J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1947/06/20/1947062004/justel

Titel
20 JUNI 1947. - Besluit van de Regent betreffende het vervoer van lijken.

Publicatie : 26-09-1947 nummer :   1947062004 bladzijde : 8746       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1947-06-20/30
Inwerkingtreding : 06-10-1947

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De invoer of de doorvoer, op het Belgisch grondgebied, van lijken van personen, die in het buitenland zijn overleden, is enkel toegelaten mits een geleibrief voor lijkvervoer, uitgaande van een regering die de internationale schikking van Berlijn dd. 10 Februari 1937 bekrachtigd heeft, kan overgelegd worden.
  (Komt het lijk uit een land dat niet tot deze schikking is toegetreden, dan is een speciale machtiging van de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin of van het hoofd van een Belgische diplomatieke zending of consulaire beroepspost vereist.) <KB 01-07-1969, art. 1>
  <Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op het vervoer van lijken binnen de grenzen van de grensgemeenten>

  Art. 2. Het vervoer naar het buitenland van lijken van in België overleden personen is slechts toegelaten indien een geleibrief voor lijkvervoer, afgegeven door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin, kan overgelegd worden.

  Art. 3. De bij het voorgaande artikel voorziene geleibrief voor lijkvervoer wordt slechts afgegeven op vertoon :
  1° van een echt verklaard uittreksel uit de overlijdensakte;
  2° van een attest van den behandelenden geneesheer of van de geneesheer, die het overlijden heeft vastgesteld, waaruit blijkt dat het vervoer uit hygienis of uit gerechtelijk-geneeskundig oogpunt generlei bezwaar oplevert en dat het lijk gekist werd overeenkomstig de navermelde voorschriften.
  Het lijk moet gelegd worden in een metalen kist, waarvan de bodem bedekt is met een ongeveer 5 centimeter dikke laag opslorpende stof (turf, zaagmeel, fijngestampte houtskool, enz.), waaraan een bederfwerende stof is toegevoegd. Is het overlijden aan een besmettelijke ziekte te wijten, dan dient het lijk zelf gewikkeld in een lijkwade, gedrenkt met een bederfwerende oplossing;
  De metalen kist moet nadien hermetisch gesloten (gelast) en derwijze in een houten kist geplaatst worden dat zij er niet kan in bewegen. De houten kist moet een dikte van ten minste 3 centimeter hebben, haar voegen moeten goed dicht zijn en ze dient gesloten door middel van schroeven die niet meer dan 20 centimeter van elkaar verwijderd zijn; ze moet door metalen banden versterkt worden.

  Art. 4. Machtiging tot het vervoeren van lijken van personen, die ten gevolge van pest, cholera, pokken of vlektyphus zijn overleden, mag slechts ten vroegste één jaar na het overlijden verleend worden.

  Art. 5. Bij het vervoeren van lijken dient aan de volgende eisen voldaan :
  a) per spoor :
  1° de kist moet in een gesloten wagon vervoerd worden. Een open wagon zal echter mogen gebruikt worden indien de kist in een gesloten lijkwagen bezorgd wordt en daarin blijft;
  2° het lijk moet, bij de aankomst, zo spoedig mogelijk worden afgehaald;
  3° de kist moet per sneltrein en zoveel mogelijk zonder overlading vervoerd worden.
  b) langs de weg :
  De kist moet vervoerd worden hetzij, bij voorkeur, in een bijzondere lijkwagen, hetzij in een gesloten gewonen wagen.
  c) langs de lucht :
  De kist moet vervoerd worden hetzij in een luchtvaartuig, dat speciaal en uitsluitend voor bedoeld vervoer gebruikt wordt, hetzij in een compartiment dat daartoe in een gewoon luchtvaartuig speciaal en uitsluitend is bestemd.
  d) ter zee :
  1° de houten lijkkist, die de metalen kist bevat, moet zelfderwijze in een gewone kist geplaatst zijn dat ze er niet kan in bewegen;
  2° deze kist en haar inhoud dienen derwijze geplaatst dat ze niet in aanraking kunnen komen met eet- of verbruikswaren en de passagiers en de bemanning niet kunnen hinderen.

  Art. 6. Met de lijkkist mogen welk ook het vervoermiddel zij, geen andere voorwerpen dan kronen, ruikers, enz., vervoerd worden.

  Art. 7. De Minister van Volksgezondheid en van het Gezin en de Ministers van Financiën en van Verkeerswezen zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 26 Augustus 1938 houdende goedkeuring van de op 10 Februari 1937, te Berlijn ondertekende internationale schikking, die ten doel heeft het treffen, door de ondertekende laden, van een eenvormige regeling betreffende den invoer of den doorvoer van lijken op hun grondgebied te vergemakkelijken;
   Overwegende dat de reglementaire bepalingen tot toepassing van genoemde schikking dienen voorgeschreven;
   Gelet op het advies van de Ministers van Financiën en van Verkeerswezen;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie