige reden beschikken.
   § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 mogen de betrokken <wapens>, munitie en laders slechts vervoeren onder de volgende voorwaarden:
   1° de <wapens>, munitie en laders worden vervoerd buiten het zicht;
   2° de <wapens>, munitie en laders worden vervoerd op een wijze waarbij deze niet gemakkelijk kunnen worden gegrepen;
   3° de <wapens> zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;
   4° tenzij dit materieel onmogelijk is, worden de vergunningsplichtige <wapens> vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig;
   5° de vergunningsplichtige <wapens> worden hetzij onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, hetzij vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers of etuis ;
   6° de munitie wordt afzonderlijk van de <wapens> vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers, tassen of etuis.
   De voorwaarden onder 4° tot 6° zijn echter niet van toepassing op houders van een jachtverlof die <wapens>, munitie en laders vervoeren op een jachtterrein of tussen aangrenzende jachtterreinen.]1
  ----------
  (1)<KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-12-2019>

  Art. 15/1. [1 § 1. Erkende personen mogen de <wapens>, munitie en laders die het voorwerp uitmaken van hun erkenning slechts vervoeren voor of naar aanleiding van hun activiteit.
   § 2. Zij mogen die vuurwapens, munitie en laders slechts vervoeren onder de volgende voorwaarden:
   1° de <wapens>, munitie en laders worden buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd in een voertuig dat geen aanwijzing vertoont over de aard van de lading;
   2° de <wapens> zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;
   5° de munitie wordt afzonderlijk van de <wapens> veilig verpakt vervoerd in een of meerdere geschikte en slotvaste koffers of compartimenten;
   6° het voertuig en in voorkomend geval de daarvan gescheiden opslagruimte blijven niet zonder toezicht achter en worden vergrendeld tijdens het vervoer.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-12-2019>
  

  Art. 15/1 TOEKOMSTIG RECHT.


   [1 § 1. Erkende personen mogen de <wapens>, munitie en laders die het voorwerp uitmaken van hun erkenning slechts vervoeren voor of naar aanleiding van hun activiteit.
   § 2. Zij mogen die vuurwapens, munitie en laders slechts vervoeren onder de volgende voorwaarden:
   1° de <wapens>, munitie en laders worden buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd in een voertuig dat geen aanwijzing vertoont over de aard van de lading;
   2° de <wapens> zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;
  [2 3° automatische <wapens> worden ofwel onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun werking essentieel onderdeel, ofwel vervoerd onder begeleiding van ten minste één gewapende bewakingsagent in de zin van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid indien het vervoer met een enkel voertuig geschiedt, en ten minste drie gewapende bewakingsagenten indien het vervoer met meerdere voertuigen geschiedt, en overeenkomstig de artikelen 129 tot 131 van die wet;
   4° de <wapens> worden vervoerd in een of meerdere slotvaste koffers of compartimenten;]2
   5° de munitie wordt afzonderlijk van de <wapens> veilig verpakt vervoerd in een of meerdere geschikte en slotvaste koffers of compartimenten;
   6° het voertuig en in voorkomend geval de daarvan gescheiden opslagruimte blijven niet zonder toezicht achter en worden vergrendeld tijdens het vervoer.]1
  

----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-12-2019>
  (2)<KB 2019-10-01/05, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 09-07-2020>
  

  HOOFDSTUK 4. - [1 Slotbepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2009-04-14/21, art. 9, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>

  Art. 16. (oud artikel 10) Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 17. (oud artikel 11) Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N1.Bijlage. - 1. Toepassingsgebied van de veiligheidsmaatregelen volgens de activiteitenklassen.

  Veiligheidsmaat-                        Klasse
  regelen (1)     A   B   C   D   E1   E2   FA   FB   FC   FD   G
       
  1°              x   x   x   x   x    x    x    x    x    x
  2°              x   x   x   x   x    x    x    x    x    x    x
  3°                  x   x   x                  x    x    x
  4°                  x   x   x                  x    x    x
  5°              x   x   x   x             x    x    x    x
  6°                      x   x                       x    x
  7°                          x
  8°                          x
  9°                  x   x   x                  x    x    x
  10°                     x   x
  11°                     x   x   x    x              x    x
  12°                 x   x   x   x    x         x    x    x
  13°                     x   x   x    x
  14°                            [x    x] (Err. B.St. 28-05-1997, p. 13856)
  15°                 x   x   x   x    x              x    x
  16°                     x   x                       x    x
  17°                     x   x   x    x
  18°                             x    x
  19°                                  x
  20°                                                           x
  (1) De veiligheidsmaatregelen aangeduid met het teken ''x'' zijn vereist.


  2. Beschrijving van de veiligheidsmaatregelen.
  1° (installatie van hetzij een driepuntsslot dat vijf minuten weerstand biedt, hetzij een combinatie van drie sloten die samen vijf minuten weerstand bieden bij een inbraakproef onder genormaliseerde voorwaarden, en beantwoordend aan de Nederlandse norm NEN 5088/5089 of een vergelijkbare norm, op alle buitendeuren van het gebouw, en installatie van hang- en sluitwerk dat het uitlichten ervan belet op alle ramen van het gebouw die kunnen worden geopend. De plaatser moet attesteren dat het materiaal aan deze voorwaarden voldoet en volgens de regels van de kunst werd geplaatst); <KB 1998-05-18/30 art. 1, Inwerkingtreding : 27-05-1998>
  2° installatie op een zichtbare of aangeduide en in alle omstandigheden vrij bereikbare plaats van minstens één draagbare of mobiele snelblusser beantwoordend aan de toepasselijke normen NBN S 21-011 tot 21-018 in elk lokaal waar zich munitie bevindt;
  3° uithangen van een toegangsverbod voor niet door een meerderjarige vergezelde minderjarigen tot de lokalen waar de activiteit wordt uitgeoefend;
  4° in ruimten toegankelijk voor het publiek, de vuurwapens derwijze te plaatsen dat zij enkel door toedoen van de erkende persoon of zijn aangestelde kunnen worden ter hand genomen;
  5° verbod sleutels op ramen of buitendeuren van het gebouw, of op sloten van opslagruimten te laten zitten;
  6° verbod om de vuurwapens bedoeld in de klassen C en D in een uitstalraam te plaatsen;
  7° verplichting de vuurwapens van klasse D steeds te bewaren in een inbraakveilige en slotvaste kast die verankerd is wanneer ze leeg minder dan 200 kg weegt, of in een opslagruimte beveiligd overeenkomstig het 17°, behalve gedurende de tijd nodig voor hun onderhoud, hantering of overdracht;
  8° bewaring van de munitie voor de vuurwapens bedoeld in de klasse D evenals de registers (modellen A, C en D) op de wijze beschreven in het 7°;
  9° naar keuze :
  - aanbrengen van vergrendelbare rolluiken, voor of achter de ramen en buitendeuren die een raam bevatten, te sluiten buiten de activiteitsuren;
  - voldoen aan het 13°;
  10° verplichting de [1 korte]1 vuurwapens bedoeld in klasse C buiten de openingsuren voor het publiek te bewaren op de wijze beschreven in het 7°;
  11° installatie in elke toegang tot de lokalen waar de activiteit wordt uitgeoefend, met uitzondering van de toegangen die zich bevinden achter vergrendelbare rolluiken zoals bedoeld in het 9°, van deuren in vol hout, die minstens 4 cm dik zijn, of in een ander materiaal van vergelijkbare sterkte, of van deuren m gelaagd glas overeenkomstig de norm bedoeld in het 13°;
  in deze deuren en de buitendeuren van het gebouw dienen bovendien minstens twee dievenklauwen te worden aangebracht;
  12° bewaring van alle sleutelcertificaten en reservesleutels van de gewapende kasten en de deuren bedoeld in het 1°, in een kast overeenkomstig het 7° of in een kluis of koffer;
  13° plaatsen van gelaagd glas dat minstens voldoet aan de norm NBN 23-002 - typevoorschrift STS 38 (§ 38.15.04, T3 - klasse IIA) of van draadglas (§ 38.08.51.32, A2) van minstens 5 mm dikte, of van een ander vergelijkbaar schokbestendig materiaal in alle ramen zoals bepaald in het 9°;
  14° installatie van een camera voorzien van een frequentieopnamesysteem, gewoonlijk "time lapse-recorder" genoemd, bij de toegangsdeuren;
  15° (installatie van een elektronisch alarmsysteem in het gebouw waar de activiteit wordt uitgeoefend. Dit systeem dient gewapend te worden buiten de activiteitsuren. Daarnaast installatie van hold up-knoppen. Deze alarmsystemen moeten aangesloten worden op de alarmcentrale van een bewakingsonderneming, die hiervoor vergund werd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  16° verbod, [1 ...]1 langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken eenvoudig bereikbaar achter te laten in de nabije omgeving van de gebouwen en in de tuinen, op de andere terreinen en in de eenvoudig toegankelijke aanhorigheden;
  17° afsluiting van de opslagruimten voor vuurwapens bedoeld in de klassen C en D met slotvaste deuren vervaardigd uit metaal of uit een ander inbraakbestendig materiaal en voorzien van minstens een driepuntssluiting die voldoet aan het 1°.
  Het kader en de scharnieren van deze deuren moeten van vergelijkbare sterkte zijn en de wanden van deze ruimten moeten uit metselwerk, beton of een ander inbraakbestendig materiaal bestaan;
  18° organisatie van een toegangscontrole tot de voor het publiek niet-toegankelijke ruimten met registratie van die bewegingen;
  19° permanente controle van het gebouw en de directe omgeving ervan, door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst waaraan overeenkomstig (de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) een vergunning is verleend, alsmede installatie en activering van een metaaldetectiesysteem bij elk toegangspunt voorbehouden aan personen; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  20° bewaring van de vuurwapens bedoeld in de klassen C en D in lokalen :
  a) met toegangen overeenkomstig het 11°, uitgerust met sloten overeenkomstig het 1°;
  b) met de ramen op de gelijkvloerse verdieping overeenkomstig het 9°;
  c) (uitgerust met een elektronisch alarmsysteem, geactiveerd tijdens de uren van afwezigheid en de nacht.) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  De maatregelen bedoeld in het 13°, 15°, 17°, 18° en 19° zijn evenwel niet van toepassing op de gebouwen die zich binnen een omheining bevinden zonder daar deel van uit te maken, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden :
  - de omheining bestaat uit een minstens 3 meter hoge afsluiting teneinde eventuele indringers af te schrikken, deze hoogte mag tot 2,5 meter beperkt worden indien de omheining elektronisch wordt bewaakt;
  - de toegang tot de binnenzijde van de omheining wordt strikt gecontroleerd en beperkt tot behoorlijk toegelaten personen; de toegangscontrole omvat tevens de registratie van die bewegingen en de activering van een metaaldetectiesysteem;
  - de toegangspunten tot de binnenzijde van de omheining zijn permanent vergrendeld of worden permanent bewaakt door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst waaraan overeenkomstig (de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) een vergunning is verleend, of worden op een gelijkwaardige wijze bewaakt; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  - de zone gelegen binnen de omheining wordt permanent gecontroleerd door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst waaraan overeenkomstig (de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) een vergunning is verleend; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  - buiten de activiteitsuren zijn de lokalen waar zich <wapens> of munitie bevinden permanent vergrendeld;
  - de ramen van de opslagruimten die zich op minder dan 3 meter van de grond bevinden zijn voorzien van een bescherming die belet dat een persoon, zelfs een kind, er zich doorheen begeeft;
  - de opslagruimten worden buiten de activiteitsuren beschermd door een elektronisch alarmsysteem aangesloten (...) op de alarmcentrale van een bewakingsonderneming (die hiervoor vergund werd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid); <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  - de gebouwen waar <wapens> of munitie worden vervaardigd of opgeslagen zijn voorzien van een perifere verlichting die gemiddeld minstens 20 lux uitstraalt op het niveau van de grond. Deze verlichting dient 's nachts ofwel permanent te branden, ofwel geactiveerd te worden door middel van passieve infrarood-detectie en van het alarmsysteem bedoeld in het vorige lid, en de lampen dienen beschermd te zijn met een materiaal zoals bepaald in het 13°.
  ----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>
  

  Art. N1_Bijlage.TOEKOMSTIG_RECHT.


   - 1. Toepassingsgebied van de veiligheidsmaatregelen volgens de activiteitenklassen.

  Veiligheidsmaat-                        Klasse
  regelen (1)     A   B   C   D   E1   E2   FA   FB   FC   FD   G
       
  1°              x   x   x   x   x    x    x    x    x    x
  2°              x   x   x   x   x    x    x    x    x    x    x
  3°                  x   x   x                  x    x    x
  4°                  x   x   x                  x    x    x
  5°              x   x   x   x             x    x    x    x
  6°                      x   x                       x    x
  7°                          x
  8°                          x
  9°                  x   x   x                  x    x    x
  10°                     x   x
  11°                     x   x   x    x              x    x
  12°                 x   x   x   x    x         x    x    x
  13°                     x   x   x    x
  14°                            [x    x] (Err. B.St. 28-05-1997, p. 13856)
  15°                 x   x   x   x    x              x    x
  16°[2 ...]2
  17°                     x   x   x    x
  18°                             x    x
  19°                                  x
  20°                                                           x
  (1) De veiligheidsmaatregelen aangeduid met het teken ''x'' zijn vereist.


  2. Beschrijving van de veiligheidsmaatregelen.
  1° (installatie van hetzij een driepuntsslot dat vijf minuten weerstand biedt, hetzij een combinatie van drie sloten die samen vijf minuten weerstand bieden bij een inbraakproef onder genormaliseerde voorwaarden, en beantwoordend aan de Nederlandse norm NEN 5088/5089 of een vergelijkbare norm, op alle buitendeuren van het gebouw, en installatie van hang- en sluitwerk dat het uitlichten ervan belet op alle ramen van het gebouw die kunnen worden geopend. De plaatser moet attesteren dat het materiaal aan deze voorwaarden voldoet en volgens de regels van de kunst werd geplaatst); <KB 1998-05-18/30 art. 1, Inwerkingtreding : 27-05-1998>
  2° installatie op een zichtbare of aangeduide en in alle omstandigheden vrij bereikbare plaats van minstens één draagbare of mobiele snelblusser beantwoordend aan de toepasselijke normen NBN S 21-011 tot 21-018 in elk lokaal waar zich munitie bevindt;
  3° uithangen van een toegangsverbod voor niet door een meerderjarige vergezelde minderjarigen tot de lokalen waar de activiteit wordt uitgeoefend;
  4° in ruimten toegankelijk voor het publiek, de vuurwapens derwijze te plaatsen dat zij enkel door toedoen van de erkende persoon of zijn aangestelde kunnen worden ter hand genomen;
  5° verbod sleutels op ramen of buitendeuren van het gebouw, of op sloten van opslagruimten te laten zitten;
  6° verbod om de vuurwapens bedoeld in de klassen C en D in een uitstalraam te plaatsen;
  7° verplichting de vuurwapens van klasse D steeds te bewaren in een inbraakveilige en slotvaste kast die verankerd is wanneer ze leeg minder dan 200 kg weegt, of in een opslagruimte beveiligd overeenkomstig het 17°, behalve gedurende de tijd nodig voor hun onderhoud, hantering of overdracht;
  8° bewaring van de munitie voor de vuurwapens bedoeld in de klasse D evenals de registers (modellen A, C en D) op de wijze beschreven in het 7°;
  9° naar keuze :
  - aanbrengen van vergrendelbare rolluiken, voor of achter de ramen en buitendeuren die een raam bevatten, te sluiten buiten de activiteitsuren;
  - voldoen aan het 13°;
  10° verplichting de [1 korte]1 vuurwapens bedoeld in klasse C buiten de openingsuren voor het publiek te bewaren op de wijze beschreven in het 7°;
  11° installatie in elke toegang tot de lokalen waar de activiteit wordt uitgeoefend, met uitzondering van de toegangen die zich bevinden achter vergrendelbare rolluiken zoals bedoeld in het 9°, van deuren in vol hout, die minstens 4 cm dik zijn, of in een ander materiaal van vergelijkbare sterkte, of van deuren m gelaagd glas overeenkomstig de norm bedoeld in het 13°;
  in deze deuren en de buitendeuren van het gebouw dienen bovendien minstens twee dievenklauwen te worden aangebracht;
  12° bewaring van alle sleutelcertificaten en reservesleutels van de gewapende kasten en de deuren bedoeld in het 1°, in een kast overeenkomstig het 7° of in een kluis of koffer;
  13° plaatsen van gelaagd glas dat minstens voldoet aan de norm NBN 23-002 - typevoorschrift STS 38 (§ 38.15.04, T3 - klasse IIA) of van draadglas (§ 38.08.51.32, A2) van minstens 5 mm dikte, of van een ander vergelijkbaar schokbestendig materiaal in alle ramen zoals bepaald in het 9°;
  14° installatie [2 en gebruik]2 van een camera voorzien van een frequentieopnamesysteem [2 ...]2 bij de toegangsdeuren;
  15° (installatie van een elektronisch alarmsysteem in het gebouw waar de activiteit wordt uitgeoefend. Dit systeem dient gewapend te worden buiten de activiteitsuren. Daarnaast installatie van hold up-knoppen. Deze alarmsystemen moeten aangesloten worden op de alarmcentrale van een bewakingsonderneming, die hiervoor vergund werd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  16° [2 ...]2
