J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/03/30/1995009306/justel

Titel
30 MAART 1995. - Koninklijk besluit tot indeling van sommige gas- en luchtwapens en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de <wapens> voor wapenrekken [...]. <KB 2006-12-29/30, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-04-1995 en tekstbijwerking tot 02-08-2007).

Bron : JUSTITIE.BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 13-04-1995 nummer :   1995009306 bladzijde : 9385
Dossiernummer : 1995-03-30/39
Inwerkingtreding :
23-04-1995
01-10-1995 (ART. 4,§1,2$)     (ART. 6)


Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1995009080        1967031605        1991010178       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1-4
HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de <wapens> voor wapenrekken.
Art. 5-6
HOOFDSTUK III. - Wijziging aan het koninklijk besluit van 11 januari 1995 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie verweerwapens.
Art. 7
HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en eindbepalingen.
Art. 8-11

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Artikel 1. (Opgeheven) <KB 2006-12-29/30, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 2. <Hersteld bij KB 2007-07-09/33, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 02-08-2007> De artikelen 5, 7 en 19, 2°, van de wapenwet zijn van toepassing op de niet-vuurwapens. De overdracht van deze <wapens> kan slechts geschieden na overlegging van de identiteitskaart of de reispas van de verkrijger.

  Art. 3. De korte namaak-<wapens> en de korte repeteer, semi-auto- matische of automatische <wapens> en de korte slingerwapens, die projectielen kunnen afschieten door middel van een ander aandrijvingsmechanisme dan de verbranding van kruit, worden (...) gerangschikt in de categorie van de (vergunningsplichtige <wapens>) wanneer de kinetische energie van het projectiel, gemeten op 2,5 meter afstand van het uiteinde van de loop, meer dan 7,5 Joule bedraagt. <KB 2006-12-29/30, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  Blijven evenwel gerangschikt in de categorie van de (vrij verkrijgbare <wapens>), de korte <wapens> ontworpen voor het sportschieten en met de volgende eigenschappen : <KB 2006-12-29/30, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  1° de lengte van de miklijn van het wapen bedraagt meer dan 300 mm;
  2° het totale gewicht van het wapen bedraagt meer dan 1 kg;
  3° het wapen is voorzien van een richtmechanisme dat ten minste uit een zijdelings en in hoogte regelbaar vizier bestaat;
  4° het kaliber van het wapen is 4,5 mm (.177);
  5° de lader of het magazijn van het wapen heeft een capaciteit van ten hoogste vijf schoten.

  Art. 4. <KB 2006-12-29/30, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 09-01-2007> De artikelen 5, 10 tot 13 en 17 tot 19 van de Wapenwet zijn van toepassing op de <wapens> bedoeld in artikel 3, 1ste lid.
  De artikelen 5 en 19 van de Wapenwet zijn van toepassing op de <wapens> bedoeld in artikel 3, 2de lid.
  De overdracht van al deze <wapens> kan slechts geschieden na overlegging van de identiteitskaart of de reispas van de verkrijger.

  HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de <wapens> voor wapenrekken.

  Art. 5. Een artikel 3bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de <wapens> voor wapenrekken :
  "Artikel 3bis. De namaak-<wapens> die geen enkel projectiel kunnen afschieten en die niet zijn bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 1995 tot indeling van bepaalde alarmwapens bij de categorie verweerwapens, worden eveneens ingedeeld bij de categorie <wapens> voor wapenrekken."

  Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "arti- kelen 2 tot 8" vervangen door de woorden "artikel 14bis, 2° van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie, gewijzigd door de wet van 30 januari 1991 en de artikelen 2 tot 8 en 25, § 1, eerste lid,".

  HOOFDSTUK III. - Wijziging aan het koninklijk besluit van 11 januari 1995 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie verweerwapens.

  Art. 7. Een artikel 1bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het koninklijk besluit van 11 januari 1995 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie verweerwapens :
  "Artikel 1bis. Artikel 14bis, 2° van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie, gewijzigd door de wet van 30 januari 1991 en de artikelen 2 tot 8 en 25, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van dezelfde wet zijn toepasselijk op de door artikel 1, tweede lid bepaalde <wapens> voor wapenrekken."

  HOOFDSTUK IV. - Opheffings- en eindbepalingen.

  Art. 8. Dit besluit is niet van toepassing op het speelgoed dat ontworpen of kennelijk bestemd is om door kinderen beneden de leeftijd van veertien jaar bij het spelen gebruikt te worden.
  Het is evenmin toepasselijk op de katapulten bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 9 augustus 1980, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1983.

  Art. 9. Het koninklijk besluit van 16 maart 1967 tot rangschikking van bepaalde lucht- of gaswapens in de categorie van de verweerwapens, wordt opgeheven.

  Art. 10. Artikel 4, § 1, 2° en artikel 6 treden in werking de eerste dag van de zesde maand volgend op die gedurende welke dit besluit in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 11. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken en Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 30 maart 1995.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en van Economische Zaken,
  M. WATHELET
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
  J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie, gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1934, 4 mei 1936, 6 juli 1978 en 30 januari 1991, inzonderheid op de artikelen 3, 12bis, 13 en 26;
   Gelet op de wet van 29 juni 1990 betreffende de veiligheid van speelgoed, inzonderheid op artikel 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 1980 tot indeling bij de categorie verboden <wapens> van de korte vlegel, bekend onder de benaming "Nunchaku", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 maart 1983;
   Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1991 betreffende de veiligheid van speelgoed, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1993, en de punten 9 en 20 van zijn bijlage I;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de <wapens> voor wapenrekken, inzonderheid op artikel 4;
   Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie, in het bijzonder artikel 25;
   Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1995 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie verweerwapens, inzonderheid op artikel 1;
   Overwegende dat bepaalde voorwerpen die er uitzien als vuurwapens worden vervaardigd en verkocht als natuurgetrouwe imitaties, kopieën of replica's van echte vuurwapens;
   Overwegende dat die namaak-<wapens> aanleiding kunnen geven tot verwarringen die gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid wanneer zij zonder wettige reden worden gedragen;
   Overwegende dat bepaalde namaak- of andere <wapens> projectielen kunnen afschieten door middel van een ander aandrijvingsmechanisme dan de verbranding van kruit;
   Overwegende dat dit ook geldt voor bepaalde slingerwapens, zoals bogen, kruisbogen en onderwatergeweren, behalve voor katapulten;
   Overwegende dat het afschieten van deze projectielen boven een zekere kracht bepaalde fysische risico's kan inhouden;
   Overwegende dat dit gevaar nog groter wordt als het gaat om korte <wapens> in de zin van artikel 3, tweede lid, van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie;
   Overwegende dat moet worden vermeden dat deze <wapens>, die een zeker gevaar kunnen uitmaken, worden verkocht aan minderjarigen en kunnen gedragen worden zonder een wettige reden;
   Overwegende dat deze <wapens> niet onder de toepassing van de reglementering betreffende de veiligheid van speelgoed vallen en van twijfelachtig model zijn;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelij
kheid;
   Overwegende dat zo spoedig mogelijk een einde moet worden gemaakt aan het gevaar voor de openbare veiligheid en voor die van de kinderen, van de vrije verkoop in om het even welke handel van namaak-<wapens> of lucht- of gaswapens;
   Overwegende dat inderdaad steeds frequenter, naar aanleiding van identiteitscontroles, namaak-<wapens> worden aangetroffen, die worden gedragen met de bedoeling indruk te maken of personen te bedreigen;
   Overwegende dat het tevens noodzakelijk is onmiddellijk een einde te stellen aan de juridische onzekerheid terzake die nadelig is voor de beoefening van sportactiviteiten;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken en van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-07-2007 GEPUBL. OP 02-08-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-12-2006 GEPUBL. OP 09-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3; 4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie