J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/02/27/1997009148/justel

Titel
27 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de indeling van de munitie van kaliber 5.7 x 28 mm..
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-03-1997 en tekstbijwerking tot 09-01-2007).

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.JUSTITIE
Publicatie : 01-03-1997 nummer :   1997009148 bladzijde : 4344
Dossiernummer : 1997-02-27/30
Inwerkingtreding : 01-03-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De toepassing van (artikel 22, ß 2, van de Wapenwet) wordt uitgebreid tot de munitie van kaliber 5.7 x 28 mm en tot de projectielen voor deze munitie. <KB 2006-12-29/30, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 27 februari 1997.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, gewijzigd door de wet van 30 januari 1991, inzonderheid op artikel 15;
   Overwegende dat er sinds kort vuurwapens worden vervaardigd en in de handel gebracht die ingedeeld zijn bij de categorie verweerwapens, maar munitie van het kaliber 5.7 x 28 mm kunnen afschieten;
   Overwegende dat de munitie van 5.7 x 28 mm sterk indringende eigenschappen blijkt te hebben en om die reden moet worden beschouwd als een indringende munitie;
   Overwegende dat de terminaal-ballistische eigenschappen van het projectiel van deze munitie opensplijtende effecten sorteren en dat deze munitie als zodanig moet worden beschouwd;
   Overwegende dat deze munitie van twijfelachtig model is;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het past binnen de kortste termijn het risico voor de openbare veiligheid te beŽindigen, dat wordt uitgemaakt door de verkoop van munitie van kaliber 5.7 x 28 mm;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-12-2006 GEPUBL. OP 09-01-2007
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie