J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/08/08/1994009679/justel

Titel
8 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit betreffende de Europese Vuurwapenpassen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-08-2000 en tekstbijwerking tot 05-05-2020)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 20-08-1994 nummer :   1994009679 bladzijde : 21016       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1994-08-08/30
Inwerkingtreding : 30-08-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10
Bijlage.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Er wordt een Europese vuurwapenpas ingevoerd, hierna "de pas" genoemd, waarvan een model als bijlage bij dit besluit gaat. De pas is bestemd voor personen die zich met vuurwapens en met de bij die <wapens> passende munitie in de lid-Staten van de Europese Unie verplaatsen.
  De pas is persoonlijk en moet aan iedere politie-ambtenaar worden overgelegd gedurende de tijd nodig voor de controle ervan.

  Art. 2. <KB 2002-06-17/33, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2002> De pas moet worden aangevraagd aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de betrokkene, aan de hand van een op straffe van onontvankelijkheid behoorlijk ingevuld formulier, waarvan het model als bijlage gaat bij dit besluit, en vergezeld gaan van de volgende documenten :
  1° indien de aanvrager houder is van een jachtverlof of van een sportschutterslicentie, een kopie van die documenten;
  2° indien de aanvrager wenst dat op de pas (vergunningsplichtige vuurwapens) vermeld worden, een kopie van zijn vergunning tot het voorhanden hebben van die <wapens> of van de daarmee gelijkgestelde documenten; <KB 2006-12-29/30, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 09-01-2007>
  3° (...) <KB 2006-12-29/30, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 3. <KB 2002-06-17/33, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2002> Nadat de juistheid van de gegevens is onderzocht, geeft de gouverneur of zijn gemachtigde de pas af, uiterlijk twee maanden na de indiening van de aanvraag.
  De gegevens betreffende de identificatie van de houder van de pas en de kenmerken van de op de pas vermelde <wapens> worden door de diensten van de gouverneur in het Centraal Wapenregister ingebracht.

  Art. 4. Op de pas is nader bepaald of een reis in een of meer Staten van de Europese Unie met de op de pas vermelde <wapens> verboden is of daartoe de voorafgaande toestemming van de nationale autoriteiten van de bezochte Staat vereist is.

  Art. 5.De pas is ten hoogste vijf jaar geldig en kan eenmaal worden hernieuwd. [1 ...]1
  ----------
  (1)<KB 2020-04-23/18, art. 8, 007; Inwerkingtreding : 05-06-2020>

  Art. 6. Wanneer op de pas vermeldingen moeten worden toegevoegd of verwijderd die betrekking hebben op <wapens> die de houder van de pas niet meer voorhanden heeft of inzake <wapens> die de houder verkrijgt, moet de betrokkene hem op eigen initiatief of (op verzoek van de lokale politie toezenden aan de gouverneur bevoegd voor zijn verblijfplaats). <KB 2002-06-17/33, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-07-2002>
  De aanvraag terzake moet worden ingediend aan de hand van het formulier waarvan een model als bijlage bij dit besluit gaat.

  Art. 7.[1 Diefstal, verlies of vernietiging van de pas moet worden gemeld aan de gouverneur die hem heeft afgegeven en aan de lokale politie van de verblijfplaats.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-10-10/01, art. 9, 006; Inwerkingtreding : 28-07-2010>

  Art. 8.[1 De houder van een Europese pas afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie die tijdelijk in België wil verblijven met vuurwapens, moet de reden van de tijdelijke aanwezigheid van zijn <wapens> op het Belgisch grondgebied kunnen verantwoorden.]1
  ----------
  (1)<KB 2010-10-10/01, art. 10, 006; Inwerkingtreding : 28-07-2010>

  Art. 9. De personen bedoeld in het vorig artikel mogen op het Belgisch grondgebied de munitie meebrengen die overeenstemt met hun noden. Behoudens wettige reden mag hun aantal niet hoger zijn dan (150 stuks). <KB 2006-12-29/30, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 09-01-2007>

  Art. 10. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Bijlage.

  Art. N. Model van Europese Vuurwapenpas. <Modellen niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 20-08-1994, p. 21018 tot 21029>
  Gewijzigd bij :
  <KB 2002-06-17/33, art. 6, Inwerkingtreding : 01-07-2002; B.S. 21-06-2002, p. 28415-9>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 8 augustus 1994.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken,
M. WATHELET
De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting,
H. VAN ROMPUY
De Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
L. TOBBACK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van <wapens> en op de handel in munitie, gewijzigd bij de wetten van 29 juli 1934, 4 mei 1936, 6 juli 1978 en 30 januari 1991, inzonderheid op artikel 25;
   Gelet op de Richtlijn 91/477/EEG van 18 juni 1991 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van <wapens>, inzonderheid op de artikelen 1, 8 en 12 en bijlage II;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-04-2020 GEPUBL. OP 05-05-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-10-2010 GEPUBL. OP 14-10-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-12-2006 GEPUBL. OP 09-01-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 9)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2006 GEPUBL. OP 29-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-06-2002 GEPUBL. OP 21-06-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 6; 7; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie