J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1966/07/18/1966071802/justel

Titel
18 JULI 1966. - Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Zie wijziging(en)

Publicatie : 02-08-1966 nummer :   1966071802 bladzijde : 7798       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1966-07-18/32
Inwerkingtreding : 02-08-1966

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst : <Zie CN : 1966-07-18/31>
  1° artikel 7, § 2, van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken;
  2° de artikelen 1, § 1, leden 3 tot 7, en 4, §§ 1, 3 en 4, van de wet van 8 november 1962, tot wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging van de wet van 28 juni 1932 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en van de wet van 14 juli 1932 houdende taalregeling in het lager en in het middelbaar onderwijs;
  3° de artikelen 1 tot 5, 6, § 1, § 2 (partim), en § 3, 3°, 7, §§ 1, 2, 4, 5 en 6, 8 tot 48 en 50 tot 56 van de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

  Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, inzonderheid op artikel 57, 1°;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
 • WET VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 26-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 16-06-1989 GEPUBL. OP 17-06-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 43BIS)
 • WET VAN 31-12-1983 GEPUBL. OP 18-01-1984

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 11 uitvoeringbesluiten
  Franstalige versie