  17° afsluiting van de opslagruimten voor vuurwapens bedoeld in de klassen C en D met slotvaste deuren vervaardigd uit metaal of uit een ander inbraakbestendig materiaal en voorzien van minstens een driepuntssluiting die voldoet aan het 1°.
  Het kader en de scharnieren van deze deuren moeten van vergelijkbare sterkte zijn en de wanden van deze ruimten moeten uit metselwerk, beton of een ander inbraakbestendig materiaal bestaan;
  18° organisatie van een toegangscontrole tot de voor het publiek niet-toegankelijke ruimten met registratie van die bewegingen;
  19° permanente controle van het gebouw en de directe omgeving ervan, door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst waaraan overeenkomstig (de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) een vergunning is verleend, alsmede installatie en activering van een metaaldetectiesysteem bij elk toegangspunt voorbehouden aan personen; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  20° bewaring van de vuurwapens bedoeld in de klassen [2 B,]2 C en D in lokalen :
  a) met toegangen overeenkomstig het 11°, uitgerust met sloten overeenkomstig het 1°;
  b) met de ramen op de gelijkvloerse verdieping overeenkomstig het 9°;
  c) (uitgerust met een elektronisch alarmsysteem, geactiveerd tijdens de uren van afwezigheid en de nacht.) <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  De maatregelen bedoeld in het 13°, 15°, 17°, 18° en 19° zijn evenwel niet van toepassing op de gebouwen die zich binnen een omheining bevinden zonder daar deel van uit te maken, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden :
  - de omheining bestaat uit een minstens 3 meter hoge afsluiting teneinde eventuele indringers af te schrikken, deze hoogte mag tot 2,5 meter beperkt worden indien de omheining elektronisch wordt bewaakt;
  - de toegang tot de binnenzijde van de omheining wordt strikt gecontroleerd en beperkt tot behoorlijk toegelaten personen; de toegangscontrole omvat tevens de registratie van die bewegingen en de activering van een metaaldetectiesysteem;
  - de toegangspunten tot de binnenzijde van de omheining zijn permanent vergrendeld of worden permanent bewaakt door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst waaraan overeenkomstig (de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) een vergunning is verleend, of worden op een gelijkwaardige wijze bewaakt; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  - de zone gelegen binnen de omheining wordt permanent gecontroleerd door een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst waaraan overeenkomstig (de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) een vergunning is verleend; <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  - buiten de activiteitsuren zijn de lokalen waar zich <wapens> of munitie bevinden permanent vergrendeld;
  - de ramen van de opslagruimten die zich op minder dan 3 meter van de grond bevinden zijn voorzien van een bescherming die belet dat een persoon, zelfs een kind, er zich doorheen begeeft;
  - de opslagruimten worden buiten de activiteitsuren beschermd door een elektronisch alarmsysteem aangesloten (...) op de alarmcentrale van een bewakingsonderneming (die hiervoor vergund werd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid); <KB 2006-12-29/30, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  - de gebouwen waar <wapens> of munitie worden vervaardigd of opgeslagen zijn voorzien van een perifere verlichting die gemiddeld minstens 20 lux uitstraalt op het niveau van de grond. Deze verlichting dient 's nachts ofwel permanent te branden, ofwel geactiveerd te worden door middel van passieve infrarood-detectie en van het alarmsysteem bedoeld in het vorige lid, en de lampen dienen beschermd te zijn met een materiaal zoals bepaald in het 13°.
  

----------
  (1)<KB 2009-04-14/21, art. 10, 003; Inwerkingtreding : 25-04-2009>
  (2)<KB 2019-10-01/05, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 09-04-2020>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 24 april 1997.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de richtlijn 83/189/EEG van 28 maart 1983 van de Rand van de Europese Gemeenschappen, betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, gewijzigd bij de richtlijn 88/182/EEG van de Raad van 22 maart 1988 en bij de richtlijn 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994;
   Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie inzonderheid op artikel 28, 1ste lid, gewijzigd bij de wet van 30 januari 1991;
   Gelet op het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1997009443
PUBLICATIE :
1997-05-28
bladzijde : 13856

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-10-2019 GEPUBL. OP 09-10-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 11; 12; 1/1; 15; 15/1; N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-04-2009 GEPUBL. OP 24-04-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 4; 8; 10-15; 16; 17; N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-12-2006 GEPUBL. OP 09-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 7; BIJL)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-05-1998 GEPUBL. OP 27-05-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : BIJL.; 9)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie