J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/12/12/1996022721/justel

Titel
12 DECEMBER 1996. - Koninklijk besluit betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-1996 en tekstbijwerking tot 10-07-2014)

Bron : SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 31-12-1996 nummer :   1996022721 bladzijde : 32518
Dossiernummer : 1996-12-12/37
Inwerkingtreding : 10-01-1997 A5

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1995025042       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De dringende medische hulp, bedoeld in artikel 57, ß 2, lid 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, betreft hulp die een uitsluitend medisch karakter vertoont en waarvan de dringendheid met een medisch getuigschrift wordt aangetoond. Deze hulp kan geen financiŽle steunverlening, huisvesting of andere maatschappelijke dienstverlening in natura zijn.
  Dringende medische hulp kan zowel ambulant worden verstrekt als in een verplegingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 1, 3į, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  Dringende medische hulp kan zorgverstrekking omvatten van zowel preventieve als curatieve aard.
  (In geval van besmettelijke ziekten die door de bevoegde overheden als zodanig erkend zijn en onderworpen zijn aan profylactische maatregelen, moet de dringende medische hulp die aan de patiŽnt verstrekt wordt de nazorg inhouden die noodzakelijk is voor de algemene volksgezondheid.) <KB 2003-01-13/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 27-01-2003>

  Art. 2.De kosten voor de dringende medische hulp worden door de Staat aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn terugbetaald, op voorwaarde dat dit centrum een medisch getuigschrift voorlegt waaruit de dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt.
  [1 Bij toepassing van de procedure vastgesteld in artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de kosten van de dringende medische hulp door de Staat via de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering terugbetaald aan de verzorgingsinstelling, op voorwaarde dat zij een medisch getuigschrift voorlegt waaruit de dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt.]1
  Onverminderd de bepalingen in artikel 3 is de terugbetaling van de kosten van dringende medische hulp beperkt tot de hulp die een uitsluitend medisch karakter vertoont. FinanciŽle steunverlening, huisvesting of andere maatschappelijke dienstverlening in natura komen niet in aanmerking voor terugbetaling.
  ----------
  (1)<KB 2014-05-12/22, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 3. De kosten voor dringende medische hulp worden terugbetaald binnen de grenzen, bepaald in artikel 11, ß 1, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 4.Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zullen de gegevens die voorkomen op of afgeleid kunnen worden van de door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn [1 of door de verzorgingsinstellingen]1 ingediende medische getuigschriften vertrouwelijk behandeld worden en kunnen ze niet aangewend worden voor andere doeleinden dan de terugbetaling.
  ----------
  (1)<KB 2014-05-12/22, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2013>

  Art. 5. Artikel 6, ß 2, derde lid, van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, wordt opgeheven.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 65 van de wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  Art. 7. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijk Integratie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 12 december 1996.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. COLLA
De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie,
J. PEETERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 57, ß 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 15 juli 1996;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, inzonderheid op artikel 6, ß 2;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 21 juni 1996;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 22 juli 1996;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-05-2014 GEPUBL. OP 10-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-01-2003 GEPUBL. OP 17-01-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